Spis treści

Ustawienia ogólne Spis treści ↑

W zakładce Zestawy rabatowe odbywa się zarządzanie zestawami rabatowymi. Z tego poziomu można dodawać i usuwać zestawy rabatowe oraz definiować ich zawartość.

Rysunek 1

 • Odśwież listę – wybranie tej opcji spowoduje odświeżenie listy z zestawami rabatowymi w głównym oknie programu
 • Dodaj zestaw – wybranie tej opcji umożliwi dodanie nowego zestawu rabatowego (napiszemy o tym w kolejnym rozdziale Dodawanie zestawu rabatowego)
 • Popraw zestaw – wybranie tej opcji umożliwi poprawienie wskazanego zestawu rabatowego. Usuń zestaw – wybranie tej opcji spowoduje usunięcie wskazanego zestawu rabatowego
 • Powiel zestaw – wybranie tej opcji spowoduje powielenie wskazanego zestawu.
 • Importuj zestawy – wybranie tej opcji umożliwi wskazanie pliku z zestawami rabatowymi, które można zaimportować do programu System rabatowy.
 • Eksportuj zestawy – wybranie tej opcji umożliwi zapisanie do pliku zestawów rabatowych z programu System rabatowy.
 • Dodatkowe rabaty – wybranie tej opcji spowoduje otwarcie nowego okna w którym można wprowadzić punkty rabatowe dla poszczególnych towarów lub grup towarowych. Rabaty procentowe wprowadzone w aktywnych zestawach rabatowych będą powiększone o wprowadzone punkty procentowe w tym miejscu. W przypadku wprowadzenia dodatkowego rabatu na towar i grupę towarową, w której znajduje się ten towar znajduje brany będzie pod uwagę korzystniejszy rabat. Zagadnienie to zostało szeroko omówione w rozdziale Rabaty dodatkowe.

Dodawanie zestawu rabatowego Spis treści ↑

Po wybraniu opcji Dodaj zestaw zostanie otwarte nowe okno, które umożliwi utworzenie nowego zestawu rabatowego. W kolejnych podrozdziałach zostały opisane możliwe do wyboru opcje znajdujące się w poszczególnych zakładkach podczas dodawania nowego zestawu rabatowego. Będzie trochę czytania, ale naprawdę warto!

Zestaw Początek sekcji ↑

W tej zakładce należy zdefiniować ogólne ustawienia dotyczące zestawu.

Rysunek 2

 • Nazwa zestawu – w tym miejscu należy wprowadzić nazwę dla tworzonego zestawu rabatowego.
 • Symbol – w tym miejscu należy wprowadzić symbol dla tworzonego zestawu rabatowego.
 • Aktywny – w tym miejscu należy zaznaczyć, czy tworzony zestaw rabatowy ma być aktywny. Tylko aktywne zestawy rabatowe działają, gdy System rabatowy jest włączony.
 • Okres obowiązywania– w tym miejscu należy zdefiniować okres obowiązywania tworzonego zestawu rabatowego.
  • Zawsze – zestaw rabatowy będzie obowiązywał przez nieokreślony czas.
  • Od – Do – należy wskazać zakres dat, kiedy będzie obowiązywał tworzony zestaw rabatowy.
 • Notatki– w tym polu, można zdefiniować notatki dotyczące tworzonego zestawu rabatowego.
  • Dodaj notatki – zaznaczenie tej opcji, uaktywni pole, w którym można wprowadzić notatki do tworzonego zestawu rabatowego.

Magazyny Początek sekcji ↑

W tej zakładce należy wybrać magazyny, dla których będzie obowiązywał tworzony zestaw rabatowy. 

Różne ceny na różnych magazynach
Dzięki tej funkcjonalności ten sam towar w Subiekcie może mieć różne ceny/ rabaty w zależności od magazynu.

Rysunek 3

Towary (stała cena) Początek sekcji ↑

W tej zakładce użytkownik może wprowadzić stałą cenę dla poszczególnych towarów. W tym celu należy uzupełnić jedna z kolumn w tabeli z listą towarów: cena netto lub cena brutto.

Rysunek 4

Widok listy z towarami można dostosować dostępnymi filtrami:

 • Grupa – użytkownik może wybrać z listy grupy towarowe z Subiekta GT. Na liście będą widoczne tylko towary z wybranych grup
 • Cecha – użytkownik może wybrać z listy cechy towarów z Subiekta GT. Na liście będą widoczne tylko towary z wybranymi cechami.
 • Towary – użytkownik może zdecydować czy na liście mają być widoczne wszystkie towary, towary z uzupełnioną stałą ceną lub towary bez uzupełnionej stałej ceny.
 • Towary o stanie niezerowym – zaznaczając ten checkbox na liście będą widoczne tylko towary o niezerowym stanie magazynowym.

Inne dostępne opcje to:

 • Wczytaj ceny z pliku – do programu System rabatowy można wczytać stałe ceny z pliku xls. Plik ten powinien zawierać następujące kolumny: Symbol, Nazwa, Netto, Brutto.

Rysunek 5

- Skąd wziąć szablon?
W celu uzyskania gotowego szablonu pliku xls, można użyć opcji Zapisz ceny do pliku. Utworzy się dokument z aktualnymi cenami, w którym nagłówki na pewno będą zgodne.

 • Zapisz ceny do pliku – wybierając tę opcję można zapisać listę towarów wraz z cenami do pliku xls.
 • Informacje o towarze – wybierając tę opcję, obok lisy z towarami pojawi się tabelka z dodatkowymi informacjami o towarze, w której na bieżąco można śledzić efekty zastosowanych nowych cen.
 • Resetuj układ tabeli – pod prawym przyciskiem myszy w nagłówku tabeli jest możliwość dostosowania widoku tabeli (dodanie kolumn, grupowanie wg kolumn, filtry dodatkowe itp.). Funkcji Resetuj... należy użyć w celu przywrócenia domyślnego widoku listy z towarami i tabeli (gdy zmiany wejdą za mocno ;)

Grupy towarowe (stała cena) Początek sekcji ↑

W tej zakładce użytkownik, może wprowadzić stałą cenę dla poszczególnych grup towarowych z Subiekta GT. W tym celu należy uzupełnić kolumny w tabeli z listą grup: cena netto oraz cena brutto.

Rysunek 6

Ceny dla Grup towarowych: netto + brutto
W przypadku cen dla grup towarowych należy określić obie ceny: netto oraz brutto, ponieważ różne towary w ramach jednej Grupy mogą mieć różne stawki podatku VAT.

Widok listy z grupami można dostosować dostępnymi filtrami:

 • Grupa – użytkownik może wybrać czy na liście maja pojawiać się grupy towarowe: wszystkie, z uzupełnioną stałą ceną lub bez uzupełnionej stałej ceny.

Inne dostępne opcje to:

 • Wczytaj ceny z pliku – do programu System rabatowy można wczytać stałe ceny z pliku xls. Plik ten powinien zawierać następujące kolumny: Nazwa, Netto, Brutto.

Rysunek 7

- Skąd wziąć szablon?
W celu uzyskania gotowego szablonu pliku xls, można użyć opcji Zapisz ceny do pliku. Utworzy się dokument z aktualnymi cenami, w którym nagłówki na pewno będą zgodne.

 • Zapisz ceny do pliku – wybierając tę opcję można zapisać listę towarów wraz z cenami do pliku xls.
 • Resetuj układ tabeli – pod prawym przyciskiem myszy w nagłówku tabeli jest możliwość dostosowania widoku tabeli (dodanie kolumn, grupowanie wg kolumn, filtry dodatkowe itp.). Funkcji Resetuj... należy użyć w celu przywrócenia domyślnego widoku listy z towarami i tabeli (gdy zmiany wejdą za mocno ;)

Towary (rabat) Początek sekcji ↑

W tej zakładce użytkownik, może wprowadzić rabat (kwotowy lub procentowy) dla poszczególnych towarów. W tym celu należy uzupełnić jedną z kolumn w tabeli z listą towarów: rabat [kwota] lub rabat [%].

Rysunek 8

Widok listy z towarami można dostosować dostępnymi filtrami:

 • Grupa – użytkownik może wybrać z listy grupy towarowe z Subiekta GT. Na liście będą widoczne tylko towary z wybranych grup.
 • Cecha – użytkownik może wybrać z listy cechy towarów z Subiekta GT. Na liście będą widoczne tylko towary z wybranymi cechami.
 • Towary – użytkownik może zdecydować czy na liście mają być widoczne wszystkie towary, towary z uzupełnionym rabatem lub towary bez uzupełnionego rabatu.
 • Towary o stanie niezerowym – zaznaczając ten checkbox na liście będą widoczne tylko towary o niezerowym stanie magazynowym.

Inne dostępne opcje to:

 • Wczytaj rabaty z pliku – do programu System rabatowy można wczytać rabaty z pliku xls. Plik ten powinien zawierać następujące kolumny: Symbol, Nazwa, Rabat kwotowy, Rabat procentowy.

Rysunek 9

- Skąd wziąć szablon?
W celu uzyskania gotowego szablonu pliku xls, można użyć opcji Zapisz rabaty do pliku. Utworzy się dokument z aktualnymi cenami, w którym nagłówki na pewno będą zgodne.

 • Zapisz rabaty do pliku – wybierając tę opcję można zapisać listę towarów wraz z rabatami do pliku xls.
 • Informacje o towarze – wybierając tę opcję, obok lisy z towarami pojawi się tabelka z dodatkowymi informacjami o towarze.
 • Resetuj układ tabeli – pod prawym przyciskiem myszy w nagłówku tabeli jest możliwość dostosowania widoku tabeli (dodanie kolumn, grupowanie wg kolumn, filtry dodatkowe itp.). Funkcji Resetuj... należy użyć w celu przywrócenia domyślnego widoku listy z towarami i tabeli (gdy zmiany wejdą za mocno ;)

Grupy towarowe (rabat) Początek sekcji ↑

W tej zakładce użytkownik, może wprowadzić rabat dla poszczególnych grup towarowych z Subiekta GT. W tym celu należy uzupełnić kolumnę rabat [%], w tabeli z listą grup.

Rysunek 10

Widok listy z grupami można dostosować dostępnymi filtrami:

 • Grupa – użytkownik może wybrać czy na liście maja pojawiać się grupy towarowe: wszystkie, z uzupełnionym rabatem lub bez uzupełnionego rabat

Inne dostępne opcje to:

 • Wczytaj rabaty z pliku – do programu System rabatowy można wczytać rabaty z pliku xls. Plik ten powinien zawierać następujące kolumny: Nazwa, Rabat.

Rysunek 11

- Skąd wziąć szablon?
W celu uzyskania gotowego szablonu pliku xls, można użyć opcji Zapisz rabaty do pliku. Utworzy się dokument z aktualnymi cenami, w którym nagłówki na pewno będą zgodne.

 • Zapisz rabaty do pliku – wybierając tę opcję można zapisać listę grup wraz z rabatami do pliku xls.
 • Resetuj układ tabeli – pod prawym przyciskiem myszy w nagłówku tabeli jest możliwość dostosowania widoku tabeli (dodanie kolumn, grupowanie wg kolumn, filtry dodatkowe itp.). Funkcji Resetuj... należy użyć w celu przywrócenia domyślnego widoku listy z towarami i tabeli (gdy zmiany wejdą za mocno ;)

Kontrahenci Początek sekcji ↑

W tej zakładce użytkownik może wybrać kontrahentów, dla których będzie obowiązywał tworzony zestaw rabatowy. 

Rysunek 12

 • Dodaj (Ins) – wybierając tę opcje pojawi się lista kontrahentów, których można przypisać do tworzonego zestawu rabatowego. Opcję tę można również wywołać wybierając na klawiaturze Insert lub Ins.
 • Usuń (Del) – wybierając tę opcję, użytkownik może usunąć z listy wcześniej przypisanego kontrahenta. Opcję tę można również wywołać wybierając na klawiaturze Delete lub Del.

Jeżeli na liście pojawi się kontrahent zaznaczony kolorem czerwonym, oznacza to, że został on ustawiony jako nieaktywny w Subiekcie GT.

Rysunek 13

Grupy kontrahentów Początek sekcji ↑

W tej zakładce użytkownik może wybrać grupy kontrahentów, dla których będzie obowiązywał tworzony zestaw rabatowy. 

Rysunek 14

 • Dodaj (Ins) – wybierając tę opcje pojawi się lista grup kontrahentów, które można przypisać do tworzonego zestawu rabatowego. Opcję tę można również wywołać wybierając na klawiaturze Insert lub Ins.
 • Usuń (Del) – wybierając tę opcję, użytkownik może usunąć z listy wcześniej przypisane grupy kontrahentów. Opcję tę można również wywołać wybierając na klawiaturze Delete lub Del.

Edycja zestawów rabatowych Spis treści ↑

Dodane do programu zestawy można przeglądać i poprawiać (polecenie Popraw zestaw) oraz usuwać, gdy nie są już potrzebne (polecenie Usuń zestaw).

Aby utworzyć nowy zestaw na podstawie zestawu istniejącego, należy skorzystać z polecenia Powiel zestaw.


Istniejące w programie zestawy można również wyeksportować w postaci plików XML (polecenie Eksportuj zestawy). Funkcja ta może być pomocna np. w celu archiwizacji zestawów lub przeniesienia ich na inne stanowisko. Aby ponownie wczytać pliki zestawów do programu, należy użyć polecenia Importuj zestawy

Rysunek 15


Rabaty dodatkowe Spis treści ↑

Program System rabatowy dysponuje jeszcze jedną ciekawą funkcją, o której warto wspomnieć: Dodatkowe rabaty. Funkcjonalność ta pozwala dodać rabaty procentowe do istniejących rabatów na towar lub grupę towarową. 


Zastosowaniem tej funkcji są przede wszystkim wszelkiego rodzaju czasowe promocje (tzw. "gazetkowe"), gdzie cena towaru zostaje obniżona o określoną wartość procentową, która powinna być jednakowa dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od tego, jaki mieli podstawowy procent rabatu.


Wartości procentowe obu rabatów (rabat kontrahenta + rabat dodatkowy) są więc sumowane.

Przykładowo: jeżeli dany kontrahent miał rabat na dany towar w wys. 10%, a rabat dodatkowy zdefiniowano na 5%, to kontrahent ten uzyska rabat w wys. 15%. Inny kontrahent z rabatem bazowym 20% uzyska końcowy rabat w wys. 25% itd.


Rabaty dodatkowe obowiązują dla wszystkich istniejących zestawów rabatowych. Możliwe jest utworzenie tylko jednego zestawu rabatów dodatkowych. 


W celu utworzenia rabatów dodatkowych należy użyć polecenia Dodatkowe rabaty:

Rysunek 16

Następnie należy określić okres obowiązywania dla rabatów dodatkowych i wpisać do tabeli wartości procentowe rabatów:

Rysunek 17

Rabaty dla wszystkich!

Dodatkowe rabaty obowiązują zarówno dla towarów objętych rabatowaniem na podstawie zestawów rabatowych jak i towarów, dla których nie określono innych rabatów w standardowych zestawach rabatowych.

Jeżeli więc dla danego kontrahenta nie obowiązuje żaden rabat procentowy, to zostanie zastosowany wyłącznie rabat dodatkowy.

Domyślnie program stosuje rabaty dodatkowe wyłącznie dla towarów, dla których określono rabat procentowy lub nie określono rabatowania. Ustalona cena stała nie podlega rabatom dodatkowym - ma to na celu zabezpieczenie przed niekontrolowanym obniżeniem cen stałych ustalonych ze swoim kontrahentem.


Aby rabaty dodatkowe miały zastosowanie również dla cen stałych, należy włączyć opcję Uwzględniaj dodatkowe rabaty w Ustawieniach programu.

Rysunek 18