Wykaz zmian:

Legenda:


 ID  = moduł Import dokumentów

 ET  = moduł Eksport towarów

  

 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2023.12.4.1 -  ET  naprawiono błąd eksportu cen towarów w sytuacji, gdy z Subiekta usunięty został istniejący wcześniej poziom cen;  ID  rozwiązano problem z zapisem zadania importu dokumentów
 • 2023.11.18.1usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2023.11.14.1 -   ID  dodano obsługę grupy kontrahenta poprzez plik XML
 • 2023.2.16.1 - zaktualizowano mechanizmy obsługi poczty e-mail;  ET  zoptymalizowano działanie programu (przyspieszenie działania);  ET  poprawiono mechanizm eksportu towarów do pliku CSV
 • 2022.11.16.1 - program dostosowano do aktualnych wymagań InsERT; poprawiono mechanizm wysyłki poczty
 • 2022.9.9.2 -   ID  dodano obsługę usługi dostawy poprzez plik XML - w pliku należy podać symbol usługi dostawy istniejący w Subiekcie - nowa specyfikacja pliku XML dostępna jest na stronie programu w sklepie https://leo.pl/rozszerzenia-insert/; poprawiono mechanizm nawiązywania połączenia ze Sferą
 • 2022.4.22.1 -  ID  dodano obsługę tagu <Rabat> w pliku XML
 • 2022.1.20.1 - dodano obsługę transakcji VAT: WSTO-OSS oraz WSTO-SK
 • 2021.12.23.1 - poprawki optymalizacyjne związane ze sposobem licencjonowania aplikacji
 • 2021.11.24.1 - wycofanie obsługi protokołu TLS 1.0 i 1.1
 • 2021.11.22.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Podczas aktualizacji zostanie automatycznie pobrany i wczytany nowy plik licencji. Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane
 • 2021.9.8.1 - zmiana nazwy handlowej programu na Synchronizator platform internetowych

 • 2021.8.17.1 - poprawiono mechanizm obsługi pola <DeliveryTime> gdy czas dostawy nie jest określony; aktualizacja biblioteki DevExpress

 • 2021.7.1.2 -  ID  poprawiono mechanizm wstawiający poziom cen kontrahenta na generowanych dokumentach; poprawiono mechanizm obsługi relacji Płatnik-Odbiorca na dokumentach ZK

 • 2021.5.18.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana modelu pracy aplikacji na subskrypcyjny - wszystkie zmiany dokonane w kolejnych wersjach dotyczą modelu subskrypcyjnego.

 • 2021.5.17.1 -  ID  dodano mechanizm pozwalający na wstawianie na ZK Płatnika określonego w kartotece kontrahenta Odbiorcy. Uwaga - funkcjonalność wymaga wprowadzenia właściwych ustawień w Subiekcie - szczegóły w instrukcji w rozdz. 8.3.4.

 • 2021.1.5.1 -  ET  wydłużenie przyznanych limitów czasu na wykonanie operacji podczas generowania plików towarów dla dużych baz danych

 • 2020.12.22.1 -  ET  optymalizacja procedur wykonawczych aplikacji; wydłużenie czasu przydzielonego dla operacji wykonywanych przez procedury i zapytania

 • 2020.11.3.1 -  ET  dodano możliwość wyboru sposobu kodowania (Win-1250 / UTF-8)

 • 2020.9.14.1 - wykaz zmian w wersji:

  • poprawka techniczna: dodano mechanizm automatycznego zamykania procesów InsERT sugestie.exe uruchomionych z poziomu Harmonogramu zadań Windows (zapobieganie blokowaniu licencji Sfery);

  •  ID  poprawiono mechanizm obsługi form płatności - brak definicji formy płatności w pliku powoduje wstawienie ustawień domyślnych dla kontrahenta;

  •  ID  poprawiono obsługę sytuacji, gdy kwota wpłaty w pliku nie jest zgodna z podsumowaniem dokumentu: nadpłata jest zgłaszana jako błąd, niedopłata jest rozdzielana metodą "subiektową" jako kredyt kupiecki

 • 2020.5.22.1 - poprawka techniczna dotycząca wyświetlania list wyboru w kreatorze zadania

 • 2020.3.19.1 -  ET  w standardzie Media Expert dodano obsługę pola obowiązkowego <Kod_PCN> [do pliku pobierana jest wartość z pola 'Kod towaru wg CN' z zakładki 'Inne' kartoteki towaru Subiekta]

 • 2020.1.22.1 - poprawiono drobny błąd pojawiający się podczas zapisywania ustawień.

 • 2019.11.14.1 - wykaz zmian w wersji:

  • dodano obsługę klienta z Allegro;

  • dodano obsługę certyfikatów samopodpisanych;

  • poprawiono obsługę sytuacji dot. braku sekcji stawka VAT dla towaru;

  • poprawiono błąd z powieleniem identyfikatorów oraz cech

 • 2019.9.24.3 - wykaz zmian w wersji:

  •  ET  poprawiono wysyłanie plików na FTP dla standardu Smyk oraz Hurtum;

  • zmodyfikowano mechanizm obsługi logów [wysyłanie i możliwość usuwania starych wpisów]

 • 2019.8.28.1 -  ET  dodano obsługę plików dla hurtowni Hurtum

 • 2019.6.3.1 -   ET  dodano obsługę wymiarów towaru z zakładki Vendero; poprawiono działanie mechanizmu pobierającego zawartość pól własnych standardowych; poprawiono kwalifikację towarów zmienionych

 • 2019.4.23.1 - poprawiono mechanizm dodawania kontrahentów (kontrola powtórzonych identyfikatorów u istniejących kontrahentów jednorazowych); usunięto błąd związany z kodowaniem Symbolu towaru; poprawiono działanie mechanizmu przerywającego proces generowania plików; drobne poprawki wizerunkowe

 • 2019.3.22.1 - wprowadzono możliwość określenia kwalifikacji dla towarów zmienionych [użytkownik decyduje, który parametr stanowi, że towar jest uznany jako zmieniony]

 • 2019.2.27.1 - dodano nowy tryb pracy modułu Eksport towarów: możliwość umieszczania w pliku XML wyłącznie towarów zmienionych. W tym trybie w pliku umieszczane są wyłącznie towary, które zostały zmodyfikowane od czasu ostatniej synchronizacji (decyduje wywołanie polecenia 'Zapisz' na kartotece towarowej) lub dla których zmienił się stan magazynowy lub zawartość pola własnego rozszerzonego. Z Harmonogramu zadań Windows tryb jest uruchamiany poleceniem -etz{id}, gdzie {id} to identyfikator zadania eksportu. Z uwagi na to, że jako zmienione oznaczane są wszystkie towary w bazie (również te niekwalifikowane do eksportu w pliku), w 'Opcjach serwisowych' dodano polecenie serwisowe resetowania oznaczenia towarów zmienionych. Polecenia można użyć w celu uporządkowania statusu zmiany, najlepiej tuż po wywołaniu eksportu wszystkich towarów zmienionych.

 • 2018.12.17.1 - dodano obsługę dostępnych w Navireo pól gabarytowych towaru (głębokość, szerokość, wysokość); dodano obsługę pola 'Masa towaru w kg'; wprowadzono drobne poprawki związane z eksportem zdjęć; wprowadzono poprawki graficzne dot. skalowania okien.

 • 2018.12.6.1 - dodano obsługę państw w adresie dostawy; poprawiono błąd związany z eksportem zdjęć

 • 2018.10.19.1 - usunięto błąd identyfikacji dokumentów, dla których w pliku określono inną kategorię niż zdefiniowana w ustawieniach (przywrócono zasadę priorytetu pliku)

 • 2018.10.3.1 - zoptymalizowano mechanizm pobierający cechy towarów z Subiekta; usunięto błąd mechanizmu kwalifikacji zdjęć do eksportu; usprawniono mechanizm kontrolujący wypełnianie przez użytkownika pól obowiązkowych podczas edycji ustawień schematów; dodano usługę informującą o bieżącym stanie abonamentu aplikacji

 • 2018.4.18.1 - ID: poprawiono ustawienia dla importu dokumentów magazynowych

 • 2018.4.17.1 - poprawiono wstawianie statusu dokumentu

 • 2018.4.12.1 - dodano informację o numerze dokumentu oryginalnego w komunikatach o błędach

 • 2018.4.9.1 - poprawiono zachowanie priorytetu pliku przy wczytywaniu towarów z dokumentów; ET: poprawiono działanie ustawień w zakładce stany magazynowe (Smyk)

 • 2018.4.3.1 - ET: rozszerzono zakres eksportowanych pól dla standardu eMAG

 • 2018.3.29.1 - poprawiono działanie eksportu towarów z harmonogramu

 • 2018.3.27.1 - dodano pomijanie pola <Zapłacone> w plikach dla dokumentów PW i RW

 • 2018.3.20.1 - ET: dodano schemat eMAG; dodano dodano obsługę błędu braku EAN lub zerowej ceny w schemacie ‘Media Expert’

 • 2018.2.14.1 - konserwacja kodu

 • 2017.12.1.1 - zaktualizowano obsługę pliku zgodnie z najnowszą specyfikacją Media Expert

 • 2017.8.8.1 - ET: dodano obsługę standardu Smyk, poprawiono obsługę prezentowania stanów magazynowych (jednocześnie liczba oraz wskaźnik dostępności (0/1); ID: poprawiono rozpoznawanie plików obcych niezgodnych ze specyfikacją

 • 2017.6.5.2 - poprawiono procedurę skracania symbolu towaru do 20 znaków oraz sprawdzania, czy taki towar istnieje w bazie

 • 2017.5.15.1 - usystematyzowano liczbę znaków pola Adres dostawy, aby była zgodna z ograniczeniami nadanymi przez Subiekt GT; wprowadzono poprawki w specyfikacji

 • 2017.3.30.1 - poprawiono eksport pól własnych standardowych do pliku CSV

 • 2017.3.27.2 - poprawiono działanie checkboxów w ustawieniach; cena kartotekowa przenosi się niezależnie od wybranego poziomu cen; poprawiono przenoszenie cen do CSV; dodano przenoszenie pól rozszerzonych typu flaga do plików XML i CSV; poprawiono eksport cen [jeżeli zaznaczono poziom cen, ale nie zaznaczono ceny netto, ani brutto - wtedy nie przenoszą się żadne ceny i nazwy]

 • 2017.3.17.1 - poprawiono działanie mechanizmu ustawień schematu

 • 2017.3.14.1 - dodano przenoszenie stanów magazynowych z rozbiciem dostawy; dodano możliwość podania flagi dokumentu w pliku XML

 • 2017.1.24.1 - dodano możliwość importu dokumentów RW i PW

 • 2016.12.29.1 - dodano eksport składników kompletu do eksportu towarów w pliku XML

 • 2016.12.21.1 - poprawiono błąd tworzenia się pustego pliku przy automatycznym przesyłaniu plików na FTP

 • 2016.12.12.2 - ET: dodano schemat SELGROS do eksportu towarów

 • 2016.11.21.1 - ID: poprawiono przenoszenie statusu dla dokumentu dla ZK w zależności od wyboru w ustawieniu w schemacie

 • 2016.11.7.1 - dodano dodatkowe pola do eksportu towarów: symbol towaru u dostawcy, średni czas dostawy; dla nowszych wersji Subiekta/Navireo: właściwości i model; dla Navireo: wysokość, szerokość, głębokość, stan maksymalny.

 • 2016.10.12.1 - poprawiono procedurę przenoszenia rabatu z pliku XML do Subiekta

 • 2016.9.29.1 - dodano funkcję wyboru kasy dla importowanych dokumentów

 • 2016.9.1.1 - poprawiono procedurę usuwania plików temp

 • 2016.6.21.1 - dodano eliminację wybranych znaków zabronionych

 • 2016.5.10.1 - zniesiono obowiązkowość sekcji Wartość w podsumowaniu dokumentu

 • 2016.5.6.1 - zniesiono obowiązkowość pola Wartość

 • 2016.4.27.1 - ET: dodano wybór możliwości publikacji stanów pomniejszonych o wskazaną ilość

 • 2016.4.20.1 - dodano możliwość określenia magazynu w pliku przez podanie symbolu; zmieniono pole 'Cena' na nieobowiązkowe; usunięto eksportowanie 'Cech' w pliku CSV – w ustawieniach wybór cech jest niedostępny

 • 2016.4.12.1 - poprawiono synchronizację zdjęć: jeżeli wystąpi jakiś błąd na jednym zdjęciu synchronizator przejdzie do kolejnego; przy synchronizacji zdjęć zmienionych, tylko id poprawnie dodanych zdjęć będzie usuwane

 • 2016.3.14.1 - dodano możliwość podania daty magazynowej; zmieniono wpisywanie terminu płatności - obecnie, jeżeli płatność jest różna od kredytu kupieckiego termin płatności ustawiany jest na datę wystawienia dokumentu.

 • 2016.2.4.1 - poprawa ogólnego działania synchronizacji zdjęć

 • 2016.1.26.1 - dodano w pliku xml możliwość podania pola własnego nabywcy i wartości, jaka ma zostać do niego wpisana

 • 2015.12.28.1 - dodano flagowanie nowo tworzonych dokumentów

 • 2015.11.18.2 - zmodyfikowano opis w opcji sposobu identyfikacji kontrahenta

 • 2015.11.18.1 - dodano kontrolę pola własnego podczas synchronizacji zdjęć

 • 2015.11.17.1 - możliwość dodania klienta jednorazowego; dodano możliwość zapisywania do khj adresu e-mail

 • 2015.11.5.1 - przycinanie zbyt długich kodów pocztowych w czasie dodawania i aktualizacji kontrahenta

 • 2015.10.7.1 - poprawiono sposób zapisu do bazy

 • 2015.9.28.1 - poprawiono import pola TransakcjaVAT

 • 2015.09.18.01 - ukazała się wersja DEMO. Program działa na danych rzeczywistych (dowolny nr NIP), pozwala na eksport 10 towarów i 10 zdjęć, import 50 dokumentów, nie pozwala na usuwania zdjęć

 • 2015.09.04.01 - ID: dodano obsługę błędu nieprawidłowej struktury pliku. Jeżeli w programie zaznaczona jest opcja: przenoś błędne pliki, plik zostanie przeniesiony. Pozostałe pliki będą wczytywać się dalej. ET: poprawki dla schematu Media Expert: zamieniono separator dla cen (przecinek na kropkę); dodano wybór pełnej charakterystyki do opisu; zmieniono kodowanie na UTF8 bez BOM

 • 2015.07.30.01 - ET: dodano ograniczenie: jeśli cena jest równa 0 lub brak kodu kreskowego dla towaru - towar nie jest eksportowany

 • 2015.07.29.05 - ET: poprawki optymalizacyjne (Media Expert); dostosowano plik CSV do opcji 'Towar dostępny/niedostępny'; usunięto błąd eksportu pliku CSV poprzez Harmonogram zadań Windows

 • 2015.07.28.03 - ET: dodano obsługę formatu dla MEDIA EXPERT

 • 2015.07.14.01 - ID: zniesiono obowiązkowość sekcji 'Dostawa' i pola 'Koszt dostawy' oraz dodano możliwość importu numeru telefonu

 • 2015.07.03.01 - ID: poprawiono obcinanie nazwy kontrahenta do 50 znaków

 • 2015.07.01.02 - poprawiono obsługę niektórych błędów (zmiana treści komunikatów), Mała poprawka z nazwa tw

 • 2015.06.19.01 - ET: do kwalifikatora towarów dodano obsługę ustawienia 'Wszystkie cechy'

 • 2015.06.17.01 - ET: dodano możliwość generowania plików CSV; poprawiono mechanizm kwalifikowania towarów do pliku (praca operatorów AND i OR)

 • 2015.06.11.02 - ID: dodano obsługę dokumentów: WZ, WZv, PZ, PZv i ZD; dodano bsługę plików załączników (Dropshipping); dodano obsługę załączników do istniejących dokumentów w Subiekcie przy włączonej kontroli numeracji dokumentów; ET: poprawiono mechanizm kwalifikatora towarów

 • 2015.06.01.01 - dodano wysyłanie wiadomości email z informacją o błędach powstałych w czasie importu dokumentów lub eksportu towarów; poprawiono treści niektórych komunikatów

 • 2015.04.23.01 - poprawki optymalizacyjne

 • 2015.04.22.01- ET: modyfikacja kwalifikatora towarów wg stanu magazynowego

 • 2015.04.16.01 - Drobne zmiany w ustawieniach: w ustawieniach dla usuwania zdjęć dodano informację przy kontroli zmian; w schematach dla eksportu towarów: dla informacji o towarze dodano checkboox-y umożliwiające wybór cech i pól własnych; dodano funkcję eksportu zdjęć zmienionych

 • 2015.04.10.01 - ID: poprawiono obsługę separatorów ułamków dziesiętnych niezależnie od ustawień regionalnych

 • 2015.04.09.01 - ID: dodano obsługę powielonego adresu e-mail poprzez Cechę kontrahenta określającą priorytet; dodano przenoszenie osoby wystawiającej dokument z pliku XML do Subiekta

 • 2015.04.07.02 - ID: poprawiono okno zapisu ustawień; poprawiono tworzenie tabeli dla schematów i zapisywanie w niej ustawień

 • 2015.03.25.01 - ID (import dokumentów): dodano obsługę numeru dokumentu z pliku

 • 2015.03.24.03 - Wykaz zmian:

  • ET (eksport towarów): dodano nazwę producenta (adr_Nazwa) do schematu i pliku XML

  •  ID (import dokumentów): dodano obsługę kategorii z pliku XML

  • ID: dodano obsługę numeru konta i banku

 • 2015.03.24.01 - Wykaz zmian:

  • ID (import dokumentów): dodano identyfikację kontrahentów wg Symbolu, dodano obsługę w przypadku niewykrycia kontrahenta oraz w przypadku wykrycia wielu kontrahentów o tym samym identyfikatorze;

  • ID: wprowadzono dodawanie dokumentów na podstawie schematów importu, nowy kwalifikator dla Harmonogramu zadań Windows: -idN (N => id schematu);

  • ID: dodano obsługę faktury detalicznej bez paragonu (FSd);

  • ID: dodano obsługę statusów dokumentów (domyślny, rezerwacja, wywołany, wycofany lub odłożony skutek magazynowy - w zależności od rodzaju dokumentu);

  • ID: wprowadzono obcinanie numerów oryginału dokumentów do liczby znaków wymaganych przez bazę danych Subiekta (nr oryginału dla ZK, ZKzal i FZ oraz Podtytuł dla pozostałych dokumentów)

  • ET (eksport towarów): dodano kwalifikator umożliwiający przenoszenie towarów w zależności od przekroczenia zadanego stanu magazynowego

  • OS (opcje serwisowe): poprawiono ustawienie liczby usuwanych zdjęć

 • 2015.03.09.02 - dodano obsługę błędu, gdy zdjęcie nie zostanie prawidłowo umieszczone na serwerze FTP

 • 2015.03.06.01 - dodano obsługę zdjęć z Subiekta: przenoszenie zdjęć z Subiekta na serwer FTP na żądanie operatora lub za pomocą Harmonogramu zadań Windows (parametr -z) oraz usuwanie zdjęć z Subiekta poprzez zakładkę Opcje serwisowe; dodano obsługę zgodności wersji pliku ze specyfikacją

 • 2015.02.05.01 - poprawiono wczytywanie dat oraz zapisywanie opisu towaru do Subiekta

 • 2015.02.02.01 - zniesiono obowiązkowość pól: 'Miejsce wystawienia dokumentu', 'Data wystawienia' oraz 'Data sprzedaży'; dodano nowe nieobowiązkowe pola do pliku XML: 'Termin realizacji', "Data zakończenia dostawy" oraz "Data otrzymania' - jeżeli pola nie zostaną określone w pliku XML, zostanie wstawiana data synchronizacji; dodano obsługę pola 'Opis' dla nowo tworzonych kartotek

 • 2015.01.29.02 - ID: poprawiono błąd, który powstawał podczas określania ścieżki katalogu TFP dla pobieranych dokumentów

 • 2015.01.29.01 - dodano obsługę zaliczek podczas wczytywania ZKzal poprzez generowanie FSzc dla ZKzal; dodano możliwość wyboru typu transakcji VAT dla dokumentu; zniesiono wymóg obowiązkowości sekcji StawkaVat oraz pola Stawka; poprawiono błąd niewczytywania z pliku miejsca wystawienia; wprowadzono możliwość dodawania usług podczas obsługi towarów nieistniejących

 • 2015.01.26.01 - dodano wybór kolejności wczytywania plików według daty utworzenia lub alfabetycznie; dodano obsługę błędów podczas dodawania kontrahenta: jeżeli pola Nazwa i NIP są puste dla kontrahenta typu Firma oraz jeżeli pole Nazwisko jest puste dla kontrahenta typu Osoba; zniesiono obowiązkowość pola Płatności oraz konkretnych form płatności

 • 2015.01.22.01 - Lista zmian:

  • zniesiono wymaganie pola obowiązkowego dla pól w adresie dostawy i nabywcy z wyłączeniem pól Nazwa (dla kontrahenta typu Firma) oraz Nazwisko (dla kontrahenta typu Osoba) na nieobowiązkowe

  • dodano obsługę towarów nieistniejących podczas importu dokumentów

  • zniesiono obowiązkowość pola Rabat

  • poprawiono procedurę automatycznego nadawania symboli dla kontrahentów

  • zmieniono obowiązkowość pól w specyfikacji:
   jeżeli wybrano identyfikację po symbolu, to symbol w pliku jest obowiązkowy
   jeżeli wybrano identyfikację po kodzie EAN, to kod EAN w pliku jest obowiązkowy

 • 2015.01.20.01 - ET: usunięto wymagalność pola nazwa; dodano obsługę pól własnych rozszerzonych z wyjątkiem pól tylu SQL; dodano wybór OR przy ustalaniu kwalifikatorów eksportu towarów

 • 2015.01.12.01 - dodano obsługę pola Kraj; dodano określenie kontrahenta UE: państwo i informacja czy kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w UE; dodano informację o wprowadzanych zmianach w aplikacji (changelog)

 • 2015.01.07.01 - drobne poprawki związane z obsługą licencji

 • 2014.12.23.01 - dodano obsługę dokumentu Faktura zakupu (FZ); poprawiono przenoszenie informacji o kredycie kupieckim z pliku XML do dokumentów Subiekta

 • 2014.12.19.01 - wprowadzenie ograniczenia liczby znaków dla towaru i usługi jednorazowej do 50 znaków (dalsze znaki są odcinane); dodano pomijanie znaków niestandardowych nieobsługiwanych przez Subiekta z pola Uwagi

 • 2014.12.18.01 - poprawiono błąd związany z wstawianiem cen na pozycję dokumentu ZKzal

 • 2014.12.16.01 - dodano możliwość wyboru wielu grup oraz wielu cech podczas kwalifikowania towarów do generowanego pliku XML

 • 2014.12.15.01 - dodano obsługę dokumentu Zamówienie od klienta zaliczkowe (ZKzal)

 • 2014.12.08.01 - Lista zmian:

  • usunięto błąd związany z identyfikacją kontrahenta podczas wczytywania dokumentów

  • dodano obsługę przeliczania importowanych dokumentów (netto/ brutto)

  • dodano obsługę przeliczania kosztu dostawy: jak w dokumencie (netto/ brutto) lub zawsze brutto

 • 2014.11.27.01 - poprawiono zapisywanie pobranego pliku do właściwego folderu