Spis treści

Wybierając rozwijane menu programu System rabatowy, użytkownik ma dostęp między innymi do ogólnych ustawień programu, jego konfiguracji, zarządzania uprawnieniami użytkowników i jeszcze kilku atrakcyjnych funkcji.

Rysunek 1


Ustawienia Spis treści ↑

Okno Ustawienia służy do zdefiniowania ogólnych ustawień programu o charakterze nadrzędnym nad pozostałymi zmianami wprowadzanymi w poszczególnych zestawach rabatowych/

Rysunek 2

Możliwe opcje do wyboru to:

 • Strategia sprzedaży
  •  Wygrywa stała cena – o wysokości rabatu decyduje hierarchia: stała cena -> rabat kwotowy -> rabat na towar -> rabat dla kontrahenta (jeżeli wybrano tę opcję) -> cena z subiekta GT.
  • Wygrywa najniższa cena – program oblicza ceny po rabatach i stałe ceny. Na dokumencie wstawiona zostanie najniższa cena. Program bierze również pod uwagę ceny z Subiekta GT.
 • Inne
  • Uwzględniaj rabat kontrahenta w Subiekcie – program będzie uwzględniał rabat przy sprzedaży przypisany do kontrahenta w Subiekcie GT. 
 • Filtry
  • Włącz filtrowanie towarów wg cech – w zestawach programu System rabatowy możliwe będzie filtrowanie towarów wg cech. Włączenie tej opcji może spowolnić pracę programu przy dużej bazie danych.

Konfiguracja Spis treści ↑

Zakładka Konfiguracja służy do wpisania danych połączenia programu z bazą danych Subiekta oraz obsługi pliku licencji.

Baza danych MS SQL Początek sekcji ↑

Zakładka Baza danych MS SQL służy do wpisania danych połączeniowych do bazy Subiekta. 

 • Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT.
 • Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (UWAGA! nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta).
  Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste.

Autentykacja Windows
Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz autentykację Windows

Rysunek 3

Po wpisaniu danych połączenia należy wybrać opcję Sprawdź połączenie - jeżeli dane są prawidłowe, wyświetli się informacja Połączono.


Informacje o serwerze oraz podmiocie, na których pracuje użytkownik znajdują się w Subiekcie GT, w górnej części na pasku programu.

Rysunek 4

Teraz można już wybrać podmiot, na którym będzie pracował program i zatwierdzić poleceniem OK.

Rysunek 5

Info
Po zmianie danych połączeniowych lub zmianie podmiotu, niezbędne jest ponowne uruchomienie programu

Licencja Początek sekcji ↑

Zakładka Licencja służy do wczytania pliku licencji otrzymanego przy zakupie aplikacji. 

Aby wczytać plik licencji należy wybrać polecenie Wczytaj plik licencji. Otworzy się nowe okno, w którym należy wskazać lokalizację zapisanego uprzednio pliku licencji. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.


Rysunek 6

Po wczytaniu pliku licencji aplikacja uruchomi się ponownie i będzie można korzystać z jej pełnej wersji. No to działajmy!


Uprawnienia Spis treści ↑

W tej zakładce można zmienić uprawnienia dla poszczególnych użytkowników Subiekta.

Rysunek 7

Użytkownik ma możliwość definiowania poszczególnych Grup uprawnień (Pole nr 1). Następnie dla tych grup należy przyporządkować odpowiednie uprawnienia (Pole nr 2) (czyli czynności, które mogą być wykonywane) oraz użytkowników, którzy mają prawo te czynności wykonywać (Pole nr 3).

Dodawanie uprawnień dla nowego pracownika Subiekta Początek sekcji ↑

Uwaga!
Czynność dodania użytkownika do grupy uprawnień należy przeprowadzić każdorazowo dla nowo dodanego pracownika do Subiekta (jeżeli ma on obsługiwać program System rabatowy).

Podczas pierwszej instalacji programu System rabatowy, wszyscy pracownicy Subiekta (Słownik 'Personel') zostaną dodani do grupy uprawnień 'Podstawowa'. Oznacza to, że każdy pracownik zyskuje pełne prawo do korzystania z aplikacji. 

Administrator może teraz ograniczyć te uprawnienie poprzez kliknięcie właściwych zezwoleń.

Nowo dodany pracownik do Subiekta nie może w takim przypadku każdorazowo zyskiwać pełnych uprawnień, ponieważ administrator straciłby kontrolę nad uprawnieniami. Nowy pracownik nie może też uzyskać uprawnień ograniczonych na podstawie którejś grupy, ponieważ program nie można autonomicznie wybrać właściwej grupy (bo skąd ma wiedzieć?).

Z tego powodu każdy nowo dodany do Subiekta pracownik nie posiada żadnych przydzielonych uprawnień - dotyczy to również uprawnienia do logowania się do programu.


Log/ Zgłoś błąd Spis treści ↑

Logi zawierają informacje związane z działaniem programu. Są to informacje techniczno-diagnostyczne, które są pomocne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w pracy aplikacji.

Rysunek 8

Użytkownik może wybrać zakres wyświetlanych logów (Pole nr 1) oraz typ logów (Pole nr 2). Pliki logów są zapisywane w folderze lokalnym, do którego można zajrzeć poprzez przycisk Folder (4).


Można również skorzystać z opcji Wyślij (3) i przesłać wszystkie logi z wybranego zakresu dat bezpośrednio do producenta aplikacji. Ale o tym w następnym rozdziale...

Log – Wyślij Początek sekcji ↑

Opcja Wyślij (3) umożliwia zgłoszenie błędu związanego z działaniem aplikacji System rabatowy. Liczymy na to, że nigdy nie będzie takiej potrzeby, jednak czasami się przydaje.

Rysunek 9

Po jej wybraniu otwarte zostanie okno z kreatorem zgłoszenia serwisowego, w którym użytkownik podaje:

 • Twój adres email – zwrotny adres e-mail, na który może zostać wysłana odpowiedź dotycząca zgłoszenia
 • Temat – należy wpisać temat zgłoszeni
 • Opis błędu – należy wprowadzić treść zgłoszenia: co dokładnie się dzieje, w jakiej sytuacji i czy pojawiają się jakiekolwiek komunikaty
 • Numer telefonu – można wskazać numer telefonu, pod który można zadzwonić w sprawie zgłoszenia.
 • Zgody – w celu wysłania zgłoszenia należy wyrazić zgodę na przetwarzanie wymienionych w tym polu danych osobowych.

Jeszcze tylko podsumowanie...

Rysunek 10

..., przycisk Zakończ i poszło. 

Po kilku chwilach ze zgłoszeniem zapozna się serwisant LEO - określi co się wydarzyło i szybko skontaktuje się w celu usunięcia niedogodności.


Dokumentacja Spis treści ↑

Polecenie 'Dokumentacja' odsyła użytkownika programu do Portalu klienta, który właśnie przeglądasz. Skoro tu jesteś, to zapewne już o tym wiesz.

O programie Spis treści ↑

Informacja o zainstalowanej wersji programu, dane firmy (podmiotu), na którą program jest zarejestrowany oraz skrócone informacje o systemie.

Rysunek 11


Regulamin Spis treści ↑

Wybranie polecenia Regulamin otwiera stronę z regulaminem aplikacji. Jest to regulamin związany z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego ws. RODO, którego akceptacja jest niezbędna do pracy z programem. Zgody trzeba udzielić w zakładce Zgody, o czym piszemy w następnym rozdziale zatytułowanym:


Zgody Spis treści ↑

Okno Zgody zawiera wszystkie niezbędne zgody użytkownika, które są lub mogą być wymagane do poszczególnych etapów pracy z aplikacją. Z poziomu okna można akceptować lub wycofywać poszczególne zgody.

Rysunek 12


Zmień użytkownika Spis treści ↑

Polecenie Zmień użytkownika pozwala na przelogowanie się użytkownika programu. Tak naprawdę to zamyka i ponownie uruchamia aplikację :) Ale na to samo wychodzi.


Zamknij Spis treści ↑

Polecenie Zamknij zamyka aplikację.