Spis treści

Menu 'Program' Spis treści ↑

Wybierając rozwijane menu programu Import XLSużytkownik ma dostęp do konfiguracji programu, zarządzania uprawnieniami użytkowników i jeszcze kilku atrakcyjnych funkcji.

Rysunek 1


Konfiguracja Spis treści ↑

Zakładka Konfiguracja służy do wpisania danych połączenia programu z bazą danych Subiekta oraz obsługi pliku licencji.

Baza danych MS SQL Początek sekcji ↑

Zakładka Baza danych MS SQL służy do wpisania danych połączeniowych do bazy Subiekta. 

 • Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT.
 • Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (UWAGA! nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta).
  Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste.
 • Autentykacja Windows
  Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz autentykację Windows

  Rysunek 2

  Po wpisaniu danych połączenia należy wybrać opcję Sprawdź połączenie - jeżeli dane są prawidłowe, wyświetli się informacja Połączono.


  Informacje o serwerze oraz podmiocie, na których pracuje użytkownik znajdują się w Subiekcie GT, w górnej części na pasku programu.

  Rysunek 3

  Teraz można już wybrać podmiot, na którym będzie pracował program i zatwierdzić poleceniem OK.

  Rysunek 4

  Info
  Po zmianie danych połączeniowych lub zmianie podmiotu, niezbędne jest ponowne uruchomienie programu

  Sfera Początek sekcji ↑

  Zakładka Sfera jest przeznaczona do konfiguracji użytkownika Sfery. Jest to ten użytkownik ("pracownik" Subiekta), przy pomocy którego program Import XLS będzie łączył się do bazy Subiekta GT.


  W oknie konfiguracji Sfery należy wpisać użytkownika Subiekta wraz z jego hasłem (jeżeli je posiada). Może to być dowolny login posiadający niezbędne uprawnienia. Zaleca się jednak utworzenie nowego niezależnego użytkownika na potrzeby użytkowania programu ( Jak założyć konto użytkownika dla Sfery).

  Jeżeli to możliwe, użytkownik Sfery powinien mieć dostępne wszystkie uprawnienia w Subiekcie, w tym dostęp do modułu Zestawienia.


  Rysunek 5

  Licencja Początek sekcji ↑

  Zakładka Licencja służy do manualnego wczytania pliku licencji otrzymanego przy zakupie aplikacji.

  W większości przypadków nie ma potrzeby manualnego wczytywania pliku licencji, ponieważ proces ten odbywa się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia programu.


  Konieczność manualnego wczytania pliku licencji może nastąpić, gdy stanowisko, na którym jest uruchamiany program nie ma dostępu do Internetu lub połączenie programu zostało zakłócone. W takim przypadku należy pobrać licencję w formie pliku z linka umieszczonego w wiadomości email otrzymanej podczas zamawiania programu. Pobrany w ten sposób plik należy zapisać na dysku.


  Aby wczytać plik licencji należy wybrać polecenie Wczytaj plik licencji. Otworzy się nowe okno, w którym należy wskazać lokalizację zapisanego uprzednio pliku licencji. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.


  Rysunek 6

  Po wczytaniu pliku licencji aplikacja uruchomi się ponownie i będzie można korzystać z jej pełnej wersji. Do dzieła!


  Uprawnienia Spis treści ↑

  W tej zakładce można zmienić uprawnienia dla poszczególnych użytkowników Subiekta.

  Rysunek 7

  Użytkownik ma możliwość definiowania poszczególnych Grup uprawnień (Pole nr 1). Następnie dla tych grup należy przyporządkować:

  1. odpowiednie uprawnienia (Pole nr 2), czyli czynności, które mogą być wykonywane przez użytkownika,
  2. użytkowników, którzy mają prawo te czynności wykonywać (Pole nr 3).
 • Dodawanie uprawnień dla nowego pracownika Subiekta Początek sekcji ↑

  Uwaga!
  Czynność dodania użytkownika do grupy uprawnień należy przeprowadzić każdorazowo dla nowo dodanego pracownika do Subiekta (jeżeli ma on obsługiwać program Import XLS).

  Podczas pierwszej instalacji programu Potwierdzenie sald, wszyscy pracownicy Subiekta (Słownik 'Personel') zostaną dodani do grupy uprawnień 'Podstawowa'. Oznacza to, że każdy pracownik zyskuje pełne prawo do korzystania z aplikacji. 

  Administrator może teraz ograniczyć te uprawnienie poprzez kliknięcie właściwych uprawnień.


  Nowo dodany użytkownik Subiekta (czyli nowy Pracownik) nie może jednak każdorazowo zyskiwać pełnych uprawnień, ponieważ administrator straciłby kontrolę nad tymi uprawnieniami. Nowy pracownik nie może też uzyskać uprawnień ograniczonych na podstawie istniejącej grupy uprawnień, ponieważ program musiałby podjąć autonomiczną decyzję, do której grupy przyporządkować nowego użytkownika. 


  Z tego powodu każdy nowo dodany do Subiekta pracownik nie posiada żadnych przydzielonych uprawnień - dotyczy to również uprawnienia do logowania się do programu.


  Log/ Zgłoś błąd Spis treści ↑

  Logi zawierają informacje związane z działaniem programu. Są to informacje techniczno-diagnostyczne, które są pomocne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w pracy aplikacji. 

  Rysunek 8

  Użytkownik może wybrać zakres czasowy wyświetlanych logów (Pole nr 1) oraz typ logów (Pole nr 2). Pliki logów są zapisywane w folderze lokalnym, do którego można zajrzeć poprzez przycisk Folder (4).


  Można również skorzystać z opcji Wyślij (3) i przesłać wszystkie logi z wybranego zakresu dat bezpośrednio do producenta aplikacji. Ale o tym w następnym rozdziale pt. "Log – Wyślij"

  Log – Wyślij Początek sekcji ↑

  Opcja Wyślij (3) umożliwia zgłoszenie błędu związanego z działaniem aplikacji Import XLS. Liczymy na to, że nigdy nie będzie takiej potrzeby, jednak czasami się przydaje.


  Po jej wybraniu otwarte zostanie okno z kreatorem zgłoszenia serwisowego, w którym użytkownik podaje:

  • Twój adres email – zwrotny adres e-mail, na który może zostać wysłana odpowiedź dotycząca zgłoszenia
  • Temat – należy wpisać temat zgłoszeni
  • Opis błędu – należy wprowadzić treść zgłoszenia: co dokładnie się dzieje, w jakiej sytuacji i czy pojawiają się jakiekolwiek komunikaty
  • Numer telefonu – można wskazać numer telefonu, pod który można zadzwonić w sprawie zgłoszenia.
  • Zgody – w celu wysłania zgłoszenia należy wyrazić zgodę na przetwarzanie wymienionych w tym polu danych osobowych.
 • Rysunek 9


  Jeszcze tylko podsumowanie... (to już formalność, ale czytamy, czy wszystko dobrze wpisane), przycisk Zakończ i poszło. 

  Rysunek 10


  Po kilku chwilach ze zgłoszeniem zapozna się serwisant LEO - określi co się wydarzyło i szybko skontaktuje się w celu usunięcia niedogodności.


  Dokumentacja Spis treści ↑

  Polecenie kieruje do Portalu klienta, w którym się aktualnie znajdujesz :)

  O programie Spis treści ↑

  Informacja o zainstalowanej wersji programu, dane firmy (podmiotu), na którą program jest zarejestrowany oraz skrócone informacje o systemie.


  Wybierając opcję Pobierz dodatkowe informacje o licencji... (1)

  Rysunek 11


  można sprawdzić bieżący stan swojej subskrypcji (2).

  Rysunek 12


  Zgody Spis treści ↑

  Okno Zgody zawiera wszystkie niezbędne zgody użytkownika, które są lub mogą być wymagane do poszczególnych etapów pracy z aplikacją. Z poziomu okna można akceptować lub wycofywać poszczególne zgody. Akceptacja regulaminu RODO jest obowiązkowa - bez udzielenia zgody program nie będzie działał.

  Rysunek 13


  Regulamin Spis treści ↑

  Wybranie polecenia Regulamin otwiera stronę z regulaminem aplikacji. Jest to regulamin związany z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego ws. RODO, którego akceptacja jest niezbędna do pracy z programem. Zgody trzeba udzielić w zakładce Zgody, o czym pisaliśmy w poprzednim rozdziale zatytułowanym "Zgody".


  Zamknij Spis treści ↑

  Tu nie ma wątpliwości: Polecenie Zamknij zamyka aplikację.