Spis treści

Praca automatyczna – tryb bezinterfejsowy Spis treści ↑

Podczas pracy w oknie programu użytkownik może uruchamiać manualnie poszczególne procesy synchronizacji za pomocą przycisków. Oprócz takiego rozwiązania, program ma możliwość uruchamiania tych procesów bez konieczności ich klikania. Dzieje się to automatycznie wg zaplanowanego harmonogramu.

Dzięki temu sklep jest na bieżąco zasilany nowymi towarami, aktualizują się ceny i stany magazynowe, a do Subiekta na bieżąco dodają się zamówienia bez potrzeby interwencji operatora.


Za automatyczną pracę aplikacji odpowiadają zadania Harmonogramu zadań Windows. Zadania można dodać do Windowsa na 2 sposoby:

  • poprzez wbudowany mechanizm w menu Program -> Ustawienia -> Harmonogram – metoda pozwala na dodanie jednego zadania
  • bezpośrednio w systemie Windows – można utworzyć dowolną liczbę zadań
Harmonogram - mechanizm wbudowany Początek sekcji ↑

Za pomocą wbudowanego mechanizmu można utworzyć jedno zadanie harmonogramu wspólne dla wielu procesów. Można określić w nim czas synchronizacji wybranych procesów oraz częstotliwość ich powtarzania. 


Nie jest konieczne dodanie do harmonogramu wszystkich procesów - program może działać w trybie hybrydowym: niektóre procesy mogą odbywać się automatycznie (np. synchronizacja stanów magazynowych oraz dodawanie zamówień), a inne mogą być nadal wywoływane manualnie (np. aktualizacja towarów, cen lub zdjęć). 

Taki sposób pozwoli na szybką informację o stanach oraz szybko doda zamówienia, a jednocześnie nie przeprowadzi aktualizacji cen, gdy operator nie jest jeszcze gotowy na tę operację. 

Uruchom jako administrator!
Dodanie nowego zadania do Harmonogramu Windows może być przeprowadzone wyłącznie przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach. Aby dodać zadanie za pomocą wbudowanego mechanizmu, należy uruchomić aplikację jako administrator.


W celu dodania zadania do Harmonogramu poprzez mechanizm wbudowany należy otworzyć zakładkę Program -> Ustawienia -> Harmonogram:

Rysunek 1

W kolejnym kroku należy określić, które procesy mają być uruchamiane w trybie bezinterfejsowym (wszystkie czy wybrane), ustawić godzinę pierwszego uruchomienia i częstotliwość powtarzania.


W sekcji zabezpieczeń należy zaznaczyć opcję Uruchom z najwyższymi uprawnieniami, warto też ustawić opcję Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany.


Na końcu należy uruchomić Harmonogram przyciskiem Włącz harmonogram.


Jeżeli pojawiło się takie okno:

Rysunek 2

to niewątpliwie została pomięta informacja zawarta w tej żółtej ramce (powyżej) na początku rozdziału. A to było na serio: aby dodać zadanie, trzeba uruchomić program jako administrator. 
Harmonogram zadań Windows Początek sekcji ↑

Dodawanie zadań bezpośrednio poprzez aplikację Harmonogram zadań Windows jest czynnością dla użytkowników średnio zaawansowanych. Poniżej kilka słów jak tego dokonać - będzie trochę skomplikowane, ale czeka atrakcyjna nagroda!


To zapinamy pasy i lecimy!

Użytkownik Sfery

Na początek należy zdefiniować Użytkownika Sfery w Konfiguracji. Bez tego Harmonogram nie będzie działał. Serio!


Zalecane jest założenie nowego, niezależnego użytkownika w Subiekcie, za pomocą którego program Synchronizator Sky-Shop będzie się komunikował z Subiektem. Użytkownik Sfery powinien mieć dostępne wszystkie uprawnienia w Subiekcie.


Rysunek 3

Dla utrwalenia powtórzmy to jeszcze raz w żółtej ramce:

Ważne! Użytkownik Sfery musi być zdefiniowany
Zdefiniowanie użytkownika Sfery jest niezbędne do pracy Harmonogramu zadań Windows. Należy przy tym pamiętać, aby użytkownik ten miał wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania poszczególnych operacji w Subiekcie.

Obowiązkowe jest również uprawnienie do korzystania z modułu ‘Zestawienia’ w Subiekcie.


Dodawanie zadania Harmonogramu

Aby utworzyć zadanie Harmonogramu zadań Windows należy uruchomić systemową aplikację Harmonogram zadań.

Rysunek 4


Z Menu Akcja należy wybrać polecenie Utwórz zadanie podstawowe:

Rysunek 5

W Kreatorze w pierwszym kroku należy podać nazwę zadania – można również wpisać komentarz własny polu Opis:

Rysunek 6

W kolejnym kroku należy ustawić Wyzwalacz, czyli określić jak często ma być wykonywane zadanie:

Rysunek 7

W kolejnym ustawieniu należy wpisać godzinę pierwszego uruchomienia zadania i określić częstotliwość dla kolejnych uruchomień:

Rysunek 8

Następnym krokiem jest zdefiniowanie akcji zadania. W tym przypadku będzie to Uruchom program:

Rysunek 9

W oknie Uruchamianie programu należy wskazać lokalizację pliku EXE, który uruchamia program.

Domyślna lokalizacja plików
Domyślnie program Synchronizator Sky-Shop instaluje się w katalogu:
C:\Program Files\LEO\Synchronizator Sky-Shop – dla systemów 32-bitowych
C:\Program Files (x86)\LEO\Synchronizator Sky-Shop – dla systemów 64-bitowych


Rysunek 10

Parametry uruchomieniowe (Argumenty)

Każdy z procesów programu posiada odrębny parametr uruchomieniowy (argument), który należy wpisać podczas tworzenia zadania Harmonogramu zadań Windows. Wykaz parametrów zawiera poniższa tabela:ParametrUruchamiany proces
-tsynchronizacja towarów
-psynchronizacja zdjęć
-zsynchronizacja zamówień
-ssynchronizacja stanów magazynowych (lub dostępności)
-csynchronizacja cen
-wpełna synchronizacja danych


Parametry można ze sobą łączyć, np. jeżeli użytkownik chce, aby automatycznie dodawały/ aktualizowały się towary, zamówienia oraz stany, jako parametr należy wpisać -tzs (z myślnikiem oraz bez żadnych spacji).

"-zts" czy "-tzs" ?
Kolejność, w której parametry zostaną wprowadzone jest kolejnością wykonywania procedur w programie Synchronizator Sky-Shop. 

Zalecamy zawsze ustawiać synchronizację stanów (s) jako ostatni parametr. Dzięki temu stany będą zawsze aktualne, ponieważ synchronizacja uwzględni rezerwacje pochodzące z zamówień dodanych podczas tej samej sesji synchronizacji danych.


Parametr (lub parametry w żądanej kolejności) należy wpisać w okno Dodaj argumenty. Tak, ten myślnik ma tam być! I żadnych spacji!

Rysunek 11

Ostatnim etapem działania Kreatora jest podsumowanie działania kreatora, w którym należy zaznaczyć polecenie Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania… i wybrać polecenie Zakończ.

Rysunek 12

Ustawienia dodatkowe zadania Harmonogramu

W kilku kolejnych oknach edycji zadania należy jeszcze dokonać ustawień, które nie były dostępne z poziomu Kreatora


Na początku należy w zakładce Ogólne włączyć opcję Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany oraz zaznaczyć pozycję Uruchom z najwyższymi uprawnieniami.

Rysunek 13

W zakładce Ustawienia należy zaznaczyć opcję Zatrzymaj zadanie, jeśli działa dłużej niż… Czas pracy programu uzależniony jest od ilości przetwarzanych danych. Zalecamy ustawienie czasu na jedną godzinę lub więcej.

Rysunek 14

Aby zadanie wykonywało się częściej niż ustawione w kreatorze 1 raz na dzień, należy w zakładce Wyzwalacze wyedytować utworzone wcześniej zadanie:

Rysunek 15

W oknie edycji wyzwalacza należy zaznaczyć Powtarzaj zadanie co, a następnie ustawić żądany odstęp czasowy. W polu przez następujący czas należy wybrać Nieograniczony.

Rysunek 16

Po wprowadzeniu zmian, należy potwierdzić je przyciskiem OK i zapisać wszystkie zmiany edycji zadania (ponownie OK).


Jeszcze tylko użytkownik/ hasło i kolejny raz OK.

Rysunek 17

Hasło
Aby utworzyć zadanie Harmonogramu, użytkownik Windows MUSI posiadać hasło.

Od tej pory synchronizacja będzie odbywała się w sposób automatyczny zgodnie z ustawieniami w programie Synchronizator Sky-Shop i wprowadzonymi paramentami


A teraz obiecana na początku rozdziału nagroda: jeżeli przebrnąłeś tę instrukcję i udało ci się utworzyć działające zadanie Harmonogramu Windows, możesz od dziś używać tytułu Średnio zaawansowany użytkownik Windows.