Spis treści

Proces instalacji Spis treści ↑

Należy uruchomić plik instalacyjny programu: RozsylaczDokumentowSE_Setup.exe z uprawnieniami administratora.

Rysunek 7

Po jego uruchomieniu otworzy okno z warunkami umowy licencyjnej. W celu instalacji programu konieczne jest zapoznanie się z tymi warunkami i ich akceptacja.

Rysunek 8

W oknie kreatora pojawi się możliwość wybrania folderu, w którym ma zostać zainstalowany program. Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\Rozsyłacz dokumentów SE. Lokalizację można zmienić, wybierając przycisk Przeglądaj i wybierając folder docelowy. Po wybraniu ścieżki i należy zaznaczyć opcję Dalej.

Rysunek 9

Następnym krokiem jest wybranie opcji dodatkowych.

Rysunek 10

Ostatni etap to podsumowanie wybranych ustawień. Wybierając opcję Instaluj, rozpocznie się instalacja programu.

Rysunek 11

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję Uruchom program Rozsyłacz dokumentów SE, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu przycisku Zakończ.

Rysunek 12

Pierwsze uruchomienie – konfiguracja połączenia z bazą danych Spis treści ↑

Po zainstalowaniu programu i przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguracji. Dla poprawnego połączenia należy uzupełnić pola

  • Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT.
  • Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta). Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste.

Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz autentykację Windows.

Informacje o serwerze oraz podmiocie, na których pracuje użytkownik, znajdują się w Subiekcie GT, w górnej części na pasku programu.


Rysunek 13

Po wybraniu opcji Sprawdź połączenie, pojawi się możliwość wybrania podmiotu Subiekta GT.Rysunek 14

Podczas kolejnych prób uruchomienia programu będzie wyświetlać się okno logowania. Do programu może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta, podając swoją nazwę oraz hasło, jeśli takie jest ustanowione.Rysunek 15

Przed zalogowaniem się do programu można zmienić konfigurację bazy danych MS SQL (ikona klucz), wyświetlić log z informacjami o zdarzeniach i działaniach dotyczących programu (ikona lupy) oraz sprawdzić informacje o programie (ikona ℹ️)

Problemy z połączeniem Spis treści ↑

W przypadku problemów z połączeniem z bazą danych, należy sprawdzić konfiguracje serwera SQL. W tym celu należy uruchomić program SQL Server Configuration Manager. Poniżej przedstawiamy przykład dla MS SQL Server 2014, dla innych wersji konfiguracja wygląda analogicznie.


Dla Windows 7 lub wcześniejszych wersji uruchamia się go z Menu Start.Rysunek 16

Dla Windows 8 i starszych należy wyszukać programu w Aplikacjach.Rysunek 17

Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager należy wybrać opcję Protocols for INSERTGT, która znajduje się w SQL Server Network Configuration. Następnie w oknie z prawej strony zaznaczyć TCP/IP i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Właściwości. Na karcie Protocol w stawieniach General trzeba ustawić opcję Enabled na Yes. Następnie dla wszystkich adresów IP w zakładce IP addresses wykasować zawartość pola TCP Dynamic Ports, a dla TCP Port wpisać numer portu otwartego na zaporze służącego do komunikacji z serwerem SQL. Domyślnie jest to port 1433 (Ilustracje pomocnicze znajdują się na następnej stronie).Rysunek 18Rysunek 19

Po zapisaniu zmian należy zrestartować serwer SQL. W tym celu należy wybrać SQL Server Configuration Manager, a następnie SQL Server Services. Po wybraniu tej opcji w oknie z prawej strony pojawią się ikony, należy zaznaczyć prawym przyciskiem myszy SQL Server i wybrać opcję Restart.Rysunek 20

Formularz udzielania zgody Spis treści ↑

Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi się okno z Formularzem udzielenia zgody. Należy zapoznać się z regulaminem (można go otworzyć i przeczytać klikając niebieski napis Regulamin).

  • Wyrażam zgodę – wybranie tej opcji oznacza akceptację regulaminu i umożliwia dalszą pracę z programem.
  • Nie wyrażam zgody – wybranie tej opcji oznacza brak akceptacji regulaminu i spowoduje zamknięcie programu, a tym samym uniemożliwi dalszą pracę z programem.Rysunek 21

Info
Po wyrażeniu zgody, podczas ponownej instalacji programu Formularz udzielania zgody nie będzie wyświetlany. Zmianę dotyczącą akceptacji regulaminu można zmienić, wybierając kolejno Program → Zgody (rozdział 7.8.1).