Spis treści


W celu rozpoczęcia pracy z programem należy utworzyć zadania. Dokumenty będą wysyłane zgodnie z wybranymi ustawieniami w zdefiniowanych zadaniach.Rysunek 36

Dostępne opcje za nakładce zadania to:

 • Odśwież – wybranie tej opcji odświeża listę, w głównym oknie programu, zawierającą utworzone szablony.
 • Dodaj zadanie – wybranie tej opcji spowoduje otwarcie okna, w którym można zdefiniować nowe zadanie (rozdział 6.1).
 • Edytuj zadanie – wybranie tej opcji umożliwi edycję, istniejącego już szablonu.
 • Powiel zadanie – wybranie tej opcji, powieli zaznaczone w głównym oknie programu istniejące już zadanie.
 • Usuń zadanie – wybranie tej opcji usunie wskazany w głównym oknie programu szablon
 • Zaznacz wszystko – wybranie tej opcji spowoduje zaznaczenie wszystkich utworzonych zadań w głównym oknie programu.
 • Odznacz wszystko – wybranie tej opcji spowoduje odznaczenie wszystkich utworzonych zadań w głównym oknie programu.
 • Odwróć zaznaczenie – wybranie rej opcji spowoduje, że zaznaczone zadania będą odznaczone i odwrotnie.
 • Podgląd – wybranie tej opcji spowoduje otwarcie okna, zawierającego listę dokumentów, do wysłania w dla zaznaczonego zadania.
 • Uruchom – wybranie tej opcji uruchomi wysyłkę dokumentów, dla zaznaczonych zadań
 • Uruchom wszystkie – wybranie tej opcji uruchomi wysyłkę dokumentów dla wszystkich zadań.

Dodawanie nowego zadania Spis treści ↑

Okno dodawania zadania podzielone jest na kilka zakładek. W każdej z nich użytkownik może zdefiniować opcje związane z wysyłaniem dokumentów.

Kwalifikatory Początek sekcji ↑

W tym miejscu należy zdefiniować kwalifikatory dla tworzonego zadania.

Rysunek 37

Możliwe opcje do wyboru to:

 • Typ dokumentów – należy wybrać, które typy dokumentów będą wysyłane.
 • Wysyłaj dokumenty oznaczone flagą – zaznaczając tę opcję, wysyłane będą tylko dokumenty z wybraną flagą.
 • Wysyłaj dokumenty oznaczone kategorią – zaznaczając tę opcję, wysyłane będą tylko dokumenty z wybraną kategorią.
 • Kwalifikacja dokumentu na podstawie zawartości pola ‘Uwagi’ – pozwala na sterowanie wysyłką dokumentów na podstawie określonego wpisu w polu ‘Uwagi do dokumentu’ bądź braku wpisu. W polu Treść uwag należy wpisać frazę, która będzie wyszukiwana w Uwagach do dokumentu.
  W trybie Dokumenty zawierające dokładną wartość tekstową zostaną wysłane tylko te dokumenty, które w Uwagach do dokumentu mają dokładnie ten sam wpis, który znajduje się w polu Treść uwag w ustawieniach. Jakiekolwiek inne dopisane treści w Uwagach do dokumentu spowodują, że dokument nie zostanie wysłany.
  W trybie Dokumenty zawierające podany fragment, program będzie analizował cały wpis w Uwagach do dokumentu - jeżeli podana fraza wystąpi w dowolnym miejscu uwag, dokument zostanie wysłany.
 • Dołączaj pliki WZ do faktur zbiorczych – włączenie opcji powoduje, że podczas wysyłki faktury zbiorczej, razem z nią zostaną wysłane wszystkie istniejące do tej faktury dokumenty WZ
 • Magazyny – dokumenty będą wysyłane tylko z wybranych magazynów.
 • Kontrahenci – dokumenty będą wysyłane tylko dla kontrahentów, którzy posiadają wskazane cechy.
  • Opcje cech – użytkownik może zdefiniować czy kontrahent ma posiadać jedną ze wskazanych cech czy wszystkie wskazane.

Pliki Początek sekcji ↑

W tej zakładce użytkownik może wybrać, jakiego typu pliki mają być wysyłane.


Rysunek 38

Akcje Początek sekcji ↑

W tym miejscu użytkownik może wybrać czy dokumenty mają być wysyłane na adres e-mail, zapisywane do pliku czy wysyłane na serwer FTP.

E-MAIL


Rysunek 39

 • Szablon – należy wybrać, jeden z wcześniej utworzonych szablonów e-mail
 • Lokalizacja adresu e-mail– należy wskazać, z którego miejsca w Subiekcie GT będzie pobierany adres e-mail do wysyłki dla kontrahentów. Możliwe opcje do wyboru to:
  • Podstawowy adres e-mail kontrahenta – adres e-mail znajdujący się w kartotece kontrahenta na zakładce podstawowe.
  • Pole własne – adres e-mail znajdujący się w polu własnym kontrahenta.
 • Ukryta kopia– użytkownik może wysyłać ukrytą kopię wiadomości.
  • Wyślij ukrytą kopię pod adres – zaznaczając tę opcję, możliwe będzie wysyłanie ukrytej kopii wiadomości pod wskazany niżej adres e-mail.
 • Opcje wysyłki– użytkownik może zdefiniować dodatkowe opcje wysyłki wiadomości.
  • Żądaj potwierdzenia doręczeń wysłanych wiadomości – włączenie tej opcji spowoduje żądanie u odbiorcy wiadomości potwierdzenia doręczenia wiadomości.
 • Katalog z dodatkowymi załącznikami – w tym miejscu można wskazać katalog, który zawiera załączniki, które będą dołączane do wysyłanej wiadomości e-mail.
 • Gdy kontrahent nie posiada adresu e-mail – użytkownik może zdecydować co zrobić jeżeli kontrahent nie posiada adresu e-mail we wskazanej lokalizacji.
  • Wyślij pod adres – należy wskazać adres e-mail, pod który zostanie wysłana wiadomość, jeżeli kontrahent nie będzie miał adresu e-mail we wskazanej lokalizacji e-mail.
  • Powiadom mnie o tym w raporcie – w zakładce dokumenty wysłane, pojawią się informacje o braku adresu e-mail kontrahenta.
 • Dołącz do wiadomości dokument PDF z windykacją – do wiadomości będzie dołączony plik pdf z windykacją. Plik został utworzony na potrzeby programu, przykład poniżej:Rysunek 40

KATALOG

W tej zakładce użytkownik może wskazać lokalizację na dysku, gdzie będą zapisywane generowane dokumenty oraz pliki wybrane w zakładce pliki (rozdział 6.1.2).

Rysunek 41

FTP

W tej zakładce użytkownik może zestawić połączenie z serwerem FTP, na którym zapisywane będą generowane dokumenty i pliki. Użytkownik może wskazać odrębne katalogi dla różnych typów plików


Rysunek 42

Po wykonaniu Początek sekcji ↑

W tej zakładce użytkownik, może zdecydować czy wykonać akcje na wybranym, wysłanym typie dokumentów.


Możliwe opcje do wyboru to:

 • Dodaj – wybranie tej opcji spowoduje dodanie nowego zestawu akcji.
 • Edytuj – wybranie tej opcji spowoduje edycje wybranego zestawu akcji.
 • Usuń – wybranie tej opcji spowoduje usunięcie wybranych zestawów akcji.
 • Usuń wszystkie – wybranie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich zestawów akcji.


Rysunek 43

Opcje dostępne podczas dodawania zestawu akcji:

 • Typ dokumentu – należy wybrać typ dokumentu, dla którego będzie aktywny tworzony zestaw akcji.
 • Oznacz dokument po wysłaniu flagą – wysłane dokumenty mogą być oznaczane w Subiekcie GT, wybraną w tym miejscu flagą.
 • Uwagi do dokumentu – dla wysłanych dokumentów, zostaną wstawione uwagi o treści wprowadzonej w tym miejscu.
 • Wstaw informację o dacie wysłania w pole własne dokumentu – użytkownik może wskazać pole własne, którym będą umieszczane informacje o wysłanym dokumencie.
 • Zapisz bieżącą konfigurację typu jako domyślną – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że kolejno dodawane zestawy akcji będą miały skonfigurowane opcje analogicznie do tego zestawu akcji.

Wzorce wydruku Początek sekcji ↑

W tym miejscu użytkownik może przypisać zadaniu wzorce wydruku, na podstawie których będą wysyłane dokumenty dla tworzonego zadania.


Rysunek 44