Wykaz zmian:

 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2024.3.4.1 - poprawiono dodawanie cech wariantów w sklepie; kompilacja 64-bitowa - program nie zadziała w systemach 32-bitowych
 • 2024.2.16.2 - usunięto błąd pojawiający się podczas aktualizacji stanów i cen zmienionych w sytuacji, gdy produkt nie istnieje w sklepie
 • 2024.2.13.1 - poprawiono aktualizację stanów magazynowych w sklepie w przypadku pracy wielomagazynowej
 • 2024.1.23.1 - poprawiono mechanizmy odpowiedzialne za ustawianie statusów zamówień w sklepie
 • 2023.12.20.1 - zoptymalizowano synchronizację przesunięć międzymagazynowych dla sklepów z włączoną opcją wielomagazynowości
 • 2023.12.14.1 - rozwiązano problem z MM zawierającymi komplety w pracy wielomagazynowej
 • 2023.12.7.1 - rozszerzono mechanizm identyfikacji kontrahentów
 • 2023.12.1.1 - dodano opcję umożliwiającą wykluczenie zamówień posiadających określony status z synchronizacji statusów; dodano mechanizm usuwający spacje z początku i końca nazw cech wariantów podczas ich synchronizacji
 • 2023.11.22.1 - usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2023.11.15.1 - usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; zaktualizowano biblioteki obsługi poczty elektronicznej
 • 2023.10.26.1 - dodano opcję logowania odpowiedzi, jakie wysyła RestAPI Shopera, po otrzymaniu zapytania
 • 2023.10.17.1 - dodano możliwość wysyłania zdjęć towarów w formacie jpeg
 • 2023.10.16.1 - do mechanizmu automatycznej realizacji zamówień dodano możliwość przypisania trzyznakowego numeru rozszerzenia dokumentu dla poszczególnych rodzajów transakcji VAT; rozwiązano problem przerywania automatycznej realizacji zamówień w przypadku, gdy jedno z zamówień nie mogło zostać zrealizowane; usunięto problem pojawiający się w Kreatorze ustawień, gdy użytkownik sklepu nie ma nadanych wszystkich wymaganych uprawnień do webapi
 • 2023.9.6.2 - na pobieranych zamówieniach poprawiono ustawianie państwa konsumpcji dla rodzajów transakcji VAT OSS oraz SK
 • 2023.9.4.1 - dodano informację o pozostałej liczbie dni subskrypcji; dodano sekcję powiadomień, w której wyświetlane są informacje dla użytkownika; dodano informację o powodzeniu aktualizacji programu; dodano informacje związane z błędami istniejących ustawień
 • 2023.8.28.1 - usunięto problem czyszczenia pamięci prodręcznej dla szybkiej synchronizacji towarów zmienionych; zoptymalizowano mechanizm zgłaszania błędów; zwiększono wydajność pracy programu
 • 2023.7.24.1 - dodano kolejne zabezpieczenia przed nieprawidłowymi wpisami umieszczanymi przez użytkowników w polu "numer oryginalny" w zamówieniach w Subiekcie; dodano możliwość logowania zapytań wysyłanych do RestAPI Shopera podczas synchronizacji z poziomu interfejsu programu; rozwiązano problem nieprawidłowej stawki VAT dla usługi dostawy w zamówieniach z transakcją VAT inną niż domyślna
 • 2023.6.15.1 - dodano zabezpieczenia przed nieprawidłowymi wpisami umieszczanymi przez użytkowników w polu "numer oryginalny" w zamówieniach w Subiekcie
 • 2023.6.13.2 - dodano obsługę rodzajów transakcji VAT dla pobieranych z Shopera zamówień; poprawiono mechanizm synchronizacji dodatkowych poziomów cen przy dodawaniu do sklepu produktu wariantowego; poprawiono mechanizmy związane z ustawieniem magazynu podczas działań z dokument; poprawiono mechanizm synchronizacji stanów i cen z poziomu harmonogramu dla parametru -s; ulepszono procedurę wyszukującą numery zamówień w Subiekcie
 • 2023.5.22.2 - poprawiono wyświetlanie etykiet pól w Ustawieniach; poprawiono mechanizm aktualizacji stanów i cen towarów; poprawiono błąd związany z dodaniem adresu dostawy dla klienta detalicznego; dodano obsługę pola "masa netto" i zmieniono aktualne pole "masa" na "masa brutto" w ustawieniach dodawania/aktualizacji towarów
 • 2023.4.24.1 - poprawiono mechanizm odczytu informacji o punktach odbioru oraz numerów przesyłek; poprawiono wstawianie na dokument informacji o punkcie odbioru i numerach przesyłek dla sklepów działających w trybie wielomagazynowym; usprawniono mechanizm pobierania informacji ze sklepu dla produktów wariantowych; poprawiono mechanizm generowania dokumentów PDF z wykorzystaniem mechanizmów Sfery dla sklepów działających w trybie wielomagazynowym
 • 2023.4.11.1 - dodano możliwość generowania ZM zamiast MM dla podmiotów pracujących w Navireo; poprawiono mechanizm synchronizacji stanów magazynowych w przypadku, gdy firma korzysta z kodów dostaw (niebieski Plus); poprawiono synchronizację towarów, których symbole posiadają znaki specjalne
 • 2023.3.17.2 - poprawiono mechanizm aktualizacji stanów magazynowych; usunięto problem aktualizacji stanów produktów nieaktywnych w domyślnej kategorii; usunięto problem niepobierania niektórych zamówień związany z adresami dostaw; wprowadzono poprawki interfejsowe
 • 2023.2.10.1 - poprawiono synchronizację towarów z polskimi znakami w symbolu; poprawiono mechanizm aktualizacji głównego numeru telefonu w kartotece kontrahenta; dodano nowy sposób wyliczania dostępności towaru
 • 2022.12.16.1 - usprawniono działanie synchronizacji stanów zmienionych produktów wariantowych
 • 2022.11.29.1 - HF*: poprawiono przenoszenie do zamówienia kosztu dostawy
 • 2022.11.24.1 - dodano zaokrąglanie pobieranych z Shopera cen i wartości w zamówieniach do dwóch miejsc po przecinku (poza kursami walut); poprawiono mechanizm zarządzania numerami telefonów w kartotekach kontrahentów; poprawiono mechanizm ustalający cenę produktu głównego dla produktów wariantowych - obecnie przy ustawianiu ceny brane są pod uwagę tylko warianty aktywne
 • 2022.11.8.1 - poprawiono mechanizmy śledzące zmiany stanów magazynowych kompletów i ich składników, w tym również dla pól własnych standardowych oraz rozszerzonych; zoptymalizowano aktualizację statusów zamówień
 • 2022.11.4.1 - poprawiono przenoszenie uwag klienta poprzez usuwanie nadmiarowych znaków nowej linii; poprawiono synchronizację stanu produktu głównego dla towarów wariantowych; zoptymalizowano działanie mechanizmów śledzących zmiany stanów magazynowych kompletów i ich składników, w tym również dla pól własnych standardowych oraz rozszerzonych; poprawiono mechanizm aktywacji/dezaktywacji produktów na podstawie zmian stanów magazynowych
 • 2022.10.24.1 - usprawniono mechanizm synchronizacji statusów zamówień; poprawiono mechanizm wyliczania stanów z uwzględnieniem dodatkowych źródeł w polu własnym w scenariuszu kwalifikacji towarów na podstawie podstawowego kodu kreskowego (EAN)
 • 2022.10.17.1 - poprawiono mechanizm wyliczania stanów z uwzględnieniem dodatkowych źródeł w polu własnym
 • 2022.10.14.1 - poprawiono obsługę dodatkowych pól płatności
 • 2022.9.12.1 - poprawiono obsługę dodatkowych pól dostawy
 • 2022.8.31.1 - poprawiono mechanizm automatycznego zwiększania numeru początkowego zamówienia
 • 2022.8.3.1 - poprawiono mechanizm synchronizacji zdjęć zmienionych na podstawie mechanizmu śledzącego
 • 2022.7.21.1 - poprawiono obsługę zamówień, dla których nie określono adresu email
 • 2022.7.11.1 - poprawiono mechanizm synchronizacji stanów magazynowych dla produktów posiadających warianty
 • 2022.6.24.1 - HF*: usunięto błąd powodujący usuwanie dokumentów sprzedaży z Subiekta w przypadku wystąpienia błędów Sfery podczas próby wysłania dokumentu PDF
 • 2022.6.15.1 - wprowadzono poprawki do mechanizmu synchronizacji zdjęć wariantów; usprawniono obsługę numerów NIP z przedrostkami oznaczającymi kod kraju
 • 2022.4.27.1 - usunięto nieaktywną funkcję dodawania klienta niezarejestrowanego jako kontrahenta jednorazowego
 • 2022.4.19.2 - zmiany w wersji:
  • wprowadzono możliwość wyłączenia oznaczenia zdjęcia głównego dla towarów wariantowych,
  • usunięto błąd pomijania statusu zamówienia podczas automatycznej realizacji zamówień,
  • usunięto błąd związany z identyfikacją towarów wg kodu kreskowego na przesunięciach międzymagazynowych,
  • usunięto błąd związany z niepoprawnym typem danych podczas synchronizacji zamówień,
  • poprawka techniczna: zmieniono warunki zakładania wyzwalaczy w bazie danych (tzw. triggerów)
 • 2022.4.8.1 - poprawiono mechanizm zapisywania edytora wiadomości email; drobne poprawki wizerunkowe w oknie ustawień automatycznej wysyłki PDF
 • 2022.3.22.1 - zmiany w wersji:
  •  NOWA FUNKCJONALNOŚĆ  dodano funkcjonalność realizacji zamówień od klientów jako dokumentów sprzedaży, funkcjonalność jest dostępna w trybie manualnym oraz automatycznym (autorealizacja ZK);
  •  NOWA FUNKCJONALNOŚĆ  dodano funkcjonalność wysyłania plików PDF dokumentów sprzedaży (faktury/ paragony) utworzonych na podstawie ZK ze sklepu Shoper, funkcjonalność jest dostępna w trybie manualnym oraz automatycznym;
  • poprawiono mechanizm aktualizacji zdjęć w sklepie Shoper na  Subiekta - obecnie pobierana jest kolejność umieszczenia zdjęć w sklepie: jeżeli zdjęcia się nie zmieniły, nie zostaną ponownie posortowane na podstawie Subiekta;
  • usunięto błąd związany z wysyłaniem logów programu do serwisu LEO
 • 2022.3.7.2 - zmiany w wersji:
  • dodano blokadę uniemożliwiającą uruchamianie tych samych procesów synchronizacji w tym samym czasie - rozwiązano problem dublowania zamówień w Subiekcie spowodowany równoczesnym uruchomieniem programu w kilku instancjach;
  • usunięto błąd nieuwzględniania statusów zamówień podczas pobierania zamówień w trybie wielomagazynowym;
  • poprawiono wyświetlanie okna ustawień programu (rozmiar, warstwa);
  • dodano mechanizm oczyszczania folderu instalacyjnego z niepotrzebnych bibliotek używanych w starszych wersjach aplikacji
 • 2022.2.17.1 - dodano obsługę adresów punktów dostawy z aplikacji Furgonetka (Shoper Appstore)
 • 2022.2.2.1 - zmiany w wersji:
  • poprawiono mechanizm automatycznej aktywacji towarów dezaktywowanych – zablokowano możliwość jednoczesnego uruchomienia różnych mechanizmów dezaktywacji / aktywacji towarów (obecnie można wybrać tylko 1 tryb aktywacji: wg stanu magazynowego lub wg kwalifikatora);
  • dodano mechanizm do wyłączania towarów z kategorii dodatkowej po usunięciu cechy towaru z Subiekta (opcja); 
  • usunięto błąd techniczny bazy danych związany z obsługą zgód RODO pojawiający się po migracji ze starszych wersji programu
 • 2022.1.27.2 - zmiany w wersji:
  • zmiana sposobu pracy algorytmu rozpoznającego kontrahentów na zamówieniach - obecnie w przypadku natrafienia na wiele wystąpień tego samego numeru NIP w Subiekcie, na zamówienie będzie wstawiany pierwszy napotkany kontrahent ze zgodnym adresem email;
  • dodano możliwość pomniejszania prezentowanego stanu magazynowego - funkcja sumowania stanu magazynowego pozwala teraz na wpisanie liczby ujemnej;
  • usunięto błąd pojawiający się podczas importu dużej liczby zdjęć (przepełnienie bufora rejestrującego zdjęcia dodane);
  • ograniczono możliwość wyboru pól własnych słownikowych dla określenia kategorii produktu - obecnie można wybrać pola słownikowe zawierające jedynie słowniki własne;
  • usunięto błąd pojawiający się podczas pierwszego nawiązania połączenia z API sklepu w Kreatorze wdrożeniowym;
  • poprawa treści niektórych komunikatów informacyjnych i ostrzegawczych

 • 2022.1.13.3  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana modelu pracy aplikacji na subskrypcyjny - wszystkie zmiany dokonane w kolejnych wersjach dotyczą modelu subskrypcyjnego.

  Zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Plik licencji zostanie pobrany automatycznie i wczytany podczas pierwszego uruchomienia. Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane.

  Masz aktywny abonament? Przejdź bezpłatnie na wersję subskrypcyjną Skontaktuj się z nami.

 • 2022.1.12.1 - usunięto błąd związany z obsługą kompletów (Subiekt) w przypadku, gdy komplet nie zawierał składników, poprawiono mechanizm pobierania stanów magazynowych kompletów
 • 2022.1.4.1 - usunięto problem aktualizacji programu (niektóre starsze wersje wymagają manualnego pobrania nowej wersji programu ze strony https://leo.pl/pobierz/program/synchronizator-shoper) - dodano brakujący plik wymagany przez aktualizator
 • 2021.11.17.1 - poprawiono okno wpisywania poświadczeń podczas uruchamiania Harmonogramu zadań Windows; usunięto błąd synchronizacji stanów/ dostępności kompletów (Subiekt) jako zestawów (Shoper) w trybie wielomagazynowym
 • 2021.9.29.1 - poprawiono naliczanie rabatów w trakcie synchronizacji zamówień; poprawiono mechanizm sumowania stanów z pól własnych i dostępności; drobne usprawnienia w interfejsie użytkownika
 • 2021.9.17.1 - usunięto błąd związany z obsługą nieprawidłowych znaków w adresach dostaw
 • 2021.9.14.1 - dodano obsługę trybu wielu magazynów w sklepie Shoper; zwiększono limit dla nru początkowego zamówienia do 100000000
 • 2021.7.19.1 - dodano informację o zmienionych wartościach cen i stanów do logów typu Info w trybie Harmonogramu zadań
 • 2021.6.1.1 - odblokowano możliwość wstawiania na dokument ZK w Subiekcie składników zestawów z Shopera w trybie obsługi kompletów z Subiekta
 • 2021.5.13.1 - usunięto błąd wstawiania zerowych cen na zamówieniach podczas dodawania składników zestawu
 • 2021.5.7.1 - HF*: usunięto błąd braku adresu email, który pojawiał się podczas wysyłki logów z programu
 • 2021.4.29.1 - przebudowano mechanizm obsługi przesunięć międzymagazynowych (rozszerzenie funkcjonalności, dodanie nowych opcji, m.in.: pomijanie rezerwacji, uwzględnianie stanów i dostępności na magazynach zasilających, sterowanie zawartością dokumentów MM); poprawiono mechanizm obsługi zgód RODO; zmodyfikowano interfejs programu
 • 2021.4.6.1 - dodano możliwość umieszczania w polu własnym ZK adresu email powiązanego z zamówieniem; wprowadzono poprawki wizerunkowe i techniczne (zmiana kontrolek na Devexpress 20.2)
 • 2021.3.29.1 - dodano obsługę zamówień unijnych WDT (VAT-UE) - zamówienie złożone w sklepie ze znacznikiem ' Zakup z 0% stawką VAT w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów' zostanie dodane do Subiekta z rodzajem transakcji VAT: WDT (program nie aktualizuje kartoteki kontrahenta w Subiekcie o znacznik 'Podatnik VAT zarejestrowany w UE')
 • 2021.3.9.1 - rozszerzono mechanizm synchronizacji stanów towarów zmienionych o towary nowo dodane do sklepu; dodano obsługę sytuacji gdy do zamówienia w Subiekcie mają zostać dodane składniki na podstawie kompletu ze sklepu, a komplet w Subiekcie nie posiada zdefiniowanych składników
 • 2021.2.8.1 - usunięcie nieużywanego modułu bezpośredniego połączenia z bazą danych dla niewspieranych sklepów z licencją samodzielną
 • 2020.12.23.2 - HF*: poprawa mechanizmu obsługi składników kompletu - obsługa sytuacji, gdy ilość składnika kompletu jest równa 0 lub gdy cena składnika kompletu jest równa 0
 • 2020.12.21.1 - dodano możliwość wstawienia na zamówienie składników kompletu z Subiekta (sytuacja: komplet z Subiekta jako towar w sklepie Shoper --> na pozycjach zamówienia w Subiekcie są wstawiane składniki, a nie komplet); do paska stanu dodano informację o podłączonym sklepie Shoper
 • 2020.12.4.1 - naprawiono mechanizm synchronizacji towarów zmienionych (w niektórych sytuacjach powstawał błąd timeout związany ze zbyt dużą liczbą towarów zmienionych)
 • 2020.11.2.1 - dodanie mechanizmu szybkiej synchronizacji cen (dodatkowa opcja pozwala na synchronizację cen towarów, które zostały zmienione w Subiekcie od momentu poprzedniej synchronizacji); zoptymalizowanie procesu przepływu danych dotyczących towarów (kierunek Subiekt --> Sklep)
 • 2020.10.13.1 - dodano możliwość wyłączenia synchronizacji jednostki porównawczej dla wartości równej 1
 • 2020.9.21.1 - dodano mechanizm szybkiej synchronizacji stanów magazynowych (dodatkowa opcja pozwala na synchronizację stanów tylko tych towarów, które zmieniły swój stan w Subiekcie od momentu poprzedniej synchronizacji); poprawiono błąd obsługi parametrów towarów podczas korzystania z pola własnego rozszerzonego wraz ze słownikiem własnym; poprawka techniczna: dodano mechanizm automatycznego zamykania procesów InsERT sugestie.exe uruchomionych z poziomu Harmonogramu zadań Windows (zapobieganie blokowaniu licencji Sfery)
 • 2020.9.2.1 - usunięto błąd braku aktualizacji ceny produktu głównego towarów wariantowych podczas identyfikacji towarów wg kodu EAN; dodano możliwość identyfikacji kontrahenta Allegro wg adresu email Allegro (stała część adresu jednorazowego jako Symbol Kontrahenta w Subiekcie); dodano pole tekstowe umożliwiające wstawienie stałej treści do pola Uwagi na zamówieniu ZK w Subiekcie
 • 2020.8.20.1 - zmieniono mechanizm dodawania produktów wariantowych do kategorii nieaktywnej
 • 2020.8.18.1 - dodano obsługę ceny zakupu, zaktualizowano nazewnictwo poleceń i funkcji w związku ze zmianami w Subiekcie i sklepie Shoper; poprawiono mechanizm automatycznej aktywacji produktów dezaktywowanych: po przywróceniu kwalifikatora program aktywuje ponownie we wszystkich kategoriach z wyjątkiem kategorii 'Nieaktywne'; dodano przenoszenie jednostki porównawczej z Subiekta dla kalkulacji ceny jednostkowej w Shoperze (przelicznik ceny na jednostkę miary, np. cena za 1 kg); dodano przenoszenie formy płatności Allegro do Pól własnych, Uwag i Podtytułu ZK w Subiekcie
 • 2020.8.11.1 - usunięto błąd interfejsu powodujący problemy z zamknięciem programu przy użyciu przycisku 'Zamknij' (przycisk 'X' na górnej belce); usunięto błąd związany z brakiem synchronizacji cen i stanów gdy wyłączono synchronizację towarów; dodano możliwość wyłączenia zarządzania cenami dla produktów posiadających warianty (polecenie 'Zarządzaj cenami tylko tych produktów, które nie posiadają wariantów')
 • 2020.7.22.1 - usunięto błąd aktualizacji stanów magazynowych dla produktu głównego wg sumy wariantów podczas identyfikacji wg EAN; dodano możliwość dezaktywacji produktów bez przenoszenia do kategorii "Nieaktywne" w sklepie Shoper; dodano możliwość automatycznej ponownej aktywacji towarów po przywróceniu kwalifikatora w Subiekcie w sytuacji, gdy dezaktywacja nie przeniosła towarów do kategorii "Nieaktywne"; dodano synchronizację numeru listu przewozowego ze sklepu do Subiekta; dodano możliwość umieszczenia imienia i nazwiska klienta sklepu Shoper w nazwie kontrahenta w adresie dostawy w Subiekcie (opcja); usunięto błąd związany z obsługą formy płatności kredytowej w przypadku, gdy kontrahent nie ma zdefiniowanej tej formy w Subiekcie (możliwość określenia alternatywnej formy płatności dla takiego wystąpienia); poprawiono mechanizm generowania dokumentów MM dla jednostek miary sprzedaży innych niż podstawowa; poprawka techniczna: dodano logowanie błędu 'Nie można niejawnie przekonwertować typu „System.DBNull” na „int”' pojawiającego w ostatnich wersjach Subiekta - szczegóły błędu będą zapisywane w logu 'Info' - ma to na celu namierzenie przyczyny jego występowania
 • 2020.7.2.1 - zmiana metody pobierania danych ze sklepu Shoper; poprawa mechanizmu pobierania zamówień do unieważnienia (format daty); dodano możliwość wskazania wariantu wzorcowego dla określenia parametrów (wagi) wszystkich produktów wariantowych
 • 2020.5.25.2 - poprawiono mechanizm zakładania tabel w bazie danych Subiekta oraz działanie programu podczas pracy na wielu instalacjach (zmiana nazwy pliku EXE)
 • 2020.5.13.1 - usprawniono mechanizm obsługi numerów listów przewozowych w kierunku Subiekt -> Shoper; usunięto błąd synchronizacji stanu maksymalnego dla kompletów; poprawiono mechanizm zarządzania adresami dostaw
 • 2020.4.30.1 - zwiększono wydajność synchronizacji towarów i zdjęć poprzez wprowadzenie nowych mechanizmów wymiany danych pomiędzy bazą Subiekta i sklepu Shoper; zmodyfikowano mechanizm obsługi zdjęcia głównego produktu - zdjęcie główne z Subiekta wstawiane jest obecnie jako zdjęcie główne w Shoperze tylko podczas dodawania nowych towarów (Shoper nie umożliwia automatycznej aktualizacji zdjęcia głównego dla towarów istniejących w sklepie - wymagana interwencja użytkownika poprzez panel administratora); usunięto błąd pojawiający się podczas generowania przesunięć międzymagazynowych, gdy na zamówieniu wystąpiły usługi jednorazowe
 • 2020.3.23.1 - dodano możliwość pobierania numerów listów przewozowych z pól własnych FS, PA i PAi (w pierwszej kolejności) oraz ZK; dodano możliwość wyboru przenoszenia kategorii dodatkowych dla cech o wybranej właściwości; dodano możliwość logowania działania pracy programu z harmonogramu; zmieniono sposób zapisywania adresów dostawy [obecnie są zapisywane na liście 'Adresy dostaw kontrahenta']; poprawiono mechanizm aktualizacji cen [aktualizacja towaru głównego będzie również uzależniona od jego aktywności oraz od aktywności towarów wariantowych]; poprawiono synchronizację zamówień; poprawiono mechanizm zaznaczania podstawowych ustawień
 • 2019.11.26.1 - wprowadzono możliwość wyboru cen [cena stała lub poziom cen] dla nowych towarów - dot. przypadku, gdy synchronizacja cen jest wyłączona; modernizacja opcji serwisowej; modernizacja ustawień w zakładce zamówienia; usprawniono obsługę klientów z Allegro [dot. zaszyfrowanych adresów e-mail]; poprawiono sposób pobierania grup wariantów z Shopera; poprawa obsługi innego adresu dostawy; obsługa błędu przy zmianie statusu płatności unieważnionego zamówienia; obsługa błędu przy przenoszeniu nr listu przewozowego; poprawiono błąd występujący podczas pobierania towarów po kodzie EAN; poprawiono mechanizm wstawiania rabatów [dot. wielu usług dostawy]; usprawniono synchronizację towarów
 • 2019.8.20.1 - dodano obsługę pola Gabaryt [zakładka dostawa]; usprawniono obsługę klientów Allegro; modernizacja przenoszenia atrybutów do sklepu Shoper; poprawiono dezaktywację towarów na zagranicznych stronach językowych sklepu; poprawki związane z obsługą zgód RODO; poprawa działania synchronizacji z harmonogramu 2019.6.17.1 - dodano możliwość ustawienia, aby po indywidualnie wybranym czasie, zamówienie w Subiekcie zostało unieważnione [wartość domyślna 30 dni]; dodano możliwość ustawienia, aby automatycznie zwiększał się początkowy numer zamówienia; dodano w logach informację o numerze zamówienia, którego dotyczy błąd; poprawiono synchronizację adresu dostawy
 • 2019.5.22.1 - POPRAWKA KRYTYCZNA dot. stabilności działania programu: usunięto błąd aktualizacji cen produktu głównego przy synchronizacji po kodzie kreskowym
 • 2019.5.14.1 - dodano obsługę zgód RODO [podczas synchronizacji zamówień, do Subiekta importowana jest również informacja, czy klient wyraził odpowiednią zgodę marketingową]; wprowadzono możliwość dodawania wariantów zawsze jako aktywnych [zakładka warianty]; poprawiono działanie kreatora wdrożeniowego [po zakończeniu jego działania wszystkie ustawienia są usuwane i ustawione ponownie na podstawowe]; drobna aktualizacja opisów funkcji w programie; poprawiono obsługę nietypowych znaków diakrytycznych w zamówieniach; usprawniono mechanizm dot. pól własnych ZK
 • 2019.4.8.1 - dodano możliwość wyboru, które pola mają być dodawane lub aktualizowane podczas synchronizacji towarów
 • 2019.3.7.1 - dodano możliwość wyboru, czy podczas dodawania kontrahenta do Subiekta, dane pracownika mają zostać dodane do kartoteki kontrahenta; wprowadzono przenoszenie nr listu przewozowego do Shopera [w ustawieniach synchronizatora można wybrać pole własne ZK, z którego będzie pobierany nr listu przewozowego]; dodano możliwość przydzielenia konkretnej (innej niż domyślna) kategorii wystawianym dokumentom MM; poprawiono mechanizm generowania dokumentów MM; poprawiono synchronizację adresów dostawy; poprawiono synchronizację towarów głównych; optymalizacja synchronizacji stanów i cen
 • 2019.1.7.1 - dodano możliwość przenoszenia deklarowanej daty przesyłki, jako terminu realizacji zamówienia [opcja możliwa do zaznaczenia w ustawieniach, w zakładce 'Zamówienia']; dodano kolejkowanie informacji w Uwagach [im większa liczba, tym wyżej dana informacja pojawi się w uwagach]; dodano przenoszenie nr paczkomatów do Subiekta; dodano możliwość wyboru, czy synchronizować uwagi od klienta; dodano możliwość wyłączenia synchronizacji nazwy użytkownika Allegro; dodano możliwość przenoszenia do zamówienia 'Uwag' administratora Shopera; naprawiono problem związany z aktualizacją statusów; naprawiono błąd pojawiający się przy pobieraniu produktów
 • 2018.10.29.1 - dodano mechanizm przycinający zbyt długie nazwy kontrahentów [50 znaków]; dodano wyświetlanie odpowiedniego komunikatu, jeżeli w zamówieniu kontrahent nie ma podanego numeru NIP oraz adresu E-mail [dodatkowo, w takim przypadku, dodawany będzie kontrahent jednorazowy]; dodano mechanizm wykrywania "nierzeczywistych" numerów NIP [zostanie utworzona nowa kartoteka typu osoba]; poprawiono sposób informowania o nieprawidłowościach w Ustawieniach programu
 • 2018.9.19.1 - dodano synchronizację stawki VAT dla usług i towarów na zamówieniu; zmodyfikowano synchronizację zestawów na zamówieniach [dodawanie zestawu na zamówienie, jako składnik przy wybraniu opcji 'traktuj komplet jako produkt']; poprawiono synchronizację stanów produktów oraz zestawów; wprowadzono wizualne poprawki ustawień
 • 2018.9.6.1 - poprawiono synchronizację zestawów; poprawiono synchronizację cen
 • 2018.9.5.1 - dodano obsługę zestawów; poprawiono możliwość zapisu ustawień niezależnie od rozdzielczości ekranu; poprawiono synchronizację zamówień z Allegro (po zmianie z wersji 5.8.30); poprawiono pojawiający się błąd "Towar jest zablokowany" dla usługi dostawy (gdy wybrana usługa była nieaktywna w Subiekcie); zoptymalizowano synchronizację zamówień; poprawki wizualne
 • 2018.8.1.1 - poprawiono mechanizm zapisywania formy transportu w uwagach do zamówienia; drobne poprawki techniczne i wizualne: m.in. dodano automatyczne sortowanie list w kontrolkach oraz poprawiono obsługę domyślnych wartości dla pól występujących w Subiekcie w oknie edycji ustawień synchronizacji
 • 2018.7.19.1 - poprawiono obsługę znaków diakrytycznych w danych kontrahenta; wprowadzono poprawki wizerunkowe
 • 2018.7.4.1 - poprawiono instalator aplikacji
 • 2018.7.3.1 - dodano obsługę zakładki Vendero oraz synchronizację gabarytów przy synchronizacji towarów
 • 2018.6.15.1 - dodano kontrolę czy użytkownik Sfery jest ustawiony w programie.
 • 2018.6.8.1 - poprawiono stabilność działania aplikacji po zmianach w szyfrowaniu.
 • 2018.6.6.2 - poprawiono synchronizację zamówień z wybranymi statusami; dodano obsługę TLS w wersji 1.1 i 1.2.
 • 2018.5.14.1 - poprawiono sposób pobierania zamówień z Allegro; w kreatorze wdrożeniowym dodano możliwość wyboru rodzaju stanu do synchronizacji oraz wybór, czy synchronizować zdjęcia wraz z źródłem ich pochodzenia; poprawki związane z wyświetlającymi się komunikatami oraz konserwacja kodu.
 • 2018.4.13.2 - optymalizacja synchronizacji zdjęć; przystosowanie pracy programu do zmian wprowadzonych przez Shopera dot. możliwości umieszczania NIP w adresie dostawy.
 • 2018.3.15.2 - dodano wykrywanie zdublowanych symboli oraz kodów kreskowych (informacje o powielonych symbolach oraz kodach zostaną zapisane do logów).
 • 2018.3.9.1 - poprawiono mechanizm określania rodzaju kontrahenta podczas dodawania; poprawiono mechanizm pobierania jednostek miar; naprawiono zgłoszony błąd związany z produktami powiązanymi wielokrotnie.
 • 2018.2.9.1 - dodano do konfiguracji możliwość zaokrąglania stanów magazynowych; dodano możliwość wykorzystywania pola 'Jednostka miary zakupu inna niż podstawowa' do synchronizacji jednostek miar; w polu Uwagi dodano wpisywanie numeru zamówienia, którego dotyczy generowany dokument MM; dodano możliwość wyłączania dodawania asortymentu powiązanego na dokumentach w Subiekcie (checkbox); rodzaj nowo dodawanego kontrahenta jest określany na podstawie ustawień klienta w Subiekcie (Administracja -> Parametry -> Kontrahenci); poprawiono sposób zapisywania uwag od klienta: jeżeli checkbox o zapisaniu rodzaju dokumentu lub/i formy transportu nie jest zaznaczony, to uwagi klienta (o ile istnieją) dodają się w pierwszej linii uwag; poprawiono błąd dezaktywacji towarów podczas synchronizacji cen; poprawiono docinanie nazwiska pracownika do 30 znaków (imię + nazwisko = maksymalnie 40 znaków).
 • 2018.1.9.1 - poprawiono problem z powielaniem zamówień podczas synchronizacji; zoptymalizowano synchronizację zdjęć.
 • 2017.11.13.1 - dodano obsługę zamówień w walucie wraz z możliwością wyboru źródła kursu walut; w ustawieniach zamówień dodano dwa checkboxy: 'miejsce zapisu rodzaju dokumentu w uwagach' oraz 'miejsce zapisu formy transportu w uwagach'; poprawiono synchronizację kodów kreskowych – wszystkie kody kreskowe obsługiwane przez Shopera przenoszą się do sklepu.
 • 2017.10.16.3 - dodano obsługę zamówień w walucie innej niż PLN; dodano możliwość wyboru synchronizacji dla wariantów oraz towaru głównego; dodano możliwość synchronizacji zdjęć z innego źródła niż Subiekt; dodano możliwość dodania znaku wodnego na zdjęciach synchronizowanych do Shopera; dodano komunikat informujący o skutkach wybrania opcji aktualizacji oraz dezaktywacji towarów; dodano obsługę użycia niepoprawnych znaków w uwagach (są zastępowane znakiem zapytania); poprawiono aktywację i dezaktywację towaru głównego na podstawie stanu; poprawiono problem z wielokrotnym dodaniem towaru.
 • 2017.9.18.1 - dodano nowe ustawienia synchronizacji stanów odpowiadające za synchronizację usług.
  Poprawiono mechanizm synchronizacji stanów:
  a) dodano możliwość wyboru innego źródła stanów dla wariantowania po kodzie dostaw,
  b) NULL lub wartość pusta w polu własnym (przy synchronizacji z innego miejsca) - wstawiane będzie 0,
  c) NULL lub wartość pusta w polu własnym (przy maksymalnym stanie magazynowym) - wartość będzie pomijana, czyli nie będzie maksymalnego stanu.
  Poprawiono włączanie oraz wyłączanie grupy z wyborem magazynów i typu stanu w zależności od ustawień:
  a) jeżeli wybrano, że dla wszystkich towarów stan ma być przenoszony z innego źródła, to ta grupa będzie wyłączona,
  b) jeżeli wybrano towary z grupą lub cechą, albo wszystkie towary i sumowanie, to ta grupa będzie włączona. Dodano obsługę błędu pojawiającego się podczas synchronizacji towarów z wariantami; poprawiono mechanizm dodawania oraz usuwania zdjęć; poprawiono opis na zakładce stany: 'Sumuj stan magazynowy/dostępność z wybraną wartością'.
 • 2017.8.23.4 - dodano możliwość wyboru statusu zamówień z Shopera, dla których ma zachodzić synchronizacja; dodano automatyczną aktualizację listy magazynów do przesunięć międzymagazynowych przy wyborze magazynu dla zamówień; dodano możliwość wyboru synchronizacji stanów z pól własnych (multiwybór) lub wpisanie wartości stałej dla towarów z cechą, z grupy lub dla wszystkich // Jeżeli wybrano więcej pól własnych, to wartości w nich wpisane są sumowane. Brak wartości w polu własnym równa się 0. Możliwość wyboru pola własnego standardowego, rozszerzonego tekstowego, liczbowego i kwotowego. Wybór nie jest możliwy dla wariantowania po kodzie dostaw//; dodano ustawienie maksymalnego stanu z pola własnego (tylko jedno) lub wpisanie wartości stałej dla towarów z cechą, z grupy lub dla wszystkich; poprawiono mechanizm obsługi numerów zamówień dla sklepów istniejących (migracja dotychczasowego sklepu do Shopera); poprawiono procedurę dezaktywacji towaru głównego i dodawania wariantów; poprawiono procedurę synchronizacji zdjęć.
 • 2017.8.3.3 - dodano synchronizację statusów płatności zamówienia; poprawiono błąd związany z pobieraniem id kraju w adresie kontrahenta; poprawiono działanie mechanizmu wyboru kwalifikacji towarów i wariantów przy wyłączeniu synchronizacji towarów.
 • 2017.5.19.2 - poprawiono wykrywanie błędnej jednostki miary podczas dodawania pozycji na zamówieniach; poprawiono aktualizację kontrahenta.
 • 2017.5.17.1 - UWAGA! POPRAWKA KRYTYCZNA. Usuwa błąd, który pojawił się w wersjach: 2017.4.6.1; 2017.4.25.1; 2017.4.26.1: usunięcie błędu aktualizacji statusów w Shoperze, który powodował brak możliwości zapisu dokumentów w Subiekcie.
  Poprawiono mechanizm pobierania kategorii z Shopera; dodano odcinanie zbyt długich nazw kontrahenta, imienia i nazwiska kontrahenta (typu osoba) oraz nazwy adresu dostawy do wartości wymaganych przez InsERT Subiekt; dodano obsługę błędu: jeżeli jednostka miary nie istnieje w Subiekcie; dodano mechanizm usuwania tzw. białych znaków z kodu produktu; wprowadzono zmiany w połączeniu z bazą danych sklepu Shoper; dodano obsługę sytuacji, w której nazwa produktu miała wartość NULL; poprawa synchronizacji stanów i cen; poprawiono synchronizację towarów
 • 2017.4.26.1 - poprawiono mechanizm wymiany danych podczas pracy aplikacji poprzez połączenie z bazą sklepu.
 • 2017.4.25.1 - WAŻNE! Dla wersji Shopera 5.8.8 lub nowszej poprawa błędu przy synchronizacji pola "Opakowanie". Poprawa ponownej aktywacji towarów. Poprawa obsługi towarów obcojęzycznych.
 • 2017.4.6.1 - wprowadzono rozdzielenie akcji "wystawienie dokumentu z zamówienia" na dwie osobne: wystawienie dokumentu handlowego, wystawienie dokumentu magazynowego; poprawiono wykrywanie aktywnych form płatności w rożnych językach i przenoszenie ich do ustawień synchronizatora; poprawiono synchronizację towarów z wariantowaniem opartym na właściwościach cech; poprawiono synchronizację stanów i cen; poprawiono synchronizację towarów; poprawiono synchronizację adresów dostawy w sytuacji gdy w Shoperze nie podano dodatkowego adresu dostawy, a w kartotece kontrahenta w Subiekcie zaznaczony jest dodatkowy adres dostawy; dodano komunikat informujący o braku atrybutów, jeżeli na sklepie nie ma atrybutów, a zaznaczono ich synchronizację; poprawiono zapytanie pobierające zdjęcia; poprawiono pracę harmonogramu; optymalizacja kodu programu.
 • 2017.3.20.1 - dodano możliwość wyboru jaki typ stanu ma być synchronizowany [stan magazynowy / dostępność]; dodano możliwość synchronizacji dodatkowych pól Shopera [m.in. kod producenta; produkt polecany; kod 39 i inne]; usunięto wybór jednostek miary innych niż 'Jm podstawowa' 'Jm sprzedaży'; zmieniono możliwość wyboru usługi dostawy wyłącznie spośród aktywnych usług w Subiekcie; poprawiono synchronizację towarów, cen i stanów w sytuacji, gdy nie wybrano jednostki miary innej przy sprzedaży; dodano znacznik aktywnego wsparcia technicznego; poprawiono procedurę związaną z obsługą zdjęć.
 • 2017.2.16.2 - dodano możliwość wyboru modelu i właściwości cech w wariantowaniu; dodano znacznik określający działanie synchronizatora; dodano obsługę pola Checkbox; poprawiono aktualizację atrybutów; poprawiono synchronizację stanów i cen dla wariantów z kodami dostaw przy kodach składających się z małych liter; poprawiono synchronizację stanów magazynowych.
 • 2017.1.25.2 - poprawiono wczytywanie listy wariantów ze sklepu; dodano możliwość wyboru modelu w definicji do pól produktów synchronizacji towarów; poprawiono synchronizacje wariantów towarów po kodzie EAN; poprawiono synchronizację zdjęć; optymalizacja kodu programu.
 • 2016.12.23.02 - poprawiono synchronizację statusów zamówień; dodano obsługę tzw. „białych znaków” pojawiających się w nazwie grupy i symbolu kontrahenta; przeprowadzono dostosowanie do wymogów starszej wersji Subiekta.
 • 2016.12.20.1 - dodano możliwość wyłączenia kontroli numeru NIP przy synchronizacji zamówień; poprawki aktualizacyjne; poprawka synchronizacji zamówień przy wyłączonej opcji wariantowania.
 • 2016.11.8.1 - poprawiono pobieranie kategorii i statusów dla języków obcych; poprawiono dodawanie towarów z Shopera do Subiekta, jeżeli włączone są warianty; poprawiono synchronizację towarów, które zostały dodane do Shopera; poprawiono synchronizację zamówień; dodano komunikaty informujące o wymogu uzupełnienia pól obowiązkowych; poprawiono mechanizm sprawdzający połączenie w konfiguratorze i ustawieniach; optymalizacja kodu programu.
 • 2016.9.6.1 - zmiana mechanizmu API na REST API pozwalająca na synchronizację sklepów posiadających dużo asortymentów i korzystających z licencji SaaS – nie jest już potrzebny dostęp do bazy danych w takim przypadku; zmieniono mechanizm przesyłania zdjęć do Shopera; dodano mechanizm umożliwiający pobieranie zamówień, jeśli w danych kontrahenta występują nieprawidłowe znaki, np. litery z alfabetu innego niż polski; poprawiono mechanizm wariantowania według kodów dostaw; dodano nową opcję wyboru 'Nie aktualizuj cen wszystkich produktów będących w promocji'; poprawiono mechanizm synchronizujący stany magazynowe i ceny; naprawiono błąd powodujący nieprzenoszenie się rabatów w zamówieniach; poprawiono problem podczas dodawania towarów przy włączonej synchronizacji zdjęć, jeśli towar lub usługa nie posiada zdjęcia; naprawiono błąd informujący, że element o tym samym kluczu został już dodany, pojawiający się w czasie synchronizacji stanów; naprawiono błąd powodujący brak dodawania się nowych kontrahentów do Subiekta, gdy odznaczona zostaje opcja 'Aktualizuj kartotekę'; naprawiono błąd pojawiający się podczas dodawania zamówienia związany z nieprzenoszeniem numer telefonu dla kontrahentów jednorazowych; optymalizacja kodu programu; usprawnienie procesu synchronizacji.
 • 2016.4.28.1 - dodano kreator wdrożeniowy oraz domyślne ustawienia; dodano link do instrukcji w menu; dodano obsługę harmonogramu zadań Windows z poziomu aplikacji.
 • 2016.4.11.1 - dodano automatyczne zakładanie kategorii w Shoperze na podstawie założeń z Subiekta; poprawiono mechanikę sterowania przypisaniem towarów do kategorii.
 • 2016.4.1.1 - dodano udostępnienie pól własnych w synchronizacji producentów; dodano sterowanie przypisywaniem towarów do kategorii; rozszerzono obsługę promocji towarów z wariantami; poprawiono mechanizm synchronizacji towarów; wprowadzono poprawki interfejsowe; naprawiono drobne błędy.
 • 2016.2.3.1 - poprawiono obsługę błędów spowodowanych nieprawidłową konfiguracją.

*HF - Hotfix - szybka poprawka techniczna mająca na celu wyeliminowanie konkretnego błędu