Wykaz zmian:

 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2024.2.13.1dodano obsługę faktury VAT RR
 • 2023.12.6.1poprawiono filtr wyboru magazynu
 • 2023.11.20.1usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL; dodano kolumnę z informacją o statusie fiskalizacji; dodano automatyczny zapis ustawień widoku kolumn
 • 2022.2.1.1 - poprawiono działanie filtrów typów dokumentów oraz zakresu dat

 • 2021.12.20.3 -  ZMIANA KLUCZOWA  Zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Plik licencji zostanie pobrany automatycznie i wczytany podczas pierwszego uruchomienia programu.
  Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane.

 • 2021.2.17.1 - dodano usuwanie towarów powiązanych z generowanych dokumentów wynikowych
 • 2020.12.8.1 - poprawka techniczna: usprawniono mechanizm obsługi użytkowników Sfery podczas logowania do Subiekta oraz wstawiania pracownika na generowany dokument
 • 2020.11.2.1 - dodano kolumnę z adresem dostawy dokumentu do okna głównego programu; poprawka techniczna: zmieniono mechanizmy połączenia oraz wymiany danych z bazą danych Subiekta
 • 2020.8.27.1 - usunięto błąd związany z nieprawidłowym wstawianiem ilości na pozycję gdy dokumentem źródłowym jest Faktura zbiorcza
 • 2020.8.13.1 - poprawka techniczna: zmiana rozmiaru okna ustawień
 • 2020.5.13.1 - dodano pomijanie rezerwacji towarów na zamówieniach podczas pracy programu w trybie bezinterfejsowym
 • 2020.1.21.1 - poprawiono mechanizm eliminujący usługi z zamówień różnicowych (dodano obsługę usług jednorazowych)
 • 2019.11.6.1 - dodano kolumny z wartością netto i brutto dokumentów oraz z datą modyfikacji flagi dokumentu; dodano sumowanie wartości zaznaczonych pozycji
 • 2019.3.4.1- Dodano obsługę sytuacji, gdy dokumenty źródłowe dotyczą różnych walut i są w różnych poziomach cenowych. W razie wystąpienia różnic program wyświetla odpowiednie pytania do użytkownika. Użytkownik decyduje o walucie i poziomie cen dokumentu zbiorczego.
 • 2018.11.5.1 - dodano obsługę daty wystawienia dokumentu; dodano obsługę dokumentów w różnych walutach; dodano kolumnę prezentującą waluty w oknie główny programu; poprawiono generowanie dokumentów w innej walucie
 • 2018.6.18.1 - dodano obsługę kodów kreskowych dokumentów utworzonych na podstawie numeru pełnego dokumentu; konserwacja kodu - od tej wersji program wymaga dodatku .NET w wersji 4.5, program nie będzie działał na systemach operacyjnych z rodziny Windows XP
 • 2017.10.24.1 - dodano obsługę WZv; konserwacja kodu
 • 2017.5.16.1 - dodano przenoszenie opisów do pozycji z dokumentów źródłowych
 • 2017.3.16.1 - dodano możliwość wyboru rodzaju numeru dokumentu źródłowego [numer dokumentu lub numer oryginału], który ma być umieszczany na dokumentach zbiorczych
 • 2017.2.28.1 - dodano wybór dokumentów RS w dokumentach źródłowych
 • 2016.10.20.1 - dodano obsługę przekazywania uwag do generowanych dokumentów zbiorczych
 • 2016.09.30.01 - poprawiono wybór Statusu dokumentu zbiorczego w zależności od Typu dokumentu
 • 2016.08.29.02 - dodano obsługę ZD różnicowych; poprawiono działanie funkcji 'Akcja po wygenerowaniu dokumentu zbiorczego'
 • 2016.3.15.1 - dodano obsługę dokumentów MMw i MMp
 • 2016.1.22.1 - modyfikacja sposobu obsługi dokumentów zbiorczych, które zostały wczytane z Subiekta
 • 2015.11.20.1 - poprawione generowanie zamówień różnicowych; poprawiono pokazywanie pozycji na zamówieniu różnicowym
 • 2015.9.29.1 - usprawnienie zamówień różnicowych
 • 2015.8.12.1 - poprawka aktualizacji baz danych Subiekta
 • 2015.5.26.1 - do tabeli okna głównego programu dodano kolumny: Symbol kontrahenta, Uwagi do dokumentu, Flaga własna, Komentarz do flagi. Nowe kolumny są dostępne w menu 'Wybór kolumn' (prawy przycisk myszy w nagłówku kolumny); dodano zapamiętywanie układu kolumn
 • 2015.4.1.1 - dodano grupowanie pozycji na generowanym dokumencie niezależnie od cen
 • 2015.3.31.1 - poprawiono obsługę długości opisu do pozycji (kontrola ilości znaków); poprawiono instalator aplikacji
 • 2015.3.30.1 - wydłużono limit czasu dla zapytań; poprawiono obsługę długości nazwy usługi jednorazowej
 • 2015.3.26.1 - wydłużono limit czasu dla wczytywania dokumentów
 • 2015.3.4.1 - usunięto błąd filtra wyboru dokumentów źródłowych
 • 2015.3.3.1 - poprawiono moduł obsługi Navireo
 • 2015.2.26.1 - poprawiono błąd instalatora
 • 2015.2.25.2 - poprawiono błąd niewłaściwego wstawiania cen podczas współpracy z programem LEO System rabatowy
 • 2015.2.25.1- ukazała się nowa edycja programu. Lista zmian:

  1. zmodyfikowano sposób zapisywania konfiguracji programu - nie są już wymagane uprawnienia administratora systemu Windows w celu zapisania konfiguracji aplikacji

  2. wprowadzono możliwość wyboru miejsca zapisu konfiguracji: oddzielnie dla każdego stanowiska lub globalnie dla wszystkich użytkowników (zapis do bazy danych). UWAGA! Wyboru sposobu zapisu konfiguracji należy dokonać podczas pracy Instalatora aplikacji

  3. dodano możliwość zdefiniowania uprawnień dla użytkowników aplikacji

  4. dodano możliwość określenia użytkownika Sfery innego niż użytkownika programu

  5. wprowadzono zapis wykonywanych operacji do logu programu, możliwość wysłania zawartości loga bezpośrednio do producenta oprogramowania

  6. dodano możliwość uruchomienia okna konfiguracji programu z poziomu okna logowania użytkownika

  7. zmodyfikowano interfejs użytkownika (wprowadzono Menu Program do zarządzania aplikacją)

  8. wprowadzono informację o zmianach w programie oraz o posiadanej licencji w oknie 'O programie'

  9. Wprowadzono zmiany wizerunkowe zgodne z serią 2015

 • 2014.6.24.1 - dodano możliwość wielokrotnego użycia dokumentu źródłowego; wydzielono realizację dokumentów zamówień (ZK i ZD), co umożliwia ich nierealizowanie dla braku akcji.

 • 2014.5.21.1 - poprawiono działanie filtra stanu dokumentu (powiązane/niepowiązane z handlowymi)

 • 2014.5.15.2 - poprawiono błąd występujący podczas realizacji zamówień różnicowych w przypadku generowania dokumentu na podstawie zamówień ZD

 • 2014.5.12.0 - poprawiono obsługę błędów przy uruchamianiu aplikacji

 • 2014.4.16.1 - możliwość zaznaczania dokumentów po zeskanowaniu kodu kreskowego czytnikiem (niezbędny jest zakup wzorca wydruku generującego odpowiedni kod kreskowy na dokumencie)
  1. poprawiono obsługę kodu kreskowego wg nowego wzorca (w sprawie wzorca wydruku prosimy o kontakt pod adres programy@leo.pl)
  2. sterowanie ustawieniami programu zostało przeniesione do menu rozwijanego
  3. poprawiono zaznaczanie dokumentów czytnikiem
  4. dodano opcję pracy na domyślnym magazynie
  5. zmieniono opcję 'Domyślne ceny' na 'Ustawienia domyślne dla dokumentu docelowego' (w ustawieniu tym nie są zmieniane: cena, rabat, sposób przeliczania)

 • 2013.11.28.0 - Wprowadzone zmiany:
  1. poprawiono obsługę generowanych dokumentów MM, PW i RW nieposiadających możliwości edytowania rabatu, gdy w dokumencie źródłowym zdefiniowano rabat. Program dla tych dokumentów wylicza prawidłową cenę na podstawie wartości po rabacie z dokumentu źródłowego.
  2. dodano możliwość wystawienia dokumentu zbiorczego w cenach domyślnych dla tego dokumentu.

 • 2013.9.26.0 - dodano kolumny Uwagi do dokumentu oraz Status fiskalny

 • 2013.9.13.0 - dodano możliwość umieszczania informacji o numerze dokumentu zbiorczego w istniejących w Subiekcie dokumentach źródłowych (jako Podtytuł dokumentu)

 • 2013.9.3.0 - zoptymalizowano procedury wykonawcze podczas obsługi dużej ilości dokumentów

 • 2013.8.12.0 - dodano informację o ilości dokumentów źródłowych

 • 2013.7.9.0 - poprawiono definiowanie filtrów kolumn, dodano kolumny: Kontrahent (treść w zależności od typu dokumentu - obsługa kolumny jak w Subiekcie), Nabywca/ Płatnik/ Sprzedawca (FZ) oraz Odbiorca/ Dostawca (FZ)(PZ)(ZD)

 • 2013.7.1.0 - poprawiono błąd podwójnego wstawiania towarów na pozycję podczas pracy w trybie zapisu numerów dokumentów źródłowych na dodatkową listę

 • 2013.6.10.0 - dodano obsługę pól Klient/ Płatnik i Płatnik/ Odbiorca przy przenoszeniu danych z dokumentów ZK

 • 2013.6.7.0 - usunięto błąd automatycznego przeliczania dokumentu zbiorczego podczas edycji w Subiekcie

 • 2013.6.5.0 - usunięto błąd przekształcania dokumentu MM w FZ (ominięcie błędu Sfery)

 • 2013.5.17.0 - poprawiono obsługę dodatkowego wzorca wydruku

 • 2013.5.14.0 - dodano obsługę numerów dokumentów źródłowych poprzez możliwość umieszczenia ich w Uwagach do dokumentu (max 500 znaków - ograniczenie Subiekta) lub jako dodatkowa lista (wymagany dodatkowy wzorzec wydruku dla odpowiedniego dokumentu generowanego)

 • 2013.4.29.0 - dodano kolumnę określającą status dokumentu źródłowego

 • 2013.3.19.0 - Zmieniony format opisu pozycji na dokumencie zbiorczym na: <nr dokumentu źródłowego>;<lp pozycji na dokumencie źródłowym>;<numer oryginalny dokumentu źródłowego>

 • 2013.2.1.0 - Dodano możliwość wyboru wyświetlania numerów dokumentów źródłowych w polu Uwagi. Podczas generowania dokumentów FS na podstawie WZ utworzono powiązanie dokumentów w Subiekcie. Ze względu na ograniczenia techniczne InsERT, funkcjonalność jest możliwa wyłącznie w trybie pracy z wyłączonym grupowaniem towarów na pozycji (odtworzony mechanizm Subiekta).