Spis treści

Program można również przetestować na testowym podmiocie subiekta. Z testowego podmiotu można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia, z możliwością aktywacji próbnej licencji dodatku Sfera na 15 dni oraz PLUSów. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa dosłownie kilka minut. Niepotrzebny podmiot testowy może być usunięty za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład oprogramowania InsERT GT.

Info
Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie odbywał się na istniejącym podmiocie, można pominąć ten punkt.

Tworzenie nowego podmiotu testowego Spis treści ↑

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć przycisk OK, tak jak na rysunku 5.

Rysunek 2

W następnym oknie należy wybrać opcję Wersja próbna, i zaznaczyć Wpisz dane przykładowe. Następnie należy nacisnąć przycisk OK.


Rysunek 3

Program Subiekt GT przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie.

Aktywacja wersji próbnej Sfery Spis treści ↑

Ważne
Dodatek Sfera dla Subiekta GT potrzebny jest do prawidłowego odbierania informacji o zamówieniach.

Sfera jest oprogramowaniem firmy InsERT pozwalającym na wymianę informacji pomiędzy Subiektem, a programami zewnętrznymi. Dodatek ten pracuje wyłącznie podczas wymiany danych z programem Rozsyłacz dokumentów SE, a dokładniej podczas zapisu pliku w bazie danych Subiekta. Gdy informacje te nie są wymieniane, Sfera pozostaje bezczynna.

Info
Poniższe instrukcje dotyczą aktywacji dodatku Sfera dla Subiekta GT na okres próbny. Jeżeli Sfera została już wcześniej aktywowana, można pominąć ten punkt.

Aby aktywować próbną wersję Sfery, należy w Subiekcie wybrać z paska narzędzi ikonę Sfery, następnie wybrać opcję aktywuj wersję próbną.

Rysunek 4

Tworzenie użytkownika Sfery Spis treści ↑

Zalecane jest założenie nowego, niezależnego użytkownika w Subiekcie, za pomocą którego program Rozsyłacz dokumentów SE będzie się komunikował z Subiektem. Użytkownik Sfery powinien mieć dostępne wszystkie uprawnienia w Subiekcie (szczególnie uprawnienia dotyczące modyfikacji kartotek kontrahentów).

Uwaga
Użytkownik zdefiniowany jako Użytkownik Sfery musi posiadać niezbędne uprawnienia do pracy z Subiektem. Obowiązkowe jest również uprawnienie do korzystania z modułu ‘Zestawienia’ w Subiekcie.

Aby założyć nowe konto użytkownika, należy zalogować się do Subiekta za pomocą konta z uprawnieniami szefa. Następnie z paska modułów w Subiekcie wybrać kolejno Administracja, następnie Słowniki. Z listy należy wybrać Personel i dodać nowego użytkownika.

Rysunek 5

Rysunek 6