Spis treści


W menu 'Program' użytkownik ma dostęp do konfiguracji programu, zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz sprawdzenia dostępnych aktualizacji.


Ustawienia dotyczą funkcjonalności wykonywanych przez program – zostały omówione w osobnym artykule pt. Ustawienia programu.


Pozostałe elementy menu 'Program' omówione w poniższych rozdziałach mają głównie charakter techniczny i są związane bezpośrednio z obsługą aplikacji.

Rysunek 24

Ustawienia Spis treści ↑

Ustawienia zostały omówione w osobnym artykule pt. Ustawienia programu.

Konfiguracja Spis treści ↑

Konfiguracja programu pozwala ustawić takie parametry jak:

 • Baza danych MS SQL – możliwość wprowadzenia danych do połączenia z bazą danych Subiekta GT.
 • Sfera – możliwość wybrania użytkownika Sfery
 • Serwer E-mail – możliwość zdefiniowania serwera e-mail.
 • Licencja – możliwość wczytania licencji programu.

W podrozdziałach zostały dokładnie opisane powyższe ustawienia.

Baza danych MS SQL Początek sekcji ↑

W tym miejscu, użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące połączenia z bazą danych Subiekta GT.

 • Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT.
 • Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta). Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste.

Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz autentykację Windows.

Informacje o serwerze oraz podmiocie na których pracuje użytkownik znajdują się w Subiekcie GT, w górnej części na pasku programu.Rysunek 27

Po wybraniu opcji Sprawdź połączenie, pojawi się możliwość wybrania podmiotu Subiekta GT.Rysunek 28

Sfera Początek sekcji ↑

Aby program Rozsyłacz dokumentów SE działał poprawnie niezbędny jest dodatek Sfera dla Subiekta GT.

Użytkownik Sfery

należy wybrać użytkownika Subiekta GT z rozwijanej listy, przy pomocy którego program Rozsyłacz dokumentów SE będzie się komunikował z Subiektem. Użytkownik Sfery powinien mieć dostępne wszystkie uprawnienia w Subiekcie. Zaleca się utworzenie nowego niezależnego użytkownika na potrzeby użytkowania programu (rozdział 2.3).

Hasło

należy wprowadzić hasło dla wybranego użytkownika Sfery.


Wybranie opcji logowanie do Subiekta (Sfery) za pomocą użytkownika aktualnie zalogowanego do programu (tryb interfejsowy) umożliwia wykorzystanie jako użytkownika Sfery aktualnie zalogowanego użytkownika w programie Rozsyłacz dokumentów. Opcja ta działa tylko podczas pracy z programem w trybie okienkowym (trym interfejsowy). Podczas pracy z harmonogramu zadań Windows wykorzystywany jest użytkownik Sfery zdefiniowany powyżej.Rysunek 29

Uwaga
Hasło użytkownika Sfery nie może składać się z samych cyfr. Zalecamy, aby pierwszym znakiem w haśle była litera.

Serwer e-mail Początek sekcji ↑

Rozsyłacz dokumentów umożliwia wysyłanie plików pocztą elektroniczną. W tym celu należy skonfigurować serwer e-mail.


Należy uzupełnić pola w dwóch sekcjach:

 • Serwer SMTP
  • Serwer – serwer SMTP poczty e-mail;
  • Port – port poczty wychodzącej. UWAGA! Domyślnym portem dla poczty wychodzącej jest 587, jednak niektórzy dostawcy poczty mogą wymagać portu 465 lub 25. Jeżeli po wpisaniu portu sugerowanego przez dostawcę (np. 465) w trybie pracy SSL połączenie nie zostanie nawiązane, należy ponowić próbę dla portu 587. 
  • Użytkownik – użytkownik konta poczty e-mail (login lub e-mail);
  • Hasło – hasło do konta e-mail;
  • Zaznaczenie pola wyboru SSL spowoduje włączenie protokołu zabezpieczeń SSL. Zapewnia on ochronę loginu i hasła podczas połączenia między klientami, a serwerem pocztowym. Tej opcji należy użyć jeśli korzysta się z tego rodzaju zabezpieczeń. Wyłączenie tej opcji może wymagać zmiany numeru portu.

   UWAGA! Niektórzy dostawcy poczty wymagają włączenia dodatkowego ustawienia w panelu administracyjnym zezwalającego na dostęp zewnętrznych programów pocztowych do konta.

   Niektórzy dostawcy mają również opcję weryfikacji dwuetapowej, która pozwala na dodanie konkretnej aplikacji (tu: Rozsyłacz dokumentów) do listy obsługiwanych klientów poczty
   .

 • Nadawca
  • Nazwa – nazwa nadawcy wiadomości, wyświetlana w programie pocztowym;
  • E-mail – adres e-mail, z którego są wysyłane wiadomości (na ten adres zostanie również wysłana wiadomość testowa);
  • Wybranie opcji Wyślij wiadomość testową spowoduje wysłanie wiadomości testowej na wskazany adres e-mail w sekcji Nadawca. Jeżeli dane wprowadzone w sekcji serwer SMTP są prawidłowe, wiadomość testowa zostanie wysłana.Rysunek 30

Licencja Początek sekcji ↑

W celu wczytania pliku licencji z poziomu programu Rozsyłacz dokumentów SE należy kolejno wybrać Program → Konfiguracja → Licencja → Wczytaj plik licencji. Po wybraniu tych opcji otworzy się nowe okno, w którym będzie trzeba wskazać lokalizację pliku licencji. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.


LicencjaRysunek 31

Uprawnienia Spis treści ↑

Okno tych ustawień pozwala na zmianę uprawnień dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników dla programu Rozsyłacz dokumentów SE.Rysunek 32

Użytkownik ma możliwość dodania grup uprawnień (pole nr 1), do których będą przypisane różne uprawnienia (pole nr 2). Do każdej grupy należy przypisać użytkowników (pole nr 3).

Log Spis treści ↑

Log zawiera informacje z chronologicznym zapisem dotyczącym działania programu. Użytkownik może wybrać zakres dat, dla wyświetlanych informacji. Wybierając opcję Wyślij – logi zostaną wysłane do producenta aplikacji. Wybranie ikony folderu spowoduje otwarcie katalogu, w którym znajdują się zapisane pliki z logami.Rysunek 33

Historia wersji Spis treści ↑

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna z listą zmian wprowadzonych na przestrzeni zmian w wersji programu Rozsyłacz dokumentów.

O programie Spis treści ↑

W tym miejscu znajdują się informacje o zainstalowanej wersji programu Rozsyłacz dokumentów i jego producencie. Widoczne są również dane firmy, informacje o systemie operacyjnym i nazwie komputera, na którym zainstalowany jest program.

Rysunek 34

Zgody Spis treści ↑

Wybierając tę opcję, użytkownik może sprawdzić jakich zgód udzielił na rzecz twórców oprogramowania Rozsyłacz dokumentów SE Użytkownik w tym miejscu ma możliwość zmiany statusu udzielonych zgód.Rysunek 35

Regulamin Spis treści ↑

Wybierając tę opcję, użytkownik zostanie przekierowany na adres zawierający regulamin programu Rozsyłacz dokumentów SE.

Zamknij Spis treści ↑

Wybranie opcji zamknij spowoduje zamknięcie rozwijanego menu programu.