Uwagi

Przedstawione poniżej opisy błędów z zakresu 0x80041300 - 0x80041328, mogą na systemach Windows Vista, Windows 7 i nowszych, zostać nadpisane przez komunikaty wyjątków systemowych. Z tego powodu w rozwiązaniach sferycznych, w których chcemy obsługiwać dane wyjątki należy identyfikować je po ich numerach. Można zatem posługiwać się np. atrybutem "ErrorCode" klasy "COMException", lub atrybutem "Number" obiektu "Err". Nie można natomiast sprawdzać rodzaju wyjątku na podstawie jego opisu, bowiem może on być różny na różnych systemach operacyjnych. 

Numer błęduOpis błęduNazwa błędu
0x80040F00Nieprawidłowa wersja serwera.INS_E_NIEPRAWIDLOWA_WERSJA_SERWERA
0x80040F01Nie znaleziono skryptu schematu.INS_E_BRAK_SKRYPTU_SCHEMATU
0x80040F02Nie znaleziono skryptu relacji.INS_E_BRAK_SKRYPTU_RELACJI
0x80040F03Plik .mdf już isnieje.INS_E_MDF_ISTNIEJE
0x80040F04Plik .ldf już istnieje.INS_E_LDF_ISTNIEJE
0x80040F05Nie można odnaleźć pliku .mdf.INS_E_MDF_NIE_ISTNIEJE
0x80040F06Nie można odnaleźć pliku .ldf.INS_E_LDF_NIE_ISTNIEJE
0x80040F07Błąd połączenia. Program zakończy działanie.INS_E_BLAD_POLACZENIA
0x80040F08Program nie został zarejestrowany w podmiocie. Należy go zarejestrować podając licencję.INS_E_NOTREGISTERED
0x80040F09Ta wersja programu nie może zostać zarejestrowana w podmiocie.INS_E_CANTREGISTERPROG
0x80040F0ALicencja została już wykorzystana do tworzenia podmiotu! Należy podać inną licencję.INS_E_LICALREADYUSED
0x80040F0BNie można odczytać informacji o licencji. Informacje są nieprawidłowe.INS_E_INVALIDLICDATA
0x80040F0CWpisany kod jest niepoprawny.INS_E_INVALIDLICCODE
0x80040F0DData instalacji jest niezgodna z ustawieniami systemowymi. Może to spowodować nieprawidłowe działanie programu. Skoryguj datę systemową i spróbuj ponownie.INS_E_INVALID_INST_DATE
0x80040F0EProgram nie obsługuje podmiotu.INS_E_PROGNOTINSTALLED
0x80040F0FKod rozszerzający został już wykorzystany.INS_E_EXTCODEALREADYUSED
0x80040F10Nie ma drukarki w systemie.INS_E_NOPRINTER
0x80040F11Nie wybrano żadnej drukarki.INS_E_NOPRINTER_SEL
0x00040F12Program jest już zarejestrowany.INS_I_PROGALREADYREGISTERED
0x80040F13Znaleziono niepoprawny numer licencji. Nie odpowiada informacjom rejestracyjnym.INS_E_INCORECTREGISTEREDLICCODE
0x80040F14Znaleziono niepoprawny NIP. Nie odpowiada informacjom rejestracyjnym.INS_E_INCORECTREGISTEREDNIP
0x80040F15Podmiot nie jest obsługiwany przez biuro rachunke.INS_E_NIEBIURORACHUNKOWE
0x80040F16Dostęp zabroniony. Użytkownik %1 nie ma prawa do podmiotu %2.INS_E_ACCESSDENIED
0x80040F17Baza danych jest w wersji ALFA. Poprawnie mogą z nią działać tylko wersje ALFA programów.INS_E_BETA_VERSION
0x80040F18Wersja bazy danych jest nowsza od wersji programu. Należy zaktualizować program.INS_E_PROG_OLDER_THAN_DB
0x80040F19%1.INS_E_CANNOTLOCKOBJECT
0x80040F1A%1 Dane zostały zmienione w tle.INS_E_CONCURRENCYVIOLATION
0x80040F1B%1 Wystąpiły nieznane błędy.INS_E_ERRORSOCCURRED
0x80040F1C%1 Zapis spowodowałby naruszenie integralności danych. Więcej informacji na ten temat w pomocy, w rozdziale "Problemy techniczne".INS_E_INTEGRITYVIOLATION
0x80040F1D%1 Dostęp zabroniony.INS_E_PERMISSIONDENIED
0x80040F1E%1 Operacja nie powiodła się. Należy ponowić próbę.INS_E_ABORTLIMITREACHED
0x80040F1F%1 Zapis danych nie powiódł się. Proszę spróbować jeszcze raz.INS_E_TIMEOUT
0x80040F201%INS_E_EMPTY
0x80040F21Nie można usunąć tej kasy. Istnieją dokumenty kasowe wystawione dla tej kasy. INS_E_FIN_KASA_MA_DOKUMENTY
0x80040F22Dokument automatyczny może być edytowany w ograniczonym zakresie. INS_E_FIN_DOKUMENT_AUTOMATYCZNY_EDIT
0x80040F23Dokument automatyczny nie może być usunięty. INS_E_FIN_DOKUMENT_AUTOMATYCZNY_DELETE
0x80040F24Dokument pochodzi z zablokowanego okresu. Nie można go modyfikować.INS_E_FIN_DOKUMENT_W_ZAMKNIETYM_OKRESIE
0x80040F25Dokument unieważniony może być edytowany w ograniczonym zakresie.INS_E_FIN_DOKUMENT_UNIEWAZNIONY_EDIT
0x80040F26Podmiot musi mieć co najmniej jedną kasę.INS_E_FIN_OSTATNIA_KASA
0x80040F27Nie można usunąć tego rachunku. Istnieją operacje bankowe wystawione dla tego rachunku. INS_E_FIN_RACHUNEK_MA_DOKUMENTY
0x80040F28Podmiot musi mieć co najmniej jeden rachunek.INS_E_FIN_OSTATNI_RACHUNEK
0x80040F29Nie można usunąć okresu. Jest on używany przez podmiot.INS_E_RACH_OKRES_UZYWANY_DEL
0x80040F2AStawka ryczałtu jest używana w podmiocie. Nie można jej usunąć.INS_E_RACH_STAWKA_UZYWANA
0x80040F2BStawka ryczałtu jest systemowa. Nie można jej usunąć.INS_E_RACH_STAWKA_SYSTEMOWA
0x80040F2CNie można usunąć okresu, gdyż powstałyby luki w okresach.INS_E_RACH_OKRES_SRODEK
0x80040F2DDokument użyty w rozliczeniach. Nie można go unieważnić.INS_E_FIN_UZYTY_W_ROZLICZENIACH
0x80040F2EOkres jest zablokowany.INS_E_RACH_OKRES_ZABLOKOWANY
0x80040F2FBrak bieżącego rekordu.INS_E_NOCURRENTRECORD
0x80040F30Rozrachunek pochodzi z zablokowanego okresu. Nie można go modyfikować.INS_E_FIN_ROZRACHUNEK_W_ZAMKNIETYM_OKRESIE
0x80040F31Rozrachunek automatyczny może być edytowany w ograniczonym zakresie.INS_E_FIN_ROZRACHUNEK_AUTOMATYCZNY_EDIT
0x80040F32Rozrachunek automatyczny nie może być usunięty. INS_E_FIN_ROZRACHUNEK_AUTOMATYCZNY_DELETE
0x80040F33Operacja bankowa pochodzi z zablokowanego okresu. Nie można jej modyfikować.INS_E_FIN_OPERACJA_W_ZAMKNIETYM_OKRESIE
0x80040F34Błąd składniowy w poleceniu.INS_E_ERRORSINCOMMAND
0x80040F35Sesja rozliczeniowa nie może być używana bez wcześniejszego zainicjowania.INS_E_SESJA_NIE_ZAINICJOWANA
0x80040F36Wartość rozliczeń dokonywanych dokumentem jest większa od wartości dokumentu.INS_E_WARTOSC_ROZLICZEN_WIEKSZA_OD_DOKUMENTU
0x80040F37Niewłaściwy typ rozliczenia.INS_E_NIEWLASCIWY_TYP_ROZLICZENIA
0x80040F38Nie można nadać identyfikatora.INS_E_INVALID_IDENTITY
0x80040F39Niepoprawna długość numeru rachunku w standardzie IBAN.INS_E_IBAN_DLUGOSC
0x80040F3ANiepoprawny numer rozliczeniowy banku.INS_E_IBAN_INVALID_NUMER_ROZLICZENIOWY
0x80040F3BNie istnieje bank o podanym numerze rozliczeniowym w tabeli banków.INS_E_IBAN_BANK_NIE_ISTNIEJE
0x80040F3CNiepoprawna długość numeru rozliczeniowego banku.INS_E_IBAN_NUMER_ROZLICZENIOWY_DLUGOSC
0x80040F3DNiewłaściwa suma kontrolna dla rachunku bankowego.INS_E_IBAN_INVALID_CC
0x80040F3ENumer rachunku bankowego nie może być pusty.INS_E_RACHUNEK_EMPTY
0x80040F3FNumer rachunku w standardzie IBAN może zawierać tylko cyfry i spacje.INS_E_IBAN_INVALID_SYMBOL
0x80040F40Numer rachunku ma niepoprawną długość.INS_E_RACHUNEK_DLUGOSC
0x80040F41Błąd bazy danych. Nie udało się rozpocząć transakcji.INS_E_BEGIN_TRANS
0x80040F42Błąd bazy danych. Nie udało się zatwierdzić transakcji.INS_E_COMMIT_TRANS
0x80040F43Nie można odnaleźć historii adresu.INS_E_HISTORIA_ADRESU_NOT_FOUND
0x80040F44Wysyłanie operacji do homebankingu dotyczy tylko wypłat bankowych. Wśród wybranych operacji są również wpłaty bankowe.INS_E_HB_INVALID_TYP_OPERACJI
0x80040F45Wysyłanie operacji do homebankingu dotyczy tylko operacji do uzgodnienia. Wśród wybranych operacji niektóre mają inny status uzgodnienia.INS_E_HB_INVALID_STATUS_OPERACJI
0x80040F46Wysyłanie operacji do homebankingu dotyczy tylko wypłat bankowych o statusie do uzgodnienia. Wśród wybranych operacji niektóre nie spełniają tych wymagań.INS_E_HB_INVALID_TYP_OR_STATUS_OPERACJI
0x80040F47Wczytywanie dokumentu XML nie powiodło się. Dokument jest pusty.INS_E_XML_EMPTY
0x80040F48Parametr nie został odnaleziony.INS_E_INVALID_PARAMETER
0x80040F49Nie można zaksięgować obiektu. Jest on już zaksięgowany.INS_E_JUZ_ZAKSIEGOWANY
0x80040F4ANie można odksięgować obiektu. Jest on niezaksięgowany.INS_E_NIEZAKSIEGOWANY
0x80040F4BAutomatyczne rozliczenie nie jest możliwe. Istnieją już rozliczenia.INS_E_SESJA_WYPELNIONA
0x80040F4CSkojarzenie musi składać się z rozrachunków i spłat.INS_E_SKOJARZENIA_EMPTY
0x80040F4DNie można odnaleźć rozrachunku bądź spłaty. Skojarzenie nie jest możliwe.INS_E_SKOJARZENIE_NOT_EXIST
0x80040F4ENie ma rozrachunków do rozliczenia dla podanej waluty.INS_E_BRAK_ROZRACHUNKOW
0x80040F4FNie można określić waluty rozrachunków.INS_E_WALUTY_W_ROZRACHUNKACH
0x80040F50Rozrachunek jest już rozliczony. Nie można go ponownie rozliczyć.INS_E_ROZRACHUNEK_ROZLICZONY
0x80040F51Rozrachunek jest już rozliczony. Nie można go usunąć.INS_E_DEL_ROZRACHUNEK_ROZLICZONY
0x80040F52Brak spłat lub należności, które można rozliczyć przez skojarzenie.INS_E_BRAK_DOK_DO_SKOJARZENIA
0x80040F53Nie można zablokować wspólnika mającego niezerowy udział.INS_E_WSPOLNIK_BLOKOWANY_MA_UDZIALY
0x80040F54Nie można wyliczyć deklaracji. Brak parametrów.INS_E_BRAK_PARAMETROW_NOWEJ_DEKLARACJI
0x80040F55Nie można dodać remenentu. Brak parametrów.INS_E_BRAK_PARAMETROW_NOWEGO_REMANENTU
0x80040F56Nie można usunąć tej instytucji. Istnieją dokumenty wystawione dla tej instytucji. INS_E_ISTNIEJA_DOKUMENTY_DLA_INSTYTUCJI
0x80040F57Brak danych adresowych kontrahenta. INS_E_DANE_ADRESOWE_KHNT
0x80040F58Nie można usunąć telefonu/faksu podstawowego, jeśli istnieją niepodstawowe. INS_E_ISTNIEJA_TEL_FAX_NIEPODSTAWOWE
0x80040F59Przelew ma niewłaściwe dane (niepoprawny typ przelewu). INS_E_INVALID_DATA_PRZELEW
0x80040F5ANie można odczytać numeru NIP płatnika dla przelewu.INS_E_INVALID_NIP_PRZELEW
0x80040F5BPrzynajmniej jeden dokument z wybranego dnia jest już zaksięgowany.INS_E_RACH_DOK_DZIEN_JUZ_KS
0x80040F5CPrzynajmniej jeden dokument z wybranego miesiąca jest już zaksięgowany.INS_E_RACH_DOK_MIESIAC_JUZ_KS
0x80040F5DEwidencja VAT została już w wybranym miesiącu zaksięgowana.INS_E_RACH_MIESIAC_ZAKSIEGOWANY
0x80040F5EEwidencja VAT została już w wybranym dniu zaksięgowana.INS_E_RACH_DZIEN_ZAKSIEGOWANY
0x80040F5FNie można zapisać dokumentu. Wybrana ewidencja VAT jest księgowana przez innego użytkownika.INS_E_RACH_TRWA_KSIEGOWANIE
0x80040F60Brak towaru w magazynie.INS_E_SU_BRAK_TOWARU
0x80040F61Dokument nie może zostać usunięty, ponieważ dostawy dla niektórych pozycji zostały zmodyfikowane.INS_E_SU_DOSTAWY_ZMODYF
0x80040F62Dokument został usunięty z danych.INS_E_SU_DOK_NIE_ISTNIEJE
0x80040F63Nie można przeprowadzić inwentaryzacji. Jest wykonywana przez operatora %1 na stacji %2INS_E_SU_INWENTARYZACJA_W_TOKU
0x80040F64Okres jest zablokowany.INS_E_SU_OKRES_ZABLOKOWANY
0x80040F65Nie wybrano kontrahenta.INS_E_SU_BRAK_KONTRAHENTA
0x80040F66Nie wybrano magazynu docelowego.INS_E_BRAK_MAGAZYNU_DOCELOWEGO
0x80040F67Brak zdefiniowanej drukarki fiskalnej.INS_E_SU_BRAK_ZDEFINIOWANEJ_DRUKARKI_FISKALNEJ
0x80040F68Nie udało się zainicjować obsługi wydruków fiskalnych.INS_E_SU_NIE_MOZNA_ZAINICJOWAC_WYDRUKOW_FISKALNYCH
0x80040F69Nie udało się zafiskalizować dokumentu.INS_E_SU_NIE_MOZNA_ZAFISKALIZOWAC_DOKUMENTU
0x80040F6ADokument jest zablokowany, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_ZABLOKOWANY_DEL
0x80040F6BDokument jest zaksięgowany, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_ZAKSIEGOWANY_DEL
0x80040F6CDokument został skorygowany, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_SKORYGOWANY_DEL
0x80040F6DDo dokumentu została wystawiona faktura zaliczkowa, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_WYSTAWIONAFSZAL_DEL
0x80040F6EDo dokumentu został wystawiony zwrot, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_WYSTAWIONYZWROT_DEL
0x80040F6FDokument został skorygowany przez późniejsze korekty, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_SKORYGOWANY_WIELOKROTNIE_DEL
0x80040F70Po dokumencie wystawiono późniejsze dokumenty, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_SA_POZNIEJSZE_DOKUMENTY_DEL
0x80040F71Na podstawie tego dokumentu powstał inny dokument, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_ZRODLOWY_DEL
0x80040F72Na podstawie wybranych dokumentów nie można wystawić dokumentu zbiorczego.INS_E_SU_LISTA_DOK_ZRODLOWYCH_PUSTA
0x80040F73Data dokumentu nie może być wcześniejsza od daty dokumentu poprzedzającego.INS_E_SU_NIEPOPRAWNA_DATA_KOREKTY
0x80040F74Dokument jest dokumentem automatycznym, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_AUTOMATYCZNY_DEL
0x80040F75Dokument został pobrany z kasy fiskalnej, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_Z_KASY_FISKALNEJ_DEL
0x80040F76Istnieje nota dla rozrachunku utworzonego przez dokument, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_ISTNIEJE_NOTA_DEL
0x80040F77Nie można wystawić faktury do tego typu dokumentu.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_FAKTURY_NIEPRAWIDLOWY_TYP
0x80040F78Nie można wystawić faktury detalicznej do tego typu dokumentu.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_FSD_NIEPRAWIDLOWY_TYP
0x80040F79Nie można wystawić faktury do dokumentu automatycznego.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_FAKTURY_DOKUMENT_AUTOMATYCZNY
0x80040F7ADokument %1 został unieważniony. Nie można wystawić faktury do tego dokumentu.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_FSD_DOKUMENT_ANULOWANY
0x80040F7BDokument %1 został unieważniony. Nie można go korygować.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_KOREKTY_DOKUMENT_ANULOWANY
0x80040F7CDokument wywołał już skutek magazynowy.INS_E_SU_DOKUMENT_JUZ_WYKONANY
0x80040F7DDla dokumentu został już cofnięty skutek magazynowy.INS_E_SU_DOKUMENT_JUZ_ODLOZONY
0x80040F7EDokument został już unieważniony.INS_E_SU_DOKUMENT_JUZ_ANULOWANY
0x80040F7FTen typ dokumentu nie wywołuje skutku magazynowego.INS_E_SU_FAKT_ZAL_POSR_NIE_MOZNA_WYKONAC
0x80040F80Dla tego typu dokumentu nie można wycofać skutku magazynowego.INS_E_SU_FAKT_ZAL_POSR_NIE_MOZNA_ODLOZYC
0x80040F81Tego typu dokumentu nie można unieważnić.INS_E_SU_FAKT_ZAL_POSR_NIE_MOZNA_UNIEWAZNIC
0x80040F82Kontrola wartości dokumentu. Wartość netto dokumentu jest mniejsza niż %1.INS_E_SU_DOK_PROG_NETTO
0x80040F83Kontrola wartości dokumentu. Wartość brutto dokumentu jest mniejsza niż %1.INS_E_SU_DOK_PROG_BRUTTO
0x80040F84Kontrola wartości dokumentu. Wartość netto w stawce %1 jest mniejsza niż %2.INS_E_SU_DOK_PROG_NETTO_STAWKA
0x80040F85Data otrzymania dokumentu nie może być wcześniejsza niż data wystawienia.INS_E_SU_DATA_OTRZYMANIA_WCZESNIEJSZA_NIZ_WYSTAWIENIA
0x80040F86Data sprzedaży nie może być późniejsza niż data wystawienia dokumentu.INS_E_SU_DATA_SPRZEDAZY_POZNIEJSZA_NIZ_WYSTAWIENIA
0x80040F87Operacja jest dostępna jedynie dla błędnie zarejestrowanych dokumentów.INS_E_SU_DOK_ZAFISKALIZOWANY_BEZ_BLEDU
0x80040F88Operacja jest dostępna jedynie dla niezarejestrowanych dokumentów.INS_E_SU_DOK_NIE_ZAFISKALIZOWANY
0x80040F89Podany numer jest niepoprawny.INS_E_SU_DOK_NIEPOPRAWNY_NUMER
0x80040F8ANależy podać numer oryginalnego dokumentu.INS_E_SU_DOK_BRAK_NR_ORYG
0x80040F8B%1.INS_E_SU_DOK_KONTROLA_PLATNOSCI
0x80040F8CWprowadzona kwota zapłacono kartą jest większa od wartości do zapłaty.INS_E_SU_KF_ZBYT_DUZA_KWOTA_KARTA
0x80040F8DTowar %1 na pozycji %2!ld! został skasowany. Należy usunąć taką pozycję z dokumentu.INS_E_SU_TOWAR_SKASOWANY
0x80040F8EDokument nie zawiera pozycji do przeprowadzenia kalkulacji.INS_E_SU_BRAK_POZYCJI_DO_KALKULACJI
0x80040F8FNie można usunąć wspólnika, który ma wyliczone deklaracje.INS_E_WSPOLNIK_SA_DEKLARACJE
0x80040F90Nie można usunąć wspólnika, który ma zaksięgowane składki ZUS.INS_E_WSPOLNIK_SA_KSIEGOWANIA
0x80040F91Nie można usunąć wspólnika, który ma odliczenia/doliczenia.INS_E_WSPOLNIK_SA_ODLICZENIA
0x80040F92Nie można usunąć wspólnika, który ma obniżki podatku.INS_E_WSPOLNIK_SA_OBNIZKI
0x80040F93Nie można zmienić roku.INS_E_NUMERACJA_ZMIANA_ROKU_NIEMOZLIWA
0x80040F94Dokument jest zaksięgowany zbiorczo.INS_E_RACH_DOK_ZAKSIEGOWANY_ZBIORCZO
0x80040F95Ewidencja eksploatacji pojazdów została już w wybranym miesiącu zaksięgowana.INS_E_RACH_EKSPL_POJ_ZAKSIEGOWANA
0x80040F96Nie można usunąć dokumentu. Dokument jest powiązany z rachunkiem w zaksięgowanej ewidencji.INS_E_RACH_EVZ_RACH_USUNIECIE
0x80040F97Nie można odnaleźć rozrachunku.INS_E_ROZRACHUNEK_NIE_ISTNIEJE
0x80040F98Data spoza wybranego okresu obrachunkowego.INS_E_DATA_POZA_OKRESEM
0x80040F99Data jest sprzed daty blokady.INS_E_DATA_W_OKRESIE_ZABLOKOWANYM
0x80040F9ABrak danych VAT dla rachunku do przejazdu.INS_E_BRAK_DANYCH_VAT_DLA_RACHUNKU_DO_PRZEJAZDU
0x80040F9BNie można usunąć dokumentu. Dokument jest spoza wybranego okresu obrachunkowego.INS_E_RACH_DOK_POZA_OKRESEM_DEL
0x80040F9CNie można usunąć dokumentu. Dokument jest z zablokowanego okresu.INS_E_RACH_DOK_ZABLOKOWANY_DEL
0x80040F9DNie można usunąć dokumentu. Dokument jest unieważniony.INS_E_RACH_DOK_UNIEWAZNIONY_DEL
0x80040F9ENie można odczytać parametrów dokumentu.INS_E_NIE_MOZNA_ODCZYTAC_PARAMETROW
0x80040F9FNie można zaksięgować dokumentu gdyż nie podlega on księgowaniu.INS_E_RACH_DOK_NIE_PODLEGA_KSIEGOWANIU
0x80040FA0Nie można zaksięgować dokumentu gdyż jest on powiązany z innym dokumentem.INS_E_RACH_KSIEGOWANIE_DOK_POWIAZANY
0x80040FA1Do wygenerowania operacji bankowych należy wybrać same należności, bądź same zobowiązania.INS_E_GENEROWANIE_OPERACJI_TYLKO_JEDNEGO_TYPU
0x80040FA2Do wygenerowania operacji bankowych należy wybrać rozrachunki w jednej walucie.INS_E_GENEROWANIE_OPERACJI_TYLKO_JEDNEJ_WALUTY
0x80040FA3Waluty wybranego rachunku i rozrachunków nie są zgodne.INS_E_GENEROWANIE_OPERACJI_NIEZGODNE_WALUTY
0x80040FA4Podmiot musi posiadać więcej niż jeden rachunek aby wykonać transfer.INS_E_TRANSFER_RACHUNKI_PODMIOTU
0x80040FA5Nie dodano żadnych wpisów gdyż nie ma żadnego wspólnika.INS_E_RACH_ZBIORCZO_BRAK_WSPOLNIKOW
0x80040FA6Brak historii rachunku bankowego.INS_E_HISTORIA_RACHUNKU_NOT_FOUND
0x80040FA7Brak rachunku bankowego.INS_E_BRAK_RACHUNKU_KHNT
0x80040FA8Nie można usunąć wspólnika, który jest wybrany jako podstawowy.INS_E_WSPOLNIK_PODSTAWOWY
0x80040FA9Nie można odczytać danych centrum autoryzacji powiązanego z kartą.INS_E_CENTRUM_AUTORYZACJI_DANE_INVALID
0x80040FAANie można odczytać danych centrum kredytowego powiązanego z kredytem.INS_E_CENTRUM_KREDYT_DANE_INVALID
0x80040FABNie można odczytać danych rachunku bankowego powiązanego z kartą.INS_E_RACHUNEK_KARTY_DANE_INVALID
0x80040FACWaluta rachunku bankowego i operacji bankowej nie są zgodne.INS_E_NIEZGODNE_WALUTY
0x80040FADNie można usunąć metody rozliczenia VAT starszej od ostatnio wyliczonej deklaracji VAT-7 / VAT-27. INS_E_METODA_ROZL_VAT_UZYWANA
0x80040FAEIstnieją już schematy dla tego typu dokumentu i typu transakcji. Nie można dodać schematu dla dowolnej kategorii.INS_E_ISTNIEJA_SCHEMATY_DLA_TYPU
0x80040FAFIstnieje schemat dla dowolnej kategorii i podanego typu transakcji. Dodanie innych schematów dla tego typu dokumentu i typu transakcji nie jest możliwe.INS_E_ISTNIEJE_SCHEMATY_DLA_DOWOLNEJ
0x80040FB0Istnieją schematy dla wybranej kategorii. Dodanie schematu dla tej samej kategorii nie jest możliwe.INS_E_ISTNIEJA_SCHEMATY_DLA_KATEGORII
0x80040FB1Zamówienie %1 zostało już zrealizowane. Dokument %2 został wystawiony na podstawie tego zamówienia.INS_E_ZAM_ZREALIZOWNE
0x80040FB2Dokument tego typu nie ma implementacji.INS_E_EGZ_TYP_NOTIMPL
0x80040FB3Dokument nie istnieje.INS_E_EGZ_DOK_NOTEXISTS
0x80040FB4Brak zdefiniowanego pola do przelewu.INS_E_DEKL_PRZELEW_BRAK_ZDEFINIOWANEGO_POLA
0x80040FB5Kwota przelewu wynosi 0 zł.INS_E_DEKL_PRZELEW_KWOTA_ZERO
0x80040FB6Brak danych urzędu skarbowego.INS_E_DEKL_PRZELEW_BRAK_US
0x80040FB7Brak danych o rachunku bankowym urzędu skarbowego.INS_E_DEKL_PRZELEW_BRAK_RB_US
0x80040FB8Brak danych o rachunku bankowym US dla danego typu podatku (nowość: patrz dane US).INS_E_DEKL_PRZELEW_BRAK_RB_US_SEL
0x80040FB9Brak danych o rachunku bankowym podmiotu deklaracji.INS_E_DEKL_PRZELEW_BRAK_RB
0x80040FBABrak danych o stopach odsetek karnych potrzebnych do policzenia wartości odsetek.INS_E_ODSETKI_BRAK_STOP
0x80040FBBData obliczania odsetek jest wcześniejsza od terminu płatności.INS_E_ODSETKI_DATA_NALICZANIA_INVALID
0x80040FBCDla należności wystawiono już notę za podany okres.INS_E_ODSETKI_NALEZNOSC_MA_NOTE
0x80040FBDDo paragonu %1 została wystawiona faktura %2.INS_E_FSD_WYSTAWIONE
0x80040FBEDo zamówienia %1 została wystawiona faktura zaliczkowa %2.INS_E_FSZK_WYSTAWIONA
0x80040FBFNie można usunąć konfiguracji. Na usuwanej konfiguracji wykonywane są operacje.INS_E_MUZ_KONF_DELETE_OPERACJE_WYKONYWANE
0x80040FC0Nie można usunąć konfiguracji. Operacje wykonywane na usuwanej konfiguracji są edytowane.INS_E_MUZ_KONF_DELETE_OPERACJE_EDYTOWANE
0x80040FC1Nie można odnaleźć dokumentu źródłowego.INS_E_DOK_ZRODLOWY_NIE_ISTNIEJE
0x80040FC2Edycja kodów PLU dla danej konfiguracji odbywa się na innym stanowisku.INS_E_MUZ_KONF_KODYPLU_ZABLOKOWANE
0x80040FC3Nie można edytować zaksięgowanego obiektu.INS_E_EDYCJA_ZAKSIEGOWANEGO
0x80040FC4Nie można usunąć zaksięgowanego obiektu.INS_E_USUWANIE_ZAKSIEGOWANEGO
0x80040FC5Nie można usunąć podstawowego rachunku bankowego.INS_E_ISTNIEJA_RACHUNKI_NIEPODSTAWOWE
0x80040FC6Nie można usunąć rachunku związanego z ZFŚS.INS_E_ISTNIEJA_RACHUNKI_ZFSS
0x80040FC7W systemie nie zainstalowano żadnych sterowników do urządzeń zewnętrznych.INS_E_MUZ_KONF_BRAK_STEROWNIKOW
0x80040FC8Dokument jest już unieważniony. Ponowne unieważnienie nie jest możliwe.INS_E_DOKUMENT_POPRZEDNIO_UNIEWAZNIONY
0x80040FC9Nie można usunąć pracownika, który ma umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.INS_E_PRACOWNIK_SA_UMOWY
0x80040FCANie można dodać rachunku jeśli nie wybierze się jego właściciela.INS_E_RACHUNEK_NIEOKRESLONY_OBIEKT
0x80040FCBNie można odnaleźć spłaty. Usunięcie skojarzenia nie jest możliwe.INS_E_SPLATA_NIE_ZNALENIONA
0x80040FCCNie można usunąć wzorca wbudowanego.INS_E_WZORZEC_SKL_PLAC_USUWANIE_WBUDOWANEGO
0x80040FCDNie można edytować wzorca wbudowanego.INS_E_WZORZEC_SKL_PLAC_EDYCJA_WBUDOWANEGO
0x80040FCENie można skompresować archiwum %1 do %2.INS_E_CANTCOMPRESSARCHIVE
0x80040FCFNie określono poprawnie foldera roboczego.INS_E_BRAK_FOLDERA_ROBOCZEGO
0x80040FD0Podmiot jest w trakcie dearchiwizacji.INS_E_PODMIOT_JEST_DEARCHIWIZOWANY
0x80040FD1Plik jest używany przez inną bazę danych.INS_E_PLIK_JEST_UZYWANY_PRZEZ_INNA_BAZE
0x80040FD2Nieprawidłowa nazwa archiwum. Należy podać poprawną nazwę i spróbować ponownie.INS_E_NIEPRAWIDLOWA_NAZWA_ARCHIWUM
0x80040FD3Podmiot jest używany.INS_E_PODMIOT_JEST_UZYWANY
0x80040FD4Nie można zdearchiwizować podmiotu do wskazanej lokalizacji.INS_E_NIE_MOZNA_ZDEARCHIWIZOWAC_DO_LOKALIZACJI
0x80040FD5Nie można zarchiwizować podmiotu do wskazanej lokalizacji.INS_E_NIE_MOZNA_ZARCHIWIZOWAC_DO_LOKALIZACJI
0x80040FD6Nie można odczytać archiwum.INS_E_NIE_MOZNA_ODCZYTAC_ARCHIWUM
0x80040FD7Nie można edytować zatwierdzonej listy płac.INS_E_POPRAWIANIE_ZATWIERDZONEJ_LP
0x80040FD8Nie można usunąć zatwierdzonej listy płac.INS_E_USUWANIE_ZATWIERDZONEJ_LP
0x80040FD9Nie można edytować wypłat z zatwierdzonej listy płac.INS_E_POPRAWIANIE_WYPLAT_ZATWIERDZONEJ_LP
0x80040FDANie można edytować wypłat z zaksięgowanej listy płac.INS_E_POPRAWIANIE_WYPLAT_ZAKSIEGOWANEJ_LP
0x80040FDBWypłata jest z miesiąca wcześniejszego niż miesiąc otwarty. Do poprawy takich wypłat służy specjalna funkcja "Edytuj wcześniejszą wypłatę", dostępna w menu Operacje.INS_E_POPRAWIANIE_WYPLAT_ZAMKNIETY_MC
0x80040FDCNie można usunąć wypłaty z zatwierdzonej listy płac.INS_E_USUWANIE_WYPLAT_ZATWIERDZONEJ_LP
0x80040FDDNie można usunąć wypłaty z zaksięgowanej listy płac.INS_E_USUWANIE_WYPLAT_ZAKSIEGOWANEJ_LP
0x80040FDENie można usunąć wypłaty z miesiąca wcześniejszego niż miesiąc otwarty.INS_E_USUWANIE_WYPLAT_ZAMKNIETY_MC
0x80040FDFNie można dodać wypłaty do zatwierdzonej listy płac.INS_E_DODAWANIE_WYPLAT_ZATWIERDZONEJ_LP
0x80040FE0Nie można dodać wypłaty do zaksięgowanej listy płac.INS_E_DODAWANIE_WYPLAT_ZAKSIEGOWANEJ_LP
0x80040FE1Brak schematu importu dla dokumentu, jego kategorii, sposobu rozliczania VAT lub rodzaju zwrotu detalicznego.INS_E_BRAK_SCHEMATU_DLA_DOKUMENTU_WG_KATEGORII
0x80040FE2Niepoprawna kolumna księgi - import nie jest możliwy.INS_E_KOLUMNA_KSIEGI_INVALID
0x80040FE3Niepoprawny typ daty w schemacie importu.INS_E_TYP_DATY_INVALID
0x80040FE4Nie można odczytać daty z dokumentu źródłowego.INS_E_DATA_INVALID
0x80040FE5Nie można odczytać numeru dokumentu źródłowego.INS_E_NUMER_ZRODLOWY_INVALID
0x80040FE6Niepoprawny typ kwoty w schemacie importu.INS_E_TYP_KWOTY_INVALID
0x80040FE7Nie można odczytać kwoty z dokumentu źródłowego.INS_E_KWOTA_INVALID
0x80040FE8Nie można odczytać danych kontrahenta.INS_E_KHNT_INVALID
0x80040FE9Nie można wygenerować listy płac. Brak parametrów.INS_E_BRAK_PARAMETROW_NOWEJ_LP
0x80040FEANie można dodać wypłaty. Brak parametrów.INS_E_BRAK_PARAMETROW_NOWEJ_WYPLATY
0x80040FEBNiewłaściwy typ wyboru miesiąca w schemacie importu.INS_E_TYP_MC_INVALID
0x80040FECNie można odczytać miesiąca odliczenia dokumentu.INS_E_MC_INVALID
0x80040FEDNie można uaktywnić obsługi czytników kodów kreskowych. Brak skonfigurowanych urządzeń.INS_E_BCR_CLIENT_BRAK_KONFIGURACJI
0x80040FEENie można uaktywnić obsługi czytników kodów kreskowych. Brak konfiguracji podstawowej.INS_E_BCR_CLIENT_BRAK_KONFIGURACJI_AKTYWNEJ
0x80040FEFObsługa czytników kodów kreskowych została już uaktywniona.INS_E_BCR_CLIENT_AKTYWNY
0x80040FF0Nie można zapisać powiązania danych VAT z dokumentem.INS_E_VAT_LINK_CANNOT_WRITE
0x80040FF1Nie można zapisać powiązania danych przychodów z VAT.INS_E_EP_LINK_CANNOT_WRITE
0x80040FF2Nie można zapisać powiązania danych księgi z VAT.INS_E_KSIEGA_LINK_CANNOT_WRITE
0x80040FF3Nie można usunąć konfiguracji. Usuwana konfiguracja jest konfiguracją podstawową.INS_E_MUZ_KONF_DELETE_PODSTAWOWY
0x80040FF4Błąd uruchamiania programu Płatnik.INS_E_URUCHOMIENIE_PLATNIKA
0x80040FF5Błąd zapisu do pliku Płatnika.INS_E_ZAPIS_DO_PLIKU_PLATNIKA
0x80040FF6Nie można zapisać statusu importu.INS_E_NIE_MOZNA_ZAPISAC_STATUSU_IMPORTU
0x80040FF7Nie można odczytać statusu importu.INS_E_NIE_MOZNA_ODCZYTAC_STATUSU_IMPORTU
0x80040FF8Nie można wystawić korekty do dokumentu %1.INS_E_KOREKTA_NIEPOPRAWNY_DOK_ZRODLOWY
0x80040FF9Błąd podczas rejestracji fiskalnej dokumentu.INS_E_MDF_WYDRUK
0x80040FFABłąd podczas rejestracji fiskalnej dokumentu. Brak połączenia z bazą danych.INS_E_MDF_POLACZENIE_BRAK
0x80040FFBBłąd podczas rejestracji fiskalnej dokumentu. Błąd odczytu konfiguracji drukarki fiskalnej.INS_E_MDF_KONFIGURACJA_BRAK
0x80040FFCBłąd podczas rejestracji fiskalnej dokumentu. Brak dokumentu.INS_E_MDF_DOKUMENT_BRAK
0x80040FFDBłąd podczas rejestracji fiskalnej dokumentu. Błąd odczytu dokumentu.INS_E_MDF_DOKUMENT_ODCZYT
0x80040FFEBłąd podczas rejestracji fiskalnej dokumentu. Brak pozycji na dokumencie.INS_E_MDF_DOKUMENT_POZYCJE
0x80040FFFWystąpił błąd podczas poprzedniej fiskalizacji dokumentu. Dokument wystawiony wg cen netto. Przeliczenie dokumentu spowoduje wystąpienie różnic pomiędzy wartościami dokumentu w programie i na wydruku. Czy usunąć błąd fiskalizacji, przeliczyć i zafiskalizować dokument?INS_E_MDF_DOKUMENT_BLAD_ROZNICE
0x80041000Wystąpił błąd podczas poprzedniej rejestracji fiskalnej dokumentu. Czy usunąć błąd rejestracji fiskalnej dokumentu i zafiskalizować dokument?INS_E_MDF_DOKUMENT_BLAD
0x80041001Dokument został już zafiskalizowany. Dokument wystawiony wg cen netto. Przeliczenie dokumentu spowoduje wystąpienie różnic pomiędzy wartościami dokumentu w programie i na wydruku. Czy przeliczyć i zafiskalizować ponownie dokument?INS_E_MDF_DOKUMENT_ZAFISKALIZOWANY_ROZNICE
0x80041002Dokument został już zafiskalizowany. Czy zafiskalizować ponownie dokument?INS_E_MDF_DOKUMENT_ZAFISKALIZOWANY
0x80041003Dokument został już zafiskalizowany wielokrotnie. Dokument wystawiony wg cen netto. Przeliczenie dokumentu spowoduje wystąpienie różnic pomiędzy wartościami dokumentu w programie i na wydruku. Czy przeliczyć i zafiskalizować ponownie dokument?INS_E_MDF_DOKUMENT_ZAFISKALIZOWANYWIELOKROTNIE_ROZNICE
0x80041004Dokument został już zafiskalizowany wielokrotnie. Czy zafiskalizować ponownie dokument?INS_E_MDF_DOKUMENT_ZAFISKALIZOWANYWIELOKROTNIE
0x80041005Błąd podczas rejestracji fiskalnej dokumentu. Wybrane urządzenie nie pozwala na fiskalizację dokumentu zawierającego na pozycjach obroty opakowaniami zwrotnymi.INS_E_MDF_DOKUMENT_OPAKOWANIA
0x80041006Nie można odczytać bieżącego magazynu.INS_E_BRAK_MAGAZYNU_BIEZACEGO
0x80041007Nie można usunąć jedynego wpisu.INS_E_PARAM_HIST_JEDYNY_WPIS
0x80041008Błąd podczas rejestracji fiskalnej dokumentu. Wybrany dokument oczekuje już w kolejce wydruków.INS_E_MDF_DOKUMENT_OCZEKUJE
0x80041009Błąd podczas rejestracji fiskalnej dokumentu. Wybrany dokument jest już w trakcie wydruku.INS_E_MDF_DOKUMENT_JESTDRUKOWANY
0x8004100ANie można zablokować obiektu. Obiekt jest w użyciu.INS_E_OPERACJE_ZADANIE_ZABLOKOWANE
0x8004100BNie można zablokować wszystkich obiektów. Niektóre z wybranych obiektów są w użyciu.INS_E_OPERACJE_ZADANIA_ZABLOKOWANE
0x8004100CNiespójne dane środka trwałego.INS_E_ST_INTEGRITYERROR
0x8004100DNie można wykonać żądanej operacji na środku trwałym o danym statusie.INS_E_ST_STATUS_NIE_TEN
0x8004100ENiepoprawny wzorzec planu amortyzacji środka trwałego.INS_E_ST_NIEPOPRAWNY_WZORZEC_PLANU_AM
0x8004100FNiezgodność magazynów przy odbieraniu danych z centrali.INS_E_KOM_NIEZGODNE_MAGAZYNY_CENTRALA
0x80041010Konwersja wybranego dokumentu na wskazany typ nie jest możliwa.INS_E_KOM_BRAK_MOZLIWOSCI_KONWERSJI_DOKUMENTOW
0x80041011Niezgodność celów komunikacji.INS_E_KOM_NIEZGODNY_CEL
0x80041012Niepoprawne parametry komunikacji.INS_E_KOM_NIEPOPRAWNE_PARAMETRY
0x80041013Brak wykorzystywanej stawki VAT.INS_E_KOM_BRAK_STAWKI_VAT
0x80041014Nie można usuwać standardowych wzorców wydruku.INS_E_NIE_USUWAJ_STANDARDOWYCH_WZW
0x80041015Środek trwały jest już w pełni zamortyzowany.INS_E_ST_ZAMORTYZOWANY
0x80041016Środek trwały ma już naliczoną amortyzację za podany okres.INS_E_ST_MA_JUZ_NALICZONA_AM
0x80041017Część środków trwałych nie ma zatwierdzonych planów amortyzacji.INS_E_ST_BRAK_ZATWIERDZONYCH_PLANOW_AM
0x80041018Suma udziałów jest większa od 1.INS_E_SUMA_UDZIALOW_PLANU_AM_WIEKSZA_OD_1
0x80041019Status środka trwałego nie pozwala na wykonanie tej operacji.INS_E_ST_OP_USUWANIE_ZLY_STATUS
0x8004101ANie można usunąć operacji ponieważ zaksięgowano już amortyzacje.INS_E_ST_OP_USUWANIE_AM_ZAKSIEGOWANY_MC
0x8004101BIstnienie operacji późniejszej nie pozwala na wykonanie tej operacji.INS_E_ST_OP_USUWANIE_JEST_POZNIEJSZA_OPERACJA
0x8004101CAmortyzacje w wybranym miesiącu zostały już zaksięgowane.INS_E_RACH_AMORTYZACJE_ZAKSIEGOWANE
0x8004101DDla wartości niematerialnych i prawnych nie można dodać operacji modernizacji.INS_E_ST_WNIP_NIE_MA_MO
0x8004101ENie można usunąć środka trwałego ponieważ są dla niego wprowadzone operacje.INS_E_ST_USUWANIE_SA_OPERACJE
0x8004101FNie można wykonać operacji. Żaden środek trwały nie ma wprowadzonej operacji OT.INS_E_ST_BRAK_SRODKOW_Z_OT
0x80041020Nie można usuwać wzorców domyślnych.INS_E_NIE_USUWAJ_DOMYSLNYCH_WZW
0x80041021Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest on używany na dokumentach.INS_E_KH_UZYWANY_NA_DOKUMENTACH
0x80041022Nie można odczytać typu przelewu, bądź jest on niewłaściwy.INS_E_TYP_PRZELEWU_INVALID
0x80041023Nie można wykonać podglądu wzorca wydruku, ponieważ w programie nie ma zapisanych dokumentów danego typu.INS_E_BRAK_DANYCH_DO_PODGLADU
0x80041024Błąd drukowania przelewu. Kwota przelewu wynosi 0 zł.INS_E_PRZELEW_KWOTA_ZERO
0x80041025Błąd drukowania przelewu. Brak danych rachunku bankowego pracownika.INS_E_PRZELEW_BRAK_RB_PRACOWNIKA
0x80041026Błąd drukowania przelewu. Brak danych rachunku bankowego podmiotu.INS_E_PRZELEW_BRAK_RB_PODMIOTU
0x80041027Data dokumentu należy do zaksięgowanego okresu.INS_E_DATA_W_OKRESIE_ZAKSIEGOWANYM
0x80041028Nadawanie kodów PLU jest w toku.INS_E_NADAWANIE_PLU
0x80041029Stan magazynowy towaru jest większy od zera.INS_E_TOWAR_MA_STAN_MAGAZYNOWY_NIEZEROWY
0x8004102ATowar lub usługa jest składnikiem kompletu.INS_E_TOWAR_SKLADNIKIEM_KOMPLETU
0x8004102BOpakowanie zwrotne jest powiązane z innym towarem.INS_E_TOWAR_OPAKOWANIEM_ZWROTNYM_INNEGO
0x8004102CTowar lub usługa jest używany.INS_E_TOWAR_UZYWANY
0x8004102DNie można odnaleźć dokumentu kasowego.INS_E_DOK_KASOWY_NIE_ISTNIEJE
0x8004102ENie można odnaleźć operacji bankowej.INS_E_OP_BANKOWA_NIE_ISTNIEJE
0x8004102FMianownik nie może być zerem.INS_E_MIANOWNIK_ZERO
0x80041030Niezgodność magazynów przy odbieraniu danych z oddziału.INS_E_KOM_NIEZGODNE_MAGAZYNY_ODDZIAL
0x80041031Nieznany typ dokumentu.INS_E_KOM_DOKUMENT_NIEOBSLUGIWANY
0x80041032Brak magazynu docelowego dla dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.INS_E_KOM_BRAK_MAGAZYNU_DLA_MM
0x80041033Brak płatnika dla dokumentu.INS_E_KOM_BRAK_PLATNIKA
0x80041034Nieobsługiwany dokument kasowy/bankowy wystawiony na pracownika.INS_E_KOM_KB_NA_PRACOWNIKA
0x80041035Nie można usuwać standardowych nagłówków dokumentuINS_E_DELETE_STANDARD_NAGL_DOK
0x80041036PLU nie jest unikalne.INS_E_TW_NIEUNIKALNE_PLU
0x80041037Towar został wysłany do urządzenia zewnętrznego.INS_E_TW_W_SYNCHRONIZMIE
0x80041038Data otrzymania nie może być wcześniejsza od daty wystawienia.INS_E_RACH_DATA_OTRZYMANIA_PRZED_DATA_WPISU
0x80041039Brak dokumentu korygowanego.INS_E_KOM_BRAK_DOKUMENTU_KORYGOWANEGO
0x8004103ABrak towaru lub usługi.INS_E_KOM_BRAK_TOWARU
0x8004103BRozrachunek będący notą może być edytowany w ograniczonym zakresie.INS_E_ROZ_NOTA_EDIT
0x8004103CUrząd skarbowy jest używany w danych wspólnika. Nie można go usunąć.INS_E_URZAD_UZYTY_W_WSPOLNIK
0x8004103DUrząd skarbowy jest używany w danych pracownika. Nie można go usunąć.INS_E_URZAD_UZYTY_W_PRACOWNIKU
0x8004103EUrząd skarbowy jest używany w danych podmiotu. Nie można go usunąć.INS_E_URZAD_UZYTY_W_PODMIOT
0x8004103FNie można usunąć umowy mającej wystawione wypłaty.INS_E_UMOWY_SA_WYPLATY
0x80041040Nie można usunąć umowy mającej wystawione rachunki.INS_E_UMOWY_SA_RACHUNKI
0x80041041Nie można usuwać wzorców powiązanych.INS_E_NIE_USUWAJ_POWIAZANYCH_WZW
0x80041042Niepoprawny numer dokumentu kasowego.INS_E_NR_KASOWY_INVALID
0x80041043Brak danych kontrahenta, pracownika lub instytucji.INS_E_ID_OBIEKTU_JEST_WYMAGANY
0x80041044Plik jest przeznaczony do biura rachunkowego.INS_E_KOM_CEL_BIURO_RACHUNKOWE
0x80041045Plik jest przeznaczony do centrali.INS_E_KOM_CEL_CENTRALA
0x80041046Plik przenosi luźne dane.INS_E_KOM_CEL_LUZNE_DANE
0x80041047Plik jest przeznaczony do oddziału.INS_E_KOM_CEL_AKWIZYTOR
0x80041048Istnieje już wypłata główna za ten miesiąc dla pracownika.INS_E_WYPLATA_POWIELONA
0x80041049Nota zbiorcza - nie można pokazać sposobu naliczenia odsetek.INS_E_NOTA_ZBIORCZA
0x8004104ANadawanie kodów PLU dla danego urządzenia nie jest możliwe. Dane towarów zostały już wysłane do urządzenia.INS_E_NADAWANIE_PLU_SYNCHRONIZM
0x8004104BZmiana rozrachunku do którego wystawiono notę nie jest możliwa. Należy usunąć notę i ponownie poprawić dokument.INS_E_ZMIANA_ROZRACHUNKU_PO_WYSTAWIENIU_NOTY
0x8004104CNie podano kursu dla wpłacanej waluty.INS_E_KURS_INVALID
0x8004104DNie można modyfikować metody rozliczenia VAT starszej od ostatnio wyliczonej deklaracji VAT-7 / VAT-27. INS_E_METODA_ROZL_VAT_PRZED_DEKL
0x8004104ENie można usunąć rozrachunku, dla którego wystawiono notę.INS_E_ROZRACHUNEK_MA_NOTE
0x8004104FNie można unieważnić powiązanego dokumentu.INS_E_RACH_UNIEWAZNIANIE_POWIAZANEGO
0x80041050Przynajmniej jeden okres musi być aktywny.INS_E_RACH_JEDEN_AKTYWNY_OKRES
0x80041051Zbiorcza operacja rozliczania może być wykonana tylko dla rozrachunków w walucie podstawowej.INS_E_WALUTA_ZAGRANICZNA_ZBIORCZE
0x80041052Nie można deaktywować okresu. Jest on używany przez podmiot.INS_E_RACH_OKRES_UZYWANY_DEAKTYWACJA
0x80041053Dokument kasowy bez kontrahenta - można go modyfikować w ograniczonym zakresie.INS_E_DOKUMENT_BEZ_KONTRAHENTA
0x80041054Dokument magazynowe nie może być ani odłożony ani unieważniony.INS_E_KOM_DOKUMENT_MAGAZYNOWY_ANULOWANY
0x80041055Tylko faktura sprzedaży, rachunek sprzedaży oraz korekta rachunku sprzedaży mogą być unieważnione.INS_E_KOM_DOKUMENT_NIEMAGAZYNOWY_ANULOWANY
0x80041056Symbol kasy może mieć maksymalnie 3 znaki.INS_E_KOM_SYMBOL_KASY_ZA_DLUGI
0x80041057Nie można usunąć pojazdu z przejazdami lub rachunkami do przejazdów.INS_E_POJAZD_JEST_EKSPLOATACJA
0x80041058Plik nie jest przeznaczony do biura rachunkowego.INS_E_KOM_CEL_NIE_BIURO_RACHUNKOWE
0x80041059Program nie pracuje pod kontrolą systemu UNIX.INS_E_HOP_SYSTEM_UNIX
0x8004105ANieznany system operacyjny.INS_E_HOP_NIEZNANE_SO
0x8004105BW trakcie przenoszenia danych z Rachmistrza 3 wystąpiły błędy.INS_E_HOP_RACH3_BLEDY
0x8004105CNie można uzyskać wyłącznego dostępu do danych.INS_E_HOP_BRAK_WYLACZNEGO_DOSTEPU
0x8004105DBłędna ścieżka.INS_E_HOP_BLEDNA_SCIEZKA
0x8004105EBłędne hasło.INS_E_HOP_BLEDNE_HASLO
0x8004105FBłędne hasło lub login.INS_E_HOP_BLEDNE_HASLO_LOGIN
0x80041060Niezgodność wersji baz danych.INS_E_HOP_NIEZGODNOSC_WERSJI
0x80041061Problem z dostępem do podmiotu.INS_E_HOP_DOSTEP_DO_PODMIOTU
0x80041062Niezalogowano stacji.INS_E_HOP_NIEZALOGOWANO_STACJI
0x80041063Wystąpił błąd eksportu danych z programu DOS'owego. Upewnij się, że podana ścieżka jest prawidłowa i program DOS'owy nie jest w tej chwili uruchomiony.INS_E_HOP_PROBLEM_HOP
0x80041064Wywołanie niewłasciwej aplikacji.INS_E_HOP_NIEWLASCIWA_APLIKACJA
0x80041065Brak dostępu do danych.INS_E_HOP_BRAK_DOSTEPU_DO_DANYCH
0x80041066Grupa jest wykorzystywana w parametrach domyślnych kontrahenta.INS_E_SL_GRUPA_KH_WYKORZYSTYWANA_W_PARAMETRACH
0x80041067Grupa jest wykorzystywana w danych kontrahentów.INS_E_SL_GRUPA_KH_WYKORZYSTYWANA_W_KONTRAHENTACH
0x80041068Grupa jest wykorzystywana w promocjach.INS_E_SL_GRUPA_KH_WYKORZYSTYWANA_W_PROMOCJACH
0x80041069Grupa jest wykorzystywana w parametrach domyślnych towaru/usługi.INS_E_SL_GRUPA_TW_WYKORZYSTYWANA_W_PARAMETRACH
0x8004106AGrupa jest wykorzystywana w danych towarów/usług.INS_E_SL_GRUPA_TW_WYKORZYSTYWANA_W_KONTRAHENTACH
0x8004106BGrupa jest wykorzystywana w promocjach.INS_E_SL_GRUPA_TW_WYKORZYSTYWANA_W_PROMOCJACH
0x8004106CNie można usunąć standardowych kodów sterujących.INS_E_DELETE_STANDARD_KODSTER
0x8004106DBrak osoby wystawiającej dokument.INS_E_WYSTAWIL_INVALID
0x8004106ENie można odksięgować kosztów eksploatacji pojedynczego pojazdu.INS_E_KPIR_ODKSIEGUJ_POJAZD
0x8004106FNiepoprawna wersja programu. Dane można przenieść od następujących wersji: Subiekt 4 Mega (1.09 lub nowsza), Subiekt 4 Plus (1.25 lub nowsza).INS_E_HOP_STARY_SUBIEKT
0x80041070Wymagany jest wyłączny dostęp do podmiotu. Zamknij inne aplikacje podłączone do bazy danych podmiotu.INS_E_WYMAGANY_WYLACZNY_DOSTEP_DO_DB
0x80041071Brak pliku lub katalogu.INS_E_KOM_BRAK_PLIKU
0x80041072Błąd pliku komunikacji.INS_E_KOM_BLAD_PLIKU
0x80041073Plik komunikacji jest pusty.INS_E_KOM_BRAK_ELEMENTOW
0x80041074Element z pliku komunikacji jest pusty.INS_E_KOM_BLEDNY_ELEMENT
0x80041075Element z pliku komunikacji jest pusty.INS_E_KOM_NIEMOZNOSC_TWORZENIA_LOGU
0x80041076Nie można odczytać kursu dokumentu.INS_E_NIEPOPRAWNY_KURS
0x80041077Element nie istnieje lub jest pusty.INS_E_KOM_ELEMENT_PUSTY
0x80041078Niepoprawny typ transakcji - dla wybranego typu dokumentu i kategorii istnieją już schematy importu. Nie można dodać kolejnego schematu dla podanego typu transakcji.INS_E_ISTNIEJA_SCHEMATY_DLA_TRANSAKCJI
0x80041079Niepoprawny typ transakcji - istnieją już schematy dla wybranego typu dokumentu i kategorii. Nie można dodać schematu dla dowolnego typu transakcji.INS_E_ISTNIEJA_SCHEMATY_DLA_TRANSAKCJI_DOWOLNEJ
0x8004107ABrak dokumentu powiązanego.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DOK_POWIAZANEGO
0x8004107BBrak rozrachunku powiazanego z dokumentem %1 (%2).INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DOK_POWIAZANEGO_DESCR
0x8004107CBrak konta w planie kont w bieżącym roku obrotowym.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_KONTA
0x8004107DBrak konta %1 w planie kont w roku obrotowym %2.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_KONTA_DESCR
0x8004107ESchemat importu powinien zawierać definicje pozycji dekretu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_POZYCJI_WZORCA_DEKRETU
0x8004107FDokument %1 (%2) jest już zadekretowany lub pobrany do ewidencji VAT.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_DOK_ZADEKRETOWANY_DESCR
0x80041080Obiekt nie ma zdefiniowanej analityki.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_ANALITYKI
0x80041081Obiekt '%1' (%2) nie ma zdefiniowanej analityki.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_ANALITYKI_DESCR
0x80041082Użytkownik zrezygnował z wprowadzenia brakującej analityki.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_UZYTKOWNIK_NIE_PODAL_ANALITYKI
0x80041083Nie można nadać analityki automatycznie.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIE_MOZNA_NADAC_ANALITYKI_AUTOMATYCZNIE
0x80041084Nie można nadać analityki kontrahentowi jednorazowemu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIE_MOZNA_NADAC_ANALITYKI_KH_JEDNORAZOWEMU
0x80041085Nie zdefiniowano analityki pozostałych dostawców/odbiorców.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIE_MA_ANALITYK_POZOSTALYCH_KHNT
0x80041086Dokument nie zawiera informacji, z których można uzyskać informację o analityce.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEOBSLUGIWANA_KARTOTEKA_POWIAZANA
0x80041087Dokument %1 nie obsługuje kartoteki powiązanej %2.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEOBSLUGIWANA_KARTOTEKA_POWIAZANA_DESCR
0x80041088Dokument typu %1 nie dostarcza danych typu %2 (%3).INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEOBSLUGIWANA_OBJ_KARTOTEKI_POWIAZANEJ_DESCR
0x80041089Dokument %1 nie zawiera wybranej kwoty (%2).INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEOBSLUGIWANA_KWOTA_DESCR
0x8004108ANie można użyć kwoty '%1' w powiązaniu z kontem %2 w bieżącym roku obrotowym.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_KARTOTEKA_NIEZGODNA_Z_KONTEM
0x8004108BNie można przesłać plikiem komunikacji dokumentu %1 z kwotą (%2).INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEOBSLUGIWANA_KWOTA_PLIK_DESCR
0x8004108CNie wybrano schematu importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIE_WYBRANO_SI
0x8004108DNie wybrano rejestru księgowego w schemacie importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DANYCH_O_REJESTRZE_KSIEGOWYM
0x8004108ENie wybrano daty dokumentu w schemacie importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DATY_DOKUMENTU_W_SI
0x8004108FNie wybrano daty dekretacji w schemacie importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DATY_DEKRETACJI_W_SI
0x80041090Nie wybrano daty operacji w schemacie importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DATY_OPERACJI_W_SI
0x80041091Brak daty %1 w importowanym dokumencie.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DATY_W_IMPORTOWANYM_DOKUMENCIE_DESCR
0x80041092Użytkownik zrezygnował z podania wartości kwot własnych.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_ZREZYGNOWANO_Z_WARTOSCI_KWOT_WLASNYCH
0x80041093Nie wybrano dokumentu/dokumentów do dekretowania.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIE_WYBRANO_DOKUMENTOW
0x80041094Nie można odczytać danych na podstawie których wybieramy schemat importu (kategoria, ewidencje VAT, magazyn).INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DANYCH_W_DOK_IMP
0x80041095Użytkownik przerwał import.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_UZYTKOWNIK_PRZERWAL_IMPORT
0x80041096Użytkownik zrezygnował z utworzenia dekretu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_ANULOWANO_DEKRET
0x80041097Użytkownik zrezygnował z wprowadzenia wpisu do ewidencji VAT.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_ANULOWANO_WPIS_DO_VAT
0x80041098Dokument nie był dekretowany.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DEKRETU
0x80041099Dokument %1 (%2) nie był dekretowany i nie był importowany do ewidencji VAT.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DEKRETU_DESCR
0x8004109ASchemat importu nieaktywny.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEAKTYWNY
0x8004109BSchemat importu %1 jest nieaktywny.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEAKTYWNY_DESCR
0x8004109CSchemat importu %1 nie może być wykorzystany przy imporcie z pliku, %2INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEDOSTEPNY_DLA_PLIKU_DESCR
0x8004109DNieznana kartoteka powiązana.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEZNANA_KARTOTEKA_POWIAZANA
0x8004109ENależy podać nazwę schematu importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_NAZWY
0x8004109FSchemat o podanej nazwie już istnieje.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NAZWA_WYKORZYSTYWANA
0x800410A0Należy wybrać typ importowanego dokumentu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_TYPU_IMP_DOK
0x800410A1Schemat importu dla dokumentu o podanych kryteriach już istnieje. Testowane kryteria to typ dokumentu, kategoria', typ transakcji VAT, ewidencja VAT i magazyn.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_ISTNIEJE_DLA_ZADANYCH_KRYTERIOW
0x800410A2Nie podano rejestru księgowego.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_REJESTRU_KSIEGOWEGO
0x800410A3Nie podano daty operacji.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DATY_OPERACJI
0x800410A4Nie podano daty dekretacji.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DATY_DEKRETACJI
0x800410A5Nie podano daty dokumentu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DATY_DOKUMENTU
0x800410A6Nie podano ewidencji VAT.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_EWID_VAT
0x800410A7Nie podano rodzaju zakupu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_TYPU_WYDATKU_VAT
0x800410A8Nie podano typu przypadku szczególnego dla wpisu do ewidencji VAT zakupu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_TYPU_PRZYP_SZCZEGOLNY_VAT
0x800410A9Nie można zaimportować dokumentu podanego typu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEOBSLUGIWANY_TYP_DOKUMENTU
0x800410AADokument nie zawiera informacji o centrum autoryzacji kart płatniczych.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DANYCH_CAKP
0x800410ABDokument nie zawiera informacji o centrum obsługi ratalnej.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DANYCH_CENTRUM_RATALNE
0x800410ACBrak informacji o formie płatności dokumentu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DANYCH_FROMA_PLATNOSCI
0x800410ADProblem z pobraniem danych o transakcji VAT (%1).INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BLAD_TRANSAKCJA_VAT
0x800410AEBłąd w numerze konta %1.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_POZYCJA_NUMER
0x800410AFBłąd w kwotach na pozycji schematu importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_POZYCJA_KWOTY
0x800410B0Błąd przy określaniu strony pozcji dekretu. INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_POZYCJA_STRONA_DEKRETU
0x800410B1Błąd przy definicji kartoteki dla pozycji z kontem %1.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_POZYCJA_KARTOTEKA_DODATKOWA
0x800410B2Błąd w stawce VAT.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_POZYCJA_STAWKA_VAT
0x800410B3Błąd w cenie do przeliczenia.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_POZYCJA_PRZELICZANIE
0x800410B4Błąd w procencie kwoty.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_POZYCJA_PROCENT
0x800410B5Błąd w opisie pozycji.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_POZYCJA_OPIS
0x800410B6Schemat importu dla danego typu dokumentu nie może tworzyć wpisu do ewidencji VAT.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_DOSTEP_DO_VAT
0x800410B7Błąd w definicji kategorii deketu tworzonego schematem importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_KATEGORIA_KH
0x800410B8Błąd w definicji opisu dla Ewidencji VAT.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_OPIS_DLA_EWID_VAT
0x800410B9Błąd w definicji uwag do dokumentu tworzonego przy użyciu schematu importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_UWAGI_DO_TWORZONEGO_DOKUMENTU
0x800410BANie ma konta o podanym numerze.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_KONTA_Z_ANALITYKA
0x800410BBBłąd w definicji typu środka trwałego.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_TYP_ST
0x800410BCDokument nie może być wprowadzony do ewidencji VAT (Eksportu usług EXU nie jest ujmowany w ewidencjach VAT).INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEDOZWOLONY_TYP_TRANSAKCJI_VAT
0x800410BDBrak danych VAT na dokumencie.INS_E_DOKUMENT_BRAK_DANYCH_VAT
0x800410BEWersja bazy danych jest starsza od wersji programu. Dalsza praca nie jest możliwa.INS_E_BAZA_STARSZA_OD_PROGRAMU
0x800410BFNie można przeprowadzić aktualizacji. Wprowadzono nieprawidłowe hasło Szefa. Dalsza praca nie jest możliwa.INS_E_NIEPRAWIDLOWE_HASLO_SZEFA
0x800410C0Brak krótkiej nazwy podmiotu (Dane podmiotu -> zakładka Rejestracja).INS_E_BRAK_NAZWY_PODMIOTU_DLA_PLATNIKA
0x800410C1Nieprawidłowy typ transakcji VAT.INS_E_RACH_NIEPRAWIDLOWA_TRANSAKCJA_VAT
0x800410C2Ewidencja VAT jest systemową ewidencją.INS_E_SL_EWID_VAT_SYSTEMOWA
0x800410C3Ewidencja VAT jest wykorzystywana w schematach importu.INS_E_SL_EWID_VAT_SCHEMAT_IMPRTU
0x800410C4Ewidencja VAT jest wykorzystywana w danych kontrahentów.INS_E_SL_EWID_VAT_KH
0x800410C5Ewidencja VAT jest wykorzystywana w parametrach kontrahentów.INS_E_SL_EWID_VAT_KH_PARAM
0x800410C6Ewidencja VAT jest wykorzystywana w Ewidencjach VAT.INS_E_SL_EWID_VAT_EWID_VAT
0x800410C7Ewidencja VAT jest wykorzystywana w parametrach Ewidencji VAT.INS_E_SL_EWID_VAT_EWID_VAT_PARAM
0x800410C8Ewidencja VAT jest wykorzystywana w parametrach przejazdów.INS_E_SL_EWID_VAT_PARAM_POJ
0x800410C9Opcja dostępna w wersji 1.02.INS_E_DOSTEPNE_1_02
0x800410CAOpis jest wykorzystywany w schematach importu.INS_E_SL_OPIS_SCHEMATY_IMPORTU
0x800410CBPrawa do zapisu dokumentu z nowymi transakcjami VAT nie zostały aktywowane.INS_E_RACH_BRAK_UPR_DO_TRANS_VAT
0x800410CCPaństwo wykorzystywane jest w danych adresowych.INS_E_SL_PANSTWO_DANE_ADRESOWE
0x800410CDPaństwo wykorzystywane w danych domyślnych kontrahentów.INS_E_SL_PANSTWO_DANE_DOMYSLNE_KH
0x800410CENie można usunąć magazynu głównego.INS_E_SL_MAGAZYN_GLOWNY
0x800410CFNie można usunąć magazynu, ponieważ istnieją wprowadzone na nim dokumenty.INS_E_SL_MAGAZYN_UZYTY_DOKUMENTY
0x800410D0Nie można usunąć magazynu, ponieważ jest on wykorzystywany w parametrach komunikacji.INS_E_SL_MAGAZYN_UZYTY_PARAM_KOMUNIKACJI
0x800410D1Nie można usunąć magazynu, ponieważ jest on ustawiony jako domyślny w personelu.INS_E_SL_MAGAZYN_UZYTY_UZYTKOWNICY
0x800410D2Nie można usunąć magazynu, ponieważ nie jest on pusty (są w nim elementy o stanach niezerowych).INS_E_SL_MAGAZYN_STANY_MAGAZYNOWE
0x800410D3Nie można usunąć magazynu, ponieważ jest on wykorzystywany w konfiguracji urządzeń zewnętrznych.INS_E_SL_MAGAZYN_UZYTY_UF_KONFIGURACJA
0x800410D4Nie można usunąć waluty PLN.INS_E_SL_WALUTA_PLN
0x800410D5Waluta jest wykorzystywana w dokumentach kasowych, operacjach bankowych bądź rozrachunkach.INS_E_SL_WALUTA_DOK_FINANSE
0x800410D6Waluta jest wykorzystywana w operacjach bankowych.INS_E_SL_WALUTA_DOK_BANKOWE
0x800410D7Waluta jest wykorzystywana w dokumentach handlowych.INS_E_SL_WALUTA_DOK_HANDLOWE
0x800410D8Waluta jest wykorzystywana w rozrachunkach.INS_E_SL_WALUTA_ROZRACHUNKI
0x800410D9Waluta jest wykorzystywana w spłatach.INS_E_SL_WALUTA_SPLATY
0x800410DAWaluta jest wykorzystywana w rachunkach bankowych.INS_E_SL_WALUTA_RACH_BANKOWY
0x800410DBWaluta jest wykorzystywana w kursach walut.INS_E_SL_WALUTA_KURSY_WALUT
0x800410DCNie można dodać tabeli kursów, jeżeli nie ma aktywnych walut (Patrz słownik "Waluty").INS_E_SL_TAB_KURSOW_BRAK_AKTYWNYCH_WALUT
0x800410DDNie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w parametrach dokumentów finansowych.INS_E_SL_KATEG_PAR_FIN
0x800410DENie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w dokumentach kasowych, operacjach bankowych lub rozrachunkach.INS_E_SL_KATEG_FINANSE
0x800410DFNie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w operacjach bankowych.INS_E_SL_KATEG_BANKOWE
0x800410E0Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w rozrachunkach.INS_E_SL_KATEG_ROZRACH
0x800410E1Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w parametrach dokumentów handlowych/magazynowych.INS_E_SL_KATEG_PAR_HANDLOWE
0x800410E2Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w dokumentach handlowych/magazynowych.INS_E_SL_KATEG_HANDLOWYCH
0x800410E3Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w schematach importu.INS_E_SL_KATEG_SCHEMATY_IMP
0x800410E4Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w dancyh kontrahentów.INS_E_SL_KATEG_KH
0x800410E5Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w parametrach kontrahentów.INS_E_SL_KATEG_PAR_KH
0x800410E6Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w KPiR.INS_E_SL_KATEG_KPIR
0x800410E7Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w parametrach KPiR.INS_E_SL_KATEG_PAR_KPIR
0x800410E8Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w listach płac.INS_E_SL_KATEG_LISTY_PLAC
0x800410E9Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w rachunkach do umów cywilnoprawnych.INS_E_SL_KATEG_RACH_UMOWY_CP
0x800410EANie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w danych o eksploatacji pojazdów.INS_E_SL_KATEG_EKSPLOATACJA_POJ
0x800410EBNie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w parametrach eksploatacji pojazdów.INS_E_SL_KATEG_PAR_EKSPLOATACJA_POJ
0x800410ECNie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w ewidencjach przychodów.INS_E_SL_KATEG_EWID_PRZYCH
0x800410EDNie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w parametrach ewidencji przychodów.INS_E_SL_KATEG_PAR_EWID_PRZYCH
0x800410EENie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w umowach cywilnoprawnych.INS_E_SL_KATEG_UMOWY_CP
0x800410EFNie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w parametrach umów cywilnoprawnych.INS_E_SL_KATEG_UMOWY_CP_PARAM
0x800410F0Brak pracownika.INS_E_KOM_BRAK_PRACOWNIKA
0x800410F1Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w ewidencjach VAT.INS_E_SL_KATEG_EWID_VAT
0x800410F2Istnieje już rok obrotowy o podanym symbolu.INS_E_REW_ISTNIEJE_ROK_O_PODANYM_SYMBOLU
0x800410F3Rok obrotowy nie może być dluższy niż 24 miesiące.INS_E_REW_ROK_DLUZSZY_NIZ_24_MC
0x800410F4Lata obrotowe nachodzą na siebie.INS_E_REW_LATA_NACHODZA_SIE
0x800410F5Powstanie luka w latach.INS_E_REW_LUKA_W_LATACH
0x800410F6Nie można usunąć roku. Jest on używany przez użytkowników podmiotu.INS_E_REW_ROK_UZYWANY
0x800410F7Nie można usunąć roku, gdyż powstałyby luki w latach.INS_E_REW_ROK_SRODEK
0x800410F8Należy podać symbol roku obrotowego.INS_E_REW_PUSTY_SYMBOL_ROKU
0x800410F9Data początku roku obrotowego musi być wcześniejsza od daty końca.INS_E_REW_DATA_OD_ROKU_WIEKSZA_OD_DATY_DO
0x800410FAZmiana daty spowodowałaby, że niektóre dokumenty znalazłyby się poza okresem obowiązywania roku obrotowego.INS_E_REW_OSIEROCONE_DOK
0x800410FBNie można edytować elementu kartoteki powiązanej, dla której istnieją zapisy.INS_E_KP_EDYCJA_ISTNIEJA_ZAPISY
0x800410FCNie można usunąć elementu kartoteki powiązanej, dla której istnieją zapisy.INS_E_KP_USUNIECIE_ISTNIEJA_ZAPISY
0x800410FDNie można edytować danych kartoteki powiązanej, która jest podłączona do planu kont.INS_E_KP_EDYCJA_PODCZEPIONA
0x800410FENie można usunąć kartoteki powiązanej, która jest podłączona do planu kont.INS_E_KP_USUNIECIE_PODCZEPIONA
0x800410FFNie można usunąć kartoteki stałej.INS_E_KP_USUNIECIE_STALEJ
0x80041100Nie można nadać numeru analityki.INS_E_KP_KONIEC_ANALITYK
0x80041101Nie można dodać analityki kolejnego poziomu, ponieważ osiągnięta została maksymalna długość numeru analityki.INS_E_PK_DODAWANIE_MAX_DLUGOSC_ANAL
0x80041102Nie można dodać analityki kolejnego poziomu, ponieważ wybrane konto ma zapisy.INS_E_PK_DODAWANIE_ZAPISY_OJCA
0x80041103Aby dodać konto analityczne kolejnego poziomu należy wskazać konto ojca.INS_E_PK_DODAWANIE_CHILD_BRAK_OJCA
0x80041104Operacja możliwa tylko po wskazaniu innego konta analitycznego nie powiązanego z kartoteką.INS_E_PK_DODAWANIE_SIBLING_BRAK_OJCA
0x80041105Nie można dodać konta do konta kartotekowego czy powiązanego z kartoteką.INS_E_PK_DODAWANIE_POD_KARTOTEKOWE
0x80041106Nie można usunąć konta, dla którego istnieją zapisy.INS_E_PK_USUWANIE_ZAPISY
0x80041107Nie można zapisać danych kontrahenta z powodu zapisów na jego konta. Na taką sytuację wpływają wartości kraju, grupy kontrahentów oraz cech.INS_E_PK_USUWANIE_KH_ZAPISY
0x80041108Nie można zapisać danych środka trwałego z powodu zapisów na jego konta. Na taką sytuację wpływa wartość grupy KŚT.INS_E_PK_USUWANIE_ST_ZAPISY
0x80041109Nie można zapisać danych środka trwałego z powodu zapisów na jego konta. Na taką sytuację wpływa wartość typu WNIP.INS_E_PK_USUWANIE_WNIP_ZAPISY
0x8004110ANie można zapisać danych pracownika z powodu zapisów na jego konta. Na taką sytuację wpływa wartość grupy pracowników.INS_E_PK_USUWANIE_PRAC_ZAPISY
0x8004110BNie można usunąć konta, dla którego istnieje umiejscowienie w sprawozdaniach. Umiejscowania można usuwać w module Sprawozdawaczość lub w Informatorze konta.INS_E_PK_USUWANIE_SPRAWOZDANIA
0x8004110CNie można usunąć konta, które jest używane w parametrach.INS_E_PK_USUWANIE_PARAMETRY
0x8004110DNie można usunąć konta, które jest używane w automatach przeksięgowań.INS_E_PK_USUWANIE_AUTOMATY
0x8004110EAby usunąć konto z podłączoną kartoteką należy najpierw ją odłączyć.INS_E_PK_USUWANIE_POWIAZANE
0x8004110FKonto kartotekowe można usunąć tylko poprzez usunięcie numeru analityki pozycji kartoteki w oknie Elementy kartoteki (opcja Wyczyść analityki) lub w oknie edycji pozycji kartoteki.INS_E_PK_USUWANIE_KARTOTEKOWE
0x80041110Nie można podłączyć kartoteki powiązanej do konta już powiązanego.INS_E_PK_PODLACZ_KP_POWIAZANE
0x80041111Nie można podłączyć kartoteki powiązanej do konta pozabilansowego.INS_E_PK_PODLACZ_KP_POZABILANSOWE
0x80041112Nie można podłączyć kartoteki powiązanej do konta posiadającego analityki.INS_E_PK_PODLACZ_KP_NIE_LISC
0x80041113Nie można podłączyć kartoteki powiązanej do konta posiadającego zapisy.INS_E_PK_PODLACZ_KP_ZAPISY
0x80041114Nie można odłączyć kartoteki powiązanej od konta posiadającego zapisy.INS_E_PK_ODLACZ_KP_ZAPISY
0x80041115Nie można odłączyć kartoteki powiązanej do konta niepowiązanego.INS_E_PK_ODLACZ_KP_NIEPOWIAZANE
0x80041116Błąd pobrania numeru konta ojca.INS_E_PK_NR_KONTA_OJCA
0x80041117Błąd pobrania analityki.INS_E_PK_NR_ANALITYKI
0x80041118Aby dodać element kartoteki powiązanej należy wybrać konto powiązane lub kartotekowe.INS_E_PK_DODAJ_EKP_NIEKARTOTEKOWE_I_NIEPOWIAZANE
0x80041119Brak konta w planie kont.INS_E_PK_BRAK_KONTA
0x8004111ANiepoprawny numer konta.INS_E_PK_KONTO_NIEPOPRAWNY_NR
0x8004111BKonto nie jest kontem ostatniego poziomu.INS_E_PK_KONTO_NIE_LISC
0x8004111CPodana analityka jest analityką innych dostawców.INS_E_PK_KONTO_POZOSTALI_DOSTAWCY
0x8004111DPodana analityka jest analityką innych odbiorców.INS_E_PK_KONTO_POZOSTALI_ODBIORCY
0x8004111EKonto o podanym numerze już istnieje.INS_E_PK_KONTO_NIEUNIKALNY_NR
0x8004111FProszę wpisać numer konta.INS_E_PK_KONTO_BRAK_ANALITYKI
0x80041120Zbyt długi numer analityki.INS_E_PK_KONTO_ZA_DLUGA_ANALITYKA
0x80041121Ten typ sprawozdania nie posiada wydruku definicji.INS_E_SPR_DRUKUJ_DEF_TEKSTOWE
0x80041122To sprawozdanie jest już domyślne.INS_E_SPR_USTAW_DOMYSLNY_DOMYSLNY
0x80041123Nie można odczytać danych kartoteki powiązanej z kontem.INS_E_ROZ_NIE_MOZNA_ODCZYTAC_KARTOTEKI
0x80041124Rozrachunki można prowadzić tylko dla kartotek dostawców, odbiorców, pracowników i instytucji.INS_E_ROZ_NIEWLASCIWA_KARTOTEKA
0x80041125Konto nie istnieje, bądź nie jest powiązane z kartoteką.INS_E_ROZ_BRAK_POWIAZANIA_Z_KARTOTEKA
0x80041126Nie można wprowadzać zapisów na konta posiadające kolejne poziomy analityki.INS_E_ZAPISY_NA_KONCIE_MAJACYM_DZIECI
0x80041127Nie można usunąć banku ponieważ wyemitował on tabele kursów.INS_E_SL_WAL_BANK_BANK_MA_TABELE_KURSOW
0x80041128Nie można usunąć podstawowego banku (emitującego tabele kursów walut).INS_E_SL_WAL_BANK_PODSTAWOWY
0x80041129Nie można usunąć banku ponieważ jest wykorzystywany w dokumentach księgowychINS_E_SL_WAL_BANK_DOK_KSIEGOWE
0x8004112ANieodpowiednia wersja pliku wymiany.INS_E_KOM_NIEODPOWIEDNIA_WERSJA
0x8004112BRejestr jest wykorzystywany przez automaty księgujące.INS_E_KOM_SL_REJ_KS_AUTOMATY_KSIEGUJACE
0x8004112CRejestr jest wykorzystywany we wzorcach dekretacji.INS_E_KOM_SL_REJ_KS_WZORCE_DEKRETACJI
0x8004112DRejestr jest wykorzystywany w schematach importu.INS_E_KOM_SL_REJ_KS_SCHEMATY_IMPORTU
0x8004112ERejestr jest wykorzystywany w dekretacjach.INS_E_KOM_SL_REJ_KS_DEKRETY
0x8004112FRejestr jest wykorzystywany w dekretacji, wykonane operacje są widoczne w śladzie rewizyjnym.INS_E_KOM_SL_REJ_SLAD_REWIZYJNY
0x80041130Kwoty Wn i Ma na niektórych pozycjach mają jednocześnie wartości różne od zera.INS_E_REW_WN_MA_NIEZEROWE
0x80041131Kwoty Wn i Ma na niektórych pozycjach mają jednocześnie wartości równe zero.INS_E_REW_WN_MA_ZEROWE
0x80041132Dekret nie bilansuje się.INS_E_REW_DKR_DOK_NIEZBILANSOWANY
0x80041133Niektóre grupy na dekrecie nie bilansują się.INS_E_REW_DKR_GRUPY_NIEZBILANSOWANE
0x80041134Nie można usunąć płatności kredytowej ponieważ jest wykorzystywana w danych kontrahentów.INS_E_KOM_SL_PLAT_KRED_KONTRAHENT
0x80041135Nie można usunąć płatności kredytowej ponieważ jest wykorzystywana w parametrach kontrahentów.INS_E_KOM_SL_PLAT_KRED_PARAM_KONTRAHENT
0x80041136Nie można usunąć rabatu ponieważ jest wykorzystywany w danych kontrahentów.INS_E_KOM_SL_RABAT_KHNT
0x80041137Nie można usunąć rabatu ponieważ jest wykorzystywany w parametrach kontrahentów.INS_E_KOM_SL_RABAT_KHNT_PARAM
0x80041138Nie można usunąć rabatu ponieważ jest wykorzystywany w kartotekach towartowych.INS_E_KOM_SL_RABAT_TOWARY
0x80041139Nie można usunąć trasy ponieważ jest wykorzystywana w parametrach przejazdów.INS_E_KOM_SL_POJ_TRASY_PARAM_PRZEJAZDOW
0x8004113ANie można usunąć trasy ponieważ jest wykorzystywana w celach przejazdów.INS_E_KOM_SL_POJ_TRASY_CELE
0x8004113BRekordset nagłówka bądź pozycji dekretu nie jest poprawny.INS_E_NIEPOPRAWNE_REKORDSETY_DEKRETACJI
0x8004113CBrak bieżącego rekordu w rekorsecie nagłówka bądź pozycji dekretu.INS_E_BRAK_BIEZACYCH_REKORDOW_W_DEKRETACJI
0x8004113DBilans otwarcia nie został jeszcze wprowadzony.INS_E_BO_NIE_WPROWADZONY
0x8004113EKwota bilansu otwarcia jest równa 0.INS_E_BO_ZEROWY
0x8004113FKwoty Wn i Ma bilansu otwarcia nie są równe.INS_E_BO_NIE_BILANSUJE_SIE
0x80041140Bilans otwarcia zawiera konto niebilansowe.INS_E_BO_KONTO_NIEBILANSOWE
0x80041141Bilans otwarcia zawiera nieistniejące konto.INS_E_BO_KONTO_NIEISTNIEJACE
0x80041142Bilans otwarcia zawiera już podaną pozycję.INS_E_BO_POZYCJA_JUZ_ISTNIEJE
0x80041143Nie można przenieść bilansu zamknięcia, ponieważ nie ma zdefiniowanego poprzedniego roku obrotowego.INS_E_BO_IMP_POPRZEDNI_ROK
0x80041144Nie można przenieść bilansu zamknięcia, ponieważ bilans otwarcia został już wprowadzony (istnieją zapisy).INS_E_BO_IMP_WPROWADZONY
0x80041145Nie można przenieść bilansu zamknięcia, ponieważ bilans otwarcia został już zatwierdzony.INS_E_BO_IMP_ZATWIERDZONY
0x80041146Nie można przenieść bilansu zamknięcia, ponieważ plan kont w bieżącym roku obrotowym jest pusty.INS_E_BO_IMP_PK_PUSTY
0x80041147Nie można przenieść bilansu zamknięcia, ponieważ plany kont są różne - w poprzednim roku obrotowym istnieją konta bilansowe z niezerowym saldem końcowym, których nie ma w roku bieżącym.INS_E_BO_IMP_PK_BILANSOWE
0x80041148Nie można przenieść bilansu zamknięcia, ponieważ plany kont są różne - istnieje niezgodność pomiędzy kontami rozrachunkowymi w roku poprzednim i bieżącym.INS_E_BO_IMP_PK_ROZRACH
0x80041149Nie wszystkie zapisy bilansu zamknięcia zostały przeniesione, ponieważ plany kont w poprzednim i bieżącym roku obrotowym są różne.INS_E_BO_IMP_PK_WARNING
0x8004114AIstnieje rozliczony rozrachunek utworzony przez dekret. Nie można usunąć dekretu, bez wycofania rozliczeń rozrachunku.INS_E_ROZLICZONY_ROZRACHUNEK_DEKRETU
0x8004114BNie można usunąć dekretu. Dekret jest zaksięgowany.INS_E_REW_DKR_ZAKSIEGOWANY_DEL
0x8004114CDekret jest już zaksięgowany.INS_E_REW_DKR_DEKRET_ZAKSIEGOWANY
0x8004114DRozrachunki można prowadzić tylko dla kont powiązanych z kartoteką opartą na dostawcach, odbiorcach, pracownikach bądź instytucjach.INS_E_ROZRACHUNKI_KARTOTEKA_INVALID
0x8004114EDla podanego konta nie można prowadzić rozrachunków. Konto nie jest rozrachunkowe.INS_E_KONTO_NIE_ISTNIEJE_LUB_BRAK_POWIAZANIA
0x8004114FBrak powiązanego obiektu dla konta związanego z kartoteką.INS_E_POWIAZANY_OBIEKT_INVALID
0x80041150Nie można odczytać identyfikatora.INS_E_IDENTYFIKATOR_INVALID
0x80041151Nie można zaktualizować powiązania rozrachunku z zapisem na kontach.INS_E_POWIAZANIE_AKTUALIZACJA
0x80041152Nie istnieje powiązanie dekretu i rozrachunku. Nie można go usunąć.INS_E_DEKRET_ROZRACHUNEK_NIE_ISTNIEJE
0x80041153Należy dodać zapisy na konta.INS_E_REW_BRAK_POZYCJI_DKR
0x80041154Dla pozycji dekretu o liczbie porządkowej %1!d! nie istnieje rozrachunek. Każdy zapis na konto rozrachunkowe musi mieć skojarzony zapis w rozrachunkach.INS_E_REW_BRAK_ROZRACHUNKU
0x80041155Nie podano konta dla pozycji %1!d! dekretu.INS_E_REW_BRAK_KONTA_DLA_POZYCJI_DKR
0x80041156Kontrola kręgu kosztów nie powiodła się.INS_E_REW_KONTROLA_KREGU_KOSZTOW
0x80041157Kontrola kręgu kosztów nie powiodła się. Nie zdefiniowano kont rozliczania kosztów.INS_E_REW_KONTROLA_KREGU_KOSZTOW_BRAK_KONT
0x80041158Konto o numerze %1 nie istnieje.INS_E_REW_KONTO_NIE_ISTNIEJE
0x80041159Konto %1 posiada kolejne poziomy analityki. Nie można wprowadzać na nie zapisów.INS_E_REW_KONTO_POSIADA_ANALITYKI
0x8004115ANie można odnaleźć pozycji dekretu.INS_E_REW_NIE_MOZNA_ODNALEZC_POZYCJI
0x8004115BPodany rejestr księgowy nie istnieje.INS_E_REW_BRAK_REJESTRU_KS
0x8004115CNie można zadekretowac obiektu. Jest on już zadekretowany.INS_E_REW_JUZ_ZADEKRETOWANY
0x8004115DNie można wycofać dekretacji obiektu. Jest on niezadekretowany.INS_E_REW_NIEZADEKRETOWANY
0x8004115ENie można usunąć rozliczonego rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw wycofać rozliczenia z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_ROZLICZONY
0x8004115FNie można zmienić typu rozliczonego rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw wycofać rozliczenia z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_ROZLICZONY_TYPR
0x80041160Nie można zmienić danych rozrachunku lub spłaty, gdyż nie został on utworzony przez dekret.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_POWIAZANY
0x80041161Nie można poprawiać kompensaty odrzuconej.INS_E_REW_POPRAWIANIE_KOMPENSATY_ODRZUCONEJ
0x80041162Nie można poprawiać kompensaty zrealizowanej.INS_E_REW_POPRAWIANIE_KOMPENSATY_ZREALIZOWANEJ
0x80041163Edycja nazw towarów dla urządzeń zewnętrznych odbywa się na innym stanowisku.INS_E_MUZ_KONF_NAZWYUF_ZABLOKOWANE
0x80041164Nie można rozliczyć rozrachunku w walucie gotówką PLN.INS_E_ROZLICZENIE_ROZRACHUNKU_WALUTOWEGO_GOTOWKA
0x80041165Nie można usunąć rozliczenia powstałego w wyniku wystawiania dokumentów.INS_E_USUNIECIE_SKOJARZENIA_AUTO
0x80041166Nie można zmienić kontroli bilansowania.INS_E_REW_ZMIANA_KONTROLI_BILANSOWANIA
0x80041167Zrealizować można tylko propozycję kompensacyjną.INS_E_REW_REALIZACJA_KOMPENSATY
0x80041168Wycofać można tylko kompensatę zrealizowaną.INS_E_REW_WYCOFANIE_KOMPENSATY
0x80041169Rok obrotowy jest zamknięty.INS_E_REW_ROK_ZAMKNIETY
0x8004116ARok obrotowy jest zablokowany.INS_E_REW_ROK_ZABLOKOWANY
0x8004116BNie można usunąć dokumentu. Dokument jest spoza wybranego roku obrotowego.INS_E_REW_DOK_POZA_ROKIEM_DEL
0x8004116CNie można usunąć dokumentu. Dokument jest z zamknietego roku obrotowego.INS_E_REW_DOK_ROK_ZAMKNIETY_DEL
0x8004116DNadawanie nazw dla urządzeń zewnętrznych jest w toku.INS_E_NADAWANIE_NAZWUF
0x8004116EDekretować można tylko kompensatę zrealizowaną.INS_E_REW_DEKRETOWANIE_KOMPENSATY_NIEZREALIZOWANEJ
0x8004116FKompensata jest zadekretowana, nie można jej wycofać.INS_E_KM_WYCOFAJ_ZADEKRETOWANA
0x80041170Kompensata jest zaksięgowana, nie można jej wycofać.INS_E_KM_WYCOFAJ_ZAKSIEGOWANA
0x80041171Kompensata jest zadekretowana, nie można jej usunąć.INS_E_KM_USUN_ZADEKRETOWANA
0x80041172Kompensata jest zaksięgowana, nie można jej usunąć.INS_E_KM_USUN_ZAKSIEGOWANA
0x80041173Rozrachunek utworzony przez dokument jest użyty w kompensacie. Nie można poprawić lub usunąć dokumentu, bez wcześniejszego usunięcia kompensaty.INS_E_ROZRACHUNEK_GLOWNY_NA_KOMPENSACIE
0x80041174Rozrachunek utworzony przez płatność kartą jest użyty w kompensacie. Nie można poprawić lub usunąć dokumentu, bez wcześniejszego usunięcia kompensaty.INS_E_ROZRACHUNEK_KARTA_NA_KOMPENSACIE
0x80041175Rozrachunek utworzony przez płatność kredytową jest użyty w kompensacie. Nie można poprawić lub usunąć dokumentu, bez wcześniejszego usunięcia kompensaty.INS_E_ROZRACHUNEK_KREDYT_NA_KOMPENSACIE
0x80041176Nie można rozliczać rozrachunków w Subiekcie. Ta funkcja została zablokowana z poziomu Rewizora w parametrach.INS_E_BLOKADA_ROZLICZANIA_ROZRACHUNKOW_W_SUB
0x80041177Transakcja ma sens tylko dla konta rozrachunkowego. Dla innych typów kont nie można jej ustawić.INS_E_TRANSAKCJA_DLA_KONTA_NIEROZRACHUNKOWEGO
0x80041178Typ rozrachunku ma sens tylko dla konta rozrachunkowego. Dla innych typów kont nie można go ustawić.INS_E_TYPR_DLA_KONTA_NIEROZRACHUNKOWEGO
0x80041179Nie można zmienić kwoty rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw wycofać rozliczenia z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_ROZLICZONY_KWOTA
0x8004117ANie można zmienić konta rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw wycofać rozliczenia z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_ROZLICZONY_KONTO
0x8004117BNie można zmienić waluty rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw wycofać rozliczenia z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_ROZLICZONY_WALUTA
0x8004117CNie można zmienić kursu rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw wycofać rozliczenia z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_ROZLICZONY_KURS
0x8004117DNie można zmienić transakcji rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw wycofać rozliczenia z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_ROZLICZONY_TRANSAKCJA
0x8004117ENie można zamknąć roku obrotowego. W wybranym roku są niezaksięgowane dokumenty.INS_E_REW_ZAMKNIECIE_ROKU_NIEZAKSIEGOWANE_DKR
0x8004117FRozrachunek lub spłata, która ma powiązanie z zapisami na kontach lub bilansem otwarcia może być modyfikowana w ograniczonym zakresie.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_POWIAZANY_NIE_PODLEGA_EDYCJI
0x80041180Rozrachunek lub spłata, która ma powiązanie z zapisami na kontach lub bilansem otwarcia nie może być usunięta.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_POWIAZANY_NIE_PODLEGA_USUWANIU
0x80041181W trybie wyłączonej aktualizacji rozrachunków ich edycja jest możliwa po wciśnięciu klawisza F11.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_AUTO_WYLACZONE
0x80041182Automatyczne rozliczanie rozrachunków jest wyłączone.INS_E_REW_AUTO_ROZLICZANIE_WYLACZONE
0x80041183Nie potrafię automatycznie rozliczyć rozrachunku lub spłatyINS_E_REW_AUTO_ROZLICZANIE_NIE_UMIEM
0x80041184Nic nie robimy bo konto nie ma nic wspólnego z rozrachunkami ani ewentualny wcześniejszy zapis nie był związany z rozrachunkiemINS_E_REW_ROZRACHUNEK_NIE_JEST_POTRZEBNY
0x80041185Usunieto istniejący rozrachunek lub spłatęINS_E_REW_ROZRACHUNEK_USUNIETO
0x80041186Dodano nowy rozrachunek lub spłatę rozrachunkuINS_E_REW_ROZRACHUNEK_DODANO
0x80041187Zmieniono dane rozrachunku lub spłatyINS_E_REW_ROZRACHUNEK_ZMODYFIKOWANO
0x80041188Pamiętaj o dodaniu rozrachunku lub spłatyINS_E_REW_ROZRACHUNEK_PAMIETAJ_O_DODANIU
0x80041189Pamiętaj o zmodyfikowaniu rozrachunku lub spłatyINS_E_REW_ROZRACHUNEK_PAMIETAJ_O_MODYFIKACJI
0x8004118ANie można dodać rozrachunkówINS_E_REW_ROZRACHUNEK_INVAILD
0x8004118BBrak zapisów, z którymi można rozliczyć rozrachunek.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_BRAK_DO_ROZLICZENIA
0x8004118CSą niezaksięgowane dokumenty z datą wcześniejszą.INS_E_REW_DKR_SA_WCZESNIEJSZE_DOK_NIEZAKSIEGOWANE
0x8004118DSą zaksięgowane dokumenty z datą późniejszą.INS_E_REW_DKR_SA_POZNIEJSZE_DOK_ZAKSIEGOWANE
0x8004118ENależy dodać pozycje pieczęci.INS_E_REW_BRAK_POZYCJI_PIECZECI
0x8004118FRozrachunek lub spłata nie została utworzona przez bilans otwarcia dlatego nie można jej edytować.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_POWIAZANY_BO_NIE_PODLEGA_EDYCJI
0x80041190Rozrachunek lub spłata nie została utworzona przez bilans otwarcia dlatego nie można jej usunąć.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_POWIAZANY_BO_NIE_PODLEGA_USUNIECIU
0x80041191Rozrachunek utworzony przez bilans otwarcia został już rozliczony, nie można go edytować.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_BO_ROZLICZONY_NIE_PODLEGA_EDYCJI
0x80041192Rozrachunek utworzony przez bilans otwarcia został już rozliczony, nie można go usunąć.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_BO_ROZLICZONY_NIE_PODLEGA_USUNIECIU
0x80041193Rozrachunek był utworzony przez bilans otwarcia.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_UTWORZONY_PRZEZ_BO
0x80041194Podłączanie rozrachunków nieksięgowych jest wyłączone w parametrach dekretów księgowych.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_PODLACZANIE_WYLACZONE
0x80041195Rozrachunek utworzony przez dokument jest powiązany z zapisem na koncie. Nie można poprawić lub usunąć dokumentu, bez wcześniejszego wycofania go z księgowości - skontaktuj się z ksiegową lub księgowym.INS_E_ROZRACHUNEK_GLOWNY_KSIEGOWY
0x80041196Rozrachunek utworzony przez płatność kartą jest powiązany z zapisem na koncie. Nie można poprawić lub usunąć dokumentu, bez wcześniejszego wycofania go z księgowości - skontaktuj się z ksiegową lub księgowym.INS_E_ROZRACHUNEK_KARTA_KSIEGOWY
0x80041197Rozrachunek utworzony przez płatność kredytową jest powiązany z zapisem na koncie. Nie można poprawić lub usunąć dokumentu, bez wcześniejszego wycofania go z księgowości - skontaktuj się z ksiegową lub księgowym.INS_E_ROZRACHUNEK_KREDYT_KSIEGOWY
0x80041198Rozrachunek jest już rozliczony. Nie można go modyfikować.INS_E_EDIT_ROZRACHUNEK_ROZLICZONY
0x80041199Nie można zmienić stron zapisów - są one powiązane z rozrachunkami.INS_E_ROZRACHUNEK_ZMIANA_STRONY_NIEMOZLIWA
0x8004119ANie można zmienić znaku zapisów - są one powiązane z rozrachunkami.INS_E_ROZRACHUNEK_ZMIANA_ZNAKU_NIEMOZLIWA
0x8004119BDla pozycji dekretu o liczbie porządkowej %1!d! rozrachunek nie ma numeru dokumentu. INS_E_ROZRACHUNEK_BRAK_NUMERU
0x8004119CDla pozycji dekretu o liczbie porządkowej %1!d!, kwota wpisana na konto nie jest zgodna z kwotą rozrachunku. INS_E_ROZRACHUNEK_KWOTA_NIEZGODNA_Z_ZAPISM_NA_KONCIE
0x8004119DDane Subiekta 4 nie mogą być użyte przez Rewizora. INS_E_HOP_DANE_SUB_NIE_DLA_REW
0x8004119EDane Gratyfikanta nie mogą być użyte przez Rewizora. INS_E_HOP_DANE_GRAT_NIE_DLA_REW
0x8004119FWskazano błędną firmę z Gratyfikanta. INS_E_HOP_BLEDNA_FIRMA_GRAT
0x800411A0Brak bieżącego roku obrotowego. INS_E_HOP_BRAK_BIEZACEGO_ROKU_OBROTOWEGO
0x800411A1Wybrany podmiot Rewizora jest w za starej wersji. INS_E_HOP_ZA_STARY_REWIZOR
0x800411A2Rozszerzenie numeru dokumentu jest za długie. INS_E_KOM_ZA_DLUGIE_ROZ_NR_DOKUMENTU
0x800411A3Nie podano prawidłowego hasła Szefa.INS_E_ADM_NIE_PODANO_HASLA_SZEFA
0x800411A4Istnieje już pieczęć księgowa o podanej nazwie.INS_E_REW_ISTNIEJE_PIECZEC_O_PODANYM_SYMBOLU
0x800411A5Brak składników w komplecie.INS_E_SUB_BRAK_SKLADNIKOW_W_KOMPLECIE
0x800411A6Numer rozliczeniowy banku jest w słowniku.INS_E_SL_NRB_NUMER_JUZ_ISTNIEJE
0x800411A7Nie można uzyskać dostępu do zaszyfrowanych danych programu DOS'owego. INS_E_HOP_ZASZYFROWANE_DANE
0x800411A8Rozrachunek jest użyty w kompensacie. Nie można usunąć rozliczenia bez wycofania kompensaty.INS_E_ROZRACHUNEK_NA_KOMPENSACIE
0x800411A9Brak numeru w dzienniku dla pozycji lub dekretu zaksięgowanego.INS_E_HOP_DEKRET_ZAKSIEGOWANY_BRAK_NR_W_DZIENNIKU
0x800411AANiepoprawna wersja programu. Dane można przenieść od następujących wersji: Rewizor 3 (1.05a lub nowsza), Rewizor 3 EURO (1.00 lub nowsza).INS_E_HOP_STARY_REW_DOS
0x800411ABBrak pozycji w KPiR do którego odwołuje się wpis.INS_E_HOP_BRAK_WPISU_KPIR
0x800411ACBrak rachunku do pojazdu do którego odwołuje się wpis.INS_E_HOP_BRAK_RACHUNKU_DLA_POJAZDU
0x800411ADBrak dekretu do którego odwołuje się wpis.INS_E_HOP_BRAK_DEKRETU
0x800411AEBrak kasy do której odwołuje się wpis.INS_E_HOP_BRAK_KASY
0x800411AFBrak rejestru do którego odwołuje się wpis.INS_E_HOP_BRAK_REJESTRU
0x800411B0Brak wpisu w ewidencji VAT. Powiązanie ewidencji VAT z KPiR, ewidencją przycgodów lub dekretami nie zostało założeone.INS_E_HOP_BRAK_WPISU_EWID_VAT
0x800411B1Brak roku obrotowego, do którego odwołuje się wpis.INS_E_HOP_BRAK_ROKU_OBROTOWEGO
0x800411B2Brak ryczałtu do którego odwołuje się wpis.INS_E_HOP_BRAK_RYCZALTU
0x800411B3Brak magazynu do którego odwołuje się wpis.INS_E_HOP_BRAK_MAGAZYNU
0x800411B4Rozrachunek użyty na kompensacie - nie można go usunąć.INS_E_ROZRACHUNEK_UZYTY_NA_KOMPENSACIE
0x800411B5Należy podać nazwę pieczęci.INS_E_REW_BRAK_NAZWY_PIECZECI
0x800411B6Nie określono czy kontrahent jest dostawcą, odbiorcą, dostawcą/odbiorcą.INS_E_KHNT_NIEPRAWIDLOWY_RODZAJ
0x800411B7Nie udało sie wykonać kopii podmiotu.INS_E_UPGRADE_BLAD_KOPII_PODMIOTU
0x800411B8Rozrachunek lub spłata jest już powiązana z BO. Nie można jej połączyć z kontem po raz kolejny.INS_E_ROZRACHUNEK_JUZ_POWIAZANY_BO
0x800411B9Nie można nadać odbiorcy analityki dostawcy.INS_E_KH_ANALITYKA_ODB_DOST
0x800411BANie można nadać dostawcy analityki odbiorcy.INS_E_KH_ANALITYKA_DOST_ODB
0x800411BBBrak opisu użytkownika przy podanym typie opisu.INS_E_HOP_BRAK_OPISU_UZYTKOWNIKA
0x800411BCNiepoprawna wersja programu. Dane można przenieść od następujących wersji: Subiekt 5 (1.05 lub nowsza), Subiekt 5 EURO (1.00 lub nowsza).INS_E_HOP_STARY_SUB5
0x800411BDNiepoprawna wersja programu. Dane można przenieść od następujących wersji: Rachmistrz 4 (1.02 lub nowsza), Rachmistrz 4 EURO (1.00 lub nowsza).INS_E_HOP_STARY_RACHMISTRZ_DOS
0x800411BENiepoprawna wersja Rejestranta. Aby dokonać przeniesienia danych do systemu InsERT GT potrzebna jest wersja 1.12 lub nowsza.INS_E_HOP_STARY_REJESTRANT
0x800411BFBrak symbolu towaru.INS_E_TOW_BRAK_SYMBOLU
0x800411C0Brak nazwy towaru.INS_E_TOW_BRAK_NAZWA
0x800411C1Brak jednostki miary towaru.INS_E_TOW_BRAK_JM
0x800411C2Brak stawki VAT przy zakupie lub przy sprzedaży.INS_E_TOW_BRAK_STAWKI_VAT
0x800411C31%INS_E_UPDATE_FAILED
0x800411C4Nie można usunąć dekretu - rozrachunek utworzony przez dekret jest powiązany z BO. INS_E_ROZRACHUNEK_POWIAZANY_Z_DEKRETEM_I_BO
0x800411C5Nie można modyfikować rozrachunku powiązanego z dekretem ponieważ jest on również powiązany z BO. INS_E_ROZRACHUNEK_POWIAZANY_Z_BO
0x800411C6Konto użytkownika SQLowego nie ma odpowiednich praw do modyfikacji (tworzenia) struktury bazy danych podmiotu. Należy się skontaktować z administratorem lub serwisantem systemu. INS_E_AKTUAL_BRAK_UPRAWNIEN
0x800411C7Nie można usunąć roku ponieważ istnieją w nim zapisy na kontach rozrachunkowych. INS_E_REW_ROK_SA_ZAPISY_ROZRACHUNKOWE
0x800411C8Nie podano kwoty lub kwota ma wartość 0 dla pozycji %1!d! dekretu.INS_E_REW_POZ_DKR_ZEROWA
0x800411C9Rozrachunku nie można powiązać z dekretem. Jest on już powiązany z bilansem otwarcia, bądź innym dekretem.INS_E_REW_NIE_MOZNA_POWIAZAC_Z_DEKRETEM
0x800411CAData uzyskania przychodu nie może być późniejsza od daty zapisu.INS_E_RACH_PRZ_DATA_WPISU_PRZED_DATA_ZDARZENIA
0x800411CBDokument %1 nie zawiera obiektu typu %2, który może być wykorzystany jako element kartoteki powiązanej.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEPRAWIDLOWY_OBIEKT_DESCR
0x800411CCPodana ścieżka nie istnieje lub nie jest katalogiem.INS_E_KOM_SCIEZKA_NIE_ISTNIEJE_LUB_NIE_KATALOG
0x800411CDWybrany katalog nie zawiera plików obsługiwanych przez program.INS_E_KOM_KATALOG_NIE_ZAWIERA_GTXML
0x800411CEDokonano wstępnego rozliczenia rozrachunku wg numeru transakcji.INS_E_ROZLICZENIE_WG_TRANSAKCJI
0x800411CFUsunięto wstępne rozliczenie rozrachunku wg numeru transakcji.INS_E_USUNIETO_ROZLICZENIE_WG_TRANSAKCJI
0x800411D0Usunięto poprzednie wstępne rozliczenie i dokonano nowego wstępnego rozliczenia rozrachunku wg numeru transakcji.INS_E_USUNIETO_I_AUTO_ROZLICZENIO_WG_TRANSAKCJI
0x800411D1Brak uprawnień do sprzedaży poniżej minimalnej marży. Proszę skorygować zaznaczone pozycje i zapisać dokument.INS_E_SUB_SPRZEDAZ_PONIZEJ_MIN_MARZY
0x800411D2Dokument kasowy jest transferem - można go modyfikować w ograniczonym zakresie.INS_E_DOKUMENT_TRANSFER
0x800411D3Operacja bankowa jest transferem - można ją modyfikować w ograniczonym zakresie.INS_E_OPERACJA_TRANSFER
0x800411D4Dokonano wstępnego rozliczenia rozrachunku wg numeru transakcji.INS_E_REW_AUTO_ROZLICZANIE_WG_TRANSAKCJI
0x800411D5Towary na dokumencie %1 zostały całkowicie zwrócone przez inne dokumenty.INS_E_SU_BRAK_POZYCJI_DO_ZWROTU
0x800411D6Nie podano kursu dla pozycji %1!d! dekretu.INS_E_REW_BRAK_KURSU_DLA_POZYCJI_DKR
0x800411D7Faktury zaliczkowe cząstkowe nie mogą być korygowane.INS_E_KOREKTA_DOK_ZRODLOWY_CZASTKOWY
0x800411D8Brak paragonu dla zwrotu ze sprzedaży detalicznej.INS_E_KOM_BRAK_PARAGONU_DLA_ZWROTU
0x800411D9%1.INS_E_SU_ZW_BRAK_POZYCJI
0x800411DA%1.INS_E_SU_ZW_POZYCJI_ZWROCONA
0x800411DBZamówienie zawiera opakowania zwrotne. W celu wystawienia faktury zaliczkowej do wskazanego zamówienia, należy usunąć z niego opakowania zwrotne.INS_E_FSZAL_OPAKOWANIA_NA_ZAMOWIENIU
0x800411DCNie można wykonać operacji ponieważ zamówienie %1 zostało już zrealizowane.INS_E_SU_JEST_ZAM_ZREALIZOWANE
0x800411DDBrak zamówienia dla faktury zaliczkowej.INS_E_KOM_BRAK_ZAMOWIENIA_DLA_FSZAL
0x800411DEDokument został już zaimportowany do księgowości.INS_E_EDYCJA_ZAIMPORTOWANEGO
0x800411DFNie masz uprawnień do wystawiania dokumentów KP.INS_E_UPRAWNIENIE_DOK_KP
0x800411E0Nie masz uprawnień do wystawiania dokumentów KW.INS_E_UPRAWNIENIE_DOK_KW
0x800411E1Rozrachunku nie można powiązać z dekretem. Jego wartość pierwotna nie jest zgodna z zapisem na koncie.INS_E_REW_NIE_MOZNA_POWIAZAC_NIEROWNE_KWOTY
0x800411E2Nie można zmodyfikować/usunąć dokumentu kasowego powiązanego z wybranym dokumentem. Dokument kasowy jest już zaksięgowany.INS_E_SU_NIE_MOZNA_USUNAC_ZAKSIEGOWANEGO_KASOWEGO
0x800411E3Dokument kasowy utworzony przez dokument jest powiązany z zapisem na koncie. Nie można poprawić lub usunąć dokumentu, bez wcześniejszego wycofania go z księgowości - skontaktuj się z ksiegową lub księgowym.INS_E_ROZRACHUNEK_KASA_KSIEGOWY
0x800411E4Brak kursów walut.INS_E_ROZNICE_BRAK_KURSOW
0x800411E5Nie można odnaleźć jednej z walut uzytej w wycenie.INS_E_ROZNICE_BRAK_WALUTY_DO_WYCENY
0x800411E6Istnieje już dokument z wyceną bilansową dla tego roku obrotowego. Nie można dodać kolejnego.INS_E_NIE_MOZNA_DOKONAC_PONOWNIE_WYCENY_BILANSOWEJ
0x800411E7Istnieje już dokument z wystornowaniem różnic kursowych dla tego roku obrotowego. Nie można dodać kolejnego.INS_E_NIE_MOZNA_DOKONAC_PONOWNIE_STORNOWANIA
0x800411E8Nie można odczytać pliku z logiem, ale dekrety zostały zapisane.INS_E_NIE_MOZNA_ODCZYTAC_LOGU
0x800411E9Brak numeru konta i banku dla rachunku nadawcy.INS_E_KOM_BRAK_KONTA_NAD
0x800411EABrak numeru konta i banku dla rachunku odbiorcy.INS_E_KOM_BRAK_KONTA_ODB
0x800411EBBrak zrealizowanych różnic kursowych w wybranym okresie.INS_E_ROZNICE_BRAK
0x800411ECObiekt nie ma takiego atrybutu.INS_E_ATTR_NOT_FOUND
0x800411EDWartość nie może być pusta.INS_E_WARTOSC_NIE_MOZE_BYC_PUSTA
0x800411EEWartość musi być numeryczna.INS_E_WARTOSC_MUSI_BYC_NUMERYCZNA
0x800411EFWartość musi być unikalna.INS_E_WARTOSC_MUSI_BYC_UNIKALNA
0x800411F0Wartość musi być większa od zera.INS_E_WARTOSC_MUSI_BYC_WIEKSZA_OD_ZERA
0x800411F1Suma amortyzacji środka trwałego nie może być większa od jego wartości.INS_E_ST_UJEMNA_WARTOSC_NETTO
0x800411F2Brak ważnej licencji Sfery i/lub stowarzyszonego produktu w podmiocie.INS_E_GTA_LICENSE
0x800411F3Wartość nie może być ujemna.INS_E_WARTOSC_UJEMNA
0x800411F4Niepoprawna wersja programu. Dane można przenieść od wersji 1.08 Gratyfikanta 3.INS_E_HOP_STARY_GRAT
0x800411F5Zamówienie %1 nie zostało jeszcze zrealizowane.INS_E_ZAM_NIEZREALIZOWANE
0x800411F6Zamówienie %1 zostało zrealizowane w całości. Dokument %2 został wystawiony na podstawie tego zamówienia.INS_E_ZAM_BRAK_ROZNIC
0x800411F7Zamówienie %1 zostało już zrealizowane. Dokument różnicowy %2 został wystawiony na podstawie tego zamówienia.INS_E_ZAM_ZREALIZOWANEROZNICOWO
0x800411F8Kontrahent nie istnieje.INS_E_KONTRAHENT_NIE_ISTNIEJE
0x800411F9Towar nie istnieje.INS_E_TOWAR_NIE_ISTNIEJE
0x800411FAStawka VAT nie istnieje.INS_E_STAWKA_VAT_NIE_ISTNIEJE
0x800411FBStawka akordowa jest wykorzystywana w ewidencji akordów.INS_E_SL_STAWKA_AKORDOWA_AKORDY
0x800411FCStawka akordowa jest wykorzystywana w zestawach akordowych.INS_E_SL_STAWKA_AKORDOWA_ZESTAWY_AKORDOWE
0x800411FDNieprawidłowa lub powielona nazwa stawki akordowej.INS_E_SL_STAWKA_AKORDOWA_NIEPRAWIDLOWA_NAZWA
0x800411FENie podano jednostki miary.INS_E_SL_STAWKA_AKORDOWA_NIEPRAWIDLOWA_JM
0x800411FFNieprawidłowy przelicznik stawki akordowej.INS_E_SL_STAWKA_AKORDOWA_NIEPRAWIDLOWY_PRZELICZNIK
0x80041200Nieprawidłowa nazwa zestawu akordowego.INS_E_SL_ZESTAW_AKORDOWY_NIEPRAWIDLOWA_NAZWA
0x80041201Istnieje zestaw zakordowy o podanej nazwie.INS_E_SL_ZESTAW_AKORDOWY_NAZWA_POWIELONA
0x80041202Nie podano stawek akordowych wchodzących w skład zestawu.INS_E_SL_ZESTAW_AKORDOWY_BRAK_STAWEK
0x80041203Nieprawidłowe dane progów stawek akordowych/prowizyjnych.INS_E_SL_STAWKA_AKORDOWA_PROWIZYJNA_NIEPRAWIDLOWE_PROGI
0x80041204Stawka prowizyjna jest wykorzystywana w ewidencji prowizji.INS_E_SL_STAWKA_PROWIZYJNA_PROWIZJE
0x80041205Nieprawidłowa lub powielona nazwa stawki prowizyjnej.INS_E_SL_STAWKA_PROWIZYJNA_NIEPRAWIDLOWA_NAZWA
0x80041206Nieprawidłowy przelicznik stawki prowizyjnej.INS_E_SL_STAWKA_PROWIZYJNA_NIEPRAWIDLOWY_PRZELICZNIK
0x80041207Definicja jest już danego typu.INS_E_SP_DEFINICJA_JEST_JUZ_TEGO_TYPU
0x80041208Błąd kompilacji skryptów. Dodatkowe informacje w pliku .log w folderze tymczasowym.INS_E_SP_BLAD_KOMPILACJI
0x80041209Nie można zmienić typu. Definicja została już użyta.INS_E_SP_ZMIANA_TYPU_BLOKADA
0x8004120ANie można usunąć jedynej definicji.INS_E_SP_USUNIECIE_DEFINICJI_OSTATNIA
0x8004120BNie można usunąć definicji, ponieważ jest już używana.INS_E_SP_USUNIECIE_DEFINICJI_BLOKADA
0x8004120CNie można poprawić definicji, ponieważ jest już używana.INS_E_SP_EDYCJA_DEFINICJI_BLOKADA
0x8004120DNie można usunąć składnika użytego na wypłacie.INS_E_SP_USUN_SA_WYPLATY
0x8004120ENie można usunąć składnika użytego w umowie o pracę.INS_E_SP_USUN_SA_UMOWY
0x8004120FNie można usunąć składnika użytego w definicji zestawu płacowego.INS_E_SP_USUN_SA_ZESTAWY
0x80041210Nie można usunąć składnika użytego w ewidencji naliczeń i potrąceń.INS_E_SP_USUN_SA_NAL_POTR
0x80041211Nie można usunąć składnika użytego w definicji innego składnika.INS_E_SP_USUN_SA_DEFINICJE
0x80041212Naliczenie jest zaksięgowane.INS_E_WSPOLNIK_NALICZENIE_ZAKSIEGOWANE
0x80041213Data akordu wykracza poza okres obowiązywania umowy, której akord dotyczy.INS_E_AKORD_DATA_BRAK_UMOWY
0x80041214Wypracowany akord nie może być zerowy.INS_E_AKORD_ILOSC
0x80041215Data akordu wykracza poza okres obowiązywania umowy, której akord dotyczy.INS_E_AKORD_DATA_POZA_UMOWA
0x80041216Nie podano stawki akordowej.INS_E_AKORD_STAWKA_BRAK
0x80041217Nie można usunąć akordu ponieważ jest on już rozliczony.INS_E_AKORD_NIE_USUWAJ_ROZLICZONY
0x80041218Nie podano dokumentu rozliczającego lub dok.rozliczający jest nieprawidłowy.INS_E_AKORD_NIEPRAWIDLOWY_DOK_ROZLICZAJACY
0x80041219Nie można edytować akordu rozliczonego automatycznie.INS_E_AKORD_BLOKADA_EDYCJI
0x8004121AData prowizji wykracza poza okres obowiązywania umowy, której prowizja dotyczy.INS_E_PROW_DATA_BRAK_UMOWY
0x8004121BKwota, od której liczymy prowzję, nie może być zerowa.INS_E_PROW_ILOSC
0x8004121CData wypracowania prowizji wykracza poza okres obowiązywania umowy.INS_E_PROW_DATA_POZA_UMOWA
0x8004121DNie podano stawki prowizyjnej.INS_E_PROW_STAWKA_BRAK
0x8004121ENie można usunąć prowizji ponieważ jest ona już rozliczona.INS_E_PROW_NIE_USUWAJ_ROZLICZONY
0x8004121FNie podano dokumentu rozliczającego lub dok.rozliczający jest nieprawidłowy.INS_E_PROW_NIEPRAWIDLOWY_DOK_ROZLICZAJACY
0x80041220Nie można edytować prowizji rozliczonej automatycznie.INS_E_PROW_BLOKADA_EDYCJI
0x80041221Data naliczenia/potrącenia wykracza poza okres obowiązywania umowy.INS_E_NALPOT_DATA_BRAK_UMOWY
0x80041222Naliczenie/potrącenie nie może być zerowe.INS_E_NALPOT_ILOSC
0x80041223Data naliczenia/potrącenia wykracza poza okres obowiązywania umowy.INS_E_NALPOT_DATA_POZA_UMOWA
0x80041224Nie podano składnika z którym związane jest naliczenie/potrącenie.INS_E_NALPOT_STAWKA_BRAK
0x80041225Nie można usunąć naliczenia/potrącenia ponieważ jest ono już rozliczone.INS_E_NALPOT_NIE_USUWAJ_ROZLICZONY
0x80041226Nie można edytować naliczenia/potrącenia rozliczonego automatycznie.INS_E_NALPOT_BLOKADA_EDYCJI
0x80041227Nie podano dokumentu rozliczającego lub dok.rozliczający jest nieprawidłowy.INS_E_NALPOT_NIEPRAWIDLOWY_DOK_ROZLICZAJACY
0x80041228W danych wdrożeniowych nie określono miesiąca pierwszej wypłaty.INS_E_DW_BRAK_MPW
0x80041229Definicja jest używana w zestawach płacowych i nie można jej usunąćINS_E_SZABLON_LP_UZYWANY_W_ZESTAWACH
0x8004122ADefinicja jest używana w umowach o pracę i nie można jej usunąćINS_E_SZABLON_LP_UZYWANY_W_UMOWACH
0x8004122BDo umowy są już wystawione wypłaty i nie można jej usunąćINS_E_SA_WYPLATY_DO_UMOWY
0x8004122CW ewidencji akordów są wpisy powiązane z umową i nie można jej usunąćINS_E_SA_AKORDY_DO_UMOWY
0x8004122DW ewidencji prowizji są wpisy powiązane z umową i nie można jej usunąćINS_E_SA_PROWIZJE_DO_UMOWY
0x8004122EW ewidencji naliczeń i potrąceń są wpisy powiązane z umową i nie można jej usunąćINS_E_SA_NALPOTR_DO_UMOWY
0x8004122FNie wskazano umowy, w ramach której wypracowano akordINS_E_AKORD_BRAK_UMOWY
0x80041230Nie wskazano umowy, w ramach której wypracowano prowizjęINS_E_PROW_BRAK_UMOWY
0x80041231Nie wskazano umowy, w ramach której wypracowano naliczenie/potrącenieINS_E_NALPOT_BRAK_UMOWY
0x80041232Cecha jest używana w danych pracowników.INS_E_SL_CECHA_PRAC_UZYWANA_PRACOWNIK
0x80041233Istnieje cecha o podanej nazwie.INS_E_SL_CECHA_PRAC_ISTNIEJE_NAZWA
0x80041234Uprawnienie jest używane w danych pracowników.INS_E_SL_UPRAWNIENIE_UZYWANE_PRACOWNIK
0x80041235Istnieje uprawnienie o podanej nazwie.INS_E_SL_UPRAWNIENIE_ISTNIEJE_NAZWA
0x80041236Badanie profilaktyczne jest używane w danych pracowników.INS_E_SL_BADANIE_OKRESOWE_UZYWANE_PRACOWNIK
0x80041237Istnieje badanie profilaktyczne o podanej nazwie.INS_E_SL_BADANIE_OKRESOWE_ISTNIEJE_NAZWA
0x80041238Dział jest używany w danych umów pracowników.INS_E_SL_DZIAL_UZYWANE
0x80041239Istnieje dział o podanej nazwie.INS_E_SL_DZIAL_ISTNIEJE_NAZWA
0x8004123AStanowisko jest używane w danych umów pracowników.INS_E_SL_STANOWISKO_UZYWANE
0x8004123BIstnieje stanowisko o podanej nazwie.INS_E_SL_STANOWISKO_ISTNIEJE_NAZWA
0x8004123CSzkolenie BHP jest wykorzystywane w danych pracowników.INS_E_SL_KURSBHP_UZYWANE
0x8004123DIstnieje szkolenie BHP o podanej nazwie.INS_E_SL_KURSBHP_ISTNIEJE_NAZWA
0x8004123EPrzyczyna rozwiązania umowy wykorzystywana w umowach cywilnoprawnych.INS_E_SL_PRZYCZYNY_RU_UZYWANE_UCP
0x8004123FPrzyczyna rozwiązania umowy wykorzystywana w umowach o pracę.INS_E_SL_PRZYCZYNY_RU_UZYWANE_UP
0x80041240Istnieje przyczyna rozwiązania umowy o podanym opisie.INS_E_SL_PRZYCZYNY_RU_ISTNIEJE_OPIS
0x80041241Brak opisu przyczyny rozwiązania umowy.INS_E_SL_PRZYCZYNY_RU_BRAK_OPISU
0x80041242Brak kodu ZUS przyczyny rozwiązania umowy.INS_E_SL_PRZYCZYNY_RU_BRAK_KODU
0x80041243Nie podano nazwy licznika.INS_E_SL_LICZNIK_NIEPRAWIDLOWA_NAZWA
0x80041244Istnieje licznik o podanej nazwie.INS_E_SL_LICZNIK_POWIELONA_NAZWA
0x80041245Licznik wykorzystywany w formatach numeracji.INS_E_SL_LICZNIK_UZYWANY_FORMATY_NUMERACJI
0x80041246Obiekt nie dostarcza danych żądanego typu.INS_E_SL_FN_NIEOBSLUGIWANE_DANE
0x80041247Nie podano nazwy fromatu numeracji lub nazwa jest nieprawidłowa.INS_E_SL_FN_NIEPRAWIDLOWA_NAZWA
0x80041248Istnieje format numeracji o podanej nazwie.INS_E_SL_FN_POWIELONA_NAZWA
0x80041249Należy podać typ numeru.INS_E_SL_FN_BRAK_TYPU_NUMERU
0x8004124ADodano element, którego nie można użyć w numerze danego typu.INS_E_SL_FN_ELEMENT_NIEKOMPATYBILNY
0x8004124BForamt numeracji nie zawiera żadnego elementu.INS_E_SL_FN_BRAK_ELEMENTOW
0x8004124CForamt numeracji może zawierać tylko jeden licznik.INS_E_SL_FN_ZA_DUZO_LICZNIKOW
0x8004124DFormat numeracji wykorzystywany w danych umów o pracę.INS_E_SL_FN_UZYWANY_UMOWY
0x8004124EFormat numeracji wykorzystywany w danych umów cywilnoprawnych.INS_E_SL_FN_UZYWANY_UMOWY_CP
0x8004124FFormat numeracji wykorzystywany w danych list płac.INS_E_SL_FN_UZYWANY_LISTY_PLAC
0x80041250Format numeracji wykorzystywany w rachunkach.INS_E_SL_FN_UZYWANY_RACHUNKI
0x80041251Nie podano nazwy dla teści dokumentu, lub nazwa jest nieprawidłowa.INS_E_SL_TRESC_DOK_NIEPRAWIDLOWA_NAZWA
0x80041252Istnieje wpis o podanej nazwie.INS_E_SL_TRESC_DOK_POWIELONA_NAZWA
0x80041253Nie podano typu treści dokumentu lub podano nieprawidłowy.INS_E_SL_TRESC_DOK_NIEPRAWIDLOWY_TYP
0x80041254Nie można usunąć treści dokumentu, która jest treścią domyślną.INS_E_SL_TRESC_DOK_NIE_MOZNA_USUNAC_PODSTAWOWEGO
0x80041255Treść dokumentu jest używana w umowach o pracę.INS_E_SL_TRESC_DOK_UZYWANY_UMOWY
0x80041256Treść dokumentu jest używana w parametrach umów o pracę.INS_E_SL_TRESC_DOK_UZYWANY_PARAMETRY_UMOWY
0x80041257Treść dokumentu jest używana w umowach cywilnoprawnych.INS_E_SL_TRESC_DOK_UZYWANY_UMOWY_CP
0x80041258Treść dokumentu jest używana w parametrach umów cywilnoprawnych.INS_E_SL_TRESC_DOK_UZYWANA_PARAMETRY_UMOW_CP
0x80041259Treść dokumentu jest używana w rachunkach.INS_E_SL_TRESC_DOK_UZYWANY_RACHUNKI
0x8004125ATreść dokumentu jest używana w dokumentach pracowników.INS_E_SL_TRESC_DOK_UZYWANY_PRACOWNICY
0x8004125BTreść dokumentu jest używana w dokumentach związanych z umowami o pracę.INS_E_SL_TRESC_DOK_UZYWANY_DOK_UMOW
0x8004125CTreść dokumentu jest używana w dokumentach związanych z umowami cywilnoprawnymi.INS_E_SL_TRESC_DOK_UZYWANY_DOK_UMOW_CP
0x8004125DNależy podać nazwę kategori dokumentu zawierającą przynajmniej jeden znak (różny od spacji).INS_E_SL_KAT_DOKUMENTU_NAZWA_NIEPRAWIDLOWA
0x8004125ENależy podać unikalną nazwę kategori dokumentu. Istnieje już kategoria dokumentu o podanej nazwie.INS_E_SL_KAT_DOKUMENTU_NAZWA_POWIELONA
0x8004125FNie można usunąć domyślnej kategorii dokumentu.INS_E_SL_KAT_DOKUMENTU_DOMYSLNA_USUWANIE
0x80041260Nie można usunąć kategorii dokumentu wykorzystywanej w bibliotece dokumentów.INS_E_SL_KAT_DOKUMENTU_WYKORZYSTYWANA_BIBLIOTEKA
0x80041261Odnalezienie domyślnej kategorii dokumentu niemożliwe. Prawdopodobnie żadena kategoria dokumentu nie jest oznaczona jako domyślna.INS_E_SL_KAT_DOKUMENTU_DOMYSLNY_BRAK
0x80041262Licencja Sfery wygasła.INS_E_GTA_LICENSE_EXPIRED
0x80041263Sfera nie może pracować z Subiektem w wersji próbnej.INS_E_GTA_LICENSE_SUBIEKT_DEMO
0x80041264Sfera nie może pracować z Subiektem z uprawnieniami do wersji wcześniejszej niż uprawnienia Sfery.INS_E_GTA_LICENSE_SUBIEKT_STARY
0x80041265Sfera nie może pracować z Subiektem, którego licencja wygasła.INS_E_GTA_LICENSE_SUBIEKT_EXPIRED
0x80041266Sfera może pracować tylko z Subiektem z uprawnieniami co najmniej do wersji 1.60.INS_E_GTA_LICENSE_SUBIEKT_106
0x80041267Nie można usunąć bilansu otwarcia ponieważ są inne zapisy w roku.INS_E_ZFSS_BO_DEL_INNE_ZAPISY_W_ROKU
0x80041268Nie można usunąć bilansu otwarcia ponieważ są zapisy w sąsiednich latach.INS_E_ZFSS_BO_DEL_ZAPISY_W_SASIEDNICH_LATACH
0x80041269Operacja może być wykonana tylko dla wydatków.INS_E_ZFSS_PRZELEW_TYP_WYDATEK
0x8004126ABłąd drukowania przelewu. Odbiorca nie ma powiązania z kartoteką.INS_E_ZFSS_PRZELEW_ID_ODBIORCY
0x8004126BBłąd drukowania przelewu. Brak danych rachunku bankowego odbiorcy.INS_E_PRZELEW_BRAK_RB_ODBIORCY
0x8004126CNieprawidłowy okres obowiązywania definicji. Wykracza on poza okres obowiązywania umowy.INS_E_NIEPRAWIDLOWY_OKRES_DEFINICJI_KONIEC_UMOWY_DLUZEJ_NIZ_UMOWA
0x8004126DNieprawidłowy okres obowiązywania definicji. Data początku nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia umowy.INS_E_NIEPRAWIDLOWY_OKRES_DEFINICJI_POCZATEK_UMOWY
0x8004126ENieprawidłowy okres obowiązywania definicji. W podanym okresie występują już wyliczone wypłaty.INS_E_NIEPRAWIDLOWY_OKRES_DEFINICJI_WYPLATA
0x8004126FNieprawidłowy okres obowiązywania definicji. Data "do" nie może być późniejsza niż data końca umowy.INS_E_NIEPRAWIDLOWY_OKRES_DEFINICJI_KONIEC_UMOWY
0x80041270Nieprawidłowy okres obowiązywania definicji. Okresy obowiązywania definicji nie mogą na siebie nachodzić.INS_E_NIEPRAWIDLOWY_OKRES_DEFINICJI_DATY_ZACHODZA
0x80041271Nie można usunąć danych pracownika, ponieważ istnieją wystawione dla niego umowy o pracę.INS_E_PRAC_DEL_UP
0x80041272Nie można usunąć danych pracownika, ponieważ istnieją wystawione dla niego umowy cywilnoprawne.INS_E_PRAC_DEL_UCP
0x80041273Nie można usunąć danych pracownika, ponieważ istnieją powiązane z nim zapisy w ewidencji czasu pracy.INS_E_PRAC_DEL_ECP
0x80041274Nie można usunąć danych pracownika, ponieważ istnieją powiązane z nim operacje bankowe.INS_E_PRAC_DEL_OPBANK
0x80041275Nie można usunąć danych pracownika, ponieważ jest on zapisany do PKZP.INS_E_PRAC_DEL_PKZP
0x80041276Nie można usunąć danych pracownika, ponieważ istnieją powiązane z nim wpisy w ZFŚS.INS_E_PRAC_DEL_ZFSS
0x80041277Nie można usunąć danych pracownika, ponieważ istnieją powiązane z nim dokumenty kasowe.INS_E_PRAC_DEL_DOKKAS
0x80041278Nie można usunąć danych pracownika, ponieważ istnieją powiązane z nim rozrachunki.INS_E_PRAC_DEL_ROZRACH
0x80041279Nie można usunąć danych pracownika, ponieważ istnieją powiązane z nim deklaracje skarbowe.INS_E_PRAC_DEL_DEKLSKARB
0x8004127ANazwa zestawu parametrów jest nieprawidłowa.INS_E_UCP_PARAM_NAZWA_NIEPRAWIDLOWA
0x8004127BJest już zestaw parametrów umowy cywilnoprawnej o podanej nazwie.INS_E_UCP_PARAM_NAZWA_POWIELONA
0x8004127CNieprawidłowa wartość podatku w parametrach umów cywilnoprawnych.INS_E_UCP_PARAM_PROCENT_PODATKU_NIEPRAWIDLOWY
0x8004127DNie podano formatu numeru umowy.INS_E_UCP_PARAM_FMT_NUMERU_UMOWY
0x8004127ENie można usuwać podstawowego zestawu parametrów.INS_E_UCP_PARAM_PODSTAWOWY
0x8004127FMusi istnieć przynajmniej jeden zestaw parametrów umów cywilnoprawnych.INS_E_UCP_PARAM_OSTATNI
0x80041280Nie podano rodzaju umowy, lub podano nieprawidłowy. Obsługiwane rodzaje to umowa zlecenia, o dzieło i kontrakt menedżerski.INS_E_UCP_RODZAJ_UMOWY_NIEPRAWIDLOWY
0x80041281Nieprawidłowa definicja kosztów uzyskania (parametry umów cywilnoprawnych, zestawy parametrów - rachunki).INS_E_UCP_PARAM_KOSZTY_NIEPRAWIDLOWE
0x80041282Nie zdefiniowano żadnego zestawu parametrów umów cywilnoprawnych. Wymagany jest przynajmniej jeden zestaw.INS_E_UCP_PARAM_BRAK_ZESTAWOW
0x80041283Zrezygnowano z tworzenia umowy cywilnoprawnej.INS_E_UCP_PARAM_UZYTKOWNIK_ZREZYGNOWAL
0x80041284Umowa nie jest rozwiązana.INS_E_UMOWA_NIE_JEST_ROZWIAZANA
0x80041285Po rozwiązanej umowie są nowsze umowy, nie można anulować rozwiązania.INS_E_SA_UMOWY_PO_ROZWIAZANEJ
0x80041286Umowa już jest rozwiązana.INS_E_UMOWA_JUZ_ROZWIAZANA
0x80041287Data rozwiązania musi być późniejsza niż data początku umowy.INS_E_DATA_ROZWIAZANIA_WCZESNIEJSZA_OD_POCZATKU_UMOWY
0x80041288Data rozwiązania musi być wcześniejsza niż data końca umowy.INS_E_DATA_ROZWIAZANIA_POZNIEJSZA_NIZ_DATA_KONCA
0x80041289Data rozwiązania musi być późniejsza niż data ostatniego rozliczenia.INS_E_DATA_ROZWIAZANIA_POZNIEJSZA_OD_WYPLATY
0x8004128ANieprawidłowy okres obowiązywania definicji. Początek następuje po dacie zakończeniu umowy.INS_E_NIEPRAWIDLOWY_OKRES_DEFINICJI_KONIEC_UMOWY_PO_UMOWIE
0x8004128BNieprawidłowy okres obowiązywania definicji.INS_E_NIEPRAWIDLOWY_OKRES_DEFINICJI
0x8004128CIstnieje umowa cywilnoprawna o podanym numerze.INS_E_UCP_NR_UMOWY_NIEUNIKALNY
0x8004128DNie podano numeru umowy cywilnoprawnej.INS_E_UCP_NR_UMOWY_BRAK
0x8004128ENieprawidłowy typ czasu obowiązywania umowy cywilnoprawnej.INS_E_UCP_OKRES_OBOWIAZYWANIA_TYP
0x8004128FNieprawidłowa data określajaca początek obowiązywania umowy.INS_E_UCP_OKRES_OBOWIAZYWANIA_DATA_OD
0x80041290Nieprawidłowa data określajaca koniec obowiązywania umowy.INS_E_UCP_OKRES_OBOWIAZYWANIA_DATA_DO
0x80041291Data zakończenia jest datą wcześniejszą niż data rozpoczęcia.INS_E_UCP_OKRES_OBOWIAZYWANIA_DATA_OD_DO
0x80041292Nieprawidłowy typ umowy cywilnoprawnej.INS_E_UCP_TYP_UMOWY_NIEPRAWIDLOWY
0x80041293Kwota na umowie cywilnoprawnej nie może być ujemna.INS_E_UCP_KWOTA_NIEPRAWIDLOWA
0x80041294Nie wskazano szablonu umowy.INS_E_UCP_SZABLON_BRAK
0x80041295Nie zdefiniowano indywidualnego szablonu umowy.INS_E_UCP_SZABLON_INDYWIDUALNY_BRAK
0x80041296Data rozwiązania umowy jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia umowy.INS_E_UCP_DATA_ROZWIAZANIA_NIEPRAWIDLOWA
0x80041297Nie podano daty rozwiązania umowy.INS_E_UCP_DATA_ROZWIAZANIA_BRAK
0x80041298Nie podano przyczyny rozwiązania umowy.INS_E_UCP_PRZYCZYNA_ROZWIAZANIA_NIEPRAWIDLOWA
0x80041299Należy podać format numeru rachunków do umowy cywilnoprawnej.INS_E_UCP_FMT_NUMERU_RACHUNKU_BRAK
0x8004129ANależy podać rodzaj przychodu.INS_E_UCP_RODZAJ_PRZYCHODU_DLA_RACHUNKOW_BRAK
0x8004129BNależy wybrać jeden z poniższych rodzajów przychodów: przychody z osobiście wyk. działalności, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych, udział w organach stanowiących osób prawnych, kontrakt menedżerski, prawa autorskie i inne prawa, inne źródła, dochody z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego, dywidendy, odsetki, należności licencyjne, dochód z , ykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych , wiadczeń, inne dochody, przychód określony zgodnie z art. 29-30a ustaw.INS_E_UCP_RODZAJ_PRZYCHODU_DLA_RACHUNKOW_NIEOBSLUGIWANY
0x8004129CNieobsługiwana forma przelewu.INS_E_UCP_FORMA_PRZELEWU_NIEOBSLUGIWANA
0x8004129DKwota przelewu musi być większa od zera.INS_E_UCP_KWOTA_PRZELEWU_NIEPRAWIDLOWA
0x8004129EProcent kwoty do przelewu musi być większy od zera.INS_E_UCP_PROCENT_PRZELEWU_NIEPRAWIDLOWY
0x8004129FWartość zryczałtowanego podatku nie może być ujemna.INS_E_UCP_ZRYCZALTOWANY_PODATEK_NIEPRAWIDLOWY
0x800412A0Nieobsługiwana metoda liczenia kosztów uzyskania przychodu.INS_E_UCP_KOSZTY_UZYSKANIA_METODA_NIEPRAWIDLOWA
0x800412A1Wartość kosztów uzyskania przychodu nie może być ujemna.INS_E_UCP_KOSZTY_UZYSKANIA_KWOTA_NIEPRAWIDLOWA
0x800412A2Procent kosztów uzyskania przychodu nie może być ujemna.INS_E_UCP_KOSZTY_UZYSKANIA_PROCENT_NIEPRAWIDLOWA
0x800412A3Nieprawidłowy tytuł ubezpieczenia.INS_E_UCP_TYTUL_UBEZPIECZENIA_NIEPRAWIDLOWY
0x800412A4Nieprawidłowy kod zawodu.INS_E_UCP_KOD_ZAWODU_NIEPRAWIDLOWY
0x800412A5Nieprawidłowy kod pracy o szczególnym charakterze.INS_E_UCP_KOD_PRACY_SCH_KOD_NIEPRAWIDLOWY
0x800412A6Nieprawidłowa data określająca początek okresu pracy o szczególnym charakterze.INS_E_UCP_KOD_PRACY_SCH_DATA_OD_NIEPRAWIDLOWA
0x800412A7Nieprawidłowa data określająca koniec okresu pracy o szczególnym charakterze.INS_E_UCP_KOD_PRACY_SCH_DATA_DO_NIEPRAWIDLOWA
0x800412A8Nieprawidłowy okres pracy o szczególnym charakterze.INS_E_UCP_KOD_PRACY_SCH_DATA_OKRES_NIEPRAWIDLOWA
0x800412A9Nieprawidłowa definicja typu generowanego raportu ZUS.INS_E_UCP_GENEROWANY_RAPORT_ZUS_NIEPRAWIDLOWY
0x800412AAPowielona nazwa w pozycjach harmonogramu wystawiania rachunków.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_NAZWA_POWIELONA
0x800412ABBrak nazwy w pozycji harmonogramu wystawiania rachunków.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_NAZWA_BRAK
0x800412ACNieprawidlowa data wystawienia rachunku w harmonogramie wystawiania rachunków.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_DATA_RACH_NIEPRAWIDLOWA
0x800412ADBrak daty wystawienia rachunku w harmonogramie wystawiania rachunków.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_DATA_RACH_BRAK
0x800412AENieprawidlowa kwota w harmongramie wystawiania rachuków.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_KWOTA_UJEMNA
0x800412AFNie podano miesiąca rozliczanego przez rachunek.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_ECP_MC_ROZLICZENIA
0x800412B0Błąd w definicji okresu obowiązywnia cyklu.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_OKRES_OBOWIAZYWANIA_CYKLU
0x800412B1Błąd w definicji okresu obowiązywnia cyklu.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_TYP_CYKLU_NIEOBSLUGIWANY
0x800412B2Nieznany sposób korekcji daty rachunku wystawianego cyklicznie.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_KOREKTA_DATY_NIEOBSLUGIWANA
0x800412B3Nieprawidłowy dzień miesiąca.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_DZIEN_MIESIACA
0x800412B4Nieprawidłowy dzień tygodniaINS_E_UCP_HARMONOGRAM_DZIEN_TYGODNIA
0x800412B5Nie wybrano treści rachunku w harmonogramie tworzenia rachunków.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_TRESC_RACHUNKU_BRAK
0x800412B6Ograniczona edycja, zezwolenie na anulowanie umowy.INS_E_UCP_OGRANICZONA_EDYCJA_TYLKO_ANULOWANIE_ROZWIAZANIA
0x800412B7Umowa jest juz rozwiązana.INS_E_UCP_JUZ_ROZWIAZANIA
0x800412B8Umowa nie jest rozwiązana.INS_E_UCP_NIE_ROZWIAZANIA
0x800412B9Istnieją rachunki do umowy.INS_E_UCP_WYGENEROWANO_RACHUNKI
0x800412BANie można dodać umowy cywilnoprawnej dla nieaktywnego pracownika.INS_E_UCP_PRACOWNIK_NIEAKTYWNY
0x800412BBNie można automatycznie nadać unikalnego numeru.INS_E_GGT_NADAWANIE_NUMERU_NIEUNIKALNY
0x800412BCNie można automatycznie nadać numeru, ponieważ generowany numer jest za długi.INS_E_GGT_NADAWANIE_NUMERU_ZA_DLUGI
0x800412BDNiepoprawny kod ubezpieczenia.INS_E_KOM_BRAK_KODU_ZUS
0x800412BEZostało osiągnięte ograniczenie licencji Sfery na liczbę stanowisk.INS_E_GTA_LICENSE_HOST_LIMIT_REACHED
0x800412BFBłędna definicja składnika płacowego.INS_E_KOM_ZLA_DEFINICJA_SKLADNIKA
0x800412C0Brak umowy.INS_E_KOM_BRAK_UMOWY
0x800412C1Ilość musi być większa od zera.INS_E_ILOSC_MUSI_BYC_WIEKSZA_OD_ZERA
0x800412C2Lista płac zawiera wypłaty o nieprawidłowym statusie.INS_E_LP_SA_ZLE_WYPLATY
0x800412C3Nazwa listy płac musi być unikalna.INS_E_LP_NIEUNIKALNA_NAZWA
0x800412C4Numer listy płac musi być unikalny.INS_E_LP_NIEUNIKALNY_NUMER
0x800412C5Nazwa listy płac musi być niepusta.INS_E_LP_BRAK_NAZWY
0x800412C6Numer listy płac musi być niepusty.INS_E_LP_BRAK_NUMERU
0x800412C7Lista płac jest już zatwierdzona.INS_E_LP_JUZ_ZATWIERDZONA
0x800412C8Lista płac nie jest zatwierdzona.INS_E_LP_JUZ_NIEZATWIERDZONA
0x800412C9Lista płac została przekazana do księgowości.INS_E_LP_PRZEKAZANY
0x800412CALista płac została zaksięgowana.INS_E_LP_ZAKSIEGOWANY
0x800412CBNie można anulować zatwierdzenia zaksięgowanej listy płac.INS_E_LP_ANULUJ_ZAKSIEGOWANA
0x800412CCNie można dodawać wypłat do zatwierdzonej listy płac.INS_E_WYPGEN_LP_ZATWIERDZONA
0x800412CDNie można naliczyć wypłaty rozliczającej ECP (brakujące wypłaty główne w poprzednim miesiącu). Patrz "Strona główna" -> sekcja "Komunikaty" -> "Wypłaty główne".INS_E_WYPGEN_GLOWNE_ZABRONIONE
0x800412CEZrezygnowano z tworzenia umowy o pracę.INS_E_UP_PARAM_UZYTKOWNIK_ZREZYGNOWAL
0x800412CFSfera nie może pracować z Gratyfikantem w wersji próbnej.INS_E_GTA_LICENSE_GRATYFIKANT_DEMO
0x800412D0Nie można zablokować danych wszystkich pracowników. Niektóre dane są w użyciu.INS_E_MULTILOCK_PRACOWNICY
0x800412D1Nie wybrano żadnej definicji wypłaty.INS_E_WYPGEN_BRAK_ZESTAWOW
0x800412D2Nie wybrano żadnej umowy o pracę.INS_E_WYPGEN_BRAK_UMOW
0x800412D3Umowa o pracę jeszcze nierozpoczęta.INS_E_WYPGEN_UMOWA_NIEROZPOCZETA
0x800412D4Data rozwiązania musi być późniejsza niż ostatnia wypłata powiązana z tą umowąINS_E_SA_WYPLATY_DO_UMOWY_ROZW
0x800412D5Data rozwiązania musi być późniejsza niż ostatni wpis w ewidencji akordów powiązany z tą umowąINS_E_SA_AKORDY_DO_UMOWY_ROZW
0x800412D6Data rozwiązania musi być późniejsza niż ostatni wpis w ewidencji prowizji powiązany z tą umowąINS_E_SA_PROWIZJE_DO_UMOWY_ROZW
0x800412D7Data rozwiązania musi być późniejsza niż ostatni wpis w ewidencji naliczeń i potrąceń powiązany z tą umowąINS_E_SA_NALPOTR_DO_UMOWY_ROZW
0x800412D8Brak Microsoft.NET Framework w wersji 2.0. Znajduje się on na dysku instalacyjnym dowolnego programu z linii GT.INS_E_BRAK_DOTNET_2_0
0x800412D9Brak Microsoft.NET Framework w wersji 1.1. Znajduje się on na dysku instalacyjnym dowolnego programu z linii GT.INS_E_BRAK_DOTNET_1_1
0x800412DANie można usunąć składnika tego typu.INS_E_SP_USUNIECIE_ZLY_TYP
0x800412DBNie można powielać składnika tego typu.INS_E_SP_POWIELANIE_ZLY_TYP
0x800412DCBrak składnika.INS_E_WYP_ALG_BRAK_SP
0x800412DDBłąd wykonania skryptu liczącego wartość składnika.INS_E_WYP_ALG_BLAD_SKRYPTU
0x800412DEBłąd wyliczenia definicji składnika.INS_E_WYP_ALG_BLAD_KLOCKOW
0x800412DFTen składnik jest już na wypłacie.INS_E_WYP_SP_JUZ_JEST
0x800412E0Błąd inicjowania skryptów do wyliczania składników.INS_E_SCRIPT_MGR_PROBLEM
0x800412E1Nie można usunąć tego rachunku. Jest on wykorzystywany w umowie cywilnoprawnej do określenia konta, na które mają być przelewane rozliczenia związane z rachunkami do umów cywilnoprawnych pracownika.INS_E_RACH_WYKORZYSTYWANY_W_UCP
0x800412E2Wybrałeś już tą definicję wypłaty.INS_E_WYPGEN_POWIELONY_ZESTAW
0x800412E3Wybrałeś już tą umowę.INS_E_WYPGEN_POWIELONA_UMOWA
0x800412E4Ten skladnik już wybrałeś.INS_E_WYPGEN_POWIELONY_SKLADNIK
0x800412E5Nie można usunąć zatwierdzonej listy płac.INS_E_LP_USUWANIE_ZATWIERDZONA
0x800412E6Błąd zmiany języka skryptów.INS_E_SKRYPTY_BLAD_ZEROWANIA
0x800412E7Błąd kompilacji skryptów.INS_E_SKRYPTY_BLAD_KOMPILACJI
0x800412E8Podany dzień/zapis jest już rozliczony rachunkiem.INS_E_ECP_ROZLICZENIE_RACHUNEK
0x800412E9Podany dzień/zapis jest już rozliczony wypłatą.INS_E_ECP_ROZLICZENIE_WYPLATA
0x800412EAW podanym dniu wprowadzono już zmianę czasu pracy.INS_E_ECP_ZMIANA_CZASU_PRACY
0x800412EBW podanym dniu wprowadzono już absencję.INS_E_ECP_ABSENCJA
0x800412ECBrak umowy o pracę dla podanego dnia.INS_E_ECP_BRAK_UP
0x800412EDBrak umowy cywilnoprawnej dla podanego dnia.INS_E_ECP_BRAK_UCP
0x800412EEOkresy pracy w podanym dniu zachodzą na siebie.INS_E_ECP_OKRESY_ZACHODZA
0x800412EFNie można usunać kalendarza, ponieważ jest on używany w umowach o pracę.INS_E_KAL_UZYWANY_W_UMOWACH
0x800412F0Nie można dodać umowy o pracę dla nieaktywnego pracownika.INS_E_UP_PRACOWNIK_NIEAKTYWNY
0x800412F1Instytucja jest używana w danych składnika płacowego. Nie można jej usunąć.INS_E_INSTYTUCJA_UZYTA_W_SKLADNIK
0x800412F2Instytucja jest używana w danych zapisu ZFŚS. Nie można jej usunąć.INS_E_INSTYTUCJA_UZYTA_W_ZFSS
0x800412F3Rachunek został przekazany do?? księgowości.INS_E_RUCP_PRZEKAZANY
0x800412F4Rachunek został zaksięgowany.INS_E_RUCP_ZAKSIEGOWANY
0x800412F5Zbyt mała wartość parametru FILES.INS_E_HOP_ZBYT_MALA_WARTOSC_FILES
0x800412F6Osiągnięty limit aktywnych pracowników. Rozszerz licencję.INS_E_GGT_LIC_LIMIT_REACHED
0x800412F7Nie można w tej chwili rozliczyć akordów. Prawdopodobnie rozliczane akordy są obecnie edytowane.INS_E_ROZLICZANIE_ZABLOKOWANYCH_AKORDOW
0x800412F8Nie można w tej chwili rozliczyć prowizji. Prawdopodobnie rozliczane prowizje są obecnie edytowane.INS_E_ROZLICZANIE_ZABLOKOWANYCH_PROWIZJI
0x800412F9Nie można w tej chwili rozliczyć naliczeń/potrąceń. Prawdopodobnie rozliczane naliczenia/potrącenia są obecnie edytowane.INS_E_ROZLICZANIE_ZABLOKOWANYCH_NALICZEN_POTRACEN
0x800412FANieprawidłowa data obowiązywania wartości składnika w umowie.INS_E_DATA_DEF_SKLADNIKA_WCZESNIEJSZA
0x800412FBProfil bieżącego użytkownika nie zezwala na dostęp do wybranej funkcjonalności. Skontaktuj się z administratorem lub serwisantem programu, by go uzyskać.INS_E_ZABLOKOWANY_PROFIL_UZYTKOWNIKA
0x800412FCLiczba godzin nadliczbowych nocnych nie może być większe niż liczba godzin nadliczbowych w ogóle.INS_E_ECP_ZA_DUZE_NOCNE
0x800412FDBłędne hasło lub login. Przeniesienie danych do istniejącego podmiotu wymaga uprawnień "szefa".INS_E_HOP_BLEDNE_HASLO_LOGIN_SZEFGT
0x800412FEStawka VAT jest nieaktywna.INS_E_STAWKA_VAT_NIE_AKTYWNA
0x800412FFRejestr jest wykorzystywany w śladzie rewizyjnym.INS_E_KOM_SL_REJ_KS_SLAD_REWIZYJNY
0x80041300Konto %1 nie może być nadrzędnym elementem grupy dekretu w trybie bilanosowania wg grup dla podanego typu dokumentu importowanego.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_KONTO_NIE_MOZE_BYC_NADRZEDNE
0x80041301Błąd w definicji trybu bilansowania.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEPRAWIDLOWY_TRYB_BILANSOWANIA
0x80041302Nie można usunąć składnika użytego we wzorcu wydruku.INS_E_SP_USUN_SA_WYDRUKI
0x80041303Błąd w definicji grup dekretu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEPRAWIDLOWE_GRUPY
0x80041304Wygenerowano dekret z nieprawidłowymi grupami.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEPRAWIDLOWE_GRUPY_DEKRETU
0x80041305Wygenerowano dekret bez zapisów na konta.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_PUSTY_DEKRET
0x80041306Wypłata jest ostatnio naliczoną danemu pracownikowi wypłatą. Do poprawy takich wypłat służy funkcja "Popraw".INS_E_POPRAWIANIE_WYPLAT_AKTUALNEJ_JAKO_STARA
0x80041307Do dokumentu nie można wypisać zwykłej %1, ponieważ został wystawiony do niego zwrot magazynowy. Do takiego dokumentu należy wypisać fakturę zbiorczą.INS_E_SU_WYPISZ_JEST_ZWROT
0x80041308Nie można wystawić zwrotu do dokumentu %1.INS_E_ZWROT_NIEPOPRAWNY_DOK_ZRODLOWY
0x80041309Istnieje podany opis absencji.INS_E_SL_OPISABSENCJI_ISTNIEJE_TAKI_OPIS
0x8004130ANie można usunąć opisu absencji ponieważ jest on wykorzystywany w ewidencji czasu pracy.INS_E_SL_OPISABSENCJI_WYKORZYSYTWANY
0x8004130BNie podano opisu absencji (pusty opis).INS_E_SL_OPISABSENCJI_NAZWA
0x8004130CW dekretowanym dokumencie występuje różnica zaokrągleń. Automatyczne dodanie różnicy nie powiodło się gdyż nie podano domyślnego konta różnic zaokrągleń w parametrach planu kont.INS_E_DEKRETACJA_AUTOMATYCZNA_BRAK_KONTA_ROZNIC_ZAOKRAGLEN
0x8004130DNie jest możliwe uzyskanie żądanej kwoty do wypłaty. Uzyskano kwotę przybliżoną.INS_E_OSCYLATOR_NIEMOZLIWA
0x8004130ENie jest możliwe uzyskanie żądanej kwoty do wypłaty.INS_E_OSCYLATOR_BLAD_ZAKRESU
0x8004130FBrak dokumentu dla zwrotu magazynowego.INS_E_KOM_BRAK_DOKUMENTU_DLA_ZWROTU
0x80041310Dokument %1 (%2) jest już zadekretowany lub pobrany do ewidencji VAT i nie można usunąć dekretu lub wpisu VAT.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_DOK_ZADEKRETOWANY_NIE_MOZNA_USUNAC_DEKRETU_DESCR
0x80041311Skład kompletu został zmieniony.INS_E_SUB_ZMIENIONY_SKLAD_KOMPLETU
0x80041312Towar nie może być powiązany sam ze sobą jako: 'Asortyment powiązany'.INS_E_TOWAR_POWIAZANY_NIEPRAWIDLOWY
0x80041313Niepoprawny typ wiersza w grupie.INS_E_REW_GRUPA_ZLY_TYP_WIERSZA
0x80041314Dekret generowany tym schematem może zawierać nierpawidłowe grupy.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_POTENCJALNE_BLEDY_W_GRUPACH
0x80041315Funkcja wymaga ulepszenia do wersji 1.09 (menu Pomoc | Licencje).INS_E_MIN_VER_1_09
0x80041316Dla tego typu dokumentu nie można odłożyć skutku magazynowego.INS_E_SU_FAKT_ZAL_POSR_NIE_MOZNA_ODROCZYC
0x80041317Zapis dokumentu z transakcją VAT "sprzedaż poza terytorim kraju - SPTK" wymaga aktywacji ulepszenia do wersji 1.09 (menu Pomoc | Licencje).INS_E_MIN_VER_1_09_SPTK
0x80041318Należy podać wszystkie wymagane wartości pól własnych.INS_E_BRAK_WYMAGANYCH_WARTOSCI
0x80041319Rozrachunek z pozycji %1!d! jest powiązany z wieloma pozycjami dekretu.INS_E_ROZRACHUNEK_WIELE_POZYCJI_DO_JEDNEGO_ROZRACHUNKU
0x8004131ARozrachunku z pozycji %1!d! nie można powiązać z dekretem. Jest on już powiązany z bilansem otwarcia, bądź innym dekretem.INS_E_REW_NIE_MOZNA_POWIAZAC_Z_DEKRETEM_ROZRACHUNEK_Z_POZYCJI
0x8004131BZerwane połączenie. Nie można określić, z którym podmiotem współpracuje program.INS_E_NIEOKRESLONE_POLACZENIE_Z_PODMIOTEM
0x8004131CDla tego typu dokumentu żądana zmiana skutku magazynowego jest niedozwolona.INS_E_SU_DOKUMENT_STATUS_NIEDOSTEPNY
0x8004131DDokument już wywołuje skutek na magazynie źródłowym.INS_E_SU_DOKUMENT_JUZ_WYDANY
0x8004131EDla dokument został już odłożony skutek magazynowy.INS_E_SU_DOKUMENT_JUZ_ODROCZONY
0x8004131F1%INS_E_PROBA_USUNIECIA_DOK_ZAIMPORTOWANEGO_BEZ_UPRAWNIEN
0x80041320Istnieje już naliczenie za wybrany miesiąc.INS_E_ZUS_NALICZENIE_ISTNIEJE
0x80041321Brak danych do naliczenia deklaracji za wybrany miesiąc.INS_E_ZUS_NALICZENIE_BRAK_DANYCH
0x80041322Operacja została przerwana przez użytkownika.INS_E_OPERACJA_PRZERWANA_PRZEZ_UZYTKOWNIKA
0x80041323Brak wersji deklaracji na dany okres.INS_E_DEKL_BRAK_WERSJI
0x80041324Brak punktu czasowego.INS_E_BR_BRAK_PUNKTU_CZASOWEGO
0x80041325Dla pozycji dekretu o liczbie porządkowej %1!d! rozrachunek nie ma numeru dokumentu. Na dokumencie importowanym nie wprowadzono numeru oryginalnego dokumentu.INS_E_ROZRACHUNEK_BRAK_NUMERU_ORYGINALNEGO
0x80041326Występują grupy z pozycjami o różnych znakach. Należy zmienić kontrolę bilansowania na "bilansowanie całości dekretu" w schemacie importu.INS_E_DEKRETACJA_ROZNE_ZNAKI_W_GRUPIE
0x80041327Wersja bazy danych podmiotu jest starsza, niż wersja systemu InsERT GT. Należy przeprowadzić konwersję bazy danych.INS_E_BAZA_STARSZA_OD_PROGRAMU_EX
0x80041328Nie można nawiązać połączenia z bazą danych podmiotu.INS_E_BAZA_NIE_ISTNIEJE
0x80041329Nieudana próba zalogowania do serwera.INS_E_NIE_MOZNA_POLACZYC_Z_SERWEREM
0x8004132AStruktura bazy danych jest nieprawidłowa.INS_E_NIEPRAWIDLOWA_STRUKTURA_BAZY
0x8004132BWybrany użytkownik nie znajduje się w bazie danych podmiotu.INS_E_BRAK_WYBRANEGO_UZYTKOWNIKA
0x8004132CNie można usunąć klienta, gdyż w bazie danych istnieją obiekty powiązane.INS_E_BR_KLIENT_DEL_POWIAZANIA
0x8004132DNa serwerze istnieje już baza danych o podanej nazwie.INS_E_BAZA_DANYCH_ISTNIEJE_NA_SERWERZE
0x8004132EIstnieje już użytkownik o danym identyfikatorze.INS_E_ISTNIEJE_UZYTKOWNIK_O_DANYM_ID
0x8004132FDeklaracja została ponownie naliczona.INS_E_DEKL_NALICZONA_PONOWNIE
0x80041330Program nie wymaga aktywacji.INS_E_AKTYWACJA_NIE_JEST_WYMAGANA
0x80041331Nie można wycofać kompensaty, ponieważ jedna ze spłat rozrachunków powstałych po realizacji kompensaty została podłączona pod zapis na koncie rozrachunkowym.INS_E_SPLATA_POWIAZANA_Z_DEKRETEM
0x80041332Wartość spoza dozwolonego zakresu.INS_E_WARTOSC_Z_POZA_ZAKRESU
0x80041333Nie można zaimportować dokumentu finansowego, który nie jest wolną spłatą.INS_E_SI_TO_NIE_JEST_WOLNA_SPLATA
0x80041334Nie można dodać dokumentu ZA dla środka trwałego amortyzowanego metodą jednorazową.INS_E_ST_OP_ZA_DLA_NATYCHMIASTOWEJ
0x80041335Nie utworzono katalogów tymczasowych.INS_E_KOM_BRAK_KATALOGOW_TYMCZASOWYCH
0x80041336Nie można usunąć rachunku związanego z US.INS_E_ISTNIEJA_RACHUNKI_US
0x80041337Nie masz uprawnień do usuwania dokumentów przekazanych do księgowości.INS_E_PROBA_USUNIECIA_DOK_ZAIMPORTOWANEGO_BEZ_UPRAWNIEN_OGOLNY
0x80041338Brak zgody na korzystanie z funkcjonalności internetowych. Aby móc z nich korzystać aktywuj je w opcjach "InsMAIL - bądź na bieżąco!".INS_E_INSNET_BRAK_ZGODY
0x80041339Nieznany NIP. Ten podmiot nigdy nie został zarejestrowany w Insercie. Zarejestruj którykolwiek z produktów i uruchom ponownie opcję Aktualizuj.INS_E_INSNET_NIEZNANY_NIP
0x8004133AWystąpił błąd aktualizacji. Sprawdź połączenie z internetem i spróbuj ponownie.INS_E_INSNET_BLAD_AKTUALIZACJI
0x8004133BWystąpił błąd aktualizacji. Brak numeru NIP biura rachunkowego.INS_E_INSNET_BRAK_NIPU
0x8004133CBłąd w definicji grup pieczęci.INS_E_PIECZEC_KSIEGOWA_NIEPRAWIDLOWE_GRUPY
0x8004133DNie masz uprawnień do podanego pliku lub katalogu.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_PLIKU_LUB_KATALOGU
0x8004133EBrak danych o rachunku bankowym pracownika.INS_E_DEKL_PRZELEW_BRAK_RB_PR
0x8004133FBrak danych o rachunku bankowym wspólnika.INS_E_DEKL_PRZELEW_BRAK_RB_WS
0x80041340Prawa dostępu do sporządzenia deklaracji za wybrany okres nie zostały aktywowane. Należy aktywować ulepszenie do wyższej wersji programu.INS_E_DEKL_BRAK_UPRAWNIEN
0x80041341Co najmniej jeden z rozrachunków biorących udział w rozliczeniu jest powiązany z bilansem otwarcia. Nie można wycofać rozliczenia, ponieważ spowodowałoby to zmianę wartości bilansowej tego rozrachunku (tych rozrachunków), a tym samym zmianę bilansu otwarcia.INS_E_ROZRACHUNEK_POWIAZANY_Z_BO_PO_ROZLICZENIU
0x80041342Co najmniej jeden z rozliczanych rozrachunków jest powiązany z bilansem otwarcia. Nie można dokonać rozliczenia, ponieważ spowodowałoby to zmianę wartości bilansowej tego rozrachunku (tych rozrachunków), a tym samym zmianę bilansu otwarcia.INS_E_ROZRACHUNEK_POWIAZANY_Z_BO_PO_DACIE_X
0x80041343Prawa dostępu do deklaracji za wybrany okres nie zostały aktywowane w programie systemu InsERT GT. Należy aktywować ulepszenie do wyższej wersji programu.INS_E_DEKL_BRAK_UPRAWNIEN_GT
0x80041344Dane Fabrykanta nie mogą być użyte przez Rewizora. INS_E_HOP_DANE_FABR_NIE_DLA_REW
0x80041345Nie można usunąć rozrachunku lub spłaty, ponieważ jest ona powiązana z bilansem otwarcia w jednym z następnych lat obrotowych.INS_E_ROZRACHUNEK_POWIAZANY_Z_INNYM_BO
0x80041346Nie można utworzyć zapisu na koncie rozrachunkowym, ponieważ naruszyłoby to reguły integralności.INS_E_ROZRACHUNEK_NIESPELNIA_RI
0x80041347Brak kont, dla których można przenieść bilans zamknięcia.INS_E_BO_IMP_PK_BRAK_KONT_DO_PRZENIESIENIA
0x80041348Atrybut "UslJednNazwa" można modyfikować jedynie dla usług jednorazowych.INS_E_GTA_SUPOZYCJA_NIE_MOZNA_MODYFIKOWAC_NAZWY_TOWARU
0x80041349Atrybut "UslJednPKWiU" można modyfikować jedynie dla usług jednorazowych.INS_E_GTA_SUPOZYCJA_NIE_MOZNA_MODYFIKOWAC_PKWIU_TOWARU
0x8004134ABrak Sfery dla danego typu dokumentu.INS_E_GTA_BRAK_SFERY_DO_DOKUMENTU
0x8004134BPlik lub katalog znajdują się w użyciu.INS_E_PLIK_LUB_KATALOGU_W_UZYCIU
0x8004134CEdycja obiektu jest ograniczona.INS_E_EDYCJA_OGRANICZONA
0x8004134DW dekretowanym dokumencie występuje różnica zaokrągleń.INS_E_GTA_DEKRET_ROZNICA_ZAOKRAGLEN
0x8004134ERozrachunek został utworzony przez dekret, nie można go rozłączyć.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_UTWORZONY_PRZEZ_DEKRET
0x8004134FRozrachunek jest powiązany z innym kontrahentem, pracownikiem, instytucją lub wspólnikiem.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_NIE_PASUJE_DO_KONTA
0x80041350Wartość początkowa rozrachunku jest różna od wartości zapisu na koncie.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_INNE_KWOTA_PIERWOTNA
0x80041351Waluta rozrachunku jest różna od waluty zapisu na koncie.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_W_INNEJ_WALUCIE
0x80041352Kurs rozrachunku jest różny od kursu zapisu na koncie.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_PO_INNYM_KURSIE
0x80041353Nie można zmienić danych rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw wycofać rozliczenia rozrachunku.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_ROZLICZONY_EDYCJA
0x80041354Spłata powstała w wyniku realizacji kompensaty. Aby ją usunąc należy wycofać kompensatę.INS_E_SPLATA_POWSTALA_W_WYNIKU_REALIZACJI_KOMPENSATY
0x80041355Operacja edycji musi być powtórzona dla innej klasy.INS_E_EDIT_RETRY
0x80041356Nie można zmienić sposobu powiązania dekretu z dokumentem VAT.INS_E_DEKRET_ZMIANA_POWIAZANIA_Z_VAT
0x80041357Należy podać numer dokumentu.INS_E_EWVAT_BRAK_NUMERU_DOKUMENTU
0x80041358Nie można powiązać dokumentu handlowego z księgowym gdyż dokument handlowy jest juz powiązany z zaksięgowanym dokumentem kasowym.INS_E_DEKRET_NIE_MOZNA_POWIAZAC_HANDLOWEGO_Z_ZAKSIEGOWANYM_KSIEGOWYM
0x80041359Nie można rozliczyć rozrachunku, ponieważ naruszyłoby to spójność pomiędzy ewidencją księgową a ewidencją rozrachunków. Zarówno rozrachunek jak i jego spłaty powinny być powiązane z zapisami na tym samym koncie.INS_E_REW_KRZYZOWE_ROZLICZENIE
0x8004135ANie można powiązać rozrachunku z zapisem na koncie, ponieważ naruszyłoby to spójność pomiędzy ewidencją księgową a ewidencją rozrachunków. Zarówno rozrachunek jak i jego spłaty powinny być powiązane z zapisami na tym samym koncie.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_KRZYZOWE_ROZLICZENIE
0x8004135BNie wszystkie rozkojarzenia powiodły się.INS_E_ROZKOJARZENIE_ZBIORCZE_NIEKOMPLETNE
0x8004135CNie można ustanowić powiązania gdyż dekret jest już powiązany z innym dokumentem.INS_E_SFERA_POWIAZANIE_Z_INNYM_DOKUMENTEM
0x8004135DBrak parametru określającego źródło dokumentu płacowego.INS_E_SFERA_POWIAZANIE_BRAK_PARAMETRU_ZRODLO_PLACOWEGO
0x8004135ENie istnieje ewidencja VAT o podanym Id.INS_E_VAT_BRAK_EWIDENCJI
0x8004135FOperacja możliwa tylko na koncie syntetycznym.INS_E_PK_KONTO_OPERACJA_TYLKO_SYNT
0x80041360Operacja możliwa tylko na koncie bilansowym lub bilansowo-wynikowym.INS_E_PK_KONTO_OPERACJA_TYLKO_BILANSOWE_LUB_BW
0x80041361Dokument ma status - Nie podlega księgowaniu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NPI
0x80041362Nie można odwołać się do pozycji będącej niżej w hierarchii.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_ZLA_HIERARCHIA_DEFINICJI
0x80041363Nie można przesunąć pozycji ponieważ po tej operacji nastąpiłoby odwołanie do pozycji niżej w hierarchii. Rozwiązaniem jest usunięcie odpowiednich powiązań w dolnej tabeli.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_PRZESUN_POLE_WDOL_DEFINICJA
0x80041364Nie można przesunąć pozycji ponieważ po tej operacji nastąpiłoby odwołanie do pozycji niżej w hierarchii. Rozwiązaniem jest usunięcie odpowiednich powiązań w górnej tabeli.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_PRZESUN_POLE_WGORE_DEFINICJA
0x80041365Nieprawidłowa kolejność pozycji. Możliwe przyczyny: powtarzające się wartości lub luki między pozycjami.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_ZLA_NUMERACJA_KOLUMNY_KOLEJNOSC_VALIDATE
0x80041366Nieprawidłowy poziom pola.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_ZLY_POZIOM_VALIDATE
0x80041367Jedno z powiązań dotyczy pozycji która ne istnieje. Należy usunąć nieprawidłowe powiązanie.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_NIEISTNIEJACY_ID_KONTA_VALIDATE
0x80041368Program nie może dodać definicji pola. Odwołania do pól w definicji tworzą odwołanie cykliczne.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_CYKL_DEFINICJI
0x80041369W definicjach pól sprawozdania wystąpiło zapętlenie.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_CYKL_VALIDATE
0x8004136AJedno z powiązań dotyczy pozycji która znajduje się niżej w hierarchii. Należy usunąć nieprawidłowe powiązanie.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_KOLEJNOSC_DEFINICJE_VALIDATE
0x8004136BSprawozdanie o podanej nazwie już istnieje.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_NIEUNIKALNA_NAZWA_SPRAWOZDANIA
0x8004136CNie można dodawać powiązania do pól, które nają ustawiony atrybut sumowania (dodatnio bądź z minusem).INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_POWIAZANIE_JEST_SUMOWANE
0x8004136DW sprawozdaniu istnieje pole z atrybutem sumowanie (dodatnio bądź z minusem) oraz przypisanym do niego powiazaniem.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_POWIAZANIE_JEST_SUMOWANE_VALIDATE
0x8004136EBrak powiązanego rozrachunku.INS_E_ROZRACHUNEK_BRAK
0x8004136FNie można zmienić daty wystawienia ponieważ pozycje zostały już rozchodowane.INS_E_SU_DATA_WYSTAWIENIA_POZYCJE_SA_ROZCHODOWANE
0x80041370Nie można usunąć flagi, gdyż istnieją obiekty oznaczone tą flagą.INS_E_FLAGA_USUNIECIE_WYKORZYSTANEJ
0x80041371Nie masz uprawnień do wystawiania dokumentów wpłata bankowa.INS_E_UPRAWNIENIE_DOK_BP
0x80041372Nie masz uprawnień do wystawiania dokumentów wypłata bankowa.INS_E_UPRAWNIENIE_DOK_BW
0x80041373Nie ustawiono typu ewidencji VAT (sprzedaż/zakup).INS_E_SFERA_NIE_USTAWIONO_TYPU_EWID_VAT
0x80041374Błędnie ustawiony miesiąc odliczenia w schemacie importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_MIESIAC_ODLICZENIA
0x80041375Danego identyfikatora nie ma w słowniku.INS_E_SFERA_EWOS_BRAK_W_SLOWNIKU
0x80041376Nie podano okresu zatrudnienia.INS_E_SFERA_EWOS_ZATRUDNIENIE_BRAK_DATY
0x80041377Nie podano miejsca zatrudnienia.INS_E_SFERA_EWOS_ZATRUDNIENIE_BRAK_MIEJSCA
0x80041378Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest on używany jako podstawowy dostawca towaru.INS_E_KH_UZYWANY_PODSTAWOWY_DOSTAWCA
0x80041379Nieprawidłowy zakres dat w danych ubezpieczeniowych.INS_E_KADRY_EWOS_PP_UBEZPIECZENIOWE_ZAKRES_DAT
0x8004137ANieprawidłowy zakres dat.INS_E_KADRY_EWOS_ZAKRES_DAT
0x8004137BNależy podać datę.INS_E_KADRY_EWOS_INVALID_DATE
0x8004137CNie wyliczono różnicy zaokrągleń.INS_E_DEKRET_ROZNICA_ZAOKRAGLEN_CANCEL
0x8004137DWpis do ewidencji VAT jest już zadekretowany.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_EWID_VAT_ZADEKRETOWANY
0x8004137ENieprawidłowe dane w ostatnich miesiącach choroby. INS_E_SFERA_EWOS_BO_ZLE_DANE_OST_MIESIACE_CHOROBY
0x8004137FNie można edytować typów parametrów.INS_E_ERP_PK_TPARAM_BLOKADA_EDYCJI
0x80041380Nie można usuwać typów parametrów.INS_E_ERP_PK_TPARAM_BLOKADA_USUWANIA
0x80041381Nie można dodawać typów parametrów.INS_E_ERP_PK_TPARAM_BLOKADA_DODAWANIA
0x80041382Nie można dodawać parametrów (tylko powielanie).INS_E_ERP_PK_PARAM_BLOKADA_DODAWANIA
0x80041383Nie można powielać parametrów globalnych.INS_E_ERP_PK_PARAM_TYP_NIE_DO_POWIELANIA
0x80041384Nie można usunąć domyślnego zestawu parametrów.INS_E_ERP_PK_PARAM_USUWANIE_DOMYSLNYCH
0x80041385Nie można usunąć swojego konta.INS_E_ERP_PK_USER_USUWA_SIEBIE
0x80041386Nie można utworzyć dokumentu kasowego. Nie określono kasy gotówkowej.INS_E_DOK_KAS_BRAK_KASY
0x80041387Nie można uruchomić modułu. Brak kas gotówkowych.INS_E_DOK_KAS_BRAK_KAS
0x80041388Nie można dokonać transferu. Brak kas gotówkowych.INS_E_TRANSFER_BRAK_KAS
0x80041389Nie podano opisu pracy w szczególnym charakterze.INS_E_SL_PRACASZCZCHAR_BRAK_OPISU
0x8004138APodano błędny kod pracy o szczególnym charakterze. Kod powinien składać się z 3 cyfr.INS_E_SL_PRACASZCZCHAR_BLEDNY_KOD
0x8004138BIstnieje już wpis o takim samym opisie w tabeli kodów pracy w szczególnych warunkach.INS_E_SL_PRACASZCZCHAR_ISTNIEJE
0x8004138CIstnieje już wpis o takim samym kodzie w tabeli kodów pracy w szczególnych warunkach.INS_E_SL_PRACASZCZCHAR_ISTNIEJE_KOD
0x8004138DKod pracy w szczególnych warunkach jest wykorzystywany w umowach cywilnoprawnych.INS_E_SL_PRACASZCZCHAR_UZYWANE_UCP
0x8004138EKod pracy w szczególnych warunkach jest wykorzystywany w umowach o prace.INS_E_SL_PRACASZCZCHAR_UZYWANE_UP
0x8004138FBrak dostępnych magazynów. Dalsza praca nie jest możliwa.INS_E_SUB_NIEDOSTEPNE_MAGAZYNY
0x80041390Numer analityki kontrahenta nie może zostać zmieniony, ponieważ w księdze handlowej istnieją zapisy na kontach analitycznych tego kontrahenta.INS_E_KH_ANALITYKA_ZAPISY
0x80041391Nie udało się pobrać informacji o licencjach.INS_E_LICSERVERFAULT
0x80041392Nie podano sposobu odliczenia.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_ODLICZENIA_VAT
0x80041393Waluta dokumentu nie jest zgodna z walutą kasy gotówkowej.INS_E_DOK_KAS_NIEZGODNOSC_WALUTY_Z_WALUTA_KASY
0x80041394Nie można odczytać pliku startowego.INS_E_BLAD_ODCZYTU_PLIKU_STARTOWEGO
0x80041395Nieprawidłowy format pliku startowego.INS_E_ZLY_FORMAT_PLIKU_STARTOWEGO
0x80041396Waluta dokumentu nie jest zgodna z walutą rachunku bankowego.INS_E_OB_BANK_NIEZGODNOSC_WALUTY_Z_WALUTA_RACHUNKU
0x80041397Wybrana kolumna nie istnieje.INS_E_ZESTMAN_BRAK_KOLUMNY_W_SCHEMACIE
0x80041398Nie wybrano kolumny.INS_E_ZESTMAN_BRAK_KOLUMNY
0x80041399Wybrana kolumna nie może być użyta w tym elemencie SQL.INS_E_ZESTMAN_NIEDOPUSZCZALNA_KOLUMNA_W_KLAUZULI
0x8004139ANie wybrano typu agregacji.INS_E_ZESTMAN_NIE_WYBRANO_AGREGACJI
0x8004139BNiepoprawna funkcja agregacji dla wybranej kolumny.INS_E_ZESTMAN_NIEPOPRAWNA_AGREGACJA
0x8004139CNiepoprawna funkcja formatowania dla wybranej kolumny.INS_E_ZESTMAN_NIEPOPRAWNE_FORMATOWANIE
0x8004139DKolumna nie może być agregowana.INS_E_ZESTMAN_NIEDOPUSZCZALNA_AGREGACJA
0x8004139EKolumna musi być agregowana.INS_E_ZESTMAN_NAKAZ_AGREGACJI
0x8004139FKolumna jest źle zdefiniowana nie znany jest typ danych.INS_E_ZESTMAN_NIEZNANY_TYP_DANYCH
0x800413A0Lewy argument warunku musi być kolumną (polem).INS_E_ZESTMAN_ZLY_TYP_L_ARGUMENTU
0x800413A1Nie podano operatora warunku.INS_E_ZESTMAN_BRAK_OPERATORA
0x800413A2Niepoprawny operator dla typu danych argumentu.INS_E_ZESTMAN_NIEPOPRAWNY_OPERATOR
0x800413A3Prosze wpisac wartosc domyslna dla argumentu lub zaznaczyc ze jest edytowalny.INS_E_ZESTMAN_DOMYSLNA_EDYTOWALNA
0x800413A4Pole nazwa niewypelnione - obligatoryjne przy edytowalnej wartości.INS_E_ZESTMAN_BRAK_LABELKI
0x800413A5Niepoprawna funkcja stala wzgledem lewego argumentu.INS_E_ZESTMAN_NIEPOPRAWNA_FUNKCJA_STALA
0x800413A6Niezgodne typy danych argumentów warunku.INS_E_ZESTMAN_NIEZGODNE_TD_ARGUMENTOW
0x800413A7Argumenty warunku nie mogą w takiej konfikuracji (kombinacji) być ze sobą porównane.INS_E_ZESTMAN_NIEZGODNE_POZIOMY_ARG
0x800413A8Odczytywane dane są niepoprawne.INS_E_ZESTMAN_BLEDNE_DANE_CZYTANE
0x800413A9Wystąpił wyjątek podczas odczytu danych zestawienia.INS_E_ZESTMAN_WYJATEK_ODCZYT
0x800413AABrak danych do zbudowania polecenia SQL.INS_E_ZESTMAN_BRAK_DANYCH_SQL
0x800413ABData rozwiązania umowy jest późniejsza niż data zakończenia umowy.INS_E_UCP_DATA_ROZWIAZANIA_NIEPRAWIDLOWA_POZNIEJSZA
0x800413ACBrak dokumentów, dla których można naliczyć niezerową notę odsetkową.INS_E_NOTA_BRAK_DOKUMENTOW
0x800413ADNie można edytować wzorca komponentu.INS_E_ERP_EDYCJA_WZORCA_MODULU
0x800413AEPodany tytuł ubezpieczenia nie istnieje.INS_E_UCP_TYTUL_UBEZPIECZENIA_NIE_ISTNIEJE
0x800413AFPodany kod zawodu nie istnieje.INS_E_UCP_KOD_ZAWODU_NIE_ISTNIEJE
0x800413B0Podany format numeracji nie istnieje.INS_E_UCP_FORMAT_NUMERACJI_NIE_ISTNIEJE
0x800413B1Podana przyczyna rozwiązania umowy nie istnieje.INS_E_UCP_PRZYCZYNA_ROZWIAZANIA_NIE_ISTNIEJE
0x800413B2Podany dział zlecający nie istnieje.INS_E_UCP_DZIAL_ZLECAJACY_NIE_ISTNIEJE
0x800413B3Podany rachunek bankowy nie istnieje.INS_E_UCP_RACHUNEK_BANKOWY_NIE_ISTNIEJE
0x800413B4Podana kategoria nie istnieje.INS_E_UCP_KATEGORIA_NIE_ISTNIEJE
0x800413B5Podany szablon rachunku nie istnieje.INS_E_UCP_SZABLON_RACHUNKU_NIE_ISTNIEJE
0x800413B6Podany szablon umowy nie istnieje.INS_E_UCP_SZABLON_UMOWY_NIE_ISTNIEJE
0x800413B7Podany szablon wydruku rachunku zlecający nie istnieje.INS_E_UCP_SZABLON_WYDRUKU_RACHUNKU_NIE_ISTNIEJE
0x800413B8Wybrany użytkownik nie ma uprawnień do pracy zdalnej.INS_E_BLOKADA_PRACY_ZDALNEJ
0x800413B9Wybrany użytkownik nie ma uprawnień do uruchamiania tego programu.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_PROGRAMU
0x800413BANie można nawiązać połączenia z serwerem, ponieważ podany użytkownik nie ma praw dostępu lub podano nieprawidłowe hasło.INS_E_SQL_BRAK_UPRAWNIEN
0x800413BBNie można nawiązać połączenia z serwerem, ponieważ bieżący użytkownik Windows nie ma określonych praw dostępu.INS_E_SQL_BRAK_UPRAWNIEN_WIN
0x800413BCNie można otworzyć danych podmiotu, ponieważ inny program zablokował bazę danych na wyłączność.INS_E_PODMIOT_ZABLOKOWANY
0x800413BDBrak dostępu, nie ma takiego użytkownika.INS_E_LOGIN_FAILED_WIN_AUTH_NO_USER
0x800413BENie można ustawić roli aplikacji, ponieważ nie istnieje ona na serwerze lub podano nieprawidłowe hasło.INS_E_BLAD_ROLI_APLIKACJI
0x800413BFNie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest on używany jako centrum autoryzacji kart płatniczych.INS_E_KH_UZYWANY_CENTRUM_KART
0x800413C0Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest on używany jako centrum obsługi ratalnej.INS_E_KH_UZYWANY_CENTRUM_KREDYTOW
0x800413C1Nie można zmienić rodzaju numeracji, ponieważ brak definicji bieżącego roku obrotowego.INS_E_NR_BRAK_AKTUALNEGO_ROKU_OBROTOWEGO
0x800413C2Nie można zmienić rodzaju numeracji, ponieważ typ księgowości jest nieodpowiedni.INS_E_NR_BRAK_REWIZORA
0x800413C3Nie można zmienić rodzaju numeracji, ponieważ w odpowiadającym okresie już istnieją dokumenty.INS_E_NR_ISTNIEJA_DOKUMENTY
0x800413C4Nieprawidłowa data rozpoczęcia, dla danego stanowiska.INS_E_UP_NIEPRAWIDLOWA_DATA_STANOWISKA
0x800413C5Podany identyfikator działu nie istnieje.INS_E_UP_DZIAL_NIE_ISTNIEJE
0x800413C6Podany kalenadrz nie istnieje.INS_E_UP_KALENDARZ_NIE_ISTNIEJE
0x800413C7Podany identyfikator stanowiska nie istnieje.INS_E_UP_STANOWISKO_NIE_ISTNIEJE
0x800413C8Nie można zapisać dokumentu dla niekatywnego kontrahenta.INS_E_FIN_ZABLOKOWANY_OBIEKT_POWIAZANY
0x800413C9Nie można zapisać dokumentu dla niekatywnego centrum autoryzacji kart płatniczych.INS_E_FIN_ZABLOKOWANY_OBIEKT_POWIAZANY_KARTA
0x800413CANie można zapisać dokumentu dla niekatywnego centrum obsługi ratalnej.INS_E_FIN_ZABLOKOWANY_OBIEKT_POWIAZANY_KREDYT
0x800413CBNie można użyć schematu importu, ponieważ nie zawiera on informacji o pozycjach dekretu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_POZYCJI_WZORCA_DEKRETU_IMPORT
0x800413CCSchemat importu %1 nie zawiera informacji o pozycjach dekretu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_POZYCJI_WZORCA_DEKRETU_IMPORT_DESCR
0x800413CDNie można usunąć konta, które jest używane w schematach importu.INS_E_PK_USUWANIE_SCHEMATY
0x800413CENie można usunąć konta, które jest używane w pieczęciach księgowych.INS_E_PK_USUWANIE_PIECZECIE
0x800413CFBrak spłat powiązanych ze zrealizowaną kompensatą.INS_E_SI_KOMPENSATA_BRAK_SPLAT
0x800413D0Nazwa kompozycji musi być unikalna.INS_E_NIEUNIKALNA_NAZWA_KOMPOZYCJI
0x800413D1Użytkownik utworzył dekrety.INS_E_PERSONEL_IDENT_USED_DEKRETY
0x800413D2Symbol jest w śladzie rewizyjnym.INS_E_PERSONEL_IDENT_USED_SLAD_REWIZYJNY
0x800413D3Nie można pobrać identyfikatora sesji.INS_E_NIEZNANY_IDENTYFIKATOR_SESJI
0x800413D4Nie można pobrać informacji o zalogowanych użytkownikach.INS_E_BRAK_INFORMACJI_O_ZALOGOWANYCH_UZYTKOWNIKACH
0x800413D5Nie można zalogować wybranego użytkownika, ponieważ został przekroczony limit wykupionych licencji.INS_E_PRZEKROCZONY_LIMIT_LICENCJI
0x800413D6Nie można wygenerować planu kont, ponieważ istnieją już konta w bieżacym roku obrotowym.INS_E_PK_GENEROWANIE_WYMAGA_BRAKU_KONT
0x800413D7Nie można dokonać konwersji cyfr z formatu uniwersalnego na format Windows. Format zapisanych danych nie odpowiada typowi pola zapisanego w definicji deklaracji.INS_E_DEKL_BLAD_KONWERSJI_POLA
0x800413D8Nie można dodawać wypłat do list płac wcześniejszych niż miesiąc otwarty.INS_E_WYPGEN_WYP_STARA_LP
0x800413D9Nie można zapisać danych kontrahenta. Użytkownik nie ma uprawnień do planu kont.INS_E_UPRAWNIENIE_KH_PLAN_KONT_DODAJ_KONTO
0x800413DALimit czasu użytkowania programu został przekroczony. Dalsza praca z programem będzie możliwa po aktualizacji danych licencyjnych.INS_E_PRZEKROCZONY_CZAS_UZYTKOWANIA_PROGRAMU
0x800413DBNazwa kompozycji nie może być pusta.INS_E_PUSTA_NAZWA_KOMPOZYCJI
0x800413DCPodany użytkownik nie ma uprawnień do pulpitu konfiguracyjnego.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_PK
0x800413DDNie można utworzyć zapisu na koncie o numerze %1, bowiem jest ono powiązane z kartoteką odbiorców, a kontrahent o symbolu %2 nie jest odbiorcą.INS_E_SI_KONTRAHENT_NIE_JEST_ODBIORCA
0x800413DENie można utworzyć zapisu na koncie o numerze %1, bowiem jest ono powiązane z kartoteką dostawców, a kontrahent o symbolu %2 nie jest dostawcą.INS_E_SI_KONTRAHENT_NIE_JEST_DOSTAWCA
0x800413DFKompozycja musi zawierać komponent domyślny.INS_E_KOMPOZYCJA_BRAK_SERWISU_DOMYîLNEGO
0x800413E0Nieprawidłowy wymiar czasu pracy.INS_E_ZUS_WYMIAR_CZASU_PRACY
0x800413E1Podany zestaw płacowy nie istnieje.INS_E_ZESTAW_PLACOWY_NIE_ISTNIEJE
0x800413E2Podany szablon listy płac nie istnieje.INS_E_UP_SZABLONLP_WYPLATY_NIE_ISTNIEJE
0x800413E3Należy podać nazwę wypłaty.INS_E_UP_BRAK_NAZWY_WYPLATY
0x800413E4Pracownik przypisany do umowy nie istnieje.INS_E_UCP_PRACOWNIK_NIE_ISTNIEJE
0x800413E5Pracownik przypisany do umowy nie istnieje.INS_E_PP_PRACOWNIK_NIE_ISTNIEJE
0x800413E6Nie można załadować pliku XML ze strukturą sprawozdania. Błąd zwrocony podczas ładowania pliku XML: INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_IMPORT_BLAD_ODCZYTU_XML
0x800413E7Ładowany plik XML nie posiada definicji sprawozdania.INS_E_SPRAWOZDAWCZOSC_IMPORT_BRAK_DEFINICJI_SPRAWOZDANIA_W_XML
0x800413E8Użyto niedozwolonego kodu bądź identyfikatora odwołującego się do innej tabeli.INS_E_SFERA_NIEDOZWOLONY_ID_KOD
0x800413E9Wartosc argumentu nie moze byc edytowalna.INS_E_ZESTMAN_ZAKAZ_EDYTOWALNOSCI
0x800413EAWartosc domyslna dla tego argumentu jest obligatoryjna.INS_E_ZESTMAN_DOMYSLNA_OBLIGATORYJNA
0x800413EBBrak wymaganych informacji w pliku startowym.INS_E_ZLA_ZAWARTOSC_PLIKU_STARTOWEGO
0x800413ECNie można uzyskać połączenia z serwerem, ponieważ jest on zatrzymany.INS_E_SERWER_ZATRZYMANY
0x800413EDNie można uzyskać połączenia z serwerem, ponieważ jest on wstrzymany.INS_E_SERWER_WSTRZYMANY
0x800413EENie można uzyskać połączenia z serwerem.INS_E_BRAK_POLACZENIA_Z_SERWEREM
0x800413EFNiepoprawna wersja serwera. Wymagany jest co najmniej SQL Server 2000 lub MSDE SP1.INS_E_NIEPRAWIDLOWY_SERWER
0x800413F0Nie można otworzyć danych podmiotu, ponieważ baza danych nie istnieje na serwerze.INS_E_BRAK_BAZY_NA_SERWERZE
0x800413F1Nie można otworzyć danych podmiotu, ponieważ użytkownik nie ma prawa dostępu do bazy danych.INS_E_BRAK_DOSTEPU_DO_BAZY
0x800413F2Nie można zalogować wybranego użytkownika, ponieważ nie ma on ustawionego hasła.INS_E_PUSTE_HASLO_UZYTKOWNIKA
0x800413F3Podane hasło jest nieprawidłowe.INS_E_NIEPRAWIDLOWE_HASLO
0x800413F4Nie znaleziono użytkownika o podanym identyfikatorze.INS_E_NIE_ZNALEZIONO_UZYTKOWNIKA
0x800413F5Brak uprawnień do produktu, w skład którego wchodzi obiekt.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_PRODUKTU_ERP
0x800413F6Nie można usunąć kompozycji przypisanej do użytkownika.INS_E_USUWANIE_KOMPOZYCJI_PRZYPISANEJ_DO_UZYTK
0x800413F7Nie można usunąć podglądu wbudowanego.INS_E_USUWANIE_PODGLADU_WBUDOWANEGO
0x800413F8Nie można edytować podglądu wbudowanego.INS_E_EDYCJA_PODGLADU_WBUDOWANEGO
0x800413F9Nie można uruchomić programu, ponieważ nie wprowadzono licencji. Proszę skontaktować się z serwisantem programu.INS_E_BRAK_LICENCJI_ERP
0x800413FABrak daty wpisu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_VAT_BRAK_DATY_WPISU
0x800413FBBrak daty sprzedaży/wystawienia.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_VAT_BRAK_DATY_SPRZED_WYST
0x800413FCBrak miesiąca odliczenia.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_VAT_BRAK_MC_ODLICZENIA
0x800413FDProszę wybrać typ konta.INS_E_PK_KONTO_BRAK_TYPU
0x800413FEWartość kompensowanych należności różni się od wartości kompensowanych zobowiązań.INS_E_KM_NIEKOMPENSUJE
0x800413FFNie jest możliwy import z pliku komunikacji dokumentu, dla którego w schemacie importu użyto konta powiązanego z kartoteką grup towarowych.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEOBSLUGIWANE_GRUPOWANIE_PLIK
0x80041400Serwer bazy danych zwrócił informację o błędzie (%1): "%2".INS_E_SQL_SERVER_NATIVE_ERROR
0x80041401Bilans otwarcia został już zatwierdzony.INS_E_BO_ZATWIERDZONY
0x80041402Nie można usunąć ostatniego roku obrotowego.INS_E_REWIZOR_OSTATNI_ROK_OBR
0x80041403Nie można usunąć słownika wbudowanego.INS_E_USUWANIE_SLOWNIKA_WBUDOWANEGO
0x80041404Nie można edytować słownika wbudowanego.INS_E_EDYCJA_SLOWNIKA_WBUDOWANEGO
0x80041405Nie można usunąć słownika własnego, ponieważ jest używany przez co najmniej jedno słownikowe pole własne.INS_E_SLOWNIK_WLASNY_JEST_UZYWANY
0x80041406Konto walutowe musi mieć wybraną walutę.INS_E_PK_KONTO_BRAK_WALUTY_WYCENY
0x80041407Nie można modyfikować zapisów na koncie stanowiących różnice kursowe od środków pieniężnych.INS_E_RKF_MODYFIKUJ_POWIAZANY_Z_RK
0x80041408Nie można usunąć zadekretowanej różnicy kursowej.INS_E_RKF_USUNIECIE_ZADEKRETOWANEJ
0x80041409Nie można usunąć niezrealizowanej różnicy kursowej dla której istnieje storno.INS_E_RKF_USUNIECIE_NIEZREALIZOWANEJ
0x8004140AMożna usuwać jedynie ostatnią różnicę zrealizowaną dla danego konta.INS_E_RKF_USUNIECIE_ZREALIZOWANEJ_NIE_OSTATNIEJ
0x8004140BNie można usuwać bądź modyfikować zapisów na koncie dla którego naliczono niezrealizowaną różnicę kursową od środków pieniężnych.INS_E_RKF_USUN_GDY_JEST_NIEZREALIZOWANA
0x8004140CNie można usuwać bądź modyfikować zapisu na koncie, gdyż naliczono zrealizowaną różnicę kursową od środków pieniężnych, z uwzględnieniem tego zapisu.INS_E_RKF_USUN_GDY_JEST_ZREALIZOWANA
0x8004140DNie można utworzyć bądź modyfikować zapisu na koncie, gdyż zaburzyło by to kolejność rozchodów środków pieniężnych uwzględnianą podczas naliczania zrealizowanych różnic kursowych od środków pieniężnych.INS_E_RKF_MODYFIKUJ_WYPLATE_GDY_JEST_ZREALIZOWANA
0x8004140ENie można utworzyć bądź modyfikować zapisu na koncie, gdyż zaburzyło by to kolejność wpływów środków pieniężnych uwzględnianą podczas naliczania zrealizowanych różnic kursowych od środków pieniężnych.INS_E_RKF_MODYFIKUJ_WPLATE_GDY_JEST_ZREALIZOWANA
0x8004140FNie można usunąć dekretu, gdyż naliczono zrealizowaną różnicę kursową od środków pieniężnych, z uwzględnieniem zapisów na kontach stanowiących pozycje tego dekretu.INS_E_RKF_MODYFIKUJ_DEKRET_GDY_JEST_ZREALIZOWANA
0x80041410Nie można tworzyć nowych zapisów na koncie dla którego naliczono niezrealizowaną różnicę kursową od środków pieniężnych.INS_E_RKF_DODAJ_GDY_JEST_NIEZREALIZOWANA
0x80041411Po naliczeniu różnic kursowych od środków pieniężnych zmiana historii wpływów środków pieniężnych jest niemożliwa.INS_E_RKF_ZMIANY_W_BO
0x80041412Suma dostaw nie jest zgodna z kwotą zapisu na koncie w walucie.INS_E_RKF_BO_NIEZGODNOSC_KWOT
0x80041413Dla kont podlegających wycenieINS_E_RKF_BO_WPROWADZANIE_KWOTY_W_WALUCIE
0x80041414Po naliczeniu różnic kursowych edycja dostaw jest niemożliwa.INS_E_RKF_BO_EDYCJA_DOSTAW_ZABRONIONA
0x80041415Brak różnic kursowych.INS_E_RKF_NALICZ_BRAK
0x80041416Nieokreślony błąd podczas tworzenia różnicy kursowej.INS_E_RKF_NALICZ_DODAJ_ROZNICE
0x80041417Nieokreślony błąd podczas naliczania różnicy kursowej.INS_E_RKF_NALICZ_DODAJ_POZYCJE
0x80041418Wartość rozchodu przekracza wartość wpływów.INS_E_RKF_NALICZ_BRAK_WPLAT
0x80041419Nie można zadekretować storna niezrealizowanej różnicy kursowej, ponieważ różnica niezrealizowana z poprzedniego roku nie jest zadekretowana.INS_E_RKF_DEKRETACJA_STORNA
0x8004141ANie można wystawić paragonu do tego typu dokumentu.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_PARAGONU_NIEPRAWIDLOWY_TYP
0x8004141BNie można wystawić paragonu do dokumentu automatycznego.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_PARAGONU_DOKUMENT_AUTOMATYCZNY
0x8004141CDo dokumentu nie można wypisać %1, ponieważ został wystawiony do niego zwrot magazynowy.INS_E_SU_WYPISZ_DOK_JEST_ZWROT
0x8004141DRachunek jest już zatwierdzony.INS_E_RUCP_JUZ_ZATWIERDZONY
0x8004141ERachunek nie jest zatwierdzony.INS_E_RUCP_JUZ_NIEZATWIERDZONY
0x8004141FNie można usunąć zatwierdzonego rachunku.INS_E_RUCP_USUNIECIE_RACHUNKU_ZATWIERDZONEGO
0x80041420Nie można usunąć flagi wbudowanej.INS_E_FLAGA_USUNIECIE_WBUDOWANEJ
0x80041421Nie można uruchomić Navireo, ponieważ nie podano nazwy pliku startowego (.iqa) jako parametru wywołania programu.INS_E_NIE_OKRESLONO_PLIKU_STARTOWEGO
0x80041422Nie udało się zapisać pliku wynikowegoINS_E_EDEKL_BLAD_EXPORTU_EDEKL_DO_XML
0x80041423Import z pliku nie powiódł się.INS_E_EDEKL_BLAD_IMPORTU_EDEKL_DO_XML
0x80041424Nie można anulować zatwierdzenia zaksięgowanego rachunku.INS_E_RUCP_ANULUJ_ZAKSIEGOWANY
0x80041425Nie można zmieniać waluty zapisu BO konta walutowego.INS_E_BO_ZMIANA_WALUTY_KONTA_WALUTOWEGO
0x80041426Nie można zmieniać waluty zapisu BO konta rozrachunkowego.INS_E_BO_ZMIANA_WALUTY_KONTA_ROZRACHUNKOWEGO
0x80041427Dodawanie zatrzymane przez rozszerzenie sferyczne.INS_E_SF2_STOP_ADD
0x80041428Wczytywanie zatrzymane przez rozszerzenie sferyczne.INS_E_SF2_STOP_FETCH
0x80041429Zapis zatrzymany przez rozszerzenie sferyczne.INS_E_SF2_STOP_UPDATE
0x8004142AUsuwanie zatrzymane przez rozszerzenie sferyczne.INS_E_SF2_STOP_DELETE
0x8004142BDrukowanie zatrzymane przez rozszerzenie sferyczne.INS_E_SF2_STOP_PRINT
0x8004142CWystąpił błąd w rozszerzeniu sferycznym.INS_E_SF2_EXCEPTION
0x8004142DNie można użyć wybranego podmiotu, ponieważ nie jest to podmiot Navireo lub podmiot Navireo nie jest zgodny z aktualną wersją programu.INS_E_NAVI_PODMIOT_NIE_OPDPOWIADA_PROGRAMOWI
0x8004142EKomunikacja z serwerem e-Deklaracji nie powiodła się (%1).INS_E_EDEKL_BLAD_GSOAP
0x8004142FNie można wysłać żadania poświadczenia odbioru gdyż nie otrzymano numeru referencyjnego. INS_E_EDEKL_BRAK_NR_REFERENECYJNEGO
0x80041430Zrezygnowano z eksportu.INS_E_EDEKL_ANULACJA_EKSPORTU
0x80041431Zrezygnowano z importu.INS_E_EDEKL_ANULACJA_IMPORTU
0x80041432Nie można usunąć deklaracji. Do deklaracji utworzono deklarację elektroniczną a użytkownik nie ma praw dostępu do obsługi deklaracji elektronicznych.INS_E_DEKL_BRAK_UPRAWNIEN_USUWANIE_EDEKL
0x80041433Zrezygnowano z usunięcia deklaracji. Do deklaracji utworzono i wysłano deklarację elektroniczną.INS_E_DEKL_USUWANIE_EDEKL_I_WYSLANIE
0x80041434Nie można usunąć wspólnika, który ma pojazdy w ewidencji pojazdów.INS_E_WSPOLNIK_SA_POJAZDY
0x80041435Nie można usunąć pracownika, który ma pojazdy w ewidencji pojazdów.INS_E_PRACOWNIK_SA_POJAZDY
0x80041436W podpisanym pliku nie znaleziono danych e-Deklaracji.INS_E_EDEKL_NIE_ZNALEZIONO_DEKLARACJI_W_PODPISANYM_PLIKU
0x80041437Nie można ustalać zbiorczo godzin pracy dla kalendarza szczegółowego.INS_E_SFERA_ECP_WYJATKI_GODZ_ZBIORCZO_KALEND_SZCZEGOLOWY
0x80041438Wystąpił błąd danych w BD. Niedozwolona wartość null.INS_E_SFERA_BLAD_DANYCH_NIEDOZWOLONY_NULL
0x80041439Spośród rachunków bankowych pracownika, jeden i tylko jeden musi być podstawowy.INS_E_PRAC_JEDEN_RACH_PODSTAWOWY
0x8004143AOperacja została wygenerowana z Homebankingu lub Bankowości on-line. Nie można jej usunąć.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_WYGENEROWANA_DEL
0x8004143BOperacja bankowa jest uzgodniona z transakcją z homebankingu lub bankowości on-line. Nie można jej usunąć.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_SKOJARZONA_DEL
0x8004143COperacja bankowa jest wstępnie uzgodniona z transakcją z homebankingu lub bankowości on-line. Nie można jej usunąć.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_WSTEPNIE_SKOJARZONA_DEL
0x8004143DOperacja została wygenerowana z Homebankingu lub Bankowości on-line. Operacja może być edytowana w ograniczonym zakresie.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_WYGENEROWANA_EDIT
0x8004143EOperacja bankowa jest uzgodniona z transakcją z homebankingu lub bankowości on-line. Operacja może być edytowana w ograniczonym zakresie.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_SKOJARZONA_EDIT
0x8004143FOperacja bankowa jest wstępnie uzgodniona z transakcją z homebankingu lub bankowości on-line. Operacja może być edytowana w ograniczonym zakresie.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_WSTEPNIE_SKOJARZONA_EDIT
0x80041440Okres obowiązywania abonamentu nie obejmuje aktualnej wersji programu.INS_E_WYGASL_ABONAMENT_ERP
0x80041441Nie można usunąć danego elementu. Atrybut jest używany w godzinach przepracowanych pracownika.INS_E_SL_ATRYBUT_UZYWANY_GODZ_PRZEPR
0x80041442Nie można usunąć danego elementu. Atrybut jest używany w kalendarzu.INS_E_SL_ATRYBUT_UZYWANY_KALEND
0x80041443Nie można usunąć danego elementu. Atrybut jest używany w wyjątkach.INS_E_SL_ATRYBUT_UZYWANY_KALEND_WYJATEK
0x80041444Wskazany plik nie jest podpisaną deklaracją elektroniczną.INS_E_DEKL_NIEPOPRAWNY_PLIK_PODPISANY
0x80041445Nie można edytować deklaracji. Do deklaracji utworzono deklarację elektroniczną a użytkownik nie ma praw dostępu do obsługi deklaracji elektronicznych.INS_E_DEKL_BRAK_UPRAWNIEN_POPRAWA_EDEKL
0x80041446Zrezygnowano z edycji deklaracji. Do deklaracji utworzono i wysłano deklarację elektroniczną.INS_E_DEKL_POPRAWA_EDEKL_I_WYSLANIE
0x80041447Waluta z pozycji %1!d! dekretu jest różna od domyślnej waluty konta użytej dla tej pozycji.INS_E_REW_ZAPIS_KONTO_ROZNE_WALUTY
0x80041448Operacja prowizyjna nie może być jednocześnie operacją gotówkową.INS_E_FIN_OPERACJA_PROWIZYJNA_WOLNA_SPLATA
0x80041449Utracona stawka VAT w odniesieniu do istniejących dokumentów zaliczkowych. Nie można zapisać dokumentu.INS_E_SUB_USUNIETY_VAT_FAKTZAL
0x8004144AWystępuje niezgodność VAT w odniesieniu do istniejących dokumentów zaliczkowych. Nie można zapisać dokumentu.INS_E_SUB_ZMIENIONY_VAT_FAKTZAL
0x8004144BPominąć można tylko transakcję, która nie generuje operacji bankowej oraz nie jest z nią uzgodniona.INS_E_HB_POMIN
0x8004144CDokument powiązany z zamówieniem. Nie można wykonać operacji.INS_E_SUB_MAGW_POWIAZANIE_ZAM
0x8004144DDokument powiązany z fakturą. Nie można wykonać operacji.INS_E_SUB_MAGW_POWIAZANIE_FS
0x8004144EPoprzednia aktualizacja danego podmiotu nie została zakończona i nie można na nim pracować.INS_E_WERSJA_BD_Z_TYLDA
0x8004144FNazwa bazy danych jest za długa (> 50 znaków). Zalecana jest jej zmiana w programie administracyjnym.INS_E_NAZWA_BD_ZA_DLUGA
0x80041450Konwersje baz danych o wersji <= 1.60 należy przeprowadzać na MSSQL SERVER 2000.INS_E_WERSJA_MS_SQL_NIEODPOWIEDNIA_DO_WERSJI_BD
0x80041451Błąd podczas przetwarzania bazy danych. Upewnij się, czy zainstalowany jest pakiet SQL Server 2005 Backward Compatibility.INS_E_BLAD_SQLDMO
0x80041452Nie można skorygować zaliczki. Po dokumencie %1 wystawiono późniejszy dokument zaliczkowy %2.INS_E_SU_KORZC_SA_POZNIEJSZE_ZALICZKI
0x80041453Dokument zaliczkowy %1 jest już skorygowany przez %2.INS_E_SU_KORZC_FAKTZAL_SKORYGOWANA
0x80041454Nie wypełniono danych przelewu US/ZUS.INS_E_FIN_BRAK_DANYCH_PRZELEWU_US_ZUS
0x80041455Skojarzony dokument magazynowy jest zaksięgowany, nie można usunąć dokumentu głównego.INS_E_SU_DOKMAG_ZAKSIEGOWANY_DEL
0x80041456Wartość składnika o podanym identyfikatorze nie istnieje.INS_E_SFERA_BRAK_WARTOSCI_SKLADNIKA_NA_UMOWIE
0x80041457Wysyłka elektroniczna nie jest możliwa. Brak wymaganych schem.INS_E_EDEKL_BRAK_SCHEMY
0x80041458Brak możliwości zapisu dokumentu automatycznego.INS_E_GTA_ZAPIS_ZABLOKOWANY
0x80041459Nie można usunąć rachunku bankowego, gdyż jest powiązany z płatnością kartą przy zakupie.INS_E_ISTNIEJA_KARTY_PLATNICZE
0x8004145ANie można przenieść bilansu zamknięcia, ponieważ rok obrotowy został już zamknięty.INS_E_BO_IMP_ZAMKNIETY_ROK
0x8004145BKwota rachunku ryczałtowego w harmonogramie wystawiania rachunku przekracza limit.INS_E_UCP_HARMONOGRAM_RYCZALT_LIMIT
0x8004145CUżytkownik nie posiada dostępnych magazynów.INS_E_GTA_BRAK_MAGAZYNOW
0x8004145DUżytkownik nie posiada uprawnień do wybranego magazynu.INS_E_GTA_BRAK_UPRAWNIEN_DO_MAGAZYNU
0x8004145EZaliczkę miesięczną dla VAT-7D wystawia się w pierwszych dwóch miesiącach kwartału. W trzecim należy wystawić deklarację VAT-7D.INS_E_DEKL_ZAL_MIES_VAT7_TRZECI_KWARTAL
0x8004145FKwota brutto (duże) rachunku ryczałtowego jest wyższa niż limit rachunków ryczałtowych.INS_E_RACH_RYCZALT_LIMIT
0x80041460Zrezygnowano ze złożenia podpisu elektronicznego.INS_E_EDEKL_ANULOWANO_PODPISYWANIE
0x80041461Nie można zamknąć roku obrotowego. W wybranym roku nie zatwierdzono bilansu otwarcia.INS_E_REW_ZAMKNIECIE_ROKU_NIEZATWIERDZONE_BO
0x80041462Konto domyślne można wybrać spośród tych kont, których jest się opiekunem.INS_E_CRM_EMAIL_DOMYSLNE_NIE_OPIEKUN
0x80041463Nie można zmienić opiekuna domyślnego konta.INS_E_CRM_EMAIL_ZMIANA_OPIEKUNA_DOMYSLNEGO
0x80041464Bieżąca operacja nie mogła być dokończona, gdyż aplikacja jest zamykana.INS_E_ZAMYKANIE_APLIKACJI
0x80041465Nie można zrealizować kompensaty. Co najmniej jeden z rozrachunków biorących udział w kompensacie ma datę powstania poźniejszą od daty realizacji kompensaty.INS_E_KOMPENSATA_NIEPRAWIDLOWA_DATA_REALIZACJI
0x80041466Brak zdefiniowanego pola korekty.INS_E_DEKL_KOREKTA_BRAK_ZDEFINIOWANEGO_POLA
0x80041467Brak wartości określającej cel złożenia deklaracji.INS_E_DEKL_KOREKTA_BRAK_WARTOSCI_POLA
0x80041468Nie można zmienić kwoty rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw usunąć notę odsetkową z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_Z_NOTA_KWOTA
0x80041469Nie można zmienić konta rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw usunąć notę odsetkową z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_Z_NOTA_KONTO
0x8004146ANie można zmienić waluty rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw usunąć notę odsetkową z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_Z_NOTA_WALUTA
0x8004146BNie można zmienić kursu rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw usunąć notę odsetkową z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_Z_NOTA_KURS
0x8004146CNie można zmienić typu rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw usunąć notę odsetkową z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_Z_NOTA_TYPR
0x8004146DNie można zmienić transakcji rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw usunąć notę odsetkową z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_Z_NOTA_TRANSAKCJA
0x8004146ENie można usunąć rozrachunku utworzonego przez dekret. Należy najpierw usunąć notę odsetkową z poziomu modułu Rozrachunki.INS_E_REW_ROZRACHUNEK_Z_NOTA_USUNIECIE
0x8004146FNie można usunąć definicji, gdyż istnieją powiązane pozycje wygenerowane automatycznie.E_INS_GGT_KOMORNIK_POZYCZKA_DEFINICJA_SA_POZYCJE_AUTOMATYCZNE
0x80041470Nie można usunąć definicji, przyporządkowane jej pozycje są zablokowane przed usunięciem.E_INS_GGT_KOMORNIK_POZYCZKA_ZABLOKOWANE_POZYCJE
0x80041471Nie można w tej chwili rozliczyć potrąceń komorniczych. Prawdopodobnie rozliczane potrącenia komornicze są obecnie edytowane.INS_E_ROZLICZANIE_ZABLOKOWANYCH_POTRACEN_KOMORNICZYCH
0x80041472Nie można usunąć podstawowego adresu e-mail gdy istnieją niepodstawowe.INS_E_ISTNIEJA_MAILE_NIEPODSTAWOWE
0x80041473Złożenie podpisu elektronicznego nie powiodło sięINS_E_DEKL_ZLOZENIE_PODPISU_NIE_POWIODLO_SIE
0x80041474Brak możliwości pełnej modyfikacji pozycji dokumentu.INS_E_GTA_POZYCJA_ZABLOKOWANA
0x80041475Nie można zmodyfikować/usunąć operacji bankowej powiązanej z wybranym dokumentem. Operacja bankowa jest już zaksięgowana.INS_E_SU_NIE_MOZNA_USUNAC_ZAKSIEGOWANEGO_BANKOWEGO
0x80041476Nie można edytować operacji bankowej.INS_E_NIE_MOZNA_EDYTOWAC_OPERACJI_BANKOWEJ
0x80041477Nie można zaimportować wiadomości, która już została pobrana lub zaimportowana.INS_E_WIADOMOSC_JUZ_ZNAJDUJE_SIE_W_BAZIE
0x80041478Operacja bankowa utworzona przez dokument jest powiązana z zapisem na koncie. Nie można poprawić lub usunąć dokumentu, bez wcześniejszego wycofania go z księgowości - skontaktuj się z ksiegową lub księgowym.INS_E_ROZRACHUNEK_BANK_KSIEGOWY
0x80041479Brak uprawnień do edycji obiektów, których opiekunem jest kto inny.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_EDYCJI_NIE_SWOICH
0x8004147ABrak uprawnień do przypisywania obiektów innym.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_PRZYPISYWANIE_OBIEKTOW_INNYM
0x8004147BNie można wczytać definicji deklaracji.INS_E_DEKL_WCZYTYWANIE_DEFINICJI
0x8004147CNie można usunąć spłaty wygenerowanej automatycznie.E_INS_GGT_KOMORNIK_POZYCZKA_POZYCJA_USUWANIE_AUTOMATYCZNEJ
0x8004147DNie można edytować spłaty wygenerowanej automatycznie.E_INS_GGT_KOMORNIK_POZYCZKA_POZYCJA_EDYTOWANIE_AUTOMATYCZNEJ
0x8004147ENie można dodać spłaty nieprzypisanej do definicji potrącenia komorniczego.E_INS_GGT_KOMORNIK_POZYCZKA_POZYCJA_BRAK_DEFINICJI
0x8004147FNie można powielać spłaty rozliczonej automatycznie.E_INS_GGT_KOMORNIK_POZYCZKA_POZYCJA_POWIELENIE_AUTOMATYCZNEJ
0x80041480Obiekt nie obsługuje flag własnych.E_INS_GTA_FLAGOWANIE_WYLACZONE
0x80041481Brak uprawnień do zmiany flagi własnej.E_INS_GTA_BRAK_UPRAWNIEN_DO_ZMIANY_FLAGI
0x80041482Nie można zmienić flagi własnej niezapisanego obiektu.E_INS_GTA_FLAGI_WLASNE_NOWY_OBIEKT
0x80041483Brak flagi własnej o podanej nazwie.E_INS_GTA_FLAGA_WLASNA_ZLA_NAZWA
0x80041484Obiekt nie posiada przypisanej flagi własnej.E_INS_GTA_BRAK_FLAGI_WLASNEJ
0x80041485Działanie cykliczne nie może być zakończone.E_INS_NIE_MOZNA_ZAKONCZYC_DZIALANIA_CYKLICZNEGO
0x80041486Potrącenie komornicze o podanej nazwie już istnieje.INS_E_GGT_POTRACENIA_KOMORNICZE_NIEUNIKALNA_NAZWA_DEFINICJI
0x80041487Brak uprawnień do wykonania tej operacji.INS_E_KP_ELEMENTY_ACCESSDENIED
0x80041488Zrezygnowano z tworzenia rachunku do umowy cywilnoprawnej.INS_E_RUCP_PARAM_UZYTKOWNIK_ZREZYGNOWAL
0x80041489Powiązany dokument %1 jest zaksięgowany, nie można usunąć dokumentu głównego.INS_E_SU_DOKPOWIAZANY_ZAKSIEGOWANY_DEL
0x8004148ANie można usunąć klienta, ponieważ ma on przypisane szanse sprzedaży.INS_E_KLIENT_UZYWANY_TRANSAKCJE
0x8004148BNie można usunąć klienta, ponieważ jest on przypisany do działań.INS_E_KLIENT_UZYWANY_DZIALANIA
0x8004148CNie można usunąć klienta, ponieważ jest on przypisany do list klientów.INS_E_KLIENT_UZYWANY_LISTY
0x8004148DNie można wystawić faktury zaliczkowej do tego typu dokumentu.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_FSZAL_NIEPRAWIDLOWY_TYP
0x8004148EIstnieją już rozliczone spłaty danego potrącenia. Nie można zmieniać sumy potrącenia na mniejszą.INS_E_GGT_POTRACENIA_KOMORNICZE_NARUSZONA_BLOKADA_SUMY_POTRACENIA
0x8004148FIstnieją już rozliczone spłaty danego potrącenia. Nie można zmieniać daty zakończenia na wcześniejszą.INS_E_GGT_POTRACENIA_KOMORNICZE_NARUSZONA_BLOKADA_DATA_DO
0x80041490Nie można powielić danych tego użytkownika.INS_E_POWIEL_SZEF
0x80041491Działanie musi mieć temat.INS_E_DZIALANIE_BEZ_TEMATU
0x80041492Data wypłaty musi się znajdować w okresie przewidzianym przepisami.INS_E_GGT_WYNAGRODZENIA_LP_ZLA_DATA_WYPLATY
0x80041493Nie można dodać dokumentu ZA dla środka nie podlegającego amortyzacji.INS_E_ST_OP_ZA_DLA_NIE_AMORTYZOWANY
0x80041494Apostrof jest niedozwolonym znakiem w nazwie sprawozdania.INS_E_REW_SPRAWOZDANIA_NAZWA_APOSTROF
0x80041495Należy podać temat wiadomości.INS_E_BRAK_TEMATU
0x80041496Należy podać odbiorcę wiadomości.INS_E_BRAK_ODBIORCY
0x80041497Nie można usunąć pracownika kontrahenta, ponieważ jest używany jako osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych.INS_E_PRAC_KH_UZYWANY_ZGODA
0x80041498Nie można usunąć pracownika kontrahenta, ponieważ jest używany jako osoba wyrażająca zgodę na wystawianie faktur VAT.INS_E_PRAC_KH_UZYWANY_VAT
0x80041499Brak dostępnych kont wiadomości e-mail.INS_E_BRAK_KONT_POCZTOWYCH
0x8004149AKonto domyślne nie może być wyłączone.INS_E_KONTO_DOMYSLNE_WYLACZONE
0x8004149BKoniec działania musi być późniejszy niż początek.INS_E_POCZATEK_ZADANIA_POZNIEJSZY_NIZ_KONIEC
0x8004149CBłędna definicja cyklu.INS_E_BLEDNA_DEFINICJA_CYKLU
0x8004149DKontrahentem potencjalnym nie może stać się kontrahent, do którego został już wystawiony dokument.INS_E_KH_POTENCJALNY_DOKUMENTY
0x8004149ETowar jest zablokowany.INS_E_TW_ZABLOKOWANY
0x8004149FNie można usunąć tego użytkownika.INS_E_USUN_SZEF
0x800414A0Nie można usunąć użytkownika, który jest opiekunem klienta.INS_E_PERSONEL_OPIEKUN_KLIENTA
0x800414A1Nie można usunąć użytkownika, który jest opiekunem zadania.INS_E_PERSONEL_OPIEKUN_ZADANIA
0x800414A2Nie można usunąć użytkownika, który jest opiekunem szansy sprzedaży.INS_E_PERSONEL_OPIEKUN_TRANSAKCJI
0x800414A3Nie można usunąć konta, z którym związane są istniejące wiadomości e-mailowe.INS_E_USUWANIE_KONTA_DO_KTOREGO_SA_WIADOMOSCI
0x800414A4Nie można usunąć cechy ponieważ jest wykorzystywana w danych kontrahentów.INS_E_SL_CECHA_KH_KONTRAHENT
0x800414A5Nie można usunąć cechy ponieważ jest wykorzystywana w danych pracowników kontrahentów.INS_E_SL_CECHA_KH_PRAC_KONTRAHENTA
0x800414A6Nie można usunąć cechy ponieważ jest wykorzystywana w kartotekach towarowych.INS_E_SL_CECHA_TW_TOWAR
0x800414A7Nie można usunąć cechy ponieważ jest wykorzystywana szablonach cenników.INS_E_SL_CECHA_TW_CENNIKI
0x800414A8Prawa dostępu do wybranej funkcji nie zostały aktywowane. Aby je uzyskać należy aktywować Subiekta GT do wersji 1.20.INS_E_SUBIEKT_1_20
0x800414A9Nie wybrano kontrahenta.INS_E_TR_BRAK_KLIENTA
0x800414AADla kontrahenta zablokowanego nie można wystawić dokumentu.INS_E_TR_KLIENT_ZABLOKOWANY
0x800414ABDla kontrahenta potencjalnego nie można wystawić dokumentu.INS_E_TR_KLIENT_POTENCJALNY
0x800414ACNie można wygenerować dokumentu zamówienia gdy jest juz dokument końcowy.INS_E_TR_WYSTAWIONY_DRUGI
0x800414ADNie zdefiniowano dokumentu zamówienia w tym scenariuszu.INS_E_TR_DOK_NIEZDEFINIOWANY_ZAM
0x800414AENie zdefiniowano dokumentu końcowego w tym scenariuszu.INS_E_TR_DOK_NIEZDEFINIOWANY_KON
0x800414AFNie można wygenerować tego typu dokumentu na tym etapie scenariusza.INS_E_TR_ZA_WCZESNY_ETAP
0x800414B0Warunkiem wygenerowania faktury VAT zaliczkowej jest wcześniejsze wygenerowanie zamówienia zaliczkowego.INS_E_TR_NIE_MOZNA_FS
0x800414B1Dokument został już wystawiony.INS_E_TR_DOK_JUZ_WYSTAWIONY
0x800414B2Format numeracji jest używany w parametrach zleceń.INS_E_UZYWANE_ZLECENIA
0x800414B3Nie można otworzyć wybranego katalogu z MS Outlook.INS_E_SY_OUT_UNABLE_OPEN_FOLDER
0x800414B4Wybrany katalog nie jest katalogiem kontaktów.INS_E_SY_OUT_NOT_CONTACT_FOLDER
0x800414B5Nie można pobrać elementów z synchronizowanego katalogu.INS_E_SY_OUT_UNABLE_GET_ITEMS
0x800414B6Nie można wykonać operacji ponieważ zamówienie %1 nie zostało zrealizowane bez dokumentu.INS_E_SU_ZAM_NIEZREALIZOWANE_BEZ_DOKUMENTU
0x800414B7Wykryto powielony adres e-mail.INS_E_SY_OUT_DUPLICATED_EMAIL
0x800414B8Wykryto powielony numer telefonu.INS_E_SY_OUT_DUPLICATED_PHONE
0x800414B9Nie można otworzyć aplikacji MS Outlook, prawdopodobnie nie jest zainstalowana.INS_E_SY_OUT_UNABLE_OPEN_OUTLOOK
0x800414BANie podano nazwy firmy, lub nie ma jej w Gestorze GT.INS_E_SY_OUT_NO_COMPANY
0x800414BBBrakuje danych niezbędnych do utworzenia obiektu.INS_E_SY_NO_DATA
0x800414BCBrak danych na temat wyliczania analityk dla konta z kartotekami powiązanymi.INS_E_SI_BRAK_DANYCH_WPK
0x800414BDNie znaleziono pliku.INS_E_SY_BRAK_PLIKU
0x800414BEPlik jest pusty.INS_E_SY_PLIK_PUSTY
0x800414BFNie można ustawić wybranego katalogu z MS Outlook.INS_E_SY_OUT_UNABLE_SET_FOLDER
0x800414C0Istnieje już kontrahent o podanym numerze NIP.INS_E_KH_POWIELONY_NIP
0x800414C1W źródłowym planie kont istnieją konta bez typu.INS_E_PK_SRC_PK_BEZ_TYPU
0x800414C2W źródłowym planie kont istnieją konta o niepoprawnym numerze analityki.INS_E_PK_SRC_PK_ANALITYKI
0x800414C3Nie można zapisać powiązania danych dowodu wewnętrznego z dokumentem.INS_E_DW_LINK_CANNOT_WRITE
0x800414C4Kwota dokumentu jest równa zero.INS_E_SU_DOKUMENT_MA_ZEROWA_KWOTE
0x800414C5Nie podano ani nazwiska, ani imienia, ani nazwy firmy.INS_E_SY_OUT_NO_NAME_COMPANY
0x800414C6Nie podano imienia.INS_E_SY_OUT_NO_FIRST_NAME
0x800414C7Nie podano nazwiska.INS_E_SY_OUT_NO_LAST_NAME
0x800414C8Nie można usunąć funduszu promocji, ponieważ jest on przypisany do towaru.INS_E_SU_FUNDUSZ_WYKORZYSTANY
0x800414C9Informacja nie jest dostępna przy imporcie z pliku komunikacji.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_INFORMACJA_NIEDOSTEPNA_PLIK_KOMUNIKACJI
0x800414CADziałanie może zostać ustawione jako prywatne jedynie przez jego opiekuna.INS_E_ZADANIE_PRYWANTE_NIE_OPIEKUN
0x800414CBZrezygnowano z dodania/modyfikacji.INS_E_CANCEL
0x800414CCBrak uprawnień do importu danych klientów.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_IMPORTU_KLIENTOW
0x800414CDBrak uprawnień do eksportu danych klientów.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_EKSPORTU_KLIENTOW
0x800414CENie mogę odczytać nagłówków z pliku CSV. Upewnij się że plik jest poprawny.INS_E_SY_CSV_NO_HEADER
0x800414CFNie można usunąć zlecenia użytego w składniku płacowym.INS_E_ZLECENIE_UZYTE
0x800414D0Wybrany przy powielaniu karty kosztów wynagrodzeń pracownik nie istnieje.INS_E_KKW_POWIEL_PRAC_NIE_ISTNIEJE
0x800414D1Dla wybranego pracownika istnieje już karta kosztów wynagrodzeń w wybranym miesiącu.INS_E_KKW_KARTA_JUZ_ISTNIEJE
0x800414D2Nie można rozliczać rozrachunków bez danych kontrahenta.INS_E_ROZLICZENIE_ROZRACHUNKU_NONAME
0x800414D3Import dokumentów do ewidencji dowodów wewnętrznych jest możliwy jedynie z danych podmiotu.INS_E_KOM_IMPORT_DW_NIEMOZLIWY
0x800414D4Brak uprawnień do uruchomienia wybranego modułu.INS_E_GTA_BRAK_UPRAWNIEN_DO_MODULU
0x800414D5Niepoprawny identyfikator modułu.INS_E_GTA_ZLY_IDENTYFIKATOR_MODULU
0x800414D6Niepoprawny identyfikator opiekuna z tabeli adr__Ewid.INS_E_GTA_SS_ZLY_IDENTYFIKATOR_OPIEKUN
0x800414D7Niepoprawny identyfikator kontrahenta z tabeli adr__Ewid.INS_E_GTA_SS_ZLY_IDENTYFIKATOR_KONTRAHENT
0x800414D8Kontrahent nie może stać się potencjalnym, ponieważ istnieją zapisy na kontach analitycznych tego kontrahenta.INS_E_KH_POTENCJALNY_ZAPISY
0x800414D9Tej szansy sprzedaży nie można zakończyć porażką, ponieważ jej sukces jest ustawiony na 100%.INS_E_SS_NIE_MOZNA_ZAKONCZYC_PORAZKA
0x800414DANiepoprawny identyfikator klienta.INS_E_GTA_ZLY_IDENTYFIKATOR_KLIENTA
0x800414DBNie można wykorzystać podanego numeru analityki, ponieważ analityka jest analityką towarów bez grupy.INS_E_PK_KONTO_GRUPA_BRAK
0x800414DCNie można wykorzystać podanego numeru analityki, ponieważ analityka jest analityką nieprzypisanych MPK.INS_E_PK_KONTO_NIEPRZYPISANY_MPK
0x800414DDNie można wykorzystać podanego numeru analityki, ponieważ analityka jest analityką nieprzypisanych zleceń.INS_E_PK_KONTO_NIEPRZYPISANE_ZLECENIA
0x800414DEPrawa dostępu do wybranej funkcji nie zostały aktywowane. Aby je uzyskać należy aktywować ulepszenie do wersji 1.21 (menu Pomoc | Zarządzanie licencjami).INS_E_MIN_VER_1_21
0x800414DFPrzy definicji zapisów na konto %1 użyto analityk, które nie występują w kartotekach powiązanych (%2).INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_ANALITYKI_W_KARTOTECE
0x800414E0Brak dokumentu definiowalnego o podanym identyfikatorze.INS_E_BRAK_DOKUMENTU_DEFINIOWALNEGO
0x800414E1Brak zainstalowanych urządzeń obsługujących protokół TAPI i rozmowy głosowe.INS_E_CENT_BRAK_URZ_TAPI
0x800414E2Nie udało się otworzyć linii telefonicznej.INS_E_CENT_OTWARCIE_LINII
0x800414E3Wystąpił nieoczekiwany błąd.INS_E_CENT_NIEZNANY
0x800414E4Nie udało się wykonać połączenia wychodzącego.INS_E_CENT_WYKONANIE_POLACZENIA
0x800414E5Nie ma linii TAPI o takim numerze.INS_E_CENT_BRAK_LINII
0x800414E6Uwaga deklaracja została wygenerowana automatycznie, należy wprowadzić poprawne wartości przed wydrukiem.INS_E_DEKL_AUTOMATYCZNIE
0x800414E7Dokument objęty korektą kosztów jest zablokowany.INS_E_SU_OBJETYKORKOSZT_ZABLOKOWANY
0x800414E8Data objęta korektą kosztów jest zablokowana.INS_E_SU_DATAOBJETAKORKOSZT_ZABLOKOWANA
0x800414E9Dokument jest objęty korektą kosztów %1, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_OBJETYKORKOSZT_DEL
0x800414EASkojarzony dokument magazynowy %1 jest objęty korektą kosztów %2, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOKMAG_OBJETYKORKOSZT_DEL
0x800414EBObsługa wspólników jest dostępna od wersji 1.22.INS_E_BRAK_PRAW_DO_WSPOLNIKA
0x800414ECNie podano numeru dokumentu źródłowego.INS_E_BO_ROZ_DOKUMENT
0x800414EDWartość bilansowa dodanego/podłaczanego rozrachunku musi być większa od zera.INS_E_BO_ROZ_ZEROWA_WARTOSC
0x800414EEData dokumentu jest objęta korektą kosztów %1, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_DATAOBJETAKORKOSZT_DEL
0x800414EFData skojarzonego dokumentu magazynowego %1 jest objęta korektą kosztów %2, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOKMAG_DATAOBJETAKORKOSZT_DEL
0x800414F0Niepoprawny kod transakcji.INS_E_GTA_TRANSACTION_CODE
0x800414F1Nie wybrano linii telefonicznej.INS_E_CENT_NIE_WYBRANO_LINII
0x800414F2Nie można usunąć dokumentu użytego jako przedpłatę w dokumencie handlowym.INS_E_FIN_PRZEDPLATA_DELETE
0x800414F3Nie można modyfikować metody rozliczenia VAT starszej od ostatnio wyliczonej deklaracji VAT-UE. INS_E_METODA_ROZL_VAT_UE_PRZED_DEKL
0x800414F4Brak prawidłowego identyfikatora ubezpieczonego (pracownika lub wspólnika). Ubezpieczony będący obywatelem Polski musi mieć poprawny numer PESEL. Ubezpieczony nie będący obywatelem Polski musi mieć serię i numer paszportu. Mogą pojawić się problemy przy imporcie pliku wymiany do programu Płatnik.INS_E_ZUS_IDENTYFIKATOR_UBEZPIECZONEGO
0x800414F5Nie można zalogować wybranego użytkownika, ponieważ przekroczono limit logowania z wielu stanowisk.INS_E_PRZEKROCZONO_LIMIT_STANOWISK_UZYTKOWNIKA
0x800414F6Nieprawidłowe ustawienia strony kodowej w systemie. Do prawidłowej pracy programu niezbędna jest domyślnie ustawiona w opcjach regionalnych strona 1250 ANSI - Europa Środkowa.INS_E_ZLA_STRONA_KODOWA
0x800414F7Konfiguracja opcji regionalnych w systemie jest nieprawidłowa, co uniemożliwia poprawną pracę programu. W celu naprawy tego problemu należy wybrać w ustawieniach regionalnych język inny niż język polski, a następnie przywrócić ustawienia dla języka polskiego (pamiętając o każdorazowym zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK lub Zastosuj).INS_E_NIESPOJNE_USTAWIENIA_REGIONALNE
0x800414F8Nie można usunąć metody rozliczenia VAT starszej od ostatnio wyliczonej deklaracji VAT-UE. INS_E_METODA_ROZL_VAT_UE_UZYWANA
0x800414F9Nie wybrano wiadomości.INS_E_NIE_WYBRANO_WIADOMOSCI
0x800414FANie masz uprawnień do zbiorczego usuwania wiadomości.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_MASOWEGO_USUWANIA
0x800414FBNie wybrano typu dokumentu zamówienia.INS_E_NIE_WYBRANO_TYPU_DOK_ZAMOWIENIA
0x800414FCNie wybrano typu dokumentu końcowego.INS_E_NIE_WYBRANO_TYPU_DOK_KONCOWEGO
0x800414FDWybrana nota korygująca jest już potwierdzona.INS_E_SU_NOTA_KOR_JUZ_POTWIERDZONA
0x800414FENie powiodło się potwierdzanie noty korygującej.INS_E_SU_NOTA_KOR_NIE_POWIODLO_SIE_POTWIERDZENIE
0x800414FFDo dokumentu została wystawiona nota korygująca, nie można go usunąć.INS_E_SU_DO_DOK_ISTNIEJE_NOTA_KORYGUJACA_DEL
0x80041500Nie można wystawić dokumentu przed zapisaniem szansy sprzedaży.INS_E_TR_NIEZAPISANA
0x80041501Nie można zablokować obiektu powiązanego.INS_E_BLAD_BLOKADY_OBIEKTU_POWIAZANEGO
0x80041502Biblioteka SQL-DMO zainstalowana w systemie została nadpisana przez jej starszą wersję. W celu naprawy tego problemu należy ponownie zainstalować pakiet SQLServer2005_BC, znajdujący się na płycie instalacyjnej programu.INS_E_ZLA_WERSJA_SQLDMO
0x80041503Data potwierdzenia noty korygującej nie może być wcześniejsza niż data jej wystawienia.INS_E_SU_NOTA_KOR_DATA_POTW_WIEKSZA_DATA_WYST
0x80041504Niepoprawny identyfikator kategorii.INS_E_ZLA_KATEGORIA
0x80041505Wybrany wzorzec wydruku nie pasuje do typu drukowanego obiektu.INS_E_NIEDOPASOWANIE_WZW
0x80041506Brak domyślnego wzorca wydruku.INS_E_BRAK_DOMYSLNEGO_WZW
0x80041507Podano niepoprawny identyfikator wzorca wydruku.INS_E_ZLY_IDENTYFIKATOR_WZW
0x80041508Suma procentów płatności musi być równa 100%.INS_E_KH_SUMA_PROCENTOW_PLATNOSCI
0x80041509Brak ustawionego atrybutu 'FiltrEwidencja'.INS_E_BRAK_ID_EWIDENCJI
0x8004150ANie można usunąć dokumentu inwentaryzacji cząstkowej, ponieważ na jej podstawie został wypisany dokument zbiorczy.INS_E_INW_USUN_POWIAZANY
0x8004150BDokument jest powiązany z dokumentem inwentaryzacji, nie można go usunąć.INS_E_DOK_POWIAZANY_Z_INW
0x8004150CJeden z rachunków bankowych nie ma podanej nazwy banku.INS_E_BRAK_NAZWY_BANKU
0x8004150DBrak uprawnień do dodawania dokumentów PW lub RW. Dokument nie został zatwierdzony.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_PWRW_ZATWIERDZ_INW
0x8004150EBrak uprawnień do poprawiania/usuwania dokumentów PW lub RW. Dokument nie został usunięty.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_PWRW_USUN_INW
0x8004150FNależy podać datę zdarzenia gospodarczego.INS_E_BRAK_DATY_ZDARZENIA_GOSPODARCZEGO
0x80041510Użytkownik zrezygnował z zamykania pustego roku obrotowego. Nie zamknięto roku obrotowego.INS_E_RO_NIE_ZAMKNIETO
0x80041511Nie podano nazwy drukarki w ustawieniach wydruku.INS_E_GTA_BRAK_NAZWY_DRUKARKI
0x80041512W systemie operacyjnym nie ma zainstalowanej drukarki o podanej nazwie.INS_E_GTA_BRAK_DRUKARKI_W_SYSTEMIE
0x80041513Brak wzorca o podanym identyfikatorze.INS_E_GTA_NIEPOPRAWNY_IDENTYFIKATOR_WZORCA
0x80041514Brak drukarki fiskalnej o podanym identyfikatorze.INS_E_GTA_NIEPRAWIDLOWA_DRUKARKA_FISKALNA
0x80041515Uprawnienie Kontrahenci - Dostęp do kontrahentów, których opiekunem jest inny użytkownik nie jest dostępne dla zalogowanego użytkownika. Skontaktuj się z administratorem programu, by je uzyskać.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_EDYCJI_NIE_SWOICH_KH
0x80041516Uprawnienie Kontrahenci - Dostęp do kontrahentów, którzy nie mają przypisanego opiekuna nie jest dostępne dla zalogowanego użytkownika. Skontaktuj się z administratorem programu, by je uzyskać.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_EDYCJI_BEZ_OPIEKUNA_KH
0x80041517Nie można usunąć kategorii ponieważ jest wykorzystywana na pozycjach dokumentów handlowych/magazynowych.INS_E_SL_KATEG_DOK_POZYCJA
0x80041518Nie można usunąć kategorii ponieważ jest wykorzystywana w schematach importu.INS_E_SL_KATEG_IMP_DEKR_POZYCJA
0x80041519Brak kategorii o podanym identyfikatorze.INS_E_GTA_KATEGORIA_ZLY_IDENTYFIKATOR
0x8004151ABrak numeru zlecenia.INS_E_ZLECENIA_BRAK_NUMERU
0x8004151BNie można usunąć kategorii ponieważ jest wykorzystywana w towarach.INS_E_SL_KATEG_TOWAR
0x8004151CNależy podać nazwę zlecenia.INS_E_ZLECENIA_BRAK_NAZWY
0x8004151DNależy podać kontrahenta.INS_E_ZLECENIA_BRAK_KONTRAHENTA
0x8004151EData planowanego rozpoczęcia zlecenia musi być wcześniejsza lub równa dacie planowanego zakończenia zlecenia.INS_E_ZLECENIA_BRAK_DATA_PLAN_ROZPOCZECIA_ZLECENIA
0x8004151FData rzeczywistego rozpoczęcia zlecenia musi być wcześniejsza lub równa dacie rzeczywistego zakończenia zlecenia.INS_E_ZLECENIA_BRAK_DATA_RZECZYWISTEGO_ROZPOCZECIA_ZLECENIA
0x80041520Data rejestracji zlecenia musi być wcześniejsza lub równa terminowi realizacji zlecenia.INS_E_ZLECENIA_BRAK_DATA_REJESTRACJI_ZLECENIA
0x80041521Nie można usunąć roku obrotowego, ponieważ istnieją w nim zapisy na kontach. INS_E_REW_ROK_SA_ZAPISY
0x80041522Uprawnienie Działania - Możliwość ustawienia dla działania braku opiekuna nie jest dostęne dla zalogowanego użytkownika. Skontaktuj się z administratorem programu, by je uzyskać.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_USTAWIENIA_BEZ_OPIEKUNA_DZIALANIA
0x80041523Uprawnienie Działania - Możliwość ustawienia innego opiekuna dla działania niż użytkownik zalogowany nie jest dostęne dla zalogowanego użytkownika. Skontaktuj się z administratorem programu, by je uzyskać.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_USTAWIENIA_INNY_OPIEKUN_DZIALANIA
0x80041524Data zatwierdzenia jest wcześniejsza niż data przyjęć magazynowych, z których zadysponowano towary na dokumencie. Dokument nie może być zatwierdzony.INS_E_INW_DATA_ZATWIERDZENIA_WCZESNA
0x80041525Nie można usunąć zalogowanego użytkownika.INS_E_PERSONEL_ZALOGOWANY
0x80041526Nie można wyłączyć wzorca domyślnego dla wszystkich komputerów. Zmianę tą można wykonać jedynie poprzez ustawienie tego znacznika na innym wzorcu tego samego typu.INS_E_WZW_DOMYSLNY_WYLACZONY
0x80041527Wzorzec domyślny musi być aktywny.INS_E_WZW_DOMYSLNY_NIEAKTYWNY
0x80041528Należy wybrać rodzaj identyfikacji płatności.INS_E_RACH_BANKOWY_PLATNOSCI
0x80041529Należy wskazać podstawowy rachunek wirtualny.INS_E_RACH_BANKOWY_NADAJ_PODSTAWOWY_WIRTUALNY
0x8004152ANie można wyłączyć obsługi rachunków wirtualnych dla tego rachunku bankowego, ponieważ jest to podstawowy rachunek wirtualny.INS_E_RACH_BANKOWY_USUN_PODSTAWOWY_WIRTUALNY
0x8004152BNazwa konfiguracji grida (gr_Section) jest za długa.INS_E_ZA_DLUGA_NAZWA_GRIDA
0x8004152C1%INS_E_INW_UPID_DOKUMENT_W_KSIEGOWOSCI
0x8004152DRachunek bankowy nie obsługuje masowych płatności.INS_E_MASOWE_PLATNOSCI_BRAK_RACHUNKU_BEZ_OBSLUGI_WIRTUALNOSCI
0x8004152EBrak podstawowego rachunku wirtualnego.INS_E_MASOWE_PLATNOSCI_BRAK_RACHUNKU_PODSTAWOWEGO
0x8004152FSymbol instytucji musi być unikalny.INS_E_INSTYTUCJA_SYMBOL
0x80041530Brak polecenia o podanym identyfikatorze.INE_E_UI_OPERACJA_IDENTYFIKATOR
0x80041531Polecenie nie może być wykonane w kontekście aktualnie załadowanego komponentu.INE_E_UI_OPERACJA_ZLY_MODUL
0x80041532Uwaga! Zwykłe przekształcenie tego dokumentu, zmienia jego status na 'automatyczny'. Ponieważ dokument został zaksięgowany, operacja ta nie jest możliwa. Dokument może zostać przekształcony w fakturę zbiorczą.INS_E_DOK_ZAKSIEGOWANY_PRZEKSZTALCENIE
0x80041533Uwaga! Zwykłe przekształcenie tego dokumentu, zmienia jego status na 'automatyczny'. Ponieważ dokument został zadekretowany, operacja ta będzie możliwa wyłącznie po wycofaniu dekretacji w programie księgowym.INS_E_DOK_ZAIMPORTOWANY_PRZEKSZTALCENIE
0x80041534Istnieje już wzorzec wydruku o podanej nazwie.INS_E_WZW_UNIKALNA_NAZWA
0x80041535Identyfikator krótki masowej płatności jest niepoprawnej długości.INS_E_MASOWE_PLATNOSCI_DLUGOSC_IDENTYFIKATORA
0x80041536Operacja bankowa nie może być modyfikowana, ponieważ jest elementem wyciągu bankowego.INS_E_OPERACJA_BANKOWA_BLOKADA_EDYCJI_UZYWANA_PRZEZ_WYCIAG
0x80041537Operacja bankowa nie może być usunięta, ponieważ jest elementem wyciągu bankowego.INS_E_OPERACJA_BANKOWA_BLOKADA_USUNIECIA_UZYWANA_PRZEZ_WYCIAG
0x80041538Importowany dokument wymaga, aby istniał rachunek bankowy o numerze %1 obsługujący rachunki wirtualne.INS_E_SI_BRAK_RB_WIRTUALNEGO
0x80041539Nie ma informacji o kursie waluty w tabelach kursów.INS_E_SI_BRAK_KURSU_WALUTY_W_TABELI_KURSOW
0x8004153ANie można dodać operacji bankowej w okresie objętym zatwierdzonym wyciągiem bankowym.INS_E_OPERACJA_BANKOWA_OKRES_ZABLOKOWANY_WYCIAGIEM
0x8004153BNależy podać czterocyfrowy mnemonik.INS_E_MASOWE_PLATNOSCI_MNEMONIK
0x8004153CNie można usunąć wyciągu bankowego, który jest zadekretowany lub zaksięgowany.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_USUWANIE_STATUS_IMPORTU
0x8004153DNie można usunąć wyciągu bankowego, który jest zatwierdzony.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_USUWANIE_ZATWIERDZENIE
0x8004153EPrawa dostępu do deklaracji elektronicznych nie zostały aktywowane w programie InsERT GT. Należy aktywować ulepszenie do wyższej wersji programu.INS_E_EDEKL_BRAK_UPRAWNIEN_GT
0x8004153FW systemie musi istnieć podstawowy rachunek wirtualny.INS_E_RACHUNEK_BANKOWY_PODSTAWOWY_WIRTUALNY
0x80041540Należy podać numer wyciągu bankowego.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_BRAK_NUMERU
0x80041541Należy podać unikalny numer wyciągu bankowego w danym roku.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_UNIKALNY_NUMER
0x80041542Okres wyciągu bankowego nie może nachodzić się z innym wyciągiem.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_NACHODZACE_OKRESY
0x80041543Data wyciągu nie może wykraczać przed początek okresu wyciągu.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_DATA_PRZED_OKRESEM
0x80041544Nie można zadekretować niezatwierdzonego wyciągu bankowego.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_DEKRETACJA_NIEZATWIERDZONEGO
0x80041545Nie można zmieniać statusu księgowego operacji bankowej znajdującej się na wyciągu bankowym.INS_E_OPERACJA_BANKOWA_BLOKADA_ZMIANY_STATUSU_KSIEGOWEGO_ELEMENTU_WB
0x80041546Nie można zmieniać statusu zatwierdzenia wyciągu z datą z zablokowanego okresu.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_BLOKADA_OKRESU_ZMIANA_STATUSU_ZATWIERDZENIA
0x80041547Nie można zmieniać statusu zatwierdzenia wyciągu bankowego, który jest zadekretowany lub zaksięgowany.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_STATUS_IMPORTU_ZMIANA_STATUSU_ZATWIERDZENIA
0x80041548Nie można zatwierdzić wyciągu bankowego, którego okres obejmuje operacje bankowe nienależące do wyciągu.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_ZATWIERDZENIA_GDY_SA_OPERACJE
0x80041549Nie można edytować zatwierdzonego wyciągu bankowego.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_ZATWIERDZENIE_BLOKADA_EDYCJI
0x8004154ANieprawidłowa data początku okresu wyciągu.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_DATA_POCZATKU_OKRESU
0x8004154BNieprawidłowa data końca okresu wyciągu.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_DATA_KONCA_OKRESU
0x8004154CData końca okresu nie może być wcześniejsza niż data początku okresu.INS_E_WYCIAG_BANKOWY_DATA_OKRESU
0x8004154DWyciąg nie może obejmować zablokowanego okresu.INS_E_WYCIAG_ZABLOKOWANY_OKRES
0x8004154EPoczątek okresu wyciągu obejmuje inny wyciąg bankowy.INS_E_WYCIAG_POCZATEK_OKRESU
0x8004154FKoniec okresu wyciągu obejmuje inny wyciąg bankowy.INS_E_WYCIAG_KONIEC_OKRESU
0x80041550Data wyciągu nie może należeć do zablokowanego okresu.INS_E_WYCIAG_DATA_ZABLOKOWANY_OKRES
0x80041551Wyciąg bankowy musi zawierać jakieś operacje bankowe.INS_E_WYCIAG_OPERACJE_W_WYCIAGU
0x80041552Data operacji bankowej wykracza poza okres wyciągu bankowego użytego w kontekście.INS_E_WYCIAG_OPERACJA_BANKOWA
0x80041553Nie można usunąć wyciągu bankowego z zablokowanego okresu.INS_E_WYCIAG_OPERACJA_USUNIECIE_W_ZABLOKOWANYM_OKRESIE
0x80041554Data operacji bankowej będącej częścią wyciągu musi należeć do okresu wyciągu.INS_E_OPERACJA_BANKOWA_DATA_POZA_OKRESEM_WYCIAGU
0x80041555Data wczytania stanów magazynowych została już ustawiona i nie można jej zmieniać.INS_E_GTA_INW_DATA_JUZ_USTAWIONA
0x80041556Można usunąć tylko ostatnio naliczoną danemu pracownikowi wypłatę.INS_E_USUWANIE_WYPLAT_NIE_OSTATNIA_NALICZONA
0x80041557Wypłata nie jest ostatnio naliczoną danemu pracownikowi wypłatą. Do poprawy takich wypłat służy specjalna funkcja "Edytuj wcześniejszą wypłatę", dostępna w menu Operacje.INS_E_POPRAWIANIE_WYPLAT_NIE_OSTATNIA_NALICZONA
0x80041558Nie można wystawić korekty deklaracji.INS_E_DEKL_KOREKTA_NIEMOZLIWA
0x80041559Wystąpiły problemy z rozszerzeniami sferycznymi. Skontaktuj się z administratorem.INS_E_ROZSZERZENIA_SFERYCZNE_USZKODZONE
0x8004155ANie można zablokować obiektu powiązanego.INS_E_USUWANIE_WYPLAT_LP_BLOKADA_OBIEKTU_POWIAZANEGO
0x8004155BNie można usunąć amortyzacji, która jest zadekretowana zbiorczo.INS_E_USUWANIE_AMORTYZACJI_ZADEKRETOWANEJ_ZBIORCZO
0x8004155CNie można zadekretować dokumentu, który jest zadekretowany zbiorczo.INS_E_PONOWNA_DEKRATACJA_ZADEKRETOWANEGO_ZBIORCZO
0x8004155DNie można zadekretować zbiorczo dokumentu, który jest już zadekretowany.INS_E_DEKRETACJA_ZBIORCZA_INNEGO_NIZ_NOWY
0x8004155ENie można wykonać tej operacji na dokumencie, ponieważ jest on zadekretowany zbiorczo.INS_E_OPERACJA_ZABRONIONA_BO_DEKRETACJA_ZBIORCZA
0x8004155FNie można pokazywać w kalendarzu zdarzeń bez określonego czasu.INS_E_CRM_NIE_MOZNA_POKAZAC_BEZ_CZASU
0x80041560Nowe stawki VAT zostały już dodane.INS_E_WIZ_VAT_STAWKI_DODANE
0x80041561Księgowe zestawienia VAT zostały już z profilowane.INS_E_WIZ_VAT_ZEST_KSIEGOWE_DODANE
0x80041562Księgowe wydruki VAT zostały już dodane.INS_E_WIZ_VAT_WYDR_KSIEGOWE_DODANE
0x80041563Operacja nie może być wykonana, ponieważ nie dodano nowych stawek VAT.INS_E_WIZ_VAT_BRAK_STAWEK
0x80041564Notatka nie może być prywatna.INS_E_ZADANIE_NOTATKA_PRYWATNA
0x80041565Prawa dostępu do kreatora VAT nie zostały aktywowane. Należy aktywować ulepszenie do wyższej wersji programu.INS_E_WIZ_VAT_BRAK_UPRAWNIEN
0x80041566Prawa dostępu do kreatora VAT posiada jedynie użytkownik będący "Szefem".INS_E_WIZ_VAT_NIE_SZEF
0x80041567Prawa dostępu do wybranej funkcji nie zostały aktywowane w programie systemu InsERT GT. Należy aktywować ulepszenie do wyższej wersji programu.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_GT
0x80041568Aktualizacja rozszerzeń sferycznych została przerwana.INS_E_ROZSZERZENIA_SFERYCZNE_DOSTEP
0x80041569Nie udało się zaktualizować rozszerzeń sferycznych. Skontaktuj się z administratorem.INS_E_ROZSZERZENIA_SFERYCZNE_BLAD_AKTUALIZACJI
0x8004156ANie można zapisać danych obiektu z powodu zapisów na jego konta. Na taką sytuację wpływają wartości obiektu używane w kartotekach filtrowanych.INS_E_PK_ZAPISY_NAV
0x8004156BKwota przedpłaty jest za duża. Nie może przekroczyć wartości do rozliczenia na rozrachunku.INS_E_GTA_PRZEDPLATY_ZA_DUZA_WARTOSC
0x8004156CŁączna kwota przedpłat jest za duża. Nie może przekroczyć wartości dokumentu.INS_E_GTA_PRZEDPLATY_ZA_DUZA_WARTOSC_SUMA
0x8004156DBrak kontrahenta na dokumencie. Nie można wczytać przedpłat.INS_E_GTA_PRZEDPLATY_BRAK_KH
0x8004156ENie udało się pobrać waluty dla aktualnego poziomu cen.INS_E_GTA_POZIOM_CEN_BRAK_WALUTY
0x8004156FPrzed zmianą kursu należy ustawić walutę inną niż PLN.INS_E_GTA_BRAK_WALUTY
0x80041570Operację przekształcania można wykonać tylko dla nowych dokumentów.INS_E_GTA_DOKUMENT_ZAPISANY_NAPODSTAWIE
0x80041571Nie udało się przekształcić wszystkich dokumentów źródłowych.INS_E_GTA_BLAD_NAPODSTAWIE
0x80041572Lista dokumentów źródłowych jest dostępna tylko dla nowych dokumentów.INS_E_GTA_DOKUMENTY_ZRODLOWE_ZAPISANY
0x80041573Nie można pobrać wartościu kursu dla wybranej daty, tabeli banku i rodzaju kursu.INS_E_GTA_BRAK_KURSU_W_TABELI
0x80041574Nie można wysłać wiadomości usuniętej.INS_E_CRM_EMAIL_WYSYLANIE_USUNIETEJ
0x80041575Funkcjonalność związana z konfiguracją i wysyłaniem wiadomości e-mail jest dostępna tylko pod warunkiem posiadania uprawnień do wersji 1.26 Subiekta GT oraz licencji na Gestora GT (lub jego wersji próbnej). INS_E_CRM_EMAIL_BRAK_GESTORA
0x80041576Dostęp do modułów i operacji wiadomości jest możliwy po wykupieniu licencji 1.26 Subiekta GT i wersji pełnej Gestora GT. Aktualnie aktywna jest wersja demo Gestora GT, po wygaśnięciu której dostęp do funkcji Gestora GT zostanie zablokowany.INS_E_CRM_EMAIL_GESTOR_DEMO
0x80041577Próba księgowania wydatku w ryczałcie.INS_E_KSIEG_WYDATEK_RYCZALT
0x80041578Do dokumentu została wystawiona faktura wewnętrzna podatku naliczonego, nie można go usunąć.INS_E_SU_FW_NALICZONY_DEL
0x80041579Nie można wysłać tej wiadomości. Domyślnym klientem pocztowym Subiekta GT jest obecnie Gestor GT, jednak w systemie Insert GT nie skonfigurowano konta pocztowego dla bieżącego użytkownika.INS_E_SU_EMAIL_BRAK_KONT
0x8004157ARachunek bankowy nie może być usunięty, ponieważ istnieją wyciągi bankowe związane z tym rachunkiem.INS_E_RACH_BANOWY_USUWANIE_WYCIAG
0x8004157BBrak danych kontekstu wymaganych do uzupełnienia parametrów predefiniowanych w zestawieniu SQL.INS_E_ZEST_SQL_BRAK_KONTEKSTU
0x8004157CNie można wykonać tej operacji, ponieważ wiadomość jest usunięta, lub oznaczona jako spam.INS_E_CRM_MAIL_IN_SPAM_DELETED
0x8004157DBrak rodzaju kartoteki (towar/usługa/komplet/opakowanie).INS_E_TOW_BRAK_RODZAJU_TW
0x8004157ENie można usunąć tej flagi wiadomości, gdyż istnieją reguły wiadomości wykorzystujące tę flagę.INS_E_FLAGA_USUNIECIE_WYKORZYSTANEJ_W_REGULACH_EMAIL
0x8004157FNie można wysłać tej wiadomości. Domyślnym klientem dla Subiekta GT jest obecnie Gestor GT, jednakże Gestor GT nie został aktywowany dla tego podmiotu w wersji komercyjnej ani w wersji próbnej.INS_E_SU_EMAIL_WYSYLKA_BRAK_GESTORA
0x80041580Nie można wysłać tej wiadomości. Domyślnym klientem pocztowym dla bieżącego użytkownika jest Navireo, jednakże użytkownikowi nie przydzielono dostępu do modułów CRM.INS_E_NAVI_EMAIL_WYSYLKA_BRAK_CRM
0x80041581Nie można wysłać tej wiadomości. Domyślnym klientem pocztowym dla bieżącego użytkownika jest Navireo, jednakże w systemie Navireo nie skonfigurowano konta pocztowego dla bieżącego użytkownika.INS_E_NAVI_EMAIL_BRAK_KONT
0x80041582Usługi nie podlegają inwentaryzacji.INS_E_TOWAR_JEST_USLUGA_INW
0x80041583Niepoprawny identyfikator zlecenia.INS_E_ZLY_IDENTYFIKATOR_ZLECENIE
0x80041584Brak dokumentu o podanym identyfikatorze.INS_E_NA_PODSTAWIE_IDENTYFIKATOR
0x80041585Niepoprawny typ dokumentu źródłowego.INS_E_NA_PODSTAWIE_TYP
0x80041586Operacja dostępna tylko dla posiadaczy abonamentu.INS_E_ABONAMENT_BRAK
0x80041587Dokumentu podanego typu nie można importować przy użyciu pliku komunikacji.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_DOK_NIEDOSTEPNY_PRZEZ_PLIK_KOMUNIKACJI
0x80041588Dokument nie zawiera danych kontrahenta (jest dokumentem wystawionym na podmiot), nie można ustalić antalityki kontrahenta.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DANYCH_KONTRAHENTA_NA_FAWE
0x80041589Operacja jest dostępna wyłącznie dla użytkownika o uprawnieniach szefa.INS_E_NIE_SZEF
0x8004158ADokument %1 został unieważniony. Nie można wystawić faktury wewnętrznej do tego dokumentu.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_FW_DOKUMENT_ANULOWANY
0x8004158BFaktura wewnętrzna %1 została już związana. Dokument %2 został wystawiony na podstawie tej faktury wewnętrznej.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_FW_DOKUMENT_ZWIAZANY
0x8004158CDla wartości niematerialnych i prawnych nie można dodać operacji odłączenia części środka trwałego.INS_E_ST_WNIP_NIE_MA_OST
0x8004158DWartość wybranego kursu waluty wynosi zero.INS_E_GTA_KURS_ZEROWY
0x8004158ENie można usunąć operacji ponieważ zaksięgowano już odłączenie części składowej.INS_E_ST_OP_OST_USUWANIE_AM_ZAKSIEGOWANY_MC
0x8004158FNiepoprawne imię i nazwisko użytkownika, któremu przypisano moduł "Wsparcie techniczne".INS_E_ZLY_UZYTKOWNIK_SERWISANT_LOGOWANIE
0x80041590Niepoprawne hasło logowania dla serwisanta.INS_E_UZYTKOWNIK_SERWISANT_ZLE_HASLO
0x80041591Brak aktywnego hasła dla serwisanta. Dostęp zablokowany.INS_E_UZYTKOWNIK_SERWISANT_BRAK_HASLA
0x80041592Dokument %1 objęty fakturą wewnętrzną %2 jest zablokowany.INS_E_SU_OBJETYFAKTWEWN_ZABLOKOWANY
0x80041593Ostrzeżenie! Dokument %1 jest objęty fakturą wewnętrzną %2.INS_E_SU_OBJETYFAKTWEWN_OSTRZEZENIE
0x80041594Dokument jest objęty fakturą wewnętrzną %1, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_OBJETYFAKTWEWN_DEL
0x80041595Skojarzony dokument magazynowy %1 jest objęty fakturą wewnętrzną %2, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOKMAG_OBJETYFAKTWEWN_DEL
0x80041596Nie można zaksięgować dokumentu, ponieważ nr dokumentu jest za długi.INS_E_KSIEGOWANIE_NR_DOKUMENTU_MAX
0x80041597Nie można zaimportować do ewidencji dowodów wewnętrznych faktury zaliczkowej niebędącej fakturą końcową.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_FSZAL_PART_OLD
0x80041598Kurs waluty musi być większy od zera.INS_E_GTA_KURS_WALUTY_MNIEJSZY_OD_ZERA
0x80041599Dokument źródłowy nie pochodzi z bieżącego magazynu.INS_E_NA_PODSTAWIE_MAGAZYN
0x8004159APrawa dostępu do wybranej funkcji nie zostały aktywowane. Aby je uzyskać należy aktywować Gestora GT w wersji 1.26 oraz zielonego lub czerwonego PLUSA dla Insert GT (menu Pomoc | Zarządzanie licencjami). W tym celu skontaktuj się z najbliższym partnerem firmy InsERT. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy, w rozdziale "Ulepszenia i aktywacje".INS_E_EMAIL_BRAK_UPRAWNIEN_FLAGI_WLASNE
0x8004159BPrawa dostępu do wybranej funkcji nie zostały aktywowane. Aby je uzyskać należy aktywować Gestora GT w wersji 1.26.INS_E_EMAIL_BRAK_LICENCJI_GESTOR_1_26
0x8004159CAby uzyskać dostęp do modułów i operacji wiadomości należy ustawić Gestora GT jako domyślnego klienta pocztowego dla Subiekta GT.INS_E_SU_EMAIL_GESTOR_NIE_JEST_KLIENTEM
0x8004159DNie można zablokować wiadomości, ponieważ trwa jej edycja.INS_E_EMAIL_TRWA_EDYCJA
0x8004159ENie można wysłać tej wiadomości. Domyślnym klientem pocztowym Subiekta GT jest obecnie Gestor GT, jednak bieżący użytkownik nie ma uprawnienia 'Wiadomości - Utwórz'.INS_E_SU_EMAIL_BRAK_UPRAWNIENIA_TWORZENIA
0x8004159FNie można wysłać tej wiadomości. Domyślnym klientem pocztowym użytkownika jest Navireo, jednak użytkownik nie ma uprawnienia 'Wiadomości - Utwórz'.INS_E_NAVI_EMAIL_BRAK_UPRAWNIENIA_TWORZENIA
0x800415A0Długość podanego ciągu przekracza limit znaków dla tego pola.INS_E_GTA_ARGUMENT_TEKSTOWY_ZBYT_DLUGI
0x800415A1Zapis dokumentu z transakcją VAT "odwrotne obciążenie (sprzedaż) - OOs" wymaga aktywacji ulepszenia do wersji 1.26 (menu Pomoc | Licencje).INS_E_MIN_VER_1_26_OOS
0x800415A2Zapis dokumentu z transakcją VAT "odwrotne obciążenie (zakup) - OOz" wymaga aktywacji ulepszenia do wersji 1.26 (menu Pomoc | Licencje).INS_E_MIN_VER_1_26_OO
0x800415A3Nie udało się odpiąć klienta od wiadomości. Nie można zablokować wiadomości.INS_E_CRM_NIE_ODPIETO_KLIENTA
0x800415A4Nie udało się odpiąć działania od wiadomości. Nie można zablokować wiadomości.INS_E_CRM_NIE_ODPIETO_DZIALANIA
0x800415A5Nie udało się odpiąć szansy sprzedaży od wiadomości. Nie można zablokować wiadomości.INS_E_CRM_NIE_ODPIETO_TRANSAKCJI
0x800415A6Należy podać numer raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_BRAK_NUMERU
0x800415A7Istnieje raport kasowy o podanym numerze. Należy podać unikalny numer raportu kasowego w danym roku.INS_E_RAPORT_KASOWY_NUMER_ISTNIEJE
0x800415A8Data końca okresu nie może być wcześniejsza niż data początku okresu.INS_E_RAPORT_KASOWY_DATY_OKRESU
0x800415A9Nie można dodać nowego raportu kasowego, gdy istnieją raporty niezatwierdzone.INS_E_RAPORT_KASOWY_WCZESNIESZE_NIEZATWIERDZONE
0x800415AANie można dodać nowego raportu kasowego w podanym okresie, ponieważ nachodzi on na poprzedni raport.INS_E_RAPORT_KASOWY_NACHODZI_NA_WCZESNIEJSZE
0x800415ABNie można dodać/modyfikować raportu kasowego obejmującego zablokowany okres.INS_E_RAPORT_KASOWY_BLOKADA_OKRESU
0x800415ACNie można dodać/modyfikować raportu kasowego obejmującego zablokowany okres.INS_E_RAPORT_KASOWY_NIEPRAWIDLOWA_DATA_POCZATKU
0x800415ADNieprawidłowa data początku okresu raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_DATA_POCZATKU_OKRESU
0x800415AENieprawidłowa data końca okresu raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_DATA_KONCA_OKRESU
0x800415AFNieprawidłowa data raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_DATA_RAPORTU_NIEPRAWIDLOWA
0x800415B0Data raportu kasowego nie może należeć do zablokowanego okresu.INS_E_RAPORT_KASOWY_DATA_RAPORTU_BLOKADA
0x800415B1Data dokumentu kasowego wykracza poza okres raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_DOKUMENT_KASOWY_NIEPRAWIDLOWA_DATA
0x800415B2Nie można zadekretować niezatwierdzonego raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_DEKRETACJA_NIEZATWIERDZONEGO
0x800415B3Użytkownik zrezygnował z zatwierdzenia raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_ANULOWANO_ZATWIERDZANIE
0x800415B4Nie udało się wycofać zatwierdzenia raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_NIE_WYCOFANO_ZATWIERDZENIA
0x800415B5Nie udało się zatwierdzić raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_NIE_ZATWIERDZONO
0x800415B6Nie można usunąć dokumentu kasowego znajdującego się na raporcie kasowym.INS_E_RAPORT_KASOWY_DOKUMENT_KASOWY_BLOKADA_USUNIECIA
0x800415B7Nie można modyfikować dokumentu kasowego znajdującego się na raporcie kasowym (modyfikacja jest możliwa z poziomu raportu kasowego).INS_E_RAPORT_KASOWY_DOKUMENT_KASOWY_BLOKADA_EDYCJI
0x800415B8Nie można usunąć raportu kasowego z zablokowanego okresu.INS_E_RAPORT_KASOWY_USUWANIE_BLOKADA_OKRESU
0x800415B9Nie można usunąć raportu kasowego który jest zadekretowany lub zaksięgowany.INS_E_RAPORT_KASOWY_USUWANIE_STATUS_IMPORTU
0x800415BANie można usunąć raportu kasowego który jest zatwierdzony.INS_E_RAPORT_KASOWY_USUWANIE_ZATWIERDZENIE
0x800415BBNie można zmienić statusu księgowego dokumentu kasowego, który jest elementem raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_DOKUMENT_KASOWY_BLOKADA_STATUSU_KSIEGOWEGO
0x800415BCNie można unieważnić dokumentu kasowego, który jest elementem raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_DOKUMENT_KASOWY_UNIEWAZNIENIE
0x800415BDNie można dodać dokumentu kasowego w okresie objętym zatwierdzonym raportem kasowym.INS_E_RAPORT_KASOWY_DOKUMENT_KASOWY_OKRES_ZABLOKOWANY_RAPORTEM
0x800415BENie można zatwierdzić raportu kasowego ponieważ w okresie objętym raportem znajdują się dokumenty kasowe niepowiązane z raportami kasowymi.INS_E_RAPORT_KASOWY_DOKUMENT_KASOWY_POZA_RAPORTEM
0x800415BFNie można wycofać zatwierdzenia raportu kasowego ze względu na status księgowy raportu kasowego.INS_E_RAPORT_KASOWY_STATUS_KSIEGOWY_WYCOFANIE_ZATWIERDZENIA
0x800415C0Nie można wycofać zatwierdzenia raportu kasowego ponieważ są już późniejsze raporty kasowe.INS_E_RAPORT_KASOWY_POZNIEJSZE_RAPORTY
0x800415C1Nie można usunąć kasy ponieważ istnieją raporty kasowe utworzone dla tej kasy.INS_E_FIN_KASA_RAPORT_KASOWY
0x800415C2Zapis dowodu wewnętrzenego po stronie przychodu wymaga aktywacji ulepszenia do wersji 1.26 (menu Pomoc | Licencje).INS_E_MIN_VER_1_26_DW
0x800415C3Data nie może być wcześniejsza niż data otrzymania lub wystawienia najstarszego dokumentu źródłowego.INS_E_SU_DATA_WCZESNIEJSZA_NIZ_DATY_ZRODLOWEGO
0x800415C4Data nie może być wcześniejsza niż data źródłowej faktury wewnętrznej.INS_E_SU_DATA_WCZESNIEJSZA_NIZ_DATA_FWN
0x800415C5Nie udało się dodać nowej stawki VAT. Prawdopodobnie brakuje stawki systemowej. Problem może być związany z importem danych z nowszej wersji programu. Prosimy uaktualnić program do wersji najnowszej.INS_E_VAT_STAWKA_NIE_MOZNA_DOPISAC
0x800415C6Nieprawidłowa transakcja VAT zakupu. Problem może być związany z importem danych z nowszej wersji programu. Prosimy uaktualnić program do wersji najnowszej.INS_E_TRAN_VAT_ZK_BLAD
0x800415C7Nieprawidłowa transakcja VAT sprzedaży. Problem może być związany z importem danych z nowszej wersji programu. Prosimy uaktualnić program do wersji najnowszej.INS_E_TRAN_VAT_SP_BLAD
0x800415C8Identyfikator poziomu ceny jest spoza dozwolonego zakresu.INE_E_ZLY_POZIOM_CEN
0x800415C9Nie można użyć kwoty "uznania/obciążenia łącznie", ponieważ na tym raporcie/wyciągu jest ona sumą wartości dokumentów w różnych walutach, lub z różnymi kursami (użyj kwoty uznania/obciążenia (wszystkie) wg walut i kursów).INS_E_RAPORT_KASOWY_NIEPRAWIDLOWA_SUMA_TOTAL
0x800415CANie można użyć kwoty "uznania/obciążenia kontrahentów/pracowników/wspólników/instytucji", ponieważ na tym raporcie/wyciągu jest ona sumą wartości dokumentów w różnych walutach, lub z różnymi kursami (użyj kwoty uznania/obciążenia (kontrahentów/pracowników/wspólników/instytucji) wg walut i kursów).INS_E_RAPORT_KASOWY_NIEPRAWIDLOWA_SUMA_OBJ
0x800415CBNie można użyć kwoty "pozostałe uznania/obciążenia", ponieważ na tym raporcie/wyciągu jest ona sumą wartości dokumentów w różnych walutach, lub z różnymi kursami (użyj kwoty uznania/obciążenia (pozostałe) wg walut i kursów).INS_E_RAPORT_KASOWY_NIEPRAWIDLOWA_SUMA_POZOSTALE
0x800415CCNie można użyć kwoty "(K) uznania/obciążenia łącznie", ponieważ na tym raporcie/wyciągu jest ona sumą wartości dokumentów w różnych walutach, lub z różnymi kursami (użyj kwoty (K) uznania/obciążenia (wszystkie) wg walut i kursów).INS_E_RAPORT_KASOWY_NIEPRAWIDLOWA_SUMA_TOTAL_K
0x800415CDNie można użyć kwoty "(K) uznania/obciążenia kontrahentów/pracowników/wspólników/instytucji", ponieważ na tym raporcie/wyciągu jest ona sumą wartości dokumentów w różnych walutach, lub z różnymi kursami (użyj kwoty (K) uznania/obciążenia (kontrahentów/pracowników/wspólników/instytucji) wg walut i kursów).INS_E_RAPORT_KASOWY_NIEPRAWIDLOWA_SUMA_OBJ_K
0x800415CENie można użyć kwoty "(K) pozostałe uznania/obciążenia", ponieważ na tym raporcie/wyciągu jest ona sumą wartości dokumentów w różnych walutach, lub z różnymi kursami (użyj kwoty (K) uznania/obciążenia (pozostałe) wg walut i kursów).INS_E_RAPORT_KASOWY_NIEPRAWIDLOWA_SUMA_POZOSTALE_K
0x800415CFNiepoprawny identyfikator korygowanego dokumentu.INE_E_KORKOSZT_ZLY_IDENTYFIKATOR
0x800415D0Niepoprawny typ korygowanego dokumentu.INE_E_KORKOSZT_ZLY_TYP
0x800415D1Do dokumentu została wystawiona korekta kosztów, nie można go usunąć.INS_E_ISTNIEJE_KORKOSZT_DEL
0x800415D2Do dokumentu magazynowego została wystawiona korekta kosztów, nie można go usunąć.INS_E_ISTNIEJE_KORKOSZT_MAG_DEL
0x800415D3Do dokumentu nie można wypisać zwykłej %1, ponieważ została wystawiona korekta kosztów. Do takiego dokumentu należy wypisać fakturę zbiorczą.INS_E_SU_WYPISZ_JEST_KORKOSZT
0x800415D4Korygowany dokument musi mieć wywołany status magazynowy.INE_E_KORKOSZT_ZLY_STATUS_MAG
0x800415D5Dokument magazynowy nie posiada żadnych dostaw.INE_E_KORKOSZT_BRAK_DOSTAW
0x800415D6Baza danych poddawana konwersji.INS_E_BAZA_KONWERTOWANA
0x800415D7Dostęp do wybranej funkcjonalności wymaga wykupienia wersji 1.27 używanego programu i zielonego PLUSA dla systemu Insert GT.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_EMAILI_Z_BIBLIOTEKI
0x800415D8Data wystawienia i otrzymania nie może być wcześniejsza niż data wystawienia dokumentu źródłowego.INS_E_SU_DATA_WCZESNIEJSZA_NIZ_DATA_WYST_OTRZYM_ZRODLOWEGO
0x800415D9Odpowiedni wpis znajduje się już na wybranej liście nadawców.INS_E_EMAIL_ADRES_JUZ_JEST_NA_LISCIE
0x800415DANieprawidłowy wzorzec nadawcy. Wzorzec nadawcy powinien składać się z opcjonalnego znaku '*' na początku i całego lub części prawidłowego adresu email.INS_E_EMAIL_NIEPRAWIDLOWY_ADRES_NADAWCY
0x800415DBUżytkownik zrezgynował z dodawania nowego nominału waluty.INS_E_SL_WALUTA_UI_NOMINAL_ANULOWANO
0x800415DCDo dokumentu została wystawiona korekta faktury wewnętrznej podatku naliczonego, nie można go usunąć.INS_E_SU_KFW_NALICZONY_DEL
0x800415DDDokument %1 został unieważniony. Nie można wystawić korekty faktury wewnętrznej do tego dokumentu.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_KFW_DOKUMENT_ANULOWANY
0x800415DEKorekta faktury wewnętrznej %1 została już związana. Dokument %2 został wystawiony na podstawie tej korekty faktury wewnętrznej.INS_E_SU_NIE_MOZNA_WYSTAWIC_KFW_DOKUMENT_ZWIAZANY
0x800415DFZostał osiągnięty założony limit wysłanych wiadomości w czasie.INS_E_CRM_EMAIL_LIMIT_CZASOWY
0x800415E0Fundusz Promocji nie istnieje.INS_E_FUNDUSZ_NIE_ISTNIEJE
0x800415E1Rozszerzenie numeru jest wyłączone w parametrach numeracji.INS_E_GTA_ROZSZERZENIE_NUMERU_WYLACZONE
0x800415E2Wybrana aktualizacja jest już zainstalowana.INS_E_INSTALL_NOT_NEWER
0x800415E3Nie znaleziono aktualizacji wymaganej do zainstalowania wybranej wersji.INS_E_INSTALL_NOT_FOUND
0x800415E4Aktualizacja nie została jeszcze zainstalowana.INS_E_INSTALL_NOT_INSTALLED
0x800415E5Inna instalacja nie została ukończona. Proszę spróbować ponownie za minutę.INS_E_INSTALL_IN_PROGRESS
0x800415E6Anulowano wybór rodzaju sprawozdania.INS_E_STAN_RZS_ANULUJ
0x800415E7Istnieje już zapisane sprawozdanie na dany dzień. Aby zapisać je ponownie należy usunąć zapisany stan sprawozdania. (Sprawozdania/Zapisane stany sprawozdań).INS_E_STAN_RZS_NIE_UNIKALNA_DATA
0x800415E8Nie można wysłać wiadomości do opiekuna ponieważ wybrany obiekt nie ma przypisanego opiekuna.INS_E_CRM_EMAIL_DO_OPIEKUNA_BRAK_OPIEKUNA
0x800415E9Nie można wysłać wiadomości do opiekuna ponieważ opiekun nie ma przypisanego adresu email.INS_E_CRM_EMAIL_DO_OPIEKUNA_BRAK_ADRESU_OPIEKUNA
0x800415EAZmiana waluty jest niemożliwa, ponieważ zaznaczono naliczanie odpisów na fundusze promocji.ZMIANA_WALUTY_NIEMOZLIWA
0x800415EBNaliczanie odpisów na fundusze promocji dostępne jest jedynie dla dokumentów wystawianych w złotych polskich.NALICZANIE_FUNDUSZOW_PROMOCJI_NIEMOZLIWE
0x800415ECDokument źródłowy został już zaimportowany.INS_E_DOK_ZRODLOWY_ZAIMPORTOWANY
0x800415EDNie można ustawić wartości pola ponieważ w umowie powiązanej z rachunkiem zdefiniowano więcej niż jeden przelew na konto.INS_E_GTA_RACH_WIELE_PRZELEWOW
0x800415EENie można ustawić wartości pola ponieważ rachunek został ustawiony jako ryczałtowy.INS_E_GTA_RACH_RYCZALT
0x800415EFTrwa pobieranie aktualizacji.INS_E_INSTALL_DOWNLOADING
0x800415F0Operacja dostępna tylko dla posiadaczy e-abonamentu.INS_E_EABONAMENT_BRAK
0x800415F1Brak informacji o zainstalowanej wersji programu.INS_E_INSTALL_VERSION_INSTALLED
0x800415F2Trwa proces przygotowania podmiotu do konwersji.INS_NAV_TRWA_KONWERSJA_BAZY
0x800415F3Nie udało się pobrać listy plików z powodu błędu w komunikacji z platformą Windows Azure.INS_E_CLOUD_WS_LIST_ERROR_SOAP
0x800415F4Wystąpił błąd w komunikacji z platformą Windows Azure.INS_E_CLOUD_WS_ERROR_SOAP
0x800415F5Brak pliku w chmurze.INS_E_CLOUD_WS_NO_SUCH_FILE
0x800415F6Odświeżanie danych licencyjnych zostało już rozpoczęte na innym stanowisku.INS_E_ODSWIEZENIE_LICENCJI_TRWA
0x800415F7Format numeracji jest wykorzystywany w parametrach raportów kasowych (parametr kasy).INS_E_SL_FN_UZYWANY_RAPORT_KASOWY
0x800415F8Format numeracji jest wykorzystywany w parametrach umów cywilnoprawnych.INS_E_SL_FN_UZYWANY_PARAMETRY_UMOW_CP
0x800415F9Format numeracji jest wykorzystywany w parametrach umów o pracę.INS_E_SL_FN_UZYWANY_PARAMETRY_UMOW
0x800415FANie można usunąć sprawozdania z zapisanymi stanami.INS_E_CANNOT_DELETE_RZS_WITH_SAVES
0x800415FBWystąpił błąd w metodzie web serwisu.INS_E_CLOUD_WS_ERROR_IN_METHOD
0x800415FCDla danego ID nie ma już więcej plików.INS_E_CLOUD_HELPER_ERROR_FILENO
0x800415FDOsiągnięto limit transferu na konto użytkownika w chmurze.INS_E_CLOUD_WS_TRANSFER_LIMIT_REACHED
0x800415FEOsiągnięto limit rozmiaru konta użytkownika w chmurze.INS_E_CLOUD_WS_SIZE_LIMIT_REACHED
0x800415FFNie udało się prawidłowo pobrać pliku - niezgodne sumy MD5. Pobierz plik ponownie.INS_E_CLOUD_MD5_INCORRECT
0x80041600Nie można usunąć rachunku bankowego pracownika ponieważ jest on używany w umowach o pracę lub cywilnoprawnych.INS_E_PRAC_RACH_BANKOWY_UZYWANY
0x80041601Nazwa pozycji z prefiksem przekroczyła 255 znaków.INS_E_TO_LONG_NAME_AND_PREFIX
0x80041602Sumaryczna wartość procentowa przelewów na umowie nie może być większa niż 100%.INS_E_UCP_PRZELEW_PROCENT_NIEPRAWIDLOWY
0x80041603Podano nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło. Brak dostępu do konta.INS_E_CLOUD_BRAK_DOSTEPU
0x80041604Serwis obsługujący żądanie na platformie Windows Azure wygenerował nieznany wyjątek.INS_E_CLOUD_NIEZNANY_WYJATEK_SERWERA
0x80041605Żądany plik nie został znaleziony na serwerze. Spróbuj pobrać ponownie.INS_E_CLOUD_BRAK_BLOBA
0x80041606Sesja wygasła. Otwórz okno ponownie.INS_E_CLOUD_WYGASNIECIE_TOKENA
0x80041607Osiągnięto limit pobierania danych w ramach e-abonamentuINS_E_CLOUD_LIMIT_SESJI
0x80041608Błąd w weryfikacji poprawności pobranego pliku na platformie Windows Azure.INS_E_CLOUD_SPRAWDZENIE_POPRAWNOSCI_NIEUDANE
0x80041609Serwis obsługujący żądanie na platformie Windows Azure otrzymał niepoprawne dane.INS_E_CLOUD_INCORRECT_DATA_IN
0x8004160ABłąd połączenia z Internetem. Sprawdź ustawienia połączenia i spróbuj ponownie.INS_E_CLOUD_BLAD_POLACZENIA
0x8004160BBłąd odczytu danych z platformy Windows Azure.INS_E_CLOUD_BLAD_ODCZYTU_DANYCH
0x8004160CBłąd w trakcie pobierania pliku. Wznawianie pobierania...INS_E_CLOUD_BLAD_POBIERANIA
0x8004160DNie można ustawić domyślności sprawozdania, ponieważ użytkownik ma odebrane uprawnienie "Księgowość - Edycja roku obrotowego".INS_E_SPRAWOZDANIE_BRAK_UPRAWNIENIA_DO_ROKU
0x8004160ENie można usunąć pracownika, ponieważ zamknął on rok obrotowy.INS_E_PRACOWNIK_LATA_OBROTOWE_ZAMYKAJACY
0x8004160FNie można usunąć pracownika, ponieważ zatwierdził on bilans otwarcia.INS_E_PRACOWNIK_BILANS_OTWARCIA_ZATWIERDZAJACY
0x80041610Nie można usunąć pracownika, ponieważ korygował on bilans otwarcia.INS_E_PRACOWNIK_BILANS_OTWARCIA_KORYGUJACY
0x80041611Wystąpił błąd podczas podpisywania pliku.INS_E_PODPIS_PLIKU_BLAD_OGOLNY
0x80041612Brak certyfikatu wymaganego do podpisu elektronicznego.INS_E_PODPIS_PLIKU_BLAD_BRAK_CERTYFIKATU
0x80041613Wystąpił błąd podczas składania podpisu elektronicznego, z powodu braku dostępu do podpisywanego pliku.INS_E_PODPIS_PLIKU_BLAD_DOSTEP_DO_PLIKU
0x80041614Wystąpił błąd podczas składania podpisu elektronicznego, z powodu błędu odczytu podpisywanego pliku.INS_E_PODPIS_PLIKU_BLAD_ODCZYT_PLIKU
0x80041615Wystąpił błąd podczas składania podpisu elektronicznego, z powodu braku dostępu do pliku z podpisem.INS_E_PODPIS_PLIKU_BLAD_DOSTEP_DO_PLIKU_PODPISU
0x80041616Istnieje już kontrahent o podanym numerze PESEL.INS_E_KH_POWIELONY_PESEL
0x80041617Nie można wykonać operacji ponieważ zamówienie nie zostało zrealizowane bez dokumentu.INS_E_GTA_ZAM_NIEZREALIZOWANE_BEZ_DOKUMENTU
0x80041618Brak uprawnień do zapisu w lokalizacji podanej w "Ustawieniach aktualizacji programu".INS_E_CLOUD_WRITE_ACCESS
0x80041619Brak pola własnego pozycji o podanej nazwie.INS_E_GTA_POLE_WLASNE_POZYCJI_NIE_ISTNIEJE
0x8004161ABłąd zapisu w lokalizacji podanej w "Ustawieniach aktualizacji programu".INS_E_CLOUD_WRITE_ERROR
0x8004161BLokalizacja podana w "Ustawieniach aktualizacji programu" jest niedostępna.INS_E_CLOUD_INVALID_PATH
0x8004161CNie można rozliczać między sobą walut obcych.INS_E_SKOJARZANIE_BLEDNE_WALUTY
0x8004161DŻadna z kwot nie może być ujemna.INS_E_UJEMNE_WARTOSCI_W_GRIDZIE
0x8004161EOperacja dostępna wyłącznie dla działania windykacyjnego.INS_E_OPERACJA_WINDYKACYJNA
0x8004161FNależy podać odbiorcę dla dokumentu.INS_E_SUB_BRAK_ODBIORCY
0x80041620Działanie windykacyjne musi być powiązane z jednym kontrahentem.INS_E_NIEPRAWIDLOWY_KLIENT_DZIALANIA_WINDYKACYJNEGO
0x80041621Nota odsetkowa związana z rozrachunkiem jest już zadekretowana/zaksięgowana. Nie można modyfikować takiego rozrachunku.INS_E_NOTA_ODSETKOWA_ZADEKRETOWANA_EDYCJA
0x80041622Nota odsetkowa związana z rozrachunkiem jest już zadekretowana/zaksięgowana. Nie można usunąć takiego rozrachunku.INS_E_NOTA_ODSETKOWA_ZADEKRETOWANA_USUNIECIE
0x80041623Połączenie z bazą danych zostało przerwane w Programie serwisowym.INS_E_BAZA_ODLACZONA
0x80041624Nie można usunąć rozrachunku, dla którego wystawiono wezwanie do zapłaty.INS_E_ROZRACHUNEK_MA_WEZWANIE
0x80041625Brak wymaganego uprawnienia do dodania usługi jednorazowej.INS_E_GTA_USL_JEDNORAZOWA_BRAK_UPRAWNIEN
0x80041626Uprawnienie Działania windykacyjne - Możliwość ustawienia dla działania braku opiekuna nie jest dostęne dla zalogowanego użytkownika. Skontaktuj się z administratorem programu, by je uzyskać.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_USTAWIENIA_BEZ_OPIEKUNA_DZIALANIA_WIND
0x80041627Uprawnienie Działania windykacyjne - Możliwość ustawienia innego opiekuna dla działania niż użytkownik zalogowany nie jest dostęne dla zalogowanego użytkownika. Skontaktuj się z administratorem programu, by je uzyskać.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_USTAWIENIA_INNY_OPIEKUN_DZIALANIA_WIND
0x80041628Brak ustawionej płatności gotówką na dokumencie.INS_E_GTA_PLATNOSC_GOTOWKA_BRAK
0x80041629Brak ustawionej płatności przelewem na dokumencie.INS_E_GTA_PLATNOSC_PRZELEW_BRAK
0x8004162AWybrany wzorzec nie obsługuje drukowania do plików PDF.INS_E_GTA_NIEPOPRAWNY_TYP_PLIKU_WZORCA
0x8004162BDziałanie windykacyjne powiązane z notą odsetkową lub wezwaniem do zapłaty nie może być cykliczne.INS_E_DZIALANIE_WINDYKACYJNE_CYKLICZNE
0x8004162CUsunięcie dokumentu nie jest możliwe. Istnieje wezwanie do zapłaty powiązane z rozrachunkiem utworzonym przez ten dokument.INS_E_DOKUMENT_ROZRACHUNEK_MA_WEZWANIE
0x8004162DNie można usunąć elementu, ponieważ jest używany w kartotece towarów.INS_E_PKWIU_UZYWANE_W_TOWARZE
0x8004162ENie można usunąć systemowej formy działania windykacyjnego.INS_E_DEL_SL_FORM_ZD_WIND_SYS
0x8004162FNie można edytować systemowej formy działania windykacyjnego.INS_E_EDIT_SL_FORM_ZD_WIND_SYS
0x80041630Nie można usunąć tego szablonu, ponieważ jest wykorzystywany w parametrach windykacji.INS_E_SZABLON_W_PARAMETRACH
0x80041631Brak elementu o podanym identyfikatorze w słowniku PKWiU.INS_E_PKWIU_ZLY_IDENTYFIKATOR
0x80041632Brak uprawnień do programu Gestor w wersji 1.29.INS_E_WIND_BRAK_CRM_1_29
0x80041633Brak uprawnień do programu Subiekt/Rewizor w wersji 1.29.INS_E_WIND_BRAK_KONDOR_PERKOZ_1_29
0x80041634Brak uprawnień do programu Subiekt/Rewizor w wersji 1.29.INS_E_WIND_KONDOR_PERKOZ_BRAK_1_29
0x80041635Brak uprawnień do programu Gestor w wersji 1.29.INS_E_WIND_CRM_BRAK_1_29
0x80041636Nie można modyfikować/usuwać predefiniowanych szablonów działań.INS_E_SZABLON_PREDEFINIOWANY
0x80041637Do korzystania ze wszystkich opcji słownika Formy windykacji konieczna jest licencja na program Gestor w wersji 1.29 oraz na program Subiekt lub Rewizor w wersji 1.29.INS_E_WIND_SL_FORMY_WIND_BRAK_REW_SUB_1_29
0x80041638Nie znaleziono informacji o serwisie bankowym.INS_E_BE_BRAK_KONTENERA
0x80041639Towar nie podlega akcyzie.INS_E_AKCYZA_NIE_PODLEGA
0x8004163ADane o dokumencie dostawy są wyłączone w parametrach handlowych.INS_E_AKCYZA_WYLACZONA
0x8004163BNiepoprawny identyfikator elementu ze słownika zwolnień z akcyzy.INS_E_ZWOLNIENIE_Z_AKCYZY_BRAK_W_SLOWNIKU
0x8004163CTylko faktura sprzedaży zwykła lub końcowa może być dokumentem dostawy.INS_E_DOK_DOSTAWY_FAKTURA
0x8004163DObsługa dokumentu dostawy jest wyłączona.INS_E_AKCYZA_NIE_DOTYCZY
0x8004163ENiepoprawny numer rachunku bankowego.INS_E_NIEPOPRAWNY_NYMER_RACHUNKU
0x8004163FNumerację można zmieniać tylko dla pełnego dokumentu dostawy.INS_E_AKCYZA_PELNY_DOK_DOST
0x80041640Szansa sprzedaży nie jest powiązana z żądanym dokumentem.INS_E_SZANSA_BRAK_DOKUMENTU
0x80041641Nie można usunąć tego rachunku. Istnieją transakcje oczekujące wystawione dla tego rachunku.INS_E_ISTNIEJA_TRANSAKCJE_POWIAZANE
0x80041642Należy ustawić powód zwolnienia z akcyzy.INS_E_AKCYZA_BRAK_ZWOLNIENIA
0x80041643Brak rachunku bankowego z dostępem do bankowości on-line.INS_E_EBANK_BRAK_RACHUNKOW
0x80041644Nie można zmienić działania na zwykłe ponieważ powiązano z nim dokument windykacyjny, rozrachunek lub dłużnika innego niż kontrahent.INS_E_GTA_ZADANIE_NIE_MOZNA_USUNAC_FLAGI_WINDYKACYJNE
0x80041645Brak aktywnej sesji logowania.INS_E_EBANK_BRAK_AKTYWNYCH_SESJI
0x80041646Wstawianie towarów będących w systemie VAT marża na dokumenty rozchodu jest zablokowane.INS_E_DOK_TOWAR_MARZOWY
0x80041647Wstawianie towarów spoza systemu VAT marża na fakturę VAT marża jest zablokowane.INS_E_DOK_TOWAR_NIEMARZOWY
0x80041648Jesteś już zalogowany do tego konta bankowego.INS_E_BANK_PODWOJNE_LOGOWANIE
0x80041649Nie znaleziono rachunków bankowych podmiotu możliwych do synchronizacji.INS_E_BRAK_POWIAZANYCH_KONT
0x8004164ANie można usunąć tego szablonu, ponieważ jest wykorzystywany w parametrach dokumentów.INS_E_SZABLON_W_PARAMETRACH_DOK
0x8004164BNie można usunąć tego szablonu, ponieważ jest wykorzystywany w parametrach towarów.INS_E_SZABLON_W_PARAMETRACH_TOW
0x8004164CNie można usunąć użytkownika, który ma ustawiony dostęp do bankowości on-line.INS_E_PERSONEL_EBANK
0x8004164DBrak rachunku bankowego z dostępem do bankowości on-line dla zalogowanego użytkownika.INS_E_EBANK_BRAK_RACHUNKOW_PERSONEL
0x8004164EBrak sprawozdania o podanym identyfikatorze.INS_E_SPRAWOZDANIE_ZLY_IDENTYFIKATOR
0x8004164FPodano daty spoza aktualnego roku obrotowego.INS_E_SPRAWOZDANIE_ZLE_DATY
0x80041650Nie udało się odczytać zapisanego stanu sprawozdania o podanym identyfikatorze.INS_E_ZAPISANY_STAN_BLAD
0x80041651Brak aktywnej sesji logowania.INS_E_BRAK_AKTYWNEJ_SESJI_LOGOWANIA
0x80041652Przelew odrzucono. Status transakcji nie pozwala na przesłanie jej do banku.INS_E_BLEDNY_STATUS_PRZELEWU
0x80041653Nie można wprowadzić towaru, ponieważ jest on już uwzględniony na pozycji %1 i włączona jest kontrola unikalności pozycji dokumentu.INS_E_KONTROLA_POZYCJI_IWC
0x80041654Nie wybrano certyfikatu dla podpisu elektronicznego w parametrach handlowych.INS_E_NIE_WYBRANO_CERTYFIKATU_DO_PODPISU
0x80041655Brak rachunku bankowego dla wybranego odbiorcy.INS_E_BRAK_RACHUNKOW_BANKOWYCH_DLA_WYBRANEGO_ODBIORCY
0x80041656Nie można wykonać operacji w zablokowanym okresie.INS_E_TRANSAKCJA_OCZEKUJACA_BLOKADA_OKRESU
0x80041657Nie można usunąć użytkownika wybranego w szablonie działania.INS_E_PERSONEL_OPIEKUN_SZABLONU
0x80041658Status transakcji oczekującej nie pozwala na jej usunięcie.INS_E_STATUS_TRANSAKCJI_NIE_USUWAC
0x80041659Nie można usunąć zaznaczonej pozycji ponieważ istnieją późniejsze wpisy.INS_E_HIST_TRANS_NIE_USUWAC_BO_NOWSZE
0x8004165AAutoryzacja nie powiodła się. Błędny status transakcji.INS_E_AUTORYZACJA_STATUS
0x8004165BPobieranie statusu nie powiodło się. Błędny status transakcji.INS_E_POBIERZSTATUS_STATUS
0x8004165CUsuwanie z banku nie powiodło się. Błędny status transakcji.INS_E_USUNZBANKU_STATUS
0x8004165DNie można dodać transakcji oczekującej. Kontrahent powiązany z operacją bankową nie ma podanego adresu.INS_E_BRAK_ADRESU_KHNNT
0x8004165ETransakcje oczekujące można tworzyć tylko na podstawie wypłat.INS_E_TRANS_TYLKO_DLA_WYPLAT
0x8004165FBrak pola "tytułem".INS_E_TRANS_Z_OPER_BRAK_TYTULU
0x80041660Brak rachunku bankowego odbiorcy.INS_E_TRANS_Z_OPER_BRAK_RACH
0x80041661Brak danych kontrahenta.INS_E_TRANS_Z_OPER_BRAK_KHNNT
0x80041662Dodano już transakcję oczekującą.INS_E_TRANS_Z_OPER_JUZ_JEST
0x80041663Użytkownik nie wprowadził tokena.INS_E_TOKEN_ANULUJ
0x80041664Transakcje oczekujące można tworzyć tylko na podstawie zobowiązań.INS_E_TRANS_TYLKO_DLA_ZOBOWIAZAN
0x80041665Rozrachunek jest już powiązany z transakcją z homebankingu lub bankowości on-line.INS_E_TRANS_Z_ROZRACH_JUZ_JEST
0x80041666Nie można zaimportować dokumentu, ponieważ VAT na fakturze wyliczony jest wg zasad ogólnych, a schemat importu wymaga wartości wyliczonych wg marży.INS_E_FM_ZAKAZ_IMPORTU
0x80041667Nie można tworzyć transakcji oczekujących dla instytucji.INS_E_TRANS_NIE_DLA_INSTYT
0x80041668Nie można usunąć tego rachunku ponieważ istnieją powiązane z nim zapisy w historii transakcji.INS_E_FIN_RACHUNEK_MA_HISTORIE
0x80041669Wycofano zmiany w transakcji oczekującej.INS_E_ANULOWANO_ZMIANE_KWOTY_TO
0x8004166ANie udało zapisać się pozycji dokumentu VAT.INS_E_VAT_BRAK_POZYCJI
0x8004166BDo korzystania z bankowości on-line wymagane jest posiadanie aktywnego abonamentu.INS_E_EBANK_BRAK_AKTYWNY_ABO
0x8004166CBrak rachunku bankowego kontrahenta.INS_E_TRANSAKCJA_BRAK_RACHUNKU_KHNT
0x8004166DFaktura uproszczona może dokumentować wyłącznie sprzedaż krajową (bez wysyłkowej) prowadzoną w złotówkach lub Euro.INS_E_ZLA_WALUTA_LUB_TRANSAKCJA_FAKTURY_UPROSZCZONEJ
0x8004166EFaktury uproszczone zostały dopuszczone prawnie od %1. Przed tą datą dokument nie może być wystawiany.INS_E_FSU_PRZED_DATA
0x8004166FWartość faktury uproszczonej przekracza dopuszczalną kwotę. Należy przekształcić dokument w fakturę zwykłą.INS_E_FSU_MAX_KWOTA
0x80041670Brak daty zakończenia dostawy.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_VAT_BRAK_DATY_ZAK_DOST
0x80041671Brak umowy o pracę ze zdefiniowanym stanowiskiem pracy w szczególnym charakterze.INS_E_KOM_BRAK_UMOWY_SZCZEG_CHAR
0x80041672Nie wszystkie dokumenty źródłowe pochodzą z tego samego miesiąca.INS_E_GTA_ZRODLOWE_MIESIAC
0x80041673Wybrana deklaracja nie może być podpisana danymi autoryzującymi.INS_E_EDEKL_NIE_OBSLUGUJE_DANE_AUTORYZUJACE
0x80041674Podpis deklaracji danymi autoryzującymi jest dostępny tylko dla podatników będących osobami fizycznymi.INS_E_EDEKL_ZLY_TYP_PODMIOTU
0x80041675Niepełne dane autoryzujące. Brak numeru NIP i PESEL.INS_E_EDEKL_BRAK_IDENTYFIKATORA_PODATNIKA
0x80041676Istnieje już korekta KUP dla dokumentu.INS_E_RACH_KOR_KUP_ISTNIEJE_KOREKTA
0x80041677Obiekt Rozliczenia nie ma wypełnionej tabelki VAT.INS_E_IMPORT_BRAK_VAT_DLA_ROZL
0x80041678Pozycje zawierają opakowanie zwrotne. Zablokowano możliwość włączenia metody kasowej.INS_E_METODA_KASOWA_OPAKOWANIA_BLOKADA
0x80041679Powiązane Rozliczenie zostało przekazane do księgowości. Nie można edytować dokumentu.INS_E_FIN_ROZLICZENIE_ZAIMPORTOWANE
0x8004167ANależy podać termin płatności i termin korekty KUP.INS_E_RACH_KOR_KUP_BRAK_TERMINU_PLATNOSCI
0x8004167BBrak numeru dokumentu korygowanego.INS_E_RACH_KOR_KUP_BRAK_NR_DOK_KORYGOWANEGO
0x8004167CNależy podać datę płatności przy zaznaczonej płatności częściowej.INS_E_RACH_KOR_KUP_PLATNOSC_CZESCIOWA
0x8004167DWykorzystano już wszystkie dostępne stawki VAT.INS_E_ROZL_BRAK_STAWEK_VAT
0x8004167ENie można wystawić korekty KUP lub ponownego zaliczenia dla dokumentu z wyłączoną obsługą korekt KUP.INS_E_RACH_KOR_KUP_BRAK_OBSLUGI
0x8004167FNie można usunąć dokumentu dla którego wystawiono korektę KUP lub ponowne zaliczenie do KUP.INS_E_RACH_KOR_KUP_USUWANIE_DOK_KORYGOWANEGO
0x80041680Nie można zapisać dokumentu z włączoną metodą kasową, jeżeli pozycje zawierają opakowania zwrotne.INS_E_METODA_KASOWA_OPAKOWANIA_ZWROTNE
0x80041681Wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie towarów nie dopuszcza użycia metody kasowej.INS_E_METODA_KASOWA_TRANSAKCJA_VAT
0x80041682Nie można wystawić korekty VAT lub ponownego zaliczenia dla dokumentu z wyłączoną obsługą korekt VAT.INS_E_RACH_KOR_VAT_BRAK_OBSLUGI
0x80041683Nie można usunąć dokumentu dla którego wystawiono korektę VAT lub ponowne zaliczenie do VAT.INS_E_RACH_KOR_VAT_USUWANIE_DOK_KORYGOWANEGO
0x80041684Należy podać termin płatności i termin korekty VAT.INS_E_RACH_KOR_VAT_BRAK_TERMINU_PLATNOSCI
0x80041685Nie można unieważnić dokumentu ponieważ istnieją powiązane korekty KUP lub ponowne zaliczenie do KUP.INS_E_UNIWAZNIENIE_KUP_KOREKTA_ZALICZENIE
0x80041686Termin płatności nie może być wcześniejszy niż data zdarzenia gospodarczego.INS_E_KOR_KUP_TERMIN_PLATNOSCI_WCZESNIEJSZY_NIZ_DATA_ZG
0x80041687Data zapłaty nie może być wcześniejsza niż data zdarzenia gospodarczego.INS_E_KOR_KUP_DATA_PLATNOSCI_WCZESNIEJSZA_NIZ_DATA_ZG
0x80041688Termin korekty KUP nie może być wcześniejszy niż termin płatności.INS_E_KOR_KUP_TERMIN_KOREKTY_WCZESNIEJSZY_NIZ_TERMIN_PLATNOSCI
0x80041689Termin płatności nie może być wcześniejszy niż data wystawienia.INS_E_KOR_VAT_TERMIN_PLATNOSCI_WCZESNIEJSZY_NIZ_DATA_WYSTAWIENIA
0x8004168AData zapłaty nie może być wcześniejsza niż data data wystawienia.INS_E_KOR_VAT_DATA_PLATNOSCI_WCZESNIEJSZA_NIZ_DATA_WYSTAWIENIA
0x8004168BTermin korekty VAT nie może być wcześniejszy niż termin płatności.INS_E_KOR_VAT_TERMIN_KOREKTY_WCZESNIEJSZY_NIZ_TERMIN_PLATNOSCI
0x8004168CIstnieje już korekta VAT dla dokumentu.INS_E_RACH_KOR_VAT_ISTNIEJE_KOREKTA
0x8004168DNie można wykonać rozkojarzenia, ponieważ powiązane Rozliczenie zostało przekazane do księgowości. INS_E_ROZLICZENIE_ZAIMPORTOWANE_ROZKOJAR
0x8004168ENie można usunąć daty płatności ponieważ istnieje ponowne zaliczenie do KUP dla dokumentu.INS_E_KOR_KUP_BRAK_DATY_PLATNOSCI
0x8004168FNiepoprawny sposób rozliczenia VAT - dla wybranego typu dokumentu, kategorii i sposobu rozliczenia VAT istnieją już schematy importu. Nie można dodać kolejnego schematu dla podanego sposobu rozliczenia VAT.INS_E_ISTNIEJA_SCHEMATY_DLA_ROZLICZENIA_VAT
0x80041690Niepoprawny sposób rozliczenia VAT - istnieją już schematy dla wybranego typu dokumentu, kategorii i sposobu rozliczenia VAT. Nie można dodać schematu dla dowolnego sposobu rozliczenia VAT.INS_E_ISTNIEJA_SCHEMATY_DLA_ROZLICZENIA_VAT_DOWOLNEJ
0x80041691Miesiąc "do" nie może być wcześniejszy niż miesiąc "od".INS_E_RMUA_MIESIAC_OD_DO_MNIEJSZY
0x80041692Niepoprawna wartość jednego z miesięcy.INS_E_RMUA_MIESIAC_OD_DO_ZLY
0x80041693Niepoprawna wartość roku.INS_E_RMUA_MIESIAC_ROK_ZLY
0x80041694Brak pracownika o podanym identyfikatorze.INS_E_RMUA_BRAK_PRACOWNIKA
0x80041695Brak wzorca wydruku o podanym identyfikatorze.INS_E_RMUA_BRAK_WZW
0x80041696Niepoprawny typ wzorca wydruku.INS_E_RMUA_ZLY_TYP_WZW
0x80041697Dla wybranego pracownika brak wynagrodzeń w wybranym okresie.INS_E_RMUA_BRAK_SKLADKI
0x80041698Należy podać datę wystawienia dokumentu źródłowego.INS_E_RACH_KOR_VAT_BRAK_DATA_WYSTAWIENIA_DOK_KOR
0x80041699Należy podać datę upływu terminu płatności dokumentu źródłowego.INS_E_RACH_KOR_VAT_BRAK_TERMINU_PLATNOSCI_DOK_KOR
0x8004169AData zapłaty nie może być wcześniejsza niż data wystawienia.INS_E_RACH_VAT_SP_MK_DATA_ZAPLATY_MNIEJSZA_OD_DATY_WPISU
0x8004169BData zapłaty nie może być wcześniejsza niż data otrzymania.INS_E_RACH_VAT_ZAK_MK_DATA_ZAPLATY_MNIEJSZA_OD_DATY_WPISU
0x8004169CZaznaczono znacznik Naliczaj VAT po zapłaceniu dokumentu.Jednocześnie aktywna jest sekcja Koryguj VAT. Zapis takiego dokumentu jest niedozwolony.INS_E_RACH_VAT_SP_MK_KOREKTA_VAT
0x8004169DZaznaczono znacznik Odliczaj VAT po zapłaceniu dokumentu.Jednocześnie aktywna jest sekcja Koryguj VAT. Zapis takiego dokumentu jest niedozwolony.INS_E_RACH_VAT_ZAK_MK_KOREKTA_VAT
0x8004169ENie można wydrukować załącznika VAT-ZD na oryginalnym wzorcu.INS_E_DRUK_DEKL_VAT_ZD_ORYG
0x8004169FNie wypełniono miesiąca odliczenia.INS_E_RACH_VAT_BRAK_MC_ODLICZENIA
0x800416A0Nie można autoryzować transakcji podczas zalogowania certyfikatem. Funkcja niedostępna dla BRE Banku. INS_E_BRE_AUTORYZACJA_CERT
0x800416A1Przelew odrzucono. Status transakcji nie pozwala na jej autoryzację.INS_E_AUTORYZACJA_KILKU_STATUS
0x800416A2Pobieranie potwierdzenia z banku nie powiodło się. Błędny status transakcji.INS_E_POBIERZPOTWIERDZENIE_STATUS
0x800416A3Brak możliwości zbiorczego wysyłania transakcji wraz z autoryzacją dla logowania tokenem.INS_E_EBANK_WYSYLANIE_ZB_TOKEN
0x800416A4Istnieje już rachunek bankowy o podanym numerze powiązany z Bankowością on-line.INS_E_FIN_RACHBANK_ISTNIEJE
0x800416A5Użytkownik nie posiada loginu dla rachunku powiązanego z Bankowością on-line.INS_E_EBANK_BRAK_LOGINU_RACHUNKI_PERSONEL
0x800416A6Data dokumentu nie może być wcześniejsza od daty ostatniego zwrotu magazynowego.INS_E_SU_NIEPOPRAWNA_DATA_SA_POZNIEJSZE_ZWROTYMAG
0x800416A7Użytkownik zrezygnował z wysyłania transakcji do banku.INS_E_EBANK_ANULOWANIE_WYSYLANIA
0x800416A8Pole deklaracja dla przelewu do ZUS musi mieć sześcioznakowy format daty ( RRRRMM ).INS_E_EBANK_PRZELEW_ZUS_DEKLARACJA_OKRES
0x800416A9Pole numer deklaracji dla przelewu do ZUS musi mieć format dwucyfrowej liczby.INS_E_EBANK_PRZELEW_ZUS_NR_DEKLARACJI
0x800416AANiepoprawny numer REGON.INS_E_EBANK_PRZELEW_REGON
0x800416ABNiepoprawny numer PESEL.INS_E_EBANK_PRZELEW_PESEL
0x800416ACNależy wybrać typ identyfikatora.INS_E_EBANK_PRZELEW_TYP_IDENTYFIKATORA
0x800416ADNależy podać identyfikator.INS_E_EBANK_PRZELEW_IDENTYFIKATOR
0x800416AENależy podać typ wplaty.INS_E_EBANK_PRZELEW_TYP_WPLATY
0x800416AFNależy wstawić numer rachunku określający rodzaj składki płatności ZUS.INS_E_EBANK_PRZELEW_ZUS_ZLY_RB
0x800416B0Rachunek bankowy o podanym numerze już istnieje dla tej instytucji.INS_E_RACH_BANK_JUZ_ISTNIEJE
0x800416B1Nie można nadać identyfikatora transakcji oczekującej.INS_E_INVALID_IDENTITY_BANK
0x800416B2Brak numeru identyfikacyjnego nabywcy.INS_E_SU_DOK_BRAK_NR_IDENT_NABYWCY
0x800416B3Brak uprawnienia do wyświetlenia biblioteki dokumentów.INS_E_BIBL_DOK_WYSWIETL_BRAK_UPRAWNIEN
0x800416B4Obiekt nie został jeszcze zapisany, nie można skorzystać z biblioteki dokumentów.INS_E_BIBL_DOK_NIE_ZAPISANY
0x800416B5Liczba dni urlopu wypoczynkowego na żądanie nie może być większa niż całkowita liczba dni urlopu wypoczynkowego.INS_E_KADRY_EWOS_DNI_URL_NA_ZADANIE
0x800416B6Brak uprawnienia do dodawania plików do biblioteki dokumentów.INS_E_BIBL_DOK_DODAJ_BRAK_UPRAWNIEN
0x800416B7Brak uprawnienia do usuwania plików z biblioteki dokumentów.INS_E_BIBL_DOK_USUN_BRAK_UPRAWNIEN
0x800416B8Brak uprawnienia do zapisywania plików z biblioteki dokumentów.INS_E_BIBL_DOK_ZAPISZ_BRAK_UPRAWNIEN
0x800416B9Brak pliku o podanej nazwie.INS_E_BIBL_DOK_BRAK_PLIKU
0x800416BABrak pliku o podanym identyfikatorze w bibliotece dokumentów.INS_E_BIBL_DOK_BRAK_PLIKU_IDENT
0x800416BBNależy podać symbol deklaracji. INS_E_BRAK_SYM_DEKL
0x800416BCSymbol podany w operacji bankowej nie znajduje się w słowniku "Symbole deklaracji".INS_E_BRAK_SYM_DEKL_W_SLOWNIKU
0x800416BDNależy podać okres.INS_E_EBANK_PRZELEW_US_PUSTY_OKRES
0x800416BEOperacja dostępna tylko dla posiadaczy e-abonamentu. Od ostatniego odświeżenia danych licencyjnych upłynęło ponad 3 dni, dlatego stan abonamentu jest nieznany. Odśwież informacje o licencjach (menu Pomoc/Zarządzanie licencjami/Odśwież).INS_E_EABONAMENT_OSTATNIE_POLACZENIE
0x800416BFDziewięcioznakowy Identyfikator Klienta musi mieć dziewięć znaków.INS_E_EBANK_DIK_BLAD
0x800416C0Należy wybrać usługę bankowości on-line.INS_E_EBANK_USLUGA_BLAD
0x800416C1Nie można zapisać transakcji oczekującej. Prawdopodobnie na innym stanowisku zmieniono przedrostek w usłudze bankowości on-line. Należy ponownie dodać transakcję oczekującą.INS_E_EBANK_ZMIANA_PRZEDROSTKA
0x800416C2Błędny typ numeru identyfikacyjnego nabywcy.INS_E_GTA_BLAD_TYPU_NRIDENTNABYWCY
0x800416C3Istnieją wystawione transakcje oczekujące lub historia transakcji dla tego rachunku.INS_E_EBANK_ISTNIEJE_TRANSAKCJA_LUB_HISTORIA
0x800416C4Nie można usunąć zalogowanego użytkownika.INS_E_EBANK_USUN_ZALOGOWANY
0x800416C5Nie można edytować zalogowanego użytkownika.INS_E_EBANK_EDYTUJ_ZALOGOWANY
0x800416C6Nie można edytować usługi. Istnieje aktywna sesja logowania.INS_E_EBANK_EDYTUJ_USLUGE_ZALOGOWANY
0x800416C7Nie można usunąć usługi. Istnieje aktywna sesja logowania.INS_E_EBANK_USUN_USLUGE_ZALOGOWANY
0x800416C8Nie można wybrać usługi. Istnieje aktywna sesja logowania.INS_E_EBANK_WYBIERZ_USLUGE_ZALOGOWANY
0x800416C9Nie można usunąć rachunku. Istnieje aktywna sesja logowania.INS_E_EBANK_USUN_RACHUNEK_ZALOGOWANY
0x800416CANie można edytować rachunku. Istnieje aktywna sesja logowania.INS_E_EBANK_EDYTUJ_RACHUNEK_ZALOGOWANY
0x800416CBNieprawidłowy Typ wpłaty dla mBanku. INS_E_EBANK_NIEPRAWIDLOWY_TYP_PRZEL_DLA_BANKU
0x800416CCDostęp do usług bankowości on-line ma wyłącznie użytkownik o uprawnieniach szefa firmy.INS_E_EBANK_USLUGA_NIE_SZEF
0x800416CDUslugi bankowości on-line są dostępne tylko z poziomu pulpitu konfiguracyjnego.INS_E_EBANK_USLUGA_NIE_PK
0x800416CENie można usunąć usługi ponieważ istnieją powiązane z nią zapisy w historii transakcji.INS_E_BANK_USUN_USLUGA_MA_HISTORIE
0x800416CFNie można usunąć usługi ponieważ istnieją powiązane z nią transakcje oczekujące.INS_E_BANK_USUN_USLUGA_MA_TRANSAKCJE_POWIAZANE
0x800416D0Istnieje już usługa bankowości on-line z takim samym identyfikatorem klienta.INS_E_EBANK_USLUGA_ISTNIEJE_IDENTYFIKATOR
0x800416D1Dokument kasowy jest częścią zatwierdzonego raportu - można go modyfikować w ograniczonym zakresie.INS_E_DOKUMENT_ZATW_RAPORT
0x800416D2Niepoprawny rodzaj zwrotu detalicznego - dla wybranego typu dokumentu, kategorii, sposobu rozliczenia VAT i rodzaju zwrotu detalicznego istnieją już schematy importu. Nie można dodać kolejnego schematu dla podanego rodzaju zwrotu detalicznego.INS_E_ISTNIEJA_SCHEMATY_DLA_RODZAJ_ZWROT_DETAL
0x800416D3Niepoprawny sposób rozliczenia VAT - istnieją już schematy dla wybranego typu dokumentu, kategorii, sposobu rozliczenia VAT i rodzaju zwrotu detalicznego. Nie można dodać schematu dla dowolnego rodzaju zwrotu detalicznego.INS_E_ISTNIEJA_SCHEMATY_DLA_RODZAJ_ZWROT_DETAL_DOWOLNEJ
0x800416D4Pozycja musi zawierać opakowanie.INS_E_OPAKOWANIE_JAK_TOWAR
0x800416D5Nie udało się wczytać dokumentu o podanym identyfikatorze.INS_E_SKUTEK_MAGAZYNOWY_IDENT
0x800416D6Dla dokumentu tego typu nie można wykonać zmiany skutku magazynowego.INS_E_SKUTEK_MAGAZYNOWY_STATUS
0x800416D7Brak uprawnień do zmiany skutku magazynowego.INS_E_SKUTEK_MAGAZYNOWY_UPR
0x800416D8Zmiany niektórych danych towarów są zablokowane z powodu przesłania ich do urządzeń fiskalnych.INS_E_MUZ_TOW_ZMIANY_ZABLOKOWANE
0x800416D9Wycofano zmiany w operacji bankowej.INS_E_ANULOWANO_ZMIANE_OP_BANK
0x800416DABrak aktywnej sesji logowania dla danego rachunku. Upewnij się, że jesteś zalogowany do prawidłowej usługi.INS_E_EBANK_AKTYWNA_SESJA_BEZ_TEGO_RACHUNKU
0x800416DBUprawnienia użytkownika pozwalają tylko na pracę offline w kontekście tego rachunku.INS_E_EBANK_PRACA_OFFLINE
0x800416DCBrak wymaganej nazwy dla kontrahenta jednorazowego.INS_E_KH_JEDN_NAZWA
0x800416DDBrak uprawnienia do wydruku ewidencji środków trwałych.INS_E_ST_EWID_WYDRUK_UPR
0x800416DEWybrany kontrahent nie jest jednorazowy.INS_E_KH_NIE_JEST_JEDNORAZOWY
0x800416DFBrak uprawnienia do wydruku karty wynagrodzeń pracownika.INS_E_KKW_WYDRUK_UPR
0x800416E0Nie dokonano wyboru umowy o pracę.INS_E_BRAK_WYBORU_UMOWY
0x800416E1Aby skorzystać z funkcji, należy aktywować niebieskiego PLUSA dla InsERT GT.INS_E_GTA_STATUS_ZMIEN_BONUS_1
0x800416E2Suma przedpłat nie może przekroczyć wartości dokumentu.INS_E_SUMA_PRZEDPLAT
0x800416E3Nie można usunąć dokumentu ponieważ jest dokumentem wzorcowym dla działania %1.INS_E_DOKUMENT_WZORCOWY_DZIALANIA
0x800416E4Próba wystawienia faktury zbiorczej w dniu późniejszym niż 15 dzień po miesiącu dostawy.INS_E_GTA_ZRODLOWE_MIESIAC_15DZIEN
0x800416E5Należy podać nazwę kategorii zawierającą przynajmniej jeden znak (różny od spacji).INS_E_SL_KAT_POZ_DKR_NAZWA_NIEPRAWIDLOWA
0x800416E6Należy podać unikalną nazwę kategorii. Istnieje już kategoria o podanej nazwie.INS_E_SL_KAT_POZ_DKR_NAZWA_POWIELONA
0x800416E7Niepoprawny identyfikator przyczyny korekty.INS_E_ZLA_PRZYCZYNAKOREKTY
0x800416E8Nie wybrano dokumentu wzorcowego dla działania.INS_E_BRAK_DOKUMENTU_WZORCOWEGO_DLA_DZIALANIA
0x800416E9Dokument wzorcowy nie istnieje lub nie znajduje się w profilu danych bieżącego użytkownika.INS_E_DOKUMENT_WZORCOWY_NIE_ISTNIEJE_LUB_POZA_PROFILEM
0x800416EABłąd ustalania czasu letniego/zimowego.INS_E_EBANK_CZAS
0x800416EBBrak certyfikatu wymaganego do nawiązania połączenia z bankiem.INS_E_EBANK_BLAD_BRAK_CERTYFIKATU
0x800416ECBłąd konfiguracji WebService.INS_E_EBANK_BLAD_KONFIGURACJI_WS
0x800416EDBłąd przy pobieraniu informacji o certyfikacie. Prawdopodobnie ustawiony certyfikat nie znajduje się na tym komputerze.INS_E_BLAD_POBIERANIA_CERTYFIKATU
0x800416EEBrak wymaganej kategorii dla pozycji %1!d! dekretu.INS_E_DKR_KATEGORIA_POZYCJI_WYMAGANA
0x800416EFZaplanowany w tym działaniu dokument został już wystawiony.INS_E_ZAPLANOWANY_DOKUMENT_ZOSTAL_JUZ_WYSTAWIONY
0x800416F0Działanie, z którego wystawiono dokument, nie może być cykliczne.INS_E_ZADANIE_Z_DOKUMENTEM_NIE_MOZE_BYC_CYKLICZNE
0x800416F1Brak zestawu danych o podanym identyfikatorze.INS_E_BRAK_ZESTAWU_DANYCH
0x800416F2Niedopasowanie typu zestawu danych do typu schematu naklejek.INS_E_TYP_ZESTAWU_DANYCH
0x800416F3Brak certyfikatu serwera wymaganego do nawiązania połączenia z bankiem.INS_E_EBANK_BLAD_BRAK_CERTYFIKATU_SERWERA
0x800416F4Nie udało się otworzyć magazynu certyfikatów.INS_E_WYBOR_CERT_STORE
0x800416F5Błąd podczas użycia podpisu elektronicznego.INS_E_PODPIS_BLAD_PODPISU
0x800416F6Brak certyfikatu komunikacyjnego wymaganego do nawiązania połączenia z bankiem.INS_E_EBANK_ANULOWANO_WYBOR_CERT_KOM
0x800416F7Zrezygnowano z wyboru certyfikatu autoryzacyjnego. Wysyłanie transakcji zakończone niepowodzeniem.INS_E_EBANK_ANULOWANO_WYBOR_CERT_AUTOR
0x800416F8Niepoprawny identyfikator paczki.INS_E_EBANK_BLEDNY_IDENTYFIKATOR_PACZKI
0x800416F9Brak transakcji oczekujących w paczce.INS_E_EBANK_BRAK_ZLECEN_W_PACZCE
0x800416FANie można wystawiać faktur zaliczkowych z zamówień, ponieważ opcja ta została wyłączona w parametrach faktur zaliczkowych.INS_E_SU_BLOKADA_WYSTAWIANIA_FSZAL_DO_ZK
0x800416FBEksport zakończony niepowodzeniem. - Problem może powodować użycie we wzorcu wydruku czcionki Times New Roman. Należy we wzorcu wydruku zmienić czcionkę na inną. - Problem może wynikać z uszkodzenia czcionek przez poprawkę systemu Windows o numerze: KB3102429. Należy odinstalować poprawkę (Panel sterowania/Programy i funkcje) i zrestartować komputer.INS_E_EXPORT_PDF_TIMES
0x800416FCBrak wymaganej wartości CK dla pozycji %1!d! dekretu.INS_E_DKR_KATEGORIA_POZYCJI_WYMAGANA_REW
0x800416FDNie można usunąć korekty KUP wskazanej w Remanencie.INS_E_NIE_MOZNA_USUNAC_KOREKTY_UZYTEJ_W_REMANENCIE
0x800416FENie można usunąć roku, ponieważ istnieją naliczone różnice kursowe od środków pieniężnych. INS_E_REW_ROK_SA_ZAPISY_ROZNICE_KURSOWE_PIENIEZNE
0x800416FFNa dokumencie handlowym nie występują stawki VAT inne niż oo.INS_E_IMPORT_BRAK_ZAPISOW_INNYCH_NIZ_OO
0x80041700Data końca umowy musi być późniejsza niż ostatnia wypłata powiązana z tą umową.INS_E_SA_WYPLATY_DO_UMOWY_SKROC
0x80041701Data końca umowy musi być późniejsza niż ostatni wpis w ewidencji akordów powiązany z tą umową.INS_E_SA_AKORDY_DO_UMOWY_SKROC
0x80041702Data końca umowy musi być późniejsza niż ostatni wpis w ewidencji prowizji powiązany z tą umową.INS_E_SA_PROWIZJE_DO_UMOWY_SKROC
0x80041703Data końca umowy musi być późniejsza niż ostatni wpis w ewidencji naliczeń i potrąceń powiązany z tą umową.INS_E_SA_NALPOTR_DO_UMOWY_SKROC
0x80041704Data dokumentu nie może być późniejsza od daty dokumentu zbiorczego.INS_E_SU_NIEPOPRAWNA_DATA_ZWROTUMAG
0x80041705Należy ustawić znacznik naliczania VAT po otrzymaniu zapłaty.INS_E_GTA_VAT_BRAK_METODY_KASOWEJ
0x80041706Nie można usunąć dokumentu. Dekret i powiązany z nim zapis VAT znajdują się w różnych latach obrotowych.INS_E_USUWANIE_DEKRETU_VAT_ROZNE_LATA
0x80041707Nie można usunąć dokumentu. Zapis VAT i powiązany z nim dekret znajdują się w różnych latach obrotowych.INS_E_USUWANIE_VAT_DEKRETU_ROZNE_LATA
0x80041708W parametrach Ewidencji VAT zablokowano możliwość dodawania zapisów VAT z innych lat obrotowych do zamkniętych okresów.INS_E_REW_ROK_ZAMKNIETY_PARAMETR
0x80041709Nie można usunąć dokumentu. Zapis VAT i powiązany z nim zapis w KPiR znajdują się w różnych okresach obrotowych.INS_E_USUWANIE_VAT_KPIR_ROZNE_LATA
0x8004170ANie można usunąć dokumentu. KPiR i powiązany z nim zapis VAT znajdują się w różnych okresach obrotowych.INS_E_USUWANIE_KPIR_VAT_ROZNE_LATA
0x8004170BNie można usunąć dokumentu. Zapis VAT i powiązany z nim Przychód znajdują się w różnych okresach obrotowych.INS_E_USUWANIE_VAT_PRZYCHOD_ROZNE_LATA
0x8004170CNie można usunąć dokumentu. Przychód i powiązany z nim zapis VAT znajdują się w różnych okresach obrotowych.INS_E_USUWANIE_PRZYCHOD_VAT_ROZNE_LATA
0x8004170DWybrany okres nakłada się na już wyeksportowany.INS_E_GTA_KOMUNIKACJA_OKRESY_POWIELONE
0x8004170EW wysyłanej paczce znajdują się dokumenty z odłożonym skutkiem magazynowym.INS_E_GTA_KOMUNIKACJA_DOK_MAG_ODLOZONE
0x8004170FW wysyłanej paczce znajdują się dokumenty z wycofanym skutkiem magazynowym.INS_E_GTA_KOMUNIKACJA_DOK_MAG_WYCOFANE
0x80041710Podmiot nie jest oznaczony jako odział/centrala.INS_E_GTA_KOMUNIKACJA_TYP_PODMIOTU
0x80041711Brak obiektu w bazie danych o podanym identyfikatorze.INS_E_GTA_IDENTYFIKATOR
0x80041712Należy ustawić magazyn, kasę lub rachunek.INS_E_GTA_KOMUNIKACJA_MAG_KAS_RACH
0x80041713Brak dokumentów MM do wysłania.INS_E_GTA_BRAK_MM
0x80041714Brak uprawnienia do wysyłki do pliku.INS_E_GTA_WYSLIJ_DO_UPR
0x80041715Brak danych w kolekcji.INS_E_GTA_WYSLIJ_DO_BRAK_DANYCH
0x80041716Brak błędów zaokrągleń wynikających z naliczenia zrealizowanych różnic kursowych w wybranym okresie.INS_E_ROZNICE_BRAK_KOREKT
0x80041717Nie można usunąć roku, ponieważ istnieją zapisane stany sprawozdań. INS_E_REW_ROK_SA_ZAPISANE_RZS
0x80041718Wybrany rachunek bankowy nie jest rachunkiem podmiotu. INS_E_RB_PODMIOTU
0x80041719Nie można usunąć domyślnej kasy użytkownika.INS_E_FIN_KASA_UZYTKOWNIK
0x8004171ANa dokumencie nie wybrano płatności przelewem.INS_E_GTA_PLATNOSC_PRZELEW
0x8004171BNiepoprawny identyfikator rachunku bankowego.INS_E_GTA_RACH_BANK_ID
0x8004171CBrak uprawnienia do ustawienia braku opiekuna w działaniu.INS_E_GTA_DZIALANIE_OPIEKUN_BRAK
0x8004171DBrak uprawnienia do zmiany opiekuna w działaniu.INS_E_GTA_DZIALANIE_OPIEKUN_ZMIEN
0x8004171EBrak uprawnienia do ustawienia braku opiekuna w działaniu windykacyjnym.INS_E_GTA_DZIALANIE_OPIEKUN_BRAK_WIND
0x8004171FBrak uprawnienia do zmiany opiekuna w działaniu windykacyjnym.INS_E_GTA_DZIALANIE_OPIEKUN_ZMIEN_WIND
0x80041720Zapis w ewidencji VAT jest powiązany z rachunkiem za przejazd i nie podlega dekretowaniu.INS_E_VAT_POWIAZANY_RACHUNEK_PRZEJAZD_DEKRET
0x80041721Nie wybrano ewidencji VAT.INS_E_NIE_WYBRANO_EWID_VAT
0x80041722Dokument jest powiązany z zaksięgowanym dekretem, nie można go usunąć.INS_E_DEL_POWIAZANY_DEKRET_KS
0x80041723Dokument jest odnośnikiem do pliku.INS_E_GTA_BIBL_DOK_ODNOSNIK_ZAPIS
0x80041724Waluta jest już dodana do stanów początkowych.INS_E_GTA_RAPORT_KAS_WALUTA
0x80041725Aktualne saldo końcowe różni się od sumy salda początkowego oraz obciążeń i uznań wyciągu bankowego.INS_E_GTA_WYCIAG_ZATW_SALDA
0x80041726Wyciąg bankowy nie jest zatwierdzony.INS_E_GTA_WYCIAG_WYCOFANY
0x80041727Wyciąg bankowy jest już zatwierdzony.INS_E_GTA_WYCIAG_ZATWIERDZONY
0x80041728Stan gotówki w kasie różni się od stanu z raportu.INS_E_GTA_RK_STAN_KASY
0x80041729Istnieją dokumenty kasowe w okresie objętym raportem kasowym, nienależące do żadnego raportu kasowego.INS_E_GTA_RK_DOK_POZA_RAPORTEM
0x8004172ARaport kasowy zawiera dokumenty utworzone przez różnych użytkowników.INS_E_GTA_RK_ROZNI_UZYTKOWNICY
0x8004172BNieprawidłowy typ dokumentu, należy podać dokument kasowy.INS_E_GTA_RK_TYP_DOKUMENTU
0x8004172CKasa dokumentu jest inna niż kasa raportu.INS_E_GTA_RK_KASA_DOKUMENTU
0x8004172DBrak dokumentu kasowego o podanym identyfikatorze.INS_E_GTA_RK_BRAK_DOKUMENTU
0x8004172ENieprawidłowy typ dokumentu, należy podać dokument bankowy.INS_E_GTA_WB_TYP_DOKUMENTU
0x8004172FRachunek dokumentu jest inny niż rachunek raportu.INS_E_GTA_WB_RACH_DOKUMENTU
0x80041730Brak dokumentu bankowego o podanym identyfikatorze.INS_E_GTA_WB_BRAK_DOKUMENTU
0x80041731Brak waluty o podanym symbolu lub waluta jest nieaktywna.INS_E_GTA_ZLA_WALUTA
0x80041732Limit czasu użytkowania programu w wersji demo został przekroczony. Dalsza praca z programem będzie możliwa po aktualizacji danych licencyjnych.INS_E_ERP_DEMO_EXPIRED
0x80041733Nie można dodać dokumentu do wyciągu. Nie istnieje, jest na wyciągu, nieprawidłowy typ, data, rachunek lub status księgowy.INS_E_GTA_WYCIAG_BANKOWY_DODAJ_DOKUMENT
0x80041734Grupa jest wykorzystywana w danych inwentaryzacji.INS_E_SL_GRUPA_TW_WYKORZYSTYWANA_W_INWENTARYZACJACH
0x80041735Uruchomienie kreatora wymaga aktywacji licencji (menu Pomoc | Zarządzanie licencjami). W tym celu skontaktuj się z najbliższym partnerem firmy InsERT. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy, w rozdziale "Ulepszenia i aktywacje".INS_E_ACTIVATION_MULTISTORE
0x80041736Uruchomienie kreatora wymaga serwera bazodanowego w wersji minimum SQL Server 2005.INS_E_MIN_VER_SQL
0x80041737Nie można edytować deklaracji dla której została wygenerowana deklaracja elektroniczna. Aby edytować deklarację należy usunąć deklarację elektroniczną.INS_E_DEKL_POPRAWA_EDEKL_I_GENEROWANIE
0x80041738Nie można usuwać deklaracji dla której została wygenerowana deklaracja elektroniczna. Aby usunąć deklarację należy usunąć deklarację elektroniczną.INS_E_DEKL_USUWANIE_EDEKL_I_GENEROWANIE
0x80041739Dokument jest powiązany ze składkami wspólnika, nie można go usunąć. Usunięcie dokumentu jest możliwe z poziomu Ewidencji składek wspólników.INS_E_DOK_POW_S_WS
0x8004173ANaliczenie zostało dodane do Ewidencji odliczeń/obniżek.INS_E_WSPOLNIK_NALICZENIE_ODLICZENIA
0x8004173BBrak elementów w kolekcji.INS_E_GTA_NAKLEJKI_BRAK_OBIEKTOW
0x8004173CBrak szablonu naklejki o podanym identyfikatorze.INS_E_GTA_NAKLEJKI_BRAK_SZABLONU
0x8004173DNiedopasowanie typu szablonu naklejki do drukowanego obiektu.INS_E_GTA_NAKLEJKI_NIEDOPASOWANIE_TYPU_SZABLONU
0x8004173EBrak deklaracji Zaliczka CIT za wybrany okres.INS_E_DEKL_BRAK_ZAL_CIT
0x8004173FBrak deklaracji Zaliczka PIT za wybrany okres.INS_E_DEKL_BRAK_ZAL_PIT
0x80041740Brak deklaracji VAT za wybrany okres.INS_E_DEKL_BRAK_VAT7
0x80041741Brak deklaracji ZUS za wybrany okres.INS_E_DEKL_BRAK_ZUS
0x80041742Brak deklaracji w wybranym okresie.INS_E_DEKL_BRAK_DANYCH
0x80041743Brak zdefiniowanego pola nadpłata.INS_E_DEKL_BRAK_ZDEFINIOWANEGO_POLA_NADPLATA
0x80041744Wystąpił błąd podczas autentykacji do serwera.INS_E_GUS_WEBAPI_AUTH_FAILED
0x80041745Przekroczono dozwoloną liczbę zapytań do serwera w jednostce czasu. Spróbuj ponownie za chwilę.INS_E_GUS_WEBAPI_CONN_LIMIT
0x80041746Identyfikaor (token) wymagany podczas autentykacji do serwera jest niepoprawny.INS_E_GUS_WEBAPI_INVALID_TOKEN
0x80041747Dostęp do usługi został zablokowany, skontakuj się z działem pomocy technicznej firmy InsERT.INS_E_GUS_WEBAPI_BLACKLISTED
0x80041748Brak urzędów o zadanych parametrach.INS_E_GUS_WEBAPI_US_NOT_FOUND
0x80041749Wystąpił błąd przy pobieraniu danych z serwera.INS_E_GUS_WEBAPI_INTERNAL_SERVER_ERROR
0x8004174ANieprawidłowy identyfikator formy działania windykacyjnego.INS_E_GTA_FORMA_DZIALANIA_WINDYK_ID
0x8004174BW tym miesiącu wyliczono koszty eksploatacji zbiorczoINS_E_JUZ_WYKON_KSIENG_ZBIORCZE_WTYM_MIESACU
0x8004174CW tym miesiącu wyliczono koszty eksploatacji w rozbiciu na pojazdyINS_E_JUZ_WYKON_KSIENG_WROZBICIU_WTYM_MIESACU
0x8004174DIstnieje kategoria o podanej nazwie.INS_E_SL_STAWKA_ZASZEREGOWANIA_ISTNIEJE_NAZWA
0x8004174EStawka zaszeregowania jest używana w danych umów pracowników.INS_E_SL_STAWKA_ZASZEREGOWANIA_UZYWANE_UMOWADZIALSTANOWISKO
0x8004174FStawka zaszeregowania jest używana w słowniku Stanowisko.INS_E_SL_STAWKA_ZASZEREGOWANIA_UZYWANE_STANOWISKO
0x80041750Można usunąć wyłącznie wpis o najwyższej kategorii.INS_E_SL_STAWKA_ZASZEREGOWANIA_USUWANIE_NIZSZEJ_KATEGORII
0x80041751Niepoprawny typ identyfikatora.INS_E_KH_BLEDNY_TYP_IDENTYFIKATORA
0x80041752Zbyt duża liczba wyników. Zmień kryteria wyszukiwania.INS_E_GUS_WEBAPI_US_RESULT_TOO_LONG
0x80041753Do korzystania z pobierania danych US wymagane jest posiadanie aktywnego abonamentu.INS_E_GUS_WEBAPI_US_BRAK_AKTYWNY_ABO
0x80041754Magazyn %1 jest zsynchronizowany z %2. %3INS_E_SU_MAGAZYN_BLOKADA_SPRINT
0x80041755Nie można powielić dekretu powiązanego z bilansem otwarcia.INS_E_DEKRET_POWIEL_BO
0x80041756Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w dekretach księgowychINS_E_SL_KATEG_DEKRET
0x80041757Nie można usunąć transakcji jednolitej, ponieważ jest używana w dokumentach.INS_E_KH_TRANJEDN_UZYWANA_W_DOKUMENTACH
0x80041758Identyfikator nie może być pusty.INS_E_KH_PUSTY_ID
0x80041759Brak pola własnego o podanej nazwie.INS_E_GTA_POLE_WLASNE_NIE_ISTNIEJE
0x8004175AObiekt nie obsługuje pól własnych.INS_E_GTA_OBIEKT_NIE_MA_POL_WLASNYCH
0x8004175BObiekt nie istnieje.INS_E_GTA_OBIEKT_NIE_ISTNIEJE
0x8004175CDokument koszty eksploatacji pojazdów nie zawiera obiektu typu wspólnicy, który może być wykorzystany jako element kartoteki powiązanej.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_KEP_NIEPRAWIDLOWY_OBIEKT_DESCR
0x8004175DW parametrach Ewidencji VAT zablokowano możliwość dodawania zapisów VAT do nieaktywnych okresów.INS_E_RACH_OKRES_NIEAKTYWNY_PARAMETR
0x8004175EW parametrach Ewidencji VAT zablokowano możliwość dodawania zapisów VAT do nieistniejących okresów.INS_E_VAT_OKRES_NIEISTNIEJACY_PARAMETR
0x8004175FData końcowa musi być większa niż początkowa.INS_E_ECP_ZMIANA_CZASU_PRACY_DATA
0x80041760W okresie od %1 do %2 występują daty rozliczone wypłatą.INS_E_ECP_OKRES_ROZLICZENIE_WYPLATA
0x80041761W okresie od %1 do %2 występują daty rozliczone rachunkiem.INS_E_ECP_OKRES_ROZLICZENIE_RACHUNEK
0x80041762W okresie od %1 do %2 występują korekty rozliczone wypłatą.INS_E_ECP_OKRES_ROZLICZENIE_KOREKTA
0x80041763Nie można uruchomić vendero na podmiocie klienta biura rachunkowego.INS_E_MULTISTORE_KLIENT_BIURA
0x80041764Opcja korygowania VAT wyłączona.INS_E_RACH_VAT_BRAK_KORYGOWANIA_VAT
0x80041765Opcja niedostępna w trybie %1 korygowania VAT-u.INS_E_RACH_VAT_ZLA_OPCJA
0x80041766Nie można zmienić wartości parametru. Istnieje dokument powiązany.INS_E_RACH_VAT_ISTNIEJE_DOK_POWIAZANY
0x80041767Nie można ponownie rozliczyć VAT-u. Dokument korygowany nie istnieje.INS_E_RACH_VAT_NIE_ISTNIEJE_DOK_POWIAZANY
0x80041768Nie można ustawić znacznika płatności częściowej ponieważ nie uzupełniono daty zapłaty.INS_E_RACH_VAT_BRAK_DATY_PLATNOSCI
0x80041769Nieprawidłowy typ korygowania VAT-u dokumentu korygowanego.INS_E_RACH_ZLY_TYP_DOK_KORYGOWANEGO
0x8004176ABrak banku o podanym identyfikatorze.INS_E_GTA_TABELA_BANKU
0x8004176BDokument został podpisany podpisem elektronicznym, nie masz uprawień, aby go edytować.INS_E_DOK_PODPISANO_ELEKTRONICZNIE
0x8004176CDekretacja wg schematu może być wykonana tylko na dokumentach tego samego typu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_ROZNY_TYP_DOK
0x8004176DData zapłaty jest wcześniejsza niż termin korekty dokumentu.INS_E_RACH_DATA_ZAPLATY_PRZED_KOREKTA
0x8004176EDla wybranego dokumentu nie istnieje odpowiadająca mu korekta VAT-u.INS_E_RACH_DATA_KOREKTA_NIE_ISTNIEJE
0x8004176FIstnieje już ponowne zaliczenie VAT-u dla dokumentu.INS_E_RACH_KOR_VAT_ISTNIEJE_PONOWNE_ZALICZENIE
0x80041770Brak ustawionego kontekstu komponentu wymaganego do dodania obiektu.INS_E_FACTORY_OBJECT_SVC_EMPTY_CTX
0x80041771Brak pola o podanej nazwie.INS_E_FACTORY_OBJECT_GTA_NO_FIELD
0x80041772Nie można pobrać i ustawić wartości polu o podanej nazwie.INS_E_FACTORY_OBJECT_GTA_FIELD_WITHOUT_DATA
0x80041773Format numeracji jest wykorzystywany w parametrach %1.INS_E_SL_FN_UZYWANY
0x80041774Nie można wydrukować załącznika CIT-ST(zał.) na oryginalnym wzorcu.INS_E_DRUK_DEKL_CIT_ST_ORYG
0x80041775Należy wypełnić wszystkie wymagane pola.INS_E_FACTORY_OBJECT_GTA_FIELD_REQUIRED
0x80041776Nadany numer jest już wykorzystywany.INS_E_FACTORY_OBJECT_GTA_NUMBER_UNIQUE
0x80041777Nieudana próba zapisu dokumentu.INS_E_FACTORY_OBJECT_XML_SAVE
0x80041778Nieudana próba odczytu dokumentu.INS_E_FACTORY_OBJECT_XML_READ
0x80041779Niepoprawna struktura dokumentu.INS_E_FACTORY_OBJECT_XML_STRUCTURE
0x8004177ADefinicja obiektu w pliku xml została zapisana w wersji %1. Zainstalowana wersja systemu navireo nie obsługuje tej wersji definicji.INS_E_FACTORY_OBJECT_XML_VERSION
0x8004177BNie udana próba zapisu wersji pliku xml. Brak wersji uniemożliwia odworzenie obiektu na podstawie pliku xml. INS_E_FACTORY_OBJECT_XML_VERSION_SAVE
0x8004177CNie można pobrać kontrolki ukrytego pola.INS_E_FACTORY_OBJECT_GTA_FIELD_CTRL_HIDDEN
0x8004177DNie można pobrać kontrolki bez wyświetlonego okna obiektu.INS_E_FACTORY_OBJECT_GTA_FIELD_CTRL_NULL
0x8004177ENiepoprawny identyfikator kontrahenta.INS_E_FACTORY_OBJECT_FIELD_KH_ID
0x8004177FNiepoprawny identyfikator towaru.INS_E_FACTORY_OBJECT_FIELD_TW_ID
0x80041780Niepoprawny identyfikator konta z planu kont.INS_E_FACTORY_OBJECT_FIELD_PK_ID
0x80041781Niepoprawny identyfikator pracownika.INS_E_FACTORY_OBJECT_FIELD_PR_ID
0x80041782Wartość pola jest spoza dozwolonego zakresu.INS_E_FACTORY_OBJECT_FIELD_SELECT_ID
0x80041783Data dokumentu VAT jest sprzed daty blokady.INS_E_DATA_W_OKRESIE_ZABLOKOWANYM_VAT_RACH_POJ
0x80041784Nie można dodać dokumentu. Istnieją późniejsze dokumenty. INS_E_MK_ISTNIEJA_POZNIEJSZE_DOKUMENTY_ADD
0x80041785Nie można edytować dokumentu. Istnieją późniejsze dokumenty. INS_E_MK_ISTNIEJA_POZNIEJSZE_DOKUMENTY_EDIT
0x80041786Nie można usunąć dokumentu. Istnieją późniejsze dokumenty. INS_E_MK_ISTNIEJA_POZNIEJSZE_DOKUMENTY_DELETE
0x80041787Nie można usunąć kosztu. Istnieją wystawione do niego raty. INS_E_MK_ISTNIEJA_RATY_DELETE
0x80041788Nie można usunąć kosztu. Istnieją wystawione do niego korekty. INS_E_MK_ISTNIEJA_KOREKTY_DELETE
0x80041789Data rozrachunku nie może pochodzić z zablokowanego okresu.INS_E_ROZRACH_DATA_BLOKADY
0x8004178AData dokumentu kasowego nie może pochodzić z zablokowanego okresu.INS_E_KASA_DATA_BLOKADY
0x8004178BSuma rat nie może być większa od wartości kosztu wraz z korektami.INS_E_MK_SUMA_RAT_WIEKSZA_KOSZT
0x8004178CUsunięcie korekty spowodowałoby, że suma rat byłaby większa od wartości kosztu wraz z korektami.Nie można usunąć korekty kosztu.INS_E_MK_SUMA_RAT_WIEKSZA_KOSZT_DELETE
0x8004178DData dokumentu magazynowego nie może pochodzić z zablokowanego okresu.INS_E_DOK_MAG_DATA_BLOKADY
0x8004178ENie można usunąć powiązanych dokumentów finansowych/rozrachunków z zablokowanego okresu.INS_E_FIN_DOK_DATA_BLOKADY
0x8004178FNie można usunąć powiązanych dokumentów magazynowych z zablokowanego okresu.INS_E_MAG_DOK_DATA_BLOKADY
0x80041790Nie można usunąć wybranego miejsca ponieważ jest używane w międzyokresowych kosztach.INS_E_SL_MPK_UZYWANE_MK
0x80041791Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w międzyokresowych kosztach.INS_E_SL_KATEG_UZYWANA_MK
0x80041792Nie można wyliczyć zaliczki miesięcznej dla VAT-7D ponieważ w wybranym okresie metoda rozliczania VAT jest inna niż kwartalna (VAT-7D).INS_E_DEKL_ZAL_MIES_VAT7_METODA_VAT
0x80041793Brak połączenia internetowego.INS_E_WEBAPI_NO_INTERNET_CONNECTION
0x80041794Błąd połączenia internetowego.INS_E_WEBAPI_CONNECTION_ERROR
0x80041795Nieprawidłowy NIP.INS_E_KH_BLEDNY_NIP
0x80041796Nie można usunąć kosztu. Istnieją wystawione do niego przesunięcia. INS_E_MK_ISTNIEJA_PRZESUNIECIE_DELETE
0x80041797Brak uprawnienia VIEW SERVER STATE dla aktualnie zalogowanego użytkownika SQL.INS_E_VIEW_SERVER_STATE_PERMISSION_DENIED
0x80041798Data spoza aktualnego roku obrotowego.INS_E_DATA_POZA_ROKIEM_OBR
0x80041799Struktura zapisanego stanu RZS została zmieniona. Niemożliwe jest wczytanie pozycji na podstawie definicji innego roku obrotowego. INS_E_BLEDNA_STRUKTURA_ZAPISANEGO_RZS
0x8004179ANie podano roku pochodzenia zapisanego stanu RZSU. INS_E_SF_POZYCJE_RZS_BRAK_ROKU_OBROTOWEGO
0x8004179BBłąd w definicji kategorii ZPiK tworzonego schematem importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_KATEGORIA_ZPIK
0x8004179CNie wybrano daty zdarzenia gospodarczego w schemacie importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DATY_ZDGOSP_W_SI
0x8004179DNie wybrano daty wpisu w schemacie importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_DATY_WPISU_W_SI
0x8004179ESchemat importu powinien zawierać definicje ZPiK.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_WZORCA_ZPIK
0x8004179FDokument %1 (%2) nie był w ewidencji ZPiK i nie był importowany do ewidencji VAT.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_ZPIK_DESCR
0x800417A0Wpis do ewidencji VAT jest już zapisany do ZPiK.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_EWID_VAT_ZPIK
0x800417A1Użytkownik zrezygnował z utworzenia ZPiK.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_ANULOWANO_ZPIK
0x800417A2Dokument %1 (%2) jest już zaksięgowany lub pobrany do ewidencji VAT.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_DOK_ZAZPIKOWANY_DESCR
0x800417A3Dokument %1 (%2) jest już zaksięgowany lub pobrany do ewidencji VAT i nie można usunąć ZPiK lub wpisu VAT.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_DOK_ZAZPIKOWANY_NIE_MOZNA_USUNAC_ZPIK_DESCR
0x800417A4Błąd w definicji opisu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_OPIS_UEPIK
0x800417A5Nie wybrano dokumentu/dokumentów do księgowania.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIE_WYBRANO_DOKUMENTOW_UEPIK
0x800417A6Import dokumentu z celem zakupu "mieszany" wymaga aktywacji ulepszenia do wersji 1.43 (menu Pomoc | Licencje).INS_E_MIN_VER_1_43_CEL_ZAKUPU
0x800417A7Import dokumentu z celem zakupu "mieszany" nie jest możliwy dla dokumentów odliczonych przed 2016 rokiemINS_E_MIN_ROK_2016_CEL_ZAKUPU
0x800417A8Import do KPiRu z 17 kolumnami(BR) wymaga aktywacji ulepszenia do wersji 1.43 (menu Pomoc | Licencje).INS_E_KPIR_2016_ZAPIS_MIN_VER_1_43
0x800417A9Nie można wystawić korekty KUP(nieterminowe płatno�ści) na układzie księgi 17 kolumn (BR).INS_E_KPIR_17KOLUMN_KOREKTA_KUP
0x800417AAImportowany dokument wymaga, aby istniał rachunek bankowy obsługujący rachunki wirtualne.INS_E_SI_BRAK_RB_WIRTUALNEGO_NO_DESCR
0x800417ABNie można przesłać plikiem komunikacji dokumentu z wybraną kwotą.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEOBSLUGIWANA_KWOTA_PLIK
0x800417ACDokument nie był w ewidencji ZPiK.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_ZPIK
0x800417ADBrak pozycji o podanej nazwie.INS_E_GTA_POZYCJE_NAZWA
0x800417AEPrzekroczono limit opieki nad dzieckiem (godzinowo).INS_E_GTA_PRZEKROCZONY_LIMIT_GODZIN_OPIEKI_NAD_DZIECKIEM
0x800417AFDla tego pracownika jest już wpis \"Absencja -Opieka nad dzieckiem\" w \"ECP\" lub \"Poprzednie zatrudnienie\" z dniowym wariantem.INS_E_GTA_OPIEKA_NAD_DZIECKIEM_W_WARIANCIE_DNIOWYM
0x800417B0Dostawy wskazane w inwentaryzacji zbiorczej zostały rozchodowane %1!s!%! Aby zatwierdzić inwentaryzację zbiorczą należy ponownie ją wystawić.INS_E_SU_INWENTARYZACJA_DOSTAWY_ROZCHODOWANE
0x800417B1Niepoprawny identyfikator dokumentu.INS_E_FACTORY_OBJECT_FIELD_DOK_ID
0x800417B2Dokument został zaimportowany do ewidencji akcyzowej.INS_E_SU_DOK_ZAIMPORTOWANY_EW_AKC
0x800417B3Operacja zablokowana przez edycję opisu kont syntetycznych.%nObiekt został zablokowany przez operatora %1 na stacji %2.INS_E_PK_EDYCJA_WYKAZU_KONT
0x800417B4Nie można zmienić rodzaju numeracji ponieważ istnieją zaksięgowane dekrety.INS_E_REW_NUMERACJA_ZAKSIEGOWANE_DKR
0x800417B5Nieprawidłowe parametry numeracji dekretów.INS_E_REW_NUMERACJA_NIEPRAWIDLOWA
0x800417B6Zapis JPK nie powiódł się.INS_E_JPK_BLAD_ZAPISU
0x800417B7Nie można usunąć rodzaju dowodu księgowowego, jest on wykorzystywany w dekrecie.INS_E_SL_RODZAJ_DOWODU_W_DEKRETCIE
0x800417B8Nie można usunąć rodzaju dowodu księgowowego, jest on wykorzystywany w schemacie importu.INS_E_SL_RODZAJ_DOWODU_W_SCHEMACIE
0x800417B9Nie można edytować rodzaju dowodu księgowowego, jest on wykorzystywany w dekrecie.INS_E_SL_RODZAJ_DOWODU_W_DEKRETCIE_EDYCJA
0x800417BANie można edytować rodzaju dowodu księgowowego, jest on wykorzystywany w schemacie importu.INS_E_SL_RODZAJ_DOWODU_W_SCHEMACIE_EDYCJA
0x800417BBNie można edytować rodzaju dowodu księgowowego, który reprezentuje typ dokumentu.INS_E_SL_RODZAJ_DOWODU_Z_TYPEM_DOKUMENTU
0x800417BCDo tej szansy sprzedaży wystawiono dokument zamówienia na innym magazynie niż obecnie wybrany. Aby wystawić dokument koäcowy zmieä magazyn na taki, jak na dokumencie zamówienia.INS_E_CRM_OFERTA_NIEZGODNOSC_MAGAZYNOW_DOKUMENTOW
0x800417BDZapytanie SQL dla pola %1 nie zwróciło żadnych warto�ci dla identyfikatora %2.INS_E_JPK_PUSTY_WYNIK_ZAPYTANIA
0x800417BEZapytanie SQL dla pola %1 zwróciło dane nieprawidłowego typu.INS_E_JPK_ZLY_TYP
0x800417BFNie udało się zainicjować modułu przetwarzającego dane w formacie XML.INS_E_JPK_BLAD_INICJALIZACJI_XERCES
0x800417C0Ustawienie parametrów numeracji dekretów nie pozwala na wydłużenie roku powyżej 12 miesięcy. Należy najpierw włączyć łamanie przez rok w parametrach numeracji dekretów.INS_E_REW_ROK_DLUZSZY_NIZ_12_MC_PARAM_DKR
0x800417C1Wersja inna niz 1.44.INS_E_SL_RODZAJ_DOWODU_ZLA_WERSJA
0x800417C2Plik jest już zatwierdzony. Nie można go usunąć.INS_E_DEL_JPK_ZATWIERDZONA_PACZKA
0x800417C3Plik nie jest zgodny ze schemą.INS_E_JPK_BLAD_WALIDACJI
0x800417C4Nieznany typ JPK.INS_E_JPK_NIEZNANY_TYP
0x800417C5Dane podmiotu są niekompletne.INS_E_JPK_BRAK_DANYCH_PODMIOTU
0x800417C6Wpis o podanym identyfikatorze nie istnieje w słowniku rodzajów dowodu księgowego.INS_E_DEKRET_BRAK_RODZAJU_DOWODU
0x800417C7Brak zdefiniowanego terminala płatniczego.INS_E_SU_BRAK_ZDEFINIOWANEGO_TERMINALA_PLATNICZEGO
0x800417C8Niepoprawna kwota dla terminala płatniczego.INS_E_SU_BLEDNA_KWOTA_DLA_TERMINALA_PLATNICZEGO
0x800417C9Edycja jest zarezerwowana dla jednostki centralnej.INS_E_SYNC_EDIT_BLOCKAGE
0x800417CANie udało się dodać nowego rodzaju dowodu księgowego.INS_E_SI_NOWY_RODZAJ_DOWODU
0x800417CBBrak uprawnieä do słownika.INS_E_SLOWNIK_PROFILOWANIE
0x800417CCAktualizacja stawki VAT dla cenników nie powiodła się.INS_E_SU_CENNIKI_ROZSZERZONE_AKTUALIZACJA_VAT
0x800417CDRodzaj zakupu nie pasuje do wybranej transakcji VAT.INS_E_VAT_ZAK_RODZAJ_TRANSAKCJE_NIEDOPASOWANIE
0x800417CEIdentyfikator słownika nadany przez centralę jest zajęty.INS_E_SYNC_ID_TAKEN
0x800417CFNie można usunąć magazynu, ponieważ jest on przypisany do oddziału.INS_E_SL_MAGAZYN_UZYTY_SL_ODDZIALY
0x800417D0Nie można usunąć kasy, ponieważ jest ona przypisana do oddziału.INS_E_SL_KASA_UZYTA_SL_ODDZIALY
0x800417D1Format numeracji jest wykorzystywany w parametrach należno�ci i cesji.INS_E_SL_FN_UZYWANY_CESJA
0x800417D2Forma płatno�ci jest użyta w parametrach należno�ci.INS_E_SL_KARTA_PARAM_NALEZNOSCI
0x800417D3Dokument techniczny utworzony w procesie synchronizacji nie może być edytowany ani usunięty.INS_E_SYNC_TECHNICAL_DOCUMENT
0x800417D4Nie można usunąć cesji, która jest zadekretowana lub zaksięgowana.INS_E_CESJA_USUWANIE_STATUS_IMPORTU
0x800417D5Nie można usunąć cesji stworzonej przez dokument handlowy.INS_E_CESJA_USUWANIE_AUTO
0x800417D6Nie można automatycznie nadać numeru cesji, ponieważ generowany numer jest za długi.INS_E_CESJA_NUMER_ZA_DLUGI
0x800417D7Cesja pochodzi z zablokowanego okresu. Nie można jej usunąć.INS_E_CESJA_ZAMKNIETY_OKRES
0x800417D8Istnieje remanent początkowy w następnym okresie obrachunkowym powiązany z tym remanentem. Należy najpierw go usunąć.INS_E_REM_ODKSIEGUJ_POWIAZANY
0x800417D9Nie znaleziono umów cywilnoprawnych z kontrolą minimalnego wynagrodzenia dla pracownika.INS_E_BRAK_KONTROLOWANYCH_UCP
0x800417DADla tej umowy nie jest prowadzona ewidencja godzin na potrzeby kontroli godzinowej płacy minimalnej.INS_E_UMOWA_BEZ_KONTROLI_GODZ_UCP
0x800417DBIstnieje wiele plików w wybranym okresie.INS_E_JPK_WIELE_W_OKRESIE
0x800417DCNie wygenerowano pliku za wybrany okres.INS_E_JPK_BRAK_W_OKRESIE
0x800417DDIstnieje już plik za wybrany okres. Plik nie został jeszcze zatwierdzony.INS_E_JPK_WYGENEROWANY_W_OKRESIE
0x800417DEPlik jest już zatwierdzony, nie został jeszcze wysłany.INS_E_JPK_ZATWIERDZONY_W_OKRESIE
0x800417DFPlik został już wysłany, nie odebrano po�wiadczenia odbioru.INS_E_JPK_WYSLANY_W_OKRESIE
0x800417E0Pobrano już po�wiadczenie odbioru.INS_E_JPK_UPO_W_OKRESIE
0x800417E1Na dokumencie występuje towar zarówno jak i usługa w stawce oo.INS_E_IMPORT_DOK_TOWAR_USLUGA_OO
0x800417E2Nie udało się odczytać pliku.INS_E_JPK_BLAD_ODCZYTU_PLIKU
0x800417E3Nie udało się pobrać danych pliku.INS_E_JPK_BLAD_PARSOWANIA
0x800417E4Funkcja niedostępna dla importowanego pliku.INS_E_JPK_NIEDOSTEPNA_DLA_IMPORTU
0x800417E5Nie można wygenerować pliku JPK.INS_E_JPK_BRAK_DANYCH_PODMIOTU_V002
0x000417E6Wykonanie operacji powiodło się ale z powodu braku aktywnego abonamentu czę�ć funkcji nie została wykonana.INS_S_ABONAMENT_BRAK
0x800417E7Brak wersji pliku JPK dla wybranego okresu.INS_E_JPK_BRAK_WERSJI_W_OKRESIE
0x800417E8Okres za jaki wystawiono plik JPK jest niezgodny z okresem obowiązywania wersji pliku.INS_E_JPK_OKRES_NIEZGODNY_Z_WERSJA
0x800417E9Istnieje plik JPK zahaczający o wybrany okres.INS_E_JPK_OKRES_ZAHACZA_O_ISTNIEJACY
0x800417EAWybrany plik nie jest obsługiwany przez serwis e-Sprawozdawczo�ć JPK_VAT.INS_E_JPK_IMPORT_NIEDOZWOLONY_E_SPR
0x800417EBBrak danych do importu ewidencji sprzedaży VAT.INS_E_JPK_IMPORT_EWVATSP_BRAK_DANYCH
0x800417ECNie wybrano dokumentu/dokumentów do importu.INS_E_JPK_IMPORT_NIE_WYBRANO_DOKUMENTOW
0x800417EDPlik nie zawiera danych z jednego miesiąca odliczenia VAT.INS_E_JPK_IMPORT_MIESIECZNY_OKRES_E_SPR
0x800417EEFunkcja niedostępna dla scalonego pliku.INS_E_JPK_NIEDOSTEPNA_DLA_SCALONEGO_PLIKU
0x800417EFStruktura co najmniej jednego pliku została zmieniona. Scalenie nie jest możliwe.INS_E_JPK_SCALANIE_ZMIENIONA_STRUKTURA
0x800417F0Wystąpił krytyczny błąd. Scalenie nie jest możliwe.INS_E_JPK_SCALANIE_KRYTYCZNY_BLAD
0x800417F1Synchronizacja niemożliwa z powodu niezsynchronizowanych zależno�ci.INS_E_SYNC_PREVIOUS_NOT_COMPLETED
0x800417F2Istnieją wcze�niejsze rezerwacje stanów. Przerwano realizację zamówienia.INS_E_STRAZNIK_REZERWACJI_REALIZACJA_ZAM_PRZERWANA
0x800417F3Błąd kontroli rezerwacji towaru.INS_E_STRAZNIK_REZERWACJI
0x800417F4Zmiana zarezerwowana dla jednostki centralnej.INS_E_GTA_MASTER_RESERVED
0x800417F5Do zamówienia %1 podłączony jest dokument WZ (%2).INS_E_ZAM_REALIZACJA_Z_PODLACZONYM_WZ
0x800417F6Sesja konta klienta wygasła.INS_E_CLIENT_ACCOUNT_TOKEN_EXPIRED
0x800417F7Zatrzymanie usługi synchronizacji.INS_E_STOP_SYNC_SERVICE
0x800417F8Obiekt typu %1 o identyfikatorze %2 nie został jeszcze zsynchronizowany.INS_E_SYNC_SYNCID_DOES_NOT_EXIST
0x800417F9Cenniki- błąd podczas sprawdzania kryteriów kontrahenta- własne zapytanie SQL. Prawdopodobnie niepoprawne zapytanie SQL.INS_E_CENNIKI_WLASNY_SQL
0x800417FANie wszystkie rachunki bankowe kontrahenta zostały zsynchronizowane.INS_E_SYNC_BANK_ACCOUNT_SYNC_FAILED
0x800417FBPodany atrybut nie istnieje.INS_E_BRAK_ATRYBUTU
0x800417FCTowar jest nieaktywny.INS_E_TOWAR_NIEAKTYWNY
0x800417FDObiekt jest w trakcie synchronizacji, proszę spróbować powtórzyć operację za chwilę.INS_E_OBJECT_SYNC_LOCK
0x800417FEBrak aktywnej sesji lub sesja wygasła, wymagane jest zalogowanie się do konta klienta.INS_E_CLIENT_ACCOUNT_SESSION_EXPIRED
0x800417FFMagazyn jest synchronizowany z innym oddziałem.INS_E_SYNC_MAGAZYN_BLOKADA
0x80041800Nie można usunąć wybranej ceny, ponieważ jest używana.INS_E_NIE_MOZNA_USUNAC_POZIOMU_CENY
0x80041801Nie można usunąć użytkownika, który jest opiekunem konta pocztowego.INS_E_PERSONEL_OPIEKUN_KONTA_POCZTOWEGO
0x80041802Błąd w definicji opisu dla Dekretu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_OPIS_DEKRETU
0x80041803Obiekt został wysłany do oddziału.INS_E_OBJECT_SYNCED
0x80041804Obiekt jest przypisany do oddziału.INS_E_OBJECT_ASSIGNED_TO_DIVISION
0x80041805Kasa jest synchronizowana z innym oddziałem.INS_E_SYNC_KASA_BLOKADA
0x80041806Wystąpił nieznany błąd podczas synchronizacji.INS_E_SYNC_UNKNOWN_ERROR
0x80041807Usługa synchronizacji jest już uruchomiona na innym stanowisku.INS_E_SYNC_ALREADY_RUNNING
0x80041808Podczas inicjalizowania klienta dostępu do danych wystąpił błąd.INS_E_SYNC_INIT_ERROR
0x80041809Podczas dopisywania zmian istniejącym obiektom wystąpił błąd.INS_E_SYNC_INSERT_CHANGES_ERROR
0x8004180APodczas uzupełniania historii zmian istniejących obiektów wystąpił błąd.INS_E_SYNC_INSERT_EXISTING_CHANGES_ERROR
0x8004180BPodczas dopisywania historii zmian nowo dodanym oddziałom wystąpił błąd.INS_E_SYNC_INSERT_NEW_CHANGES_ERROR
0x8004180CPodczas kasowania obiektów nie podlegających synchronizacji wystąpił błąd.INS_E_SYNC_REMOVE_ZOMBIES_ERROR
0x8004180DNie udało się pobrać listy oddziałów.INS_E_SYNC_GET_DIVISIONS_ERROR
0x8004180ERozliczanie jest zarezerwowane dla jednostki centralnej.INS_E_SYNC_ROZLICZ_BLOKADA
0x8004180FPrzekroczono dozwolony rozmiar nieodebranych danych w usłudze. Wysyłka zostanie wstrzymana do momentu odbioru oczekujących danych.INS_E_SYNC_STORAGE_SIZE_LIMIT_EXCEEDED
0x80041810Nie można usunąć kategorii ponieważ jest używana w wyciągach bankowych.INS_E_SL_KATEG_WYCIAG
0x80041811Waluta jest wykorzystywana w kasach.INS_E_SL_WALUTA_KASA
0x80041812Nie można usunąć województwa ponieważ jest używane w danych adresowych.INS_E_SL_WOJEWODZTWO_ADRES
0x80041813Nie można usunąć województwa ponieważ jest używane w parametrach kontrahentów.INS_E_SL_WOJEWODZTWO_PARAM_KH
0x80041814Nie udało się wyczy�cić bufora parametrów.INS_E_SYNC_CLEAR_PARAM_CACHE
0x80041815Nie można wyliczyć deklaracji ze względu na błąd wyliczenia warto�ci naliczeniowych. Przyczyną błędu może być przekroczenie czasu oczekiwania na odpowied« serwera (timeout).INS_E_DEKL_BLAD_WYLICZ_WN
0x80041816Do dokumentu zostało wystawione wydanie magazynowe, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_WYSTAWIONYWZ_DEL
0x80041817Uprawnienie Zasoby - Możliwo�ć ustawienia dla zasobu braku opiekuna nie jest dostęne dla zalogowanego użytkownika.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_USTAWIENIA_BEZ_OPIEKUNA_ZASOBY
0x80041818Uprawnienie Zasoby - Możliwo�ć ustawienia innego opiekuna dla zasobu niż użytkownik zalogowany nie jest dostęne dla zalogowanego użytkownika.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_USTAWIENIA_INNY_OPIEKUN_ZASOBY
0x80041819Nie można usunąć cechy, ponieważ jest wykorzystywana w danych zasobów.INS_E_SL_CECHA_ZS
0x8004181ANie znaleziono powiązanego obiektu definiowalnego o podanym identyfikatorze.INS_E_GTA_FACTORY_OBJ_NOT_FOUND
0x8004181BDokument objęty pomniejszeniem raportu fiskalnego jest zablokowany.INS_E_SU_OBJETYPOMNIEJSZENIEMRAPFISK_ZABLOKOWANY
0x8004181CData objęta pomniejszeniem raportu fiskalnego jest zablokowana.INS_E_SU_DATAOBJETAPOMNIEJSZENIEMRAPFISK_ZABLOKOWANA
0x8004181DDokument jest objęty pomniejszeniem raportu fiskalnego %1, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_OBJETYPOMNIEJSZENIEMRAPFISK_DEL
0x8004181EData dokumentu jest objęta pomniejszeniem raportu fiskalnego %1, nie można go usunąć.INS_E_SU_DOK_DATAOBJETAPOMNIEJSZENIEMRAPFISK_DEL
0x8004181FNie można usunąć rodzaju, ponieważ jest wykorzystywany w danych zasobów.INS_E_SL_RODZAJ_ZASOBU_UZYWANE
0x80041820Nie można usunąć zasobu, ponieważ istnieją powiązane z nim rezerwacje.INS_E_ZASOB_UZYWANY_W_REZERWACJACH
0x80041821Numer licencji nie może być wpisany bez rejestracji.INS_E_REGISTRATIONREQUIRED
0x80041822Uprawnienie Terminarz rezerwacji - Możliwo�ć ustawienia innej osoby dokonującej rezerwacji niż użytkownik zalogowany nie jest dostępne dla zalogowanego użytkownika.INS_E_BRAK_UPRAWNIEN_DO_USTAWIENIA_INNY_REZERWUJACY_ZASOB
0x80041823Nie można wysłać wiadomo�ci do osoby rezerwującej zasób ponieważ nie ma ona przypisanego adresu email.INS_E_CRM_EMAIL_DO_REZERWUJACEGO_BRAK_ADRESU
0x80041824Nieprawidłowe parametry numeracji dokumentów kasowych.INS_E_DOK_KAS_NUMERACJA_NIEPRAWIDLOWA
0x80041825Błąd podczas inicjalizacji telemetrii.INS_E_TELEMETRY_INIT_ERROR
0x80041826Rozrachunek utworzony przez cesję na odbiorcę jest powiązany z zapisem na koncie. Nie można poprawić lub usunąć dokumentu, bez wcze�niejszego wycofania go z księgowo�ci - skontaktuj się z ksiegową lub księgowym.INS_E_ROZRACHUNEK_CESJA_KSIEGOWY
0x80041827Nie można usunąć użytkownika, który jest opiekunem zasobu lub rezerwacji.INS_E_PERSONEL_OPIEKUN_ZASOBU
0x80041828Nie można edytować/usuwać kasy fiskalnej oddziału.INS_E_KASA_FISKALNA_ODDZIALU_BLOKADA
0x80041829Nie wybrano limitu amortyzacji jednorazowej.INS_E_ST_BRAK_LIMIT_AM_JEDN
0x8004182AZamówienie zawiera opłatę dodatkową. INS_E_FSZAL_OPLATA_NA_ZAMOWIENIU
0x8004182BOpłaty dodatkowe nie podlegają inwentaryzacji.INS_E_TOWAR_JEST_OPLATA_INW
0x8004182CNie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest on używany jako nabywca dla innego kontrahenta.INS_E_KH_UZYWANY_NABYWCA
0x8004182DKontrahent nie może być własnym nabywcą.INS_E_KH_TEN_SAM_CO_NABYWCA
0x8004182EKwota "%1" nie może występować na schemacie importu jednocze�nie z kwotą "%2".INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEKOMPATYBILNE_KWOTY
0x8004182FNie można wygenerować pliku JPK.INS_E_JPK_BRAK_DANYCH_PODMIOTU_V003
0x80041830Kwota nie jest obsługiwana plikiem komunikacji.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEOBSLUGIWANA_KWOTA_EPP
0x80041831Brak ustawionego atrybutu 'CesjonariuszId'.INS_E_BRAK_WYBRANEGO_CESJONARIUSZA
0x80041832Nie można użyć starych rachunków dla składek ZUS.INS_E_EBANK_PRZELEW_ZUS_STARE_RB
0x80041833Dokument %1 nie obsługuj importu do kolumny "%2".INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_NIEOBSLUGIWANA_KOLUMNA_DESCR
0x80041834Płatnik i odbiorca nie mogą być identyczni.INS_E_INVALID_PLATNIK_ODBIORCA
0x80041835Wybrane urządzenie nie pozwala na fiskalizację dokumentu zawierającego na pozycjach opłaty dodatkowe.INS_E_MDF_DOKUMENT_OPLATADODATKOWA
0x80041836Nieprawidłowy identyfikator kontrahenta.INS_E_INVALID_KONTRAHENTID
0x80041837Kartoteka jest asortymentem powiązanym z innym towarem.INS_E_TOWAR_ASORTYMENT_POWIAZANY_INNEGO
0x80041838Aby zaimportować więcej niż jedną kwotę należy aktywować ulepszenie do wersji 1.50.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_BRAK_UPRAWNIEN_KILKA_KWOT
0x80041839Kwota "%1" została już użyta w schemacie importu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_UZYTA_KWOTA
0x8004183AIstnieje korekta pliku JPK o danym numerze.INS_E_JPK_ISTNIEJE_KOREKTA_NUM
0x8004183BOpłaty dodatkowe nie wchodzą w skład kompletu.INS_E_TOWAR_OPLATA_NIE_WCHODZI_DO_KOMPLETU
0x8004183CDokument został już zsynchronizowany i posiada wykonany skutek magazynowy.INS_E_SYNC_MM_BLOKADA
0x8004183DRozliczenie kartą możliwe jest tylko w PLN.INS_E_KARTA_ROZLICZENIE_PLN
0x8004183EPozostała kwota nie może być większa niż kwota do zapłaty.INS_E_POZOSTANIE_Z_ROZRACHUNKU
0x8004183FPozostała kwota nie może być większa niż kwota spłaty.INS_E_POZOSTANIE_ZE_SPLATY
0x80041840Pozostała kwota z rozrachunku nie może być ujemna.INS_E_POZOSTANIE_Z_ROZRACHUNKU_UJEMNE
0x80041841Pozostała kwota ze spłaty nie może być ujemna.INS_E_POZOSTANIE_ZE_SPLATY_UJEMNE
0x80041842Brak danych do importu ewidencji zakupu VAT.INS_E_JPK_IMPORT_EWVATZAK_BRAK_DANYCH
0x80041843Brak danych do importu ewidencji VAT.INS_E_JPK_IMPORT_EWVAT_BRAK_DANYCH
0x80041844Nie znaleziono ewidencji VAT o danej nazwie i typie.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_EWID_VAT
0x80041845Definicja schematu importu jest niezgodna z typem księgowości podmiotu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_TYP_KS
0x80041846Brak NIP.INS_E_KH_BRAK_NIP
0x80041847Nie znaleziono kursu waluty dla podanych parametrów.INS_E_POBRANIE_KURSU_WALUTY
0x80041848Wartość pola musi być unikalna.INS_E_FACTORY_OBJECT_GTA_FIELD_UNIQUE
0x80041849Aby skorzystać z kwoty "%1" należy wybrać import do Ewidencji VAT na schemacie importuINS_E_VAT_ODLICZENIE_BRAK_IMPORTU_VAT_DESCR
0x8004184AAby skorzystać z wybranej kwoty należy wybrać import do Ewidencji VAT na schemacie importuINS_E_VAT_ODLICZENIE_BRAK_IMPORTU_VAT
0x8004184BAby skorzystać z kwoty "%1" należy zdefiniować proporcje bazową lub preproporcjęINS_E_VAT_ODLICZENIE_BRAK_PROPORCJI_DESCR
0x8004184CAby skorzystać z wybranej kwoty należy zdefiniować proporcje bazową lub preproporcjęINS_E_VAT_ODLICZENIE_BRAK_PROPORCJI
0x8004184DData końca wcześniejsza niż data początkuINS_E_CENNIKROZ_DATA_KONCA_WCZESNIEJSZA_NIZ_POCZATKU
0x8004184ENie można ukrywać Definicji deklaracji ani Zapisanych stanów sprawozdań.INS_E_SPR_USTAW_WIDOCZNOSC_TYP
0x8004184FNie można ukrywać sprawozdań domyślnych.INS_E_SPR_USTAW_WIDOCZNOSC_DOMYSLNY
0x80041850Nie można ukryć wszystkich sprawozdań bilansowych w roku obrotowym.INS_E_SPR_USTAW_WIDOCZNOSC_BILANS
0x80041851Wystąpił błąd podczas anonimizacji pracownika kontrahenta.INS_E_ANONIMIZACJA_PRACOWNIKA_KH
0x80041852Nie można usunąć klienta, ponieważ jest on przypisany do rezerwacji.INS_E_KH_PRZYPISANY_DO_REZERWACJI
0x80041853Nie odnaleziono pliku ZIP.INS_E_ZIP_NIE_ODNALEZIONO_PLIKU
0x80041854Plik nie jest plikiem ZIP.INS_E_ZIP_BLEDNY_FORMAT_ZIP
0x80041855Plik ZIP nie zawiera żadnych obiektów.INS_E_ZIP_PUSTE_ARCHIWUM
0x80041856Plik ZIP zawiera więcej niż jeden obiekt.INS_E_ZIP_WIECEJ_NIZ_JEDEN_PLIK
0x80041857Istnieje już taki plik ZIP.INS_E_ZIP_PLIK_JUZ_ISTNIEJE
0x80041858Niepoprawne rozszerzenie pliku ZIP.INS_E_ZIP_BLEDNE_ROZSZERZENIE_PLIKU
0x80041859Nieprawidłowe hasło do pliku ZIP.INS_E_ZIP_NIEPRAWIDLOWE_HASLO
0x8004185ANie odnaleziono ścieżki do pliku ZIP.INS_E_ZIP_NIE_ODNALEZIONO_SCIEZKI
0x8004185BBłąd podczas operacji z plikiem ZIP.INS_E_ZIP_INNY_WYJATEK
0x8004185CNie można zaimportować dokumentu. W schemacie importu użyto danych z kartoteki pracowników, których nie zawiera plik komunikacji.INS_E_G3_BRAK_DANYCH_PRACOWNIKOW
0x8004185DNie można ustawić sprawozdania niewidocznego jako domyślne.INS_E_SPR_USTAW_DOMYSLNY_UKRYTY
0x8004185EBrak urządzenia w tabeli uf_Urzadzenie dla kasy fiskalnej.INS_E_KASA_UF_BRAK_URZADZENIA
0x8004185FNie można zanonimizować szefa.INS_E_ANONIMIZACJA_GT_SZEF
0x80041860Nie można zanonimizować jedynego administratora.INS_E_ANONIMIZACJA_NAV_JEDYNY_ADMIN
0x80041861Nie można usunąć celu przetwarzania, ponieważ jest on przypisany do elementu rejestru czynności przetwarzania.INS_E_CEL_PRZYPISANY_DO_ELEMENTU_REJESTRU_PRZETWARZANIA
0x80041862Nie można usunąć celu przetwarzania, ponieważ istnieją powiązane z nim zgody.INS_E_CEL_UZYWANY_W_ZGODACH
0x80041863Nie można usunąć fabrycznego celu przetwarzania.INS_E_CEL_PODSTAWOWY_USUWANIE
0x80041864Nie można zmienić statusu aktywności fabrycznego celu przetwarzania.INS_E_CEL_PODSTAWOWY_AKTYWNOSC
0x80041865Administrator systemu wymaga od użytkownika zmiany hasła.INS_E_HASLO_ZMIANA
0x80041866Upłynął termin ważności hasła. Konieczna jest jego zmiana.INS_E_HASLO_WYGASLO
0x80041867Hasło nie spełnia reguł określonych w parametrach systemu. Konieczna jest jego zmiana.INS_E_HASLO_REGULY
0x80041868Eliminacja wysyłania danych wrażliwych (RODO) z plików komunikacji dostępna tylko dla posiadaczy abonamentu.INS_E_KOM_DANE_WRAZLIWE_ABONAMENT_BRAK
0x80041869Nie udało się skonfigurować kluczy prywatnych dla wymiany danych w synchronizacji.INS_E_SYNC_PRIVATE_KEY_GEN_ERROR
0x8004186ANie udało się skonfigurować kluczy wspólnych dla wymiany danych w synchronizacji.INS_E_SYNC_COMMON_KEY_GEN_ERROR
0x8004186BNależy podać numer faktury.INS_E_FIN_BRAK_DANYCH_NR_FAKTURY
0x8004186CNie można edytować automatycznej operacji VAT związanej z podzieloną płatnością.INS_E_FIN_OB_TECHNICZY_VAT_EDYCJA
0x8004186DNie można usunąć użytkownika, który przetwarzał dane osobowe.INS_E_PERSONEL_SLAD
0x8004186EWykonano anonimizację częściową.INS_E_ANONIMIZACJA_CZESCIOWA
0x8004186FTego wzorca nie można edytować.INS_E_EDYCJA_ZABLOKOWANEGO_WZORCA
0x80041870Wskazany rachunek nie ma powiązania z rachunkiem VAT.INS_E_FIN_OB_BRAK_RACHUNKU_VAT
0x80041871Nie można pobrać kursu waluty na dany dzień z danego banku.INS_E_BRAK_KURSU_WALUTY
0x80041872Prawa do rozliczania zbiorczo rozrachunków w walucie nie zostały aktywowane w programie systemu InsERT GT. Należy aktywować ulepszenie do wersji 1.53 programu.INS_E_ZBIORCZE_ROZLICZANIE_ROZRACHUNKOW_W_WALUCIE
0x80041873Nie można usunąć automatycznej operacji VAT związanej z podzieloną płatnością.INS_E_FIN_OB_TECHNICZY_VAT_USUWANIE
0x80041874Nie można utworzyć operacji bankowej PP dla kontrahenta, który nie ma NIPu.INS_E_FIN_OB_PP_BRAK_NIP
0x80041875Rachunek bankowy VAT powinien być w standardzie IBAN.INS_E_RACH_VAT_IBAN
0x80041876Format tytułu przelewu podzielonej płatności jest niepoprawny.INS_E_TO_TYTUL_BLEDNY_FORMAT
0x80041877Nie można odczytać numeru NIP kontrahenta dla przelewu podzielonej płatności.INS_E_INVALID_NIP_KH_PRZELEW
0x80041878Nie można wysłać do homebankingu automatycznej operacji VAT związanej z podzieloną płatnością.INS_E_HB_TECHNICZNY_VAT
0x80041879Waluta nie została zmieniona. Błędna lub nieustawiona waluta docelowa cennika.INS_E_CENNIKROZ_ZMIANA_WALUTY_INVALID_WALUTA
0x8004187AWaluta nie została zmieniona. Nie ustawiono wszystkich wymaganych parametrów potrzebnych do przeliczenia cen.INS_E_CENNIKROZ_ZMIANA_WALUTY_BRAK_PARAMETOW
0x8004187BBłędna waluta docelowa cennika.INS_E_CENNIKROZ_INVALID_WALUTA
0x8004187CNa rachunek VAT można dodać tylko opercje bankowe prowizyjne lub bez danych kontrahenta oraz nie będące wolną spłatą.INS_E_FIN_VAT_TECH_ZNACZNIKI
0x8004187DPowiązana automatyczna operacja VAT została wygenerowana z Homebankingu lub Bankowości on-line. Nie można jej usunąć.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_WYGENEROWANA_VAT_DEL
0x8004187EPowiązana automatyczna operacja VAT jest uzgodniona z transakcją z homebankingu lub bankowości on-line. Nie można jej usunąć.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_SKOJARZONA_VAT_DEL
0x8004187FPowiązana automatyczna operacja VAT jest wstępnie uzgodniona z transakcją z homebankingu lub bankowości on-line. Nie można jej usunąć.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_WSTEPNIE_SKOJARZONA_VAT_DEL
0x80041880Powiązana automatyczna operacja VAT została wygenerowana z Homebankingu lub Bankowości on-line. Operacja może być edytowana w ograniczonym zakresie.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_WYGENEROWANA_VAT_EDIT
0x80041881Powiązana automatyczna operacja VAT jest uzgodniona z transakcją z homebankingu lub bankowości on-line. Operacja może być edytowana w ograniczonym zakresie.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_SKOJARZONA_VAT_EDIT
0x80041882Powiązana automatyczna operacja VAT jest wstępnie uzgodniona z transakcją z homebankingu lub bankowości on-line. Operacja może być edytowana w ograniczonym zakresie.INS_E_FIN_HB_OPERACJA_WSTEPNIE_SKOJARZONA_VAT_EDIT
0x80041883Transakcję oczekującą PP można utworzyć tylko dla kontrahenta z poprawnym polskim numerem NIP.INS_E_TO_POLSKI_NIP
0x80041884Nie można dodać operacji bankowej na rachunek VAT.INS_E_OB_ZAPIS_NA_RACH_VAT
0x80041885Nie można dodać transakcji oczekującej z rachunku VAT.INS_E_TO_RACHUNEK_VAT
0x80041886Istnieją spłaty typu podzielona płatność, które nie są dostępne w opcji rozlicz przez skojarzenie. Aby powiązać spłaty tego typu należy skorzystać z opcji rozlicz wybrane przez skojarzenie.INS_E_SKOJARZENIE_PODSTAWOWE_NOT_EXIST
0x80041887Podczas pracy kreatora dane rozrachunku zostały zmienione. Ponownie załadowano dane.INS_E_KREATORPP_DANE_ZMIENIONE_W_TLE
0x80041888Dokument został wprowadzony przez innego użytkownika, nie można edytować;INS_E_DOK_WYSTAWIONY_INNY_UZYTKOWNIK
0x80041889Spłacana kwota VAT jest większa niż całkowity VAT.INS_E_GTA_KWOTA_SPLATY_WIEKSZA_NIZ_VAT
0x8004188AWartość VAT jest większa niż podana kwota.INS_E_GTA_KWOTA_VAT_WIEKSZA_NIZ_CALKOWITA
0x8004188BWartość enumeracji tylko do odczytu.INS_E_GTA_WPLATA_TECHNICZNA_VAT
0x8004188CAtrybut NrFaktury może zostać ustawiony tylko dla podzielonej płatności.INS_E_GTA_NR_FAKTURY_TYLKO_W_PP
0x8004188DTytuł dla przelewów podzielonej płatności jest generowany automatycznie.INS_E_GTA_AUTOMATYCZNY_TYTUL_PP
0x8004188EWpłata techniczna VAT to operacja tylko do odczytu.INS_E_GTA_WPLATA_TECHNICZNA_VAT_TYLKO_DO_ODCZYTU
0x8004188FNumer rozliczanego dokumentu nie zgadza się z numerem faktury na spłacie. Spłata typu podzielona płatność powinna rozliczać tylko ten dokument na który wskazuje.INS_E_GTA_BLEDNY_NR_PP
0x80041890Kwota VAT na spłacie jest większa niż kwota pozostałego VATu na rozrachunku.INS_E_GTA_KWOTA_VAT_WIEKSZA_NIZ_VAT_ROZRACHUNKU
0x80041890Kwota VAT na spłacie jest większa niż kwota pozostałego VATu na rozrachunku.INS_E_GTA_KWOTA_VAT_WIEKSZA_NIZ_VAT_ROZRACHUNKU
0x80041891Operacja dostępna tylko dla nowo dodanych lub edytowanych dokumentów.INS_E_GTA_NOWY_LUB_EDYTOWANY
0x80041892Istnieje zaplanowana czynność w podanym okresie.INS_E_PLANOWANIE_PRACY_KOLIZJA_TERMINOW
0x80041893Pracownik nie ma przypisanego adresu e-mail.INS_E_PRACONIK_BRAK_ADRESU_EMAIL
0x80041894W danym dniu występują zadania o innym typie czasowości.INS_E_PLANOWANIE_PRACY_ROZNE_TYPY_ZADAN
0x80041895Zadanie całodzienne można dodać tylko w obrębie jednego dnia.INS_E_PLANOWANIE_PRACY_CALODZIENNE_DWA_DNI
0x80041896Nie można usunąć wpisu w zablokowanym okresie.INS_E_PLANOWANIE_PRACY_ZABLOKOWANY_OKRES_USUN
0x80041897Założenie Konta InsERT i dodanie firmy wymaga posiadania przynajmniej jednej zarejestrowanej licencji.INS_E_KONTO_BRAK_LICENCJI
0x80041898Licencja bieżącego programu zarejestrowana jest na biuro rachunkowe. Założenie Konta InsERT i dodanie firmy jest możliwe tylko z poziomu programu Subiekt GT lub Gestor GT.INS_E_KONTO_LICENCJE_BR
0x80041899Podany okres jest zablokowany.INS_E_PLANOWANIE_PRACY_ZABLOKOWANY_OKRES
0x8004189ABrakuje przedrostka PL w numerze konta w formacie IBAN.INS_E_IBAN_BRAK_PRZEDROSTKA_PL
0x8004189BBrakuje przedrostka oznaczającego państwo w numerze konta w formacie IBAN.INS_E_IBAN_BRAK_PRZEDROSTKA_ZAGRANICZNEGO
0x8004189CSuma kontrolna podanego numeru IBAN jest niepoprawna.INS_E_IBAN_BLEDNY_NUMER_Z_PRZEDROSTKIEM_PL
0x8004189DPracownik nie ma aktywnej umowy w wybranym okresie.INS_E_PLANOWANIE_PRACY_BRAK_AKTYWNEJ_UMOWY
0x8004189ENie można utworzyć operacji bankowej PP w walucie innej niż PLN.INS_E_FIN_OB_PP_WALUTA_NIE_PLN
0x8004189FRachunek nie powinien zawierać spacji.INS_E_IBAN_ZAWIERA_BIALE_ZNAKI
0x800418A0Nie można wystawić wezwania do zapłaty do nieprzeterminowanej należności.INS_E_GTA_WEZWANIE_DO_ZAPLATY_NAL_PRZETERMINOWANA
0x800418A1Nie można wystawić noty odsetkowej do nieprzeterminowanej należności.INS_E_GTA_NOTA_ODSETKOWA_NAL_PRZETERMINOWANA
0x800418A2Nie można wystawić noty odsetkowej do noty odsetkowej.INS_E_GTA_NOTA_ODSETKOWA_DO_NOTY_ODSETKOWEJ
0x800418A3Nie można wystawić noty odsetkowej do należności spłaconej w terminie płatności.INS_E_GTA_NOTA_ODSETKOWA_SPLACONA_W_TERMINIE
0x800418A4Nie można usunąć danych pracownika, ponieważ istnieją przypisane do niego zadania w planowaniu pracy.INS_E_PRAC_DEL_PLAN_PRACY
0x800418A5Nie można usunąć umowy, ponieważ istnieją powiązane z nią zadania w planowaniu pracy.INS_E_UMOWA_DEL_PLAN_PRACY
0x800418A6Brak przeterminowanych należności spełniających kryteria dla wybranego kontrahenta.INS_E_GTA_BRAK_ROZRACHUNKOW_SPELNIAJACYCH_KRYTERIA
0x800418A7Brak uprawnień do wykonania tej operacji.INS_E_GTA_BRAK_UPRAWNIEN
0x800418A8Rozrachunki muszą być w jednej walucie.INS_E_GTA_WSPOLNA_WALUTA
0x800418A9Koniec zadania musi być pó«niejszy niż początek.INS_E_PLANOWANIE_PRACY_ZEROWY_CZAS_TRWANIA
0x800418AANie można usunąć danych pracownika, ponieważ jest on przypisany do zespołu.INS_E_PRAC_DEL_ZESPOL
0x800418ABW podanym okresie istnieje absencja w ewidencji czasu pracy.INS_E_PLANOWANIE_PRACY_KOLIZJA_ECP
0x800418ACBłąd walidacji struktury XML e-Sprawozdania finansowego.INS_E_ESF_XML_VALIDATION_ERROR
0x800418ADElement został już zatwierdzony. Nie można go usunąć.INS_E_DEL_E_SPRAWOZDANIE_FIN_ZATWIERDZONY_ELEMENT
0x800418AEE-sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone. Nie można go usunąć.INS_E_DEL_E_SPRAWOZDANIE_FIN_ZATWIERDZONY_PLIK
0x800418AFOperacja niedozwolona. Termin płatności jest wcześniejszy niż data powstania rozrachunku.INS_E_GTA_TERMIN_PLATNOSCI_WCZESNIEJSZY_NIZ_DATA_POWSTANIA
0x800418B0Wybrany element posiada powiązania z innymi obiektami w systemie. Nie można go usunąć.INS_E_ELEMENT_POSIADA_POWIAZANIA
0x800418B1Wybrany element jest dezaktywowany. Nie można go edytować.INS_E_ELEMENT_JEST_NIEAKTYWNY
0x800418B2Niepoprawny nr VAT.INS_E_VIES_API_INVALID_INPUT
0x800418B3Nieważny nr VAT pytającego.INS_E_VIES_API_INVALID_REQUESTER_INFO
0x800418B4Kontrahent jest spoza UE lub nie jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w UE. INS_E_NIP_CHECK_KH_NOT_FROM_UE
0x800418B5Operacja zatwierdzenia dokumentu inwentaryzacji zbiorczej została przerwana. INS_E_ABORT_INWENTARYZACJA_ZB_ZATWIERDZ
0x800418B6Usługa SMS jest nieaktywna. INS_E_USLUGA_SMS_JEST_NIEAKTYWNA
0x800418B7Sumaryczny czas trwania obecności rozpoczynających się w jednym dniu nie może przekraczać 24 godzin.INS_E_PLAN_PRACY_PRZEKROCZONE_24H
0x800418B8Aby w schemacie importu użyć kwoty "%1" należy aktywować ulepszenie do wersji %2 (menu Pomoc | Licencje).INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_KWOTA_BRAK_UPRAWNIEN_DESCR
0x800418B9Korzystanie z wybranej kwoty wymaga uprawnień do nowszej wersji programu.INS_E_SCHEMAT_IMPORTU_KWOTA_BRAK_UPRAWNIEN
0x800418BAAby skorzystać z przypadku szczególnego PIT należy aktywować ulepszenie do wersji 1.55.INS_E_PRZYPADEK_SZCZEGOLNY_PIT_BRAK_UPRAWNIEN
0x800418BBOdbiorca detaliczny nie może mieć ustawionych domyślnie cen netto.INS_E_ODBIORCA_DETALICZNY_Z_CENA_NETTO
0x800418BCDla kontrahenta istnieje już dokument o takim samym numerze oryginału.INS_E_POWIELONO_NR_ORYG_DOK_DLA_KONTRAHENTA
0x800418BDZmiana stawki VAT na pozycji powiązanej z wydatkiem na pojazd jest możliwa wyłącznie poprzez link 'Wydatek na pojazd'. INS_E_DEKRET_POZYCJA_POWIAZANA_Z_POJAZDEM
0x800418BEZmiana waluty nie jest możliwa na pozycji powiązanej z wydatkiem na pojazd.INS_E_DEKRET_ZMIANA_WALUTY_POZYCJA_POWIAZANA_Z_POJAZDEM
0x800418BFKategoria dotyczy prowadzenia dokumentacji pracowniczej (e-akta) i nie można jej usunąć.INS_E_SL_KAT_DOKUMENTU_EAKTA_DELETE
0x800418C0Nie można edytować/usuwać kasy fiskalnej, która została przywrócona z centrali.INS_E_KASA_FISKALNA_CENTRALI_BLOKADA
0x800418C1Nie można wystawić dokumentu MM między magazynami oddziałów na podmiocie centrali.INS_E_SYNC_MM_BLOKADA_MIEDZY_ODDZIALAMI
0x800418C2Nie można wycofać zatwierdzenia e-sprawozdanie finansowego, które zostało już podpisane.INS_E_E_SPRAWOZDANIE_FIN_PODPISANE
0x800418C3Dokument został już zsynchronizowany, zmiana magazynu jest zablokowana.INS_E_SYNC_MM_BLOKADA_MAGAZYNU
0x800418C4Zrezygnowano z zatwierdzenia e-Sprawozdania.INS_E_ESF_ZATWIERZ_REZYGNACJA
0x800418C5Eksport, podpisywanie oraz wysyłka e-Sprawozdania finansowego dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników licencjonowanej wersji programu.INS_E_ESF_NOT_REGISTERED
0x800418C6Nie ma podpisanych danych sprawozdania.INS_E_ESF_EXPORT_NIE_MA_DANYCH
0x800418C7Nie udało się zapisać podpisanego sprawozdania.INS_E_ESF_EXPORT_NIE_MOZNA_ZAPISAC
0x800418C8Nie udało się zaimportować pliku.INS_E_ESF_IMPORT_FAIL
0x800418C9Importowany plik nie jest e-Sprawozdaniem finansowym.INS_E_ESF_IMPORT_NIE_SPRAWOZDANIE
0x800418CAIstnieje już kontrahent o podanym symbolu.INS_E_KH_POWIELONY_SYMBOL
0x800418CBNumer telefonu powinien być w formie +48xxxxxxxxx lub xxxxxxxxx.INS_E_SMS_NIEPRAWIDLOWY_NUMER_TELEFONU
0x800418CCAby wysyłać wiadomości SMS, należy zalogować się do Konta InsERT (Parametry "Konto InsERT").INS_E_SMS_WYSYLKA_BRAK_KONTA_INSERT
0x800418CDAby sprawdzić status wiadomości SMS, należy zalogować się do Konta InsERT (Parametry "Konto InsERT").INS_E_SMS_SPRAWDZENIE_STATUSU_BRAK_KONTA_INSERT
0x800418CEWystąpił problem z autoryzacją Konta InsERT. Wyloguj się z Konta InsERT i zaloguj ponownie. Jeśli problem nie ustąpi w ciągu kilku minut skontaktuj się z działem pomocy technicznej.INS_E_SMS_CS_KLIENT_BLAD_UZYSKANIA_TOKENA
0x800418CFWystąpił błąd podczas próby uzyskania połączenia z usługą. Zaloguj się do Konta InsERT i zaktualizuj informacje licencyjne. Jeśli problem nie ustąpi skontaktuj się z działem pomocy technicznej.INS_E_SMS_CS_KLIENT_NIEOCZEKIWANY_BLAD
0x800418D0Wystąpił błąd autentykacji.INS_E_SMS_CS_BLAD_AUTENTYKACJI
0x800418D1Wystąpił błąd połączenia z usługą SMS.INS_E_SMS_CS_BLAD_POLACZENIA_Z_USLUGA
0x800418D2Upłynął limit czasu na połączenie z usługą. Spróbuj ponownie pó«niej.INS_E_SMS_CS_TIMEOUT
0x800418D3Wystąpił błąd usługi.INS_E_SMS_CS_BLAD_USLUGI
0x800418D4Wystąpił nieoczekiwany błąd.INS_E_SMS_CS_NIEOCZEKIWANY_BLAD
0x800418D5Konto nie jest jeszcze w pełni aktywne. Spróbuj za chwilę.INS_E_SMS_KONTO_NIE_JEST_W_PELNI_AKTYWNE
0x800418D6Wystąpił błąd podczas zakładania konta u dostawcy wysyłki wiadomości. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy InsERT.INS_E_SMS_BLAD_PODCZAS_ZAKLADANIA_KONTA_U_DOSTAWCY
0x800418D7Z powodu wysokiego obciążenia usługa automatycznej wysyłki została tymczasowo opó«niona. W celu natychmiastowej wysyłki wybierz ręcznie operację w serwisie SMS.INS_E_SMS_WYSOKIE_OBCIAZENIE_USLUGI
0x800418D8Wygasła możliwość wysyłki wiadomości. W celu dalszego korzystania z usługi należy dokupić kolejny pakiet.INS_E_SMS_WYGASLA_MOZLIWOSC_WYSYLKI
0x800418D9Nie udało się podłączyć do Konta InsERT, ponieważ nie posiada ono żadnych podpiętych firm.INS_E_KONTO_INSERT_BRAK_PODLACZONEJ_FIRMY
0x800418DANie można usunąć użytkownika, dla którego istnieją korekty ECP.INS_E_PERSONEL_ECP
0x800418DBNie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest on używany jako kontrahent cesyjny w słowniku Szybkich płatności.INS_E_KH_UZYWANY_CESJA_SZYBKICH_PLATNOSCI
0x800418DCDodawanie podpisanego dokumentu do biblioteki nie powiodło się.INS_E_ADD_SIGNED_DOC_TO_LIBRARY
0x800418DDNie skonfigurowano dostawcy w słowniku Szybkich płatności albo żaden nie jest aktywny.INS_E_BRAK_AKTYWNEGO_DOSTAWCY_SZYBKICH_PLATNOSCI
0x800418DENie można usunąć cesji wygenerowanej przez spłatę za pomocą szybkiej płatności.INS_E_CESJA_WYGENEROWANA_Z_SZYBKIEJ_PLATNOSCI
0x800418DFNa tego dostawcę został już wygenerowany link do szybkiej płatności.INS_E_SZYBKIE_PLATNOSCI_JEST_JUZ_LINK
0x800418E0Rok przychodu nie może być większy niż rok miesiąca listy płac.INS_E_LP_ROK_PRZYCHODU_WIEKSZY_NIZ_MIESIAC_LP
0x800418E1Dokumentu z opłaconym linkiem szybkiej płatności nie można zmienić.INS_E_SZYBKIE_PLATNOSCI_OPLACONY_LINK
0x800418E2Wygenerowana transakcja szybkiej płatności została już opłacona.INS_E_SZYBKIE_PLATNOSCI_ZAPLACONE
0x800418E3Nie można edytować wygenerowanej transakcji szybkiej płatności.INS_E_SZYBKIE_PLATNOSCI_NIE_MOZNA_EDYTOWAC_LINKU
0x800418E4Konto InsERT nie posiada uprawnień administratora licencji w Twojej firmie. Podłączenie konta nie jest możliwe.INS_E_KONTO_INSERT_UZYTKOWNIK_NIE_ADMIN
0x800418E5Wystąpił błąd podczas generowania cesji dla transakcji szybkiej płatności.INS_E_SZYBKIE_PLATNOSCI_BLAD_PRZY_GENEROWANIU_CESJI
0x800418E6Właścicielem licencji˙bieżącego programu˙jest˙biuro rachunkowe. INS_E_KONTO_LICENCJE_BR_NIEZAREJESTROWANE
0x800418E7Można edytować tylko ostatni wpis.INS_E_PPK_REZYGNACJA_EDYCJA
0x800418E8Dokumenty zamówień międzymagazynowych nie są synchronizowane. Dodawanie i edycja dokumentów została zablokowana.INS_E_SYNC_ZMM_NIEOBSLUGIWANE
0x800418E9Brak Microsoft .NET Framework 4.INS_E_BRAK_DOTNET_4_0
0x800418EAProszę wprowadzić maksymalnie 40 znaków w pola wystawił i odebrał.INS_E_DOKUMENT_WYSTAWIL_ODEBRAL_ZBYT_DUZO_ZNAKOW
0x800418EBDodany towar jest już obecny w cenniku.INS_E_CENNIKROZ_DUPLIKAT_TOWARU
0x800418ECPodany identyfikator towaru jest nieprawidłowy.INS_E_CENNIKROZ_NIEPRAWIDLOWE_ID_TOWARU
0x800418EDNie można powielić dokumentu, gdyż na dokumencie «ródłowym znajduje się opłata, która jest niedozwolona na dokumencie docelowym.INS_E_POWIEL_OPLATA
0x800418EENie można powielić dokumentu, gdyż co najmniej jeden z towarów znajdujących się na dokumencie «ródłowym jest nieaktywny.INS_E_POWIEL_NIEAKTYWNY_TOWAR
0x800418EFNie można usunąć transakcji. Należy najpierw wycofać kompensatę o numerze '%1'.INS_SP_USUN_TRANSAKCJE_KOMPENSATA
0x800418F0Nazwa subkonta musi być unikatowa.INS_SUBKONTO_NAZWA_NIEUNIKALNA
0x800418F1Nie można zmienić statusu transakcji która została już powiązana z należnością.INS_TRANSAKCJA_STATUS_POWIAZANA
0x800418F2Nie udało się zarejestrować konta.INS_E_SZYBKIE_PLATNOSCI_REJESTRACJA_KONTA_BLAD
0x800418F3Wskazany plik nie zawiera żadnych transakcji lub jest w niepoprawnym formacie.INS_SP_PLIK_NIE_ZAWIERA_TRANSAKCJI
0x800418F4Nie można usunąć tej operacja bankowej, gdyż jest ona powiązana z plikiem rozliczeń pośredników płatności.INS_E_OB_USUB_POWIAZANIE_SP
0x800418F5Pozycja zablokowana. Istnieje już powiązane naliczenie zgłoszeniowe PPK.INS_E_PPK_REZYGNACJA_BLOKADA_EDYCJI
0x800418F6Pośrednik z wpłaty bankowej nie zgadza się z wybranym subkontem.INS_E_SP_POSREDNIK_SUBKONTO_OB


Źródło

Pomoc InsERT