Spis treści

Proces instalacji Spis treści ↑

W celu zainstalowania programu System rabatowy należy uruchomić plik instalacyjny SystemRabatowy_Setup.exe pobrany ze strony aplikacji. 

Rysunek 1

Po jego uruchomieniu otworzy się okno Windows - Kontrola konta użytkownika z informacją o wydawcy oprogramowania (LEO). Aby zainstalować program należy zezwolić aplikacji na wprowadzenie zmian na bieżącym komputerze


Kolejne okno prezentuje treść umowy licencyjnej na oprogramowanie. Należy zapoznać się z warunkami licencji i je zaakceptować. Zainstalowanie programu bez zaakceptowania warunków licencji nie będzie możliwe.

Rysunek 2

W oknie kreatora pojawi się możliwość wybrania folderu, w którym ma zostać zainstalowany program. Domyślnie jest to: lokalizacja C:\Program Files (x86)\LEO\System rabatowy.

Lokalizację tę można zmienić wybierając przycisk Przeglądaj i wybierając inny folder docelowy. Po wybraniu ścieżki, należy zaznaczyć opcję Dalej.

Rysunek 3

W kolejnym kroku należy wybrać folder Menu Start Windows, w którym ma zostać umieszczony skrót do aplikacji.

Rysunek 4

Następnym krokiem jest wybranie opcji dodatkowych.

Rysunek 5

Powoli kończymy...


Ostatni etap to podsumowanie wybranych ustawień - z tego poziomu można się jeszcze cofnąć aby coś zmienić.

Wybierając polecenie Instaluj rozpocznie się proces instalacji programu wg wybranych ustawień.

Rysunek 6

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję Uruchom aplikację System rabatowy, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu przycisku Zakończ.

Rysunek 7

Szybko poszło - program jest gotowy do użycia.


Pierwsze uruchomienie programu - konfiguracja połączenia z bazą danych Spis treści ↑

Po zainstalowaniu programu i przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguracji.


Dla poprawnego połączenia należy uzupełnić pola:

  • Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT.
  • Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (UWAGA! nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta).
    Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste.

Autentykacja Windows
Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz autentykację Windows

Rysunek 8

Po wpisaniu danych połączenia należy wybrać opcję Sprawdź połączenie - jeżeli dane są prawidłowe, wyświetli się informacja Połączono.


Informacje o serwerze oraz podmiocie, na których pracuje użytkownik znajdują się w Subiekcie GT, w górnej części na pasku programu.

Rysunek 9

Teraz można już wybrać podmiot, na którym będzie pracował program i zatwierdzić poleceniem OK.

Rysunek 10

Po wykonaniu tego kroku należy ponownie uruchomić program.

Podczas każdego kolejnego uruchomienia programu wyświetli się okno logowania. Do programu może się zalogować wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę użytkownika oraz hasło (jeżeli zostało ustawione) (1).

Rysunek 11

- Mojej nazwy użytkownika nie ma na liście!
Lista zawiera wszystkich użytkowników, którzy istnieli w Subiekcie podczas pierwszej instalacji programu.
Jeżeli do Subiekta został dodany nowy użytkownik, nie będzie on automatycznie widoczny na liście logowania podczas kolejnego uruchomienia programu.
Nowo utworzonego użytkownika należy dodać ręcznie w ustawieniach uprawnień. Szerzej piszemy o tym w rozdziale Uprawnienia --> Dodawanie uprawnień dla nowego pracownika Subiekta

Z poziomu okna logowania można też zmienić dane Konfiguracji, wyświetlić i wysłać Log z informacjami o zdarzeniach lub wyświetlić Informacje o programie (2).


Licencja Spis treści ↑

Podczas pierwszego uruchomienia lub jeżeli plik licencji zakupionego programu nie został jeszcze wczytany, pojawi się okno wyboru trybu pracy programu (demo lub wersja pełna).

Uruchom aplikację w trybie demo Początek sekcji ↑

Wybór opcji Uruchom aplikację spowoduje uruchomienie programu w trybie demonstracyjnym. 

Wersja demonstracyjna nie wymaga wczytania pliku licencji i pozwala na korzystanie z programu na dowolnym podmiocie Subiekta. Wersja demo nie posiada różnic funkcjonalnych w stosunku do wersji pełnej. Ograniczenia wersji demonstracyjnej to:

  • możliwość dodania tylko jednego zestawu rabatowego,
  • możliwość stosowania rabatów tylko dla paragonów imiennych (zakładka „Typ dokumentów”),
  • zablokowana możliwość importu zestawów rabatowych,
  • zablokowana opcja „Cennik kontrahenta”. Opcję „Cennik kontrahenta” można odblokować posiadając licencję trial. W celu uzyskania licencji prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta bok@leo.pl

Rysunek 12

Plik licencji - wersja pełna Początek sekcji ↑

Wybór opcji Wczytaj plik licencji lub zmień konfigurację otwiera menu Konfiguracja. Z tego wyboru należy skorzystać w przypadku posiadania pliku licencji lub w celu zmiany parametrów połączenia z bazą danych.

Zmiana parametrów połączenia została opisana w poprzednim rozdziale Pierwsze uruchomienie programu - konfiguracja połączenia z bazą danych.


Rysunek 13

Aby wczytać otrzymany przy zakupie programu plik licencji należy wybrać zakładkę Licencja, następnie polecenie Wczytaj plik licencji. Otworzy się nowe okno, w którym będzie trzeba wskazać lokalizację pliku licencji. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.


Rysunek 14

Mamy to! Aplikacja uruchomi się ponownie i będzie można korzystać z jej pełnej wersji.


Formularz udzielania zgody Spis treści ↑

Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi się okno z Formularzem udzielenia zgody.

Rysunek 15

Należy zapoznać się z regulaminem (można go otworzyć i przeczytać klikając niebieski napis Regulamin).

  • Wyrażam zgodę – wybranie tej opcji oznacza akceptację regulaminu i umożliwia dalszą pracę z programem.
  • Nie wyrażam zgody – wybranie tej opcji oznacza brak akceptacji regulaminu i spowoduje zamknięcie programu, a tym samym uniemożliwi dalszą pracę z programem.

Zmiana zgody
Po wyrażeniu zgody, podczas ponownej instalacji lub kolejnego uruchamiania programu, formularz udzielania zgody nie będzie wyświetlany. Zmianę dotyczącą akceptacji regulaminu można wykonać wybierając kolejno menu Program --> Zgody

Rysunek 16