Żeby zrozumieć skąd wynika różnica między wartością korygowanej pozycji na dokumencie a sumą całego dokumentu, należy zapamiętać, że:

Suma zaokrągleń nie jest zaokrągleniem sumy.


Wartość całego dokumentu w Subiekcie GT jest wyliczana wg jednego z dwóch mechanizmów:

- dokument liczony wg cen netto - oznacza to, że wartość netto dla każdej pozycji na dokumencie wyliczana jest przez iloczyn ilości tej pozycji i jej ceny netto. Obliczone w ten sposób wartości netto pozycji sumowane są w tabelce VAT dokumentu dla poszczególnych stawek VAT. Następnie obliczany jest od tych sum podatek VAT w poszczególnych stawkach, który dodany do wartości netto daje wartość brutto w poszczególnych stawkach VAT. Ostatecznie wartość brutto całego dokumentu jest sumą sum wartości netto i wartości VAT w poszczególnych stawkach.


- dokument liczony wg cen brutto - oznacza to, że wartość brutto dla każdej pozycji na dokumencie wyliczana jest przez iloczyn ilości tej pozycji i jej ceny brutto. Obliczone w ten sposób wartości brutto pozycji sumowane są w tabelce VAT dokumentu dla poszczególnych stawek VAT. Następnie obliczany jest od tych sum podatek VAT w poszczególnych stawkach, który odejmowany od wartości brutto daje wartość netto w poszczególnych stawkach VAT. Ostatecznie wartość brutto całego dokumentu jest sumą wartości brutto w poszczególnych stawkach. Z kolei wartość netto dokumentu jest różnicą sum wartości brutto i wartości VAT w poszczególnych stawkach.


W związku z powyższym, w szczególnych przypadkach może pojawić się sytuacja, gdzie pojawi się różnica pomiędzy wartością poszczególnych pozycji na dokumencie a wartością całego dokumentu.


Poniżej przykład.


1. Dokument liczony wg cen netto.

Na dokumencie sprzedaży znajdują się trzy pozycje: Towar01, Towar02 oraz Usługa.

Sumując wartość brutto każdej z tych pozycji powinności otrzymać: 60,89 + 33,95 + 1,08 = 95,9 zł 

Ponieważ dokument jest liczony wg cen netto oznacza to, że działania które zostały wykonane dla każdej z pozycji to w pierwszej kolejności wyliczenie wartości netto, zsumowanie jej i wyliczenie wartości brutto dokumentu na samym końcu. Podsumowując dla wartości brutto całego dokumentu liczonego wg cen netto nie mają znaczenia wartości brutto poszczególnych linii dokumentu.


2. Dokument liczony wg cen brutto

Na dokumencie sprzedaży znajdują się trzy pozycje: Towar01, Towar02 oraz Usługa.

W tym przypadku wartość brutto całego dokumentu zgadza się z sumą wartości brutto poszczególnych linii dokumentu.
W przypadku korekt, wartość dokumentu nie wynika z sumy wartości korygowanych pozycji, ale z różnicy wartości faktury przed korektą i po korekcie.

Przykład:
Wartość faktury przed korektą to 2171,34 zł, wartość faktury po korekcie to 676,65 zł. Obydwie te liczby wynikają ze sposobu przeliczania dokumentu (patrz wyżej). Różnica tych liczb, a zatem wartość korekty wynosi 1494,69 zł, o 1 grosz mniej niż suma korygowanych pozycji.