Wykaz zmian wykonanych w poszczególnych modułach programu:

Legenda:


 IT  - moduł Import towarów

 IK  - moduł Import kontrahentów

 ID  - moduł Import dokumentów


 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2024.3.18.2:
  •  IK  : dodano możliwość usuwania numeru PESEL z wykorzystaniem znaku #
  •  IT  : poprawiono ustawianie jednostek miary zakupu oraz sprzedaży wraz z importem dodatkowych jednostek miar w trakcie jednego przebiegu importu
 • 2024.2.22.1 - usunięto nadmiarowy komunikat o zalogowanym użytkowniku Sfery; przywrócono komunikat o braku licencji Sfery; kompilacja 64-bitowa (program nie zadziała w systemach 32-bitowych)
 • 2024.1.31.1:
  • poprawiono mechanizm logowania użytkownika do Sfery
  •  ID  : poprawiono mechanizm wczytywania listy magazynów
 • 2023.12.05.1 - poprawiono wyświetlanie okien programu przy korzystaniu z wielu monitorów; usprawniono mechanizm aktualizacji programu; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL;  IK  : dodano możliwość dopisywania wielu adresów e-mail do kartoteki kontrahenta
 • 2023.5.26.1 - usunięto problem pobierania informacji o licencji
 • 2023.5.15.1:
  • przywrócono działanie mechanizmu wysyłki logów z poziomu programu;
  •  IT  : ograniczono długość pola Kod CN dla Towaru do 10 znaków;
 • 2022.8.4.1:
  •  IT  : dodano obsługę pola Masa netto; poprawiono opisy pól w kreatorze i edytorze schematu (wymagana wersja 1.72 Subiekt GT / 1.55 Navireo);
  •  ID  : dodano możliwość ustawienia wartości pozycji zamiast ceny; dodano możliwość kwalifikacji towaru na pozycji po polu opis (opis musi być dokładnie taki sam jak w kartotece towaru w Subiekcie / Navireo.
 • 2022.5.24.1 -  IK  : usunięto błąd niepoprawnego importu daty początkowej dla komunikatu podczas wstawiania kontrahenta na dokument Subiekta (zakładka 'Opis' w Subiekcie)
 • 2022.3.24.1:
  • poprawiono mechanizm obsługi licencji po zakupie dodatkowych modułów (brak konieczności restartu aplikacji)
  •  IT  : poprawiono komunikat pojawiający się przy nieprawidłowym określeniu w pliku wartości dla pola typu Prawda/ Fałsz
 • 2021.12.23.1:
  • poprawki optymalizacyjne związane ze sposobem licencjonowania aplikacji; obsługa zakupu subskrypcji kolejnych modułów programu, gdy użytkownik wcześniej posiadał już moduły (rozbudowa funkcjonalności użytkownika) 
  •  IT  : usunięto błąd związany ze zmianą zdjęcia głównego, gdy aktualizowany towar posiadał już zdjęcie główne
 • 2021.11.24.1 - wycofanie obsługi protokołu TLS 1.0 i 1.1
 • 2021.11.22.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Podczas aktualizacji zostanie automatycznie pobrany i wczytany nowy plik licencji. Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane
 • 2021.11.3.1 - Lista zmian:
   IT  IK  : dodano opcjonalny mechanizm pomijania komunikatów pochodzących ze Sfery podczas trwania importu danych - błędy są raportowane zbiorczo i zapisywane do loga Error;
   IT  : usunięto błąd nieprawidłowego czyszczenia zawartości pól własnych towarów znakiem '#'; naprawiono mechanizm obsługi pola 'Cena otwarta'; naprawiono mechanizm identyfikacji towarów wg wielu identyfikatorów w trybie 'OR';
   ID  : usunięto błąd znacznika identyfikacji towarów wg dodatkowych kodów kreskowych podczas edycji schematu; zmiana treści niektórych komunikatów ekranowych
 • 2021.8.26.1 - drobne poprawki techniczne i wizerunkowe
 • 2021.7.30.2 - poprawka techniczna: aktualizacja bibliotek DevExpress
 • 2021.6.30.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana modelu pracy aplikacji na subskrypcyjny - wszystkie zmiany dokonane w kolejnych wersjach dotyczą modelu subskrypcyjnego.

  Masz aktywny abonament? Przejdź bezpłatnie na wersję subskrypcyjną  Skontaktuj się z nami


 • 2021.5.19.1 -  IT  ID  IK  : wprowadzenie subskrypcyjnego modelu licencjonowania aplikacji
 • 2021.2.10.1 -  IT  : poprawiono mechanizm wczytywania zdjęć z linków zewnętrznych
 • 2020.10.14.1 - IT  ID  : dodano obsługę kodów dla oznaczenia towarów i usług dla JPK VAT
 • 2020.9.14.1 -  ID  : usunięto błąd pojawiający się podczas importu dokumentu korekt (KFS/KFZ) do nieistniejącego;
   IK  : dodano obsługę pola 'Źródło pozyskania'
 • 2020.9.1.2-  IT  : usunięto błąd związany z ucinaniem znaków podczas importu kodów CN
 • 2020.8.24.1 -  IT  : w kreatorze schematu dodano zapamiętywanie ścieżki do folderu ze zdjęciami (ułatwienie podczas tworzenia schematu dla większej liczby zdjęć do jednego produktu); usprawniono mechanizm informujący o numerze wiersza w pliku XLS, w którym wystąpiły błędne dane
 • 2020.8.4.1 -  IT  : dodano obsługę przenoszenia znaków 'Enter' do pola 'Pełna charakterystyka pozycji' znajdujących się w komórce pliku XLS, dzięki czemu przenoszony tekst zachowa swoje formatowanie w obszarze podziału na linie
 • 2020.7.24.1 -  IT  : dodano możliwość usuwania zawartości pola 'Pełna charakterystyka pozycji' poprzez umieszczenie znaku '#' w komórce pliku XLS;
   ID  : Dodano opcję wstawienia usługi jednorazowej na generowany dokument w przypadku nierozpoznania towaru
 • 2019.9.19.1 -  IT  : poprawiono mechanizm importu zdjęć; zmodyfikowano mechanizm obsługi logów [wysyłanie i możliwość usuwania starych wpisów]
 • 2019.8.27.1 -  ID  : dodano obsługę pola 'Termin ważności' (wymagany dodatek Niebieski Plus dla InsERT GT)
 • 2019.6.26.1 -  IT  : dodano obsługę pól wymiarowych: długość, szerokość, wysokość w zakładce Vendero,
   IK  : dodano możliwość aktywacji kontrahentów na podstawie pliku XLS,
   IT
    ,  ID  ,  IK  : dodano do schematu importu możliwość wyboru operatora AND lub OR, gdy użytkownik wybierze więcej niż jeden identyfikator [ustawienie domyślne: AND],
   IT  : dodano obsługę aktywacji towarów poprzez Sferę
 • 2019.1.4.1 -  IK  : poprawiono błąd pojawiający się podczas aktualizacji kontrahentów gdy identyfikatorem jest nr NIP
 • 2018.9.11.1 - wprowadzono możliwość przejęcia logowania do Sfery użytkownikiem zalogowanym do programu - ustawienie jest dostępne w menu Konfiguracja -> Sfera;
   IT  : poprawiono błąd związany z oznaczaniem zdjęcia jako zdjęcie główne;
   IT  : dodano obsługę dodatkowych kodów kreskowych, gdy wybrano podstawowy kod kreskowy jako identyfikator (pole opcjonalne);
   IT  : dodano oznaczanie towarów objętych odwrotnym obciążeniem dla podatników czynnych; IT: wprowadzono obsługę błędu nieistniejącego kontrahenta dla pól Producent i Dostawca;
   IT  ,  ID  ,  IK  : dodano możliwość zaznaczenia i kopiowania zawartości okna raportów
 • 2018.4.27.1 -  IK  : dodano pomijanie kontroli powielonego numeru NIP w Subiekcie przy ustawieniu "kontrola częściowa"
 • 2018.4.20.1-  ID  : poprawiono mechanizm identyfikacji towarów wg kodów EAN podczas wstawiania towaru na dokument
 • 2018.2.26.1 -  IT  : poprawiono zauważony błąd w mechanizmie identyfikacji towarów
 • 2018.2.20.1 -  IK  : poprawiono zauważony błąd mechanizmu dodawania Cech kontrahenta
 • 2018.1.3.1 -  IK  ,  IT  : dodano możliwość importu kolejnych Składników kompletu, Cech towarów oraz Dodatkowych j.m. (IT) oraz Cech kontrahentów (IK) na zasadzie powtórzonego identyfikatora w pliku - funkcjonalność jest aktywna po ustawieniu w opcjach reakcji na powtórzone wystąpienie identyfikatora w trybie 'Kolejne wystąpienia dopisują do istniejących';
   IT  : poprawiono błąd w opisie rodzaju Id dla nowo zakładanej kartoteki towaru w oknie informacyjnym schematu importu
 • 2017.12.5.1-  IK  : dodano obsługę pól własnych rozszerzonych typu Flaga;
   IT  ,  IK  : poprawiono obsługę towarów nieaktywnych
 • 2017.9.25.1 -  IT  : dodano możliwość importu składników kompletu; IK: dodano dwa nowe parametry do listy wyboru w Schemacie importu: KredytKupieckiTerminId oraz KredytKupieckiTermin; poprawiono funkcję "przycinania" zbyt długich ciągów w 'adr_NrDomu' oraz 'adr_Miejscowosc'
 • 2017.3.28.1 -  IT  : poprawiono funkcję usuwania kodów kreskowych (znakiem #) z pola Podstawowy kod kreskowy
 • 2017.3.6.1 -  IT  : poprawiono zapisywanie kursu w schemacie
 • 2017.1.18.1 -  IT  : dodano obsługę Właściwości Cech
 • 2016.12.29.1 -  IK  : dodano obsługę pola 'Analityka' dla ustawienia jednolitej analityki dostawcy i odbiorcy w Rewizorze; dodano obsługę Adresu do korespondencji i Adresu dostawy; poprawiono dodawanie wielu numerów telefonów kontrahenta
 • 2016.12.5.1 -  IT  ,  IK  ,  ID  : dodano zamykanie schematu z użyciem przycisku ESC oraz buttona 'Zamknij okno';
   IK  : poprawiono błąd pojawiający się podczas dodawania cech Kh (Navireo)
 • 2016.11.29.2 -  ID  : wprowadzono możliwość dodawania nazwy pliku do importowanych dokumentów;
   IK  : dodano możliwość przypisania do pola 'Nazwa' kolumny z nazwą państwa
 • 2016.10.31.1-  IT  : dodano możliwość usuwania kodów kreskowych z pola Podstawowy kod kreskowyWcześniejsze wersje:


    2016.9.6.1 - IT, ID: dodano obsługę znaków specjalnych w prefiksie Symbolu towaru

    2016.8.30.1 - IT: dodano obsługę Pól własnych rozszerzonych typu Flaga

    2016.6.30.1 - IT: dodano obsługę pola 'Model', które pojawiło się w wersji 1.43 Subiekta; IT, ID: poprawiono obsługę stawek VAT

    2016.5.18.1 - IT: poprawiono obsługę pól własnych standardowych i rozszerzonych

    2016.5.17.1 - IK, IT: naprawa błędu związanego z obsługą modułów programu 

    2016.5.12.1 - ID: dodano wykaz towarów nieaktywnych: gdy podczas wczytywania towarów na dokument, zostanie natrafiony towar nieaktywny, wyświetlony zostanie komunikat z informacją o tym fakcie; dodano okno z listą wyboru dalszego postępowania przy komunikacie o towarze nieaktywnym; poprawiono obsługę komunikatów, gdy opcja 'Pokazuj powiadomienia o błędach' nie została zaznaczona; dodano komunikat ostrzegający o konsekwencjach wybrania opcji niepokazywania komunikatów

    2016.4.15.1 - ID: poprawiono obsługę towarów nieaktywnych

    2016.4.5.1 - IT, IK, ID: dodano funkcję zaznaczenia nowo dodanych plików w oknie głównym; ID: poprawiono obsługę sytuacji powielonego towaru na dokumencie dla towarów nieaktywnych

    2016.2.29.1 - IT: poprawiono obsługę ciągu znaków oznaczonych cudzysłowem prostym 

    2016.2.26.1  - IT, IK, ID: usunięto możliwość wyboru identyfikatora dla pól, które nie mogą być identyfikatorem

    2016.2.16.1 -IT: poprawiono mechanizm obsługi towarów nieaktywnych

    2016.2.9.1 - ID: dodano pomijanie pustych komórek pliku XLS 

    2016.1.22.1 - IK: wprowadzono odcinanie nadmiarowych znaków dla pola 'tel_Numer'

    2015.12.21.1 - ID, IK, IT: dodano możliwość wybrania schematów importu, które mają być eksportowane do pliku XML; uporządkowano kreatory tworzenia schematów; ID: dodano opcję ustawień modułu: 'pomijaj wiersze z zerową ilością'

    2015.11.24.1 - IT: naprawiono funkcję czyszczenia pola symbolu u dostawcy (znak #)

    2015.10.27.1 - ID: dodano możliwość określenia poziomu cen (wyboru ceny) podczas definicji nagłówka dokumentu

    2015.10.23.1 - ID: poprawiono funkcję identyfikacji towarów nieaktywnych

    2015.10.9.1 - ID: dodano możliwość wyboru czy dodać na dokument towar z powielonym kodem kreskowym  

    2015.10.5.1 - IT: poprawka dot. pola własnego

    2015.9.29.1 - IT, IK, ID: dodanie oznaczenia 'DEMO' w opisie zakładki, w zależności od posiadanej przez klienta licencji; IT: oznaczenie dodatkowej j.m. jako porównawczej

    2015.4.30.1 - IT, IK, ID: poprawiono procedurę sprawdzania pliku XLS pod kątem poprawności ze strukturą schematu importu

    2015.4.22.1 - IT:dodano sprawdzanie struktury pliku podczas tworzenia schematu importu; dodano procedurę identyfikacji towaru, dla którego wystąpił błąd Sfery podczas procesu transmisji danych

    2015.4.7.1-IT: poprawiono obsługę poziomów cen

    2015.3.27.1 - IT: dodano obsługę powtórzonego wystąpienia identyfikatora w pliku

    2015.3.24.1 - wykaz zmian:

    - IK: naprawiono błąd polegający na niedodawaniu nieistniejących Grup i Cech kontrahenta

    - IT: dodano obsługę wyrażeń logicznych false, falsz, fałsz, prawda, true dla kwalifikatorów 'do sklepu internetowego', 'do sprzedaży mobilnej' oraz 'do serwisu aukcyjnego'

    - IT: dodano obsługę powtórzonych identyfikatorów w pliku XLS

    - IT, ID, IK: usunięto błąd niezamykania okna schematu po użyciu przycisku 'Anuluj'

    - ID: w kreatorze schematu usunięto pytanie o dopisywanie nieistniejących Grup i Cech (funkcje te nie są obsługiwane przez moduł ID)

    2015.3.11.1 - IK: dodano obsługę programów InsERT Gestor oraz Rewizor; IT: poprawiono wyświetlanie nazw poziomów cen w schematach importu; ID: drobna poprawka w oknie 'Ustawienia'

    2015.2.25.1 - IT: poprawiono procedurę obsługi cen

    2015.2.20.1 - IT, IK: w opcjach programu dodano sterowanie usuwaniem wpisów poprzez znak # umieszczony w komórce arkusza XLS

    2015.2.6.1 - poprawiono procedurę obsługi cen

    2015.2.4.1 - IT: poprawiono obsługę błędu podczas próby dodania nieistniejącej Grupy lub Cechy; poprawiono błąd wielokrotnego zakładania kartoteki towarowej podczas jednej sesji importu, gdy w pliku towar występował wielokrotnie; dodano obsługę pól 'wysokość', 'szerokość' i 'głębokość' dla Navireo; dodano funkcję usuwania wybranej cechy towaru po wpisaniu ciągu znaków #'Cecha_towaru'; dodano funkcję usuwania wybranej dodatkowej jednostki miary po wpisaniu ciągu znaków #'Dodatkowa_jm'; IK: dodano funkcję usuwania wybranej cechy kontrahenta po wpisaniu ciągu znaków #'Cecha_kontrahenta'

    2015.1.22.1 - poprawiono procedurę dodawania i aktualizacji wartości w polach własnych rozszerzonych; poprawiono błąd zapamiętywania wyboru w polu typu 'checkbox' w oknie edycji schematu importu

    2015.1.20.1 - IT: poprawiono procedurę wczytywania cen; dodano możliwość zdefiniowania kursu walut (zakupu, sprzedaży, średni) podczas wczytywania cen

    2015.1.19.1 - poprawiono procedurę wczytywania danych z komórek zawierających formuły, dodano informację o changelogu

    2015.1.8.1 - poprawiono przycisk Podgląd pliku, IK: poprawiono przenoszenie znaków specjalnych w Nazwie pełnej kontrahenta

    2015.1.5.1 - poprawiono opis pola RodzajId; poprawiono mechanizm wyświetlania pliku źródłowego podczas tworzenia schematu

    2014.12.30.1 - dodano obsługę wpisów prawda/fałsz dla typu logicznego (boolean); IT: dodano obsługę stawek VAT A (23%), B (8%), C (5%) i G (zw.); w schematach importu przywrócono kolejność kolumn jak w pliku; poprawiono błąd nieprzenoszenia danych do pola "nazwa towaru dla UF"

    2014.12.11.1 - Lista zmian:


    moduł IT: dodano możliwość aktualizowania cen w zaleznosci od stanu magazynowego,

    moduły IT, IK: przeniesiono kontrolę dodawania nowych grup i cech z ustawień ogólnych do schematu importu,

    moduł ID: poprawiono błąd przy ustawianiu stawki VAT dla towarów nowo dodawanych podczas importu dokumentów

    poprawiono błąd niewłaściwego wskazywania numeru wiersza pliku XLS w komunikatach o błędach

    moduł ID: dodano obsługę dokumentów inwentaryzacji cząstkowych IWc

    moduł ID: poprawiono obsługę tabeli kursów walut z Subiekta


    2014.11.4.1 - moduł IT: dodano pole stawka vat symbol, zmieniono kolor kolumny na liscie po przypisaniu pola w subiekcie

    2014.10.28.1 - poprawiono walidację maksymalnej długości nazwy dla kontrahenta (moduł IK) do 51 znaków

    2014.10.9.1 - Lista zmian:


    poprawiono błąd eksportu schematu dokumentów

    dodano możliwość zdefiniowania prefiksu dla symbolu towaru

    dodano możliwość zablokowania dodawania nowego towaru podczas importu listy towarów dla importowanego dokumentu (moduł IT)

    poprawiono procedurę dodawania nowych cech i grup dla towarów i kontrahentów


     2014.9.10.1 - Lista zmian:


    dodano domyślne zaznaczenia w oknie ustawień podczas pierwszego uruchomienia programu

    usunięto zdublowany wpis Kraj pochodzenia

    zmodyfikowano obsługę podpowiedzi w schematach importu

    dodano obsługę przeliczania/ nieprzeliczania cen po zaimportowaniu ceny kartotekowej


    2014.8.19.1 - poprawiono problem pojawiający się po zmianie separatora liczb dziesiętnych w ustawieniach regionalnych

    2014.8.11.1 - poprawiono importowanie znacznika 2 określającego usługę w Navireo; poprawiono obsługę pól własnych rozszerzonych dla komputerów, na których językiem domyślnym nie jest język polski; zmieniono format importu daty na dd-mm-rrrr

    2014.8.4.1 - zablokowano możliwość przenoszenia schematów importu pomiędzy modułami

    2014.7.22.1 - poprawiono sposób dodawania cech i grup

    2014.7.8.1- poprawiono mechanizm eksportu/ importu listy schematów; zmieniono sposób zapisywania schematów w aplikacji (konwertowanie); dodano obsługę dokumentacji w menu Program

    2014.7.3.3 - poprawki modułu logowania do programu

    2014.6.27.3 - moduł DOKUMENTY: dodano możliwość zdefiniowania nagłówka dokumentu dla schematu importu - dane nagłówka: opis dokumentu (kategoria, podtytuł, uwagi), informacja o kontrahencie, sposób wyliczania dokumentu oraz definiowanie waluty; dodano możliwość importu paragonu imiennego

    2014.6.18.1 - usprawniono algorytm rozpoznawania wartości liczbowych przy zmiennym formatowaniu zawartości komórek w pliku XLS (np.1 400 zł zostanie rozpoznane jako 1400); w oknie głównym dodano kolumnę z informacją o dacie ostatniego importu pliku.

    2014.6.13.1 - poprawiono błąd nieprawidłowego pobierania towarów wg Symbolu u dostawcy (moduł Id)

    2014.6.5.1 - poprawiono oznaczanie zdjęcia głównego w schemacie importu, poprawiono procedurę tworzenia schematów importu podczas współpracy z Navireo

    2014.6.4.1 - poprawiono błąd obsługi połączenia z Navireo

    2014.5.29.1 - dodano obsługę błędu podczas aktualizacji towarów oznaczonych w Subiekcie jako nieaktywne (komunikat); dodano możliwość umieszczania plików w oknie głównym metodą Przeciągnij i upuść

    2014.5.26.3 - lista zmian:


    Przywrócono podgląd schematu importu

    Zmieniono treści niektórych komunikatów informacyjnych

    Dodano ikony programu do menu kontekstowych w oknie głównym i schematach

    Poprawiono opisy w kreatorze schematu

    It: Poprawiono procedurę wczytywania parametrów cen (marża i narzut)


    2014.5.19.1 - lista zmian:


    dodano raport importu (moduły It, Id, Ik),

    poprawiono przenoszenie danych z komórek zawierających formułę (It),

    poprawiono obsługę importu danych dla poszczególnych poziomów cen w Subiekcie (It) - wymagane powtórne utworzenie schematu importu,

    zmieniono sposób wysyłania informacji zapisywanych w logu aplikacji - wysłanie logów odbywa się bez użycia programu pocztowego, wymagane podanie adresu zwrotnego dla odpowiedzi


    2014.5.15.1 - poprawiono sposób zapisu konfiguracji programu

    2014.5.14.2 - poprawiono obsługę błędów Sfery (nr wiersza w pliku XLS, przy którym wystąpił błąd Sfery), dodano obsługę błędu importowania schematów z poprzedniej edycji aplikacji

    2014.5.12.3 - wprowadzono pomijanie kolumn z wartością NULL w tytule kolumny; dodano informację o pominiętych wierszach do okna statusu; dodano podpowiadanie schematu importu dla wybranego pliku; dodano obsługę klawiszy Insert i Delete

    2014.5.5.1 -moduł TOWARY: poprawiono błąd nieprawidłowej obsługi pól 'Symbol u dostawcy' i 'Dostawca (Symbol)'

    2014.4.28.4 - Lista zmian:


moduł DOKUMENTY:

1. Usunięto korekty z listy pól Subiekta

2. Dodano pola własne dla towarów


moduł TOWARY:

1. dodano obsługę pól intrastat

2. dodano domyślne zaznaczenia w oknie ustawień podczas pierwszego uruchomienia program

3. usunięto zdublowany wpis Kraj pochodzenia

4. zmodyfikowano obsługę podpowiedzi w schematach importu

5. dodano obsługę przeliczania/ nieprzeliczania cen po zaimportowaniu ceny kartotekowej