Symptomy

Przy próbie wygenerowania zestawienia z dużą ilością danych może pojawić się komunikat: "Przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź serwera (timeout)" lub podobny, informujący o przekroczeniu czasu oczekiwania na odpowiedź serwera. Innym symptomem może być niemożność przeprowadzenia odbudowy danych InsTYNKT-u wykonywana z poziomu Programu Serwisowego.

 

Przyczyna

Przyczyną takiego zachowania jest tak duży zakres danych do przetworzenia, iż w oczekiwanym przez program czasie nie nastąpiła odpowiedź. Domyślnie czasem tym jest 30 sekund.  

 

Rozwiązanie

Użytkownik może wybrać jedno z dwóch rozwiązań: albo zmniejszyć zakres przetwarzanych danych (np. zawężając okres wyliczania zestawienia, które się nie wykonało), albo zwiększyć ustawienie czasu oczekiwania programu na odpowiedź serwera.

W tym drugim przypadku należy:  

Z poziomu wiersza poleceń (Start ® Uruchom) należy wykonać następującą komendę:

Regedit <OK/Otwórz>

Następnie odnaleźć ścieżkę:  HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\dbman\1.0\Connection Properties i dodać nową wartość (DWORD) o nazwie: Command Timeout równej wartości żądanego timeout'u w sekundach. 

Jeśli zostanie wprowadzona 0 (słownie: zero), spowoduje to wyłączenie ograniczenia czasowego na odpowiedź serwera.

Po zakończeniu operacji należy ponownie uruchomić program.

 

Wyłączenie czasu oczekiwania może mieć niekorzystny wpływ na działanie programu - jeśli serwer w ogóle nie odeśle informacji zwrotnej (np. na skutek awarii), program będzie nieustannie czekać na odpowiedź.W załączniku został umieszczony plik archiwum. Po jego rozpakowaniu dostępny będzie plik timeout.reg którego uruchomienie spowoduje zmianę w rejestrze opisaną powyżej. Źródło

-------

Pomoc Insert