Wykaz zmian:

 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2024.4.10.1poprawiono import zestawów, jeżeli w importowanym pliku stała cena nie była uzupełniona (netto, brutto lub obydwie)
 • 2023.11.19.1usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2023.10.30.1 - poprawiono działanie procedur pomijających wyliczenia dla towarów nieobjętych żadnym zestawem rabatowym
 • 2023.6.6.2 - poprawiono mechanizm eksportu zestawów rabatowych
 • 2023.6.6.1 - poprawiono mechanizm filtrowania towarów w zestawach rabatowych; poprawiono mechanizm wysyłki logów
 • 2022.5.25.1 - poprawiono błąd związany ze zmianą cen oraz z usuwaniem rabatów nadanych manualnie w Subiekcie dla towarów niepodlegających rabatowaniu poprzez zestaw rabatowy
 • 2022.4.25.1 - przywrócono Cenniki kontrahentów - w nowej wersji cenniki są dostępne wyłącznie dla kontrahentów, którzy mają zdefiniowany poziom cen w kartotece kontrahenta w Subiekcie
 • 2022.4.7.2 - usunięto błąd związany z nieprawidłowym wstawianiem cen przed rabatem w trybie pracy zestawów rabatowych opartych o poziomy cen; przywrócono okienko informacji o cenach towaru podczas definiowania zestawu rabatowego w zakładkach 'Towary (stała cena)' oraz 'Towary (rabat)'; czasowo wyłączono funkcję Cennik kontrahenta (przebudowa modułu)
 • 2022.3.7.1 - przywrócono obsługę plików XLSX dla list cen i rabatów (eksport i import zestawów rabatowych) oraz dla cenników kontrahenta

 • 2022.1.5.2 -  ZMIANA KLUCZOWA  Zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Plik licencji zostanie pobrany automatycznie i wczytany podczas pierwszego uruchomienia programu.

  Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane.

  HIT! Nowa funkcjonalność - dodano możliwość ustawiania odrębnych rabatów kwotowych i procentowych dla wybranych poziomów cen Subiekta.

 • 2021.5.20.1 - poprawki techniczne mające związek ze sposobem obsługi tabel w bazie danych, poprawki wizerunkowe i optymalizacyjne
 • 2021.3.9.1 - dodano link do dokumentacji programu
 • 2019.9.27.1  HF  - UWAGA! Po przeprowadzeniu aktualizacji programu należy wyłączyć i ponownie włączyć działanie systemu rabatowego poprzez wyłącznie i włączenie kolejno wszystkich obsługiwanych typów dokumentów.
  Do daty określającej początek i koniec obowiązywania zestawu rabatowego dodano możliwość zdefiniowania godzin rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania zestawu; dodano możliwość zdefiniowania okresu obowiązywania rabatów dodatkowych (gazetkowych); dodano możliwość usuwania wartości rabatu przy pomocy pliku XLS (użycie znaku #); wprowadzono możliwość wczytania schematu z pliku *.xlsx; wprowadzono usprawnienia elementów interfejsu; poprawiono mechanizm wczytywania rabatów; zmodyfikowano mechanizm obsługi logów [wysyłanie i możliwość usuwania starych wpisów].
 • 2019.4.25.2 - dodano możliwość naliczania rabatów dodatkowych w trybie pracy Wygrywa stała cena [opcja dostępna w Ustawieniach programu]; poprawiono okres obowiązywania zestawu rabatowego obowiązującego w czasie; wyeliminowano problem eksportu danych do pliku Excel [teraz w przypadku gdy liczba rekordów podczas eksportu danych przekroczy ustaloną ilość (65535) - program będzie tworzyć dodatkowe arkusze]
 • 2018.8.23.1 - drobne poprawki wizerunkowe
 • 2018.6.4.1 - dodano wsparcie dla RODO (zgody wewnątrz aplikacji); dodano możliwość zgłoszenia błędu oraz przesłania zapytania do LEO z poziomu aplikacji; usprawniono proces uruchomienia aplikacji
 • 2018.4.23.3 - dodano filtry w oknie dodawania kontrahenta z poziomu zestawu rabatowego; wprowadzono poprawki przy dodawaniu nowego kontrahenta, gdy wcześniej usunięto kontrahenta w trakcie dodawania i edycji zestawu rabatowego; zastąpiono rozbudowany edytor notatek uproszczonym polem tekstowym w celu optymalizacji czasu zmieniono sposób włączania zestawów rabatowych (zamiast dotychczasowego globalnego włączania zestawów, wprowadzono aktywację procedur po wybraniu danego typu dokumentu); zmodyfikowano zakładkę typów dokumentów; wprowadzono drobne poprawki wizerunkowe w oknie dodawania i edycji zestawu oraz w oknie głównym aplikacji; poprawki dla cen netto na WZ i PZ; usprawnienie wersji DEMO.
 • 2018.2.12.2 - poprawa mechanizmu zakładania procedur podczas pierwszej instalacji programu.
 • 2018.1.18.1 - ukryto klientów nieaktywnych na zakładce ‘Użytkownicy’; w zestawie rabatowym, pozycje listy kontrahentów nieaktywnych w Subiekcie, wyświetlane są w kolorze czerwonym; zmieniono ustawienie domyślnego trybu pracy programu na ‘Stała cena’.
 • 2017.10.23.1 - w zakładkach dot. towarów dodano możliwość wyboru kolumn związanych z producentem towaru; poprawiono usuwanie kontrahentów z poziomu zestawu rabatowego.
 • 2017.10.3.5 - dodano edytor notatek dla zestawu rabatowego; dodano uprawnienia: Podgląd, Edycja, Dodawanie, Usuwanie, Import, Eksport dla zestawów rabatowych.
 • 2017.9.27.1 - dodano obsługę kontrahentów z poziomu zestawu rabatowego; dodano przyciski związane z zaznaczaniem i odznaczaniem magazynów w formularzu dodawania / edycji zestawu rabatowego; poprawiono błąd związany ze złym nazewnictwem kolumn na liście zestawów rabatowych.
 • 2017.7.4.1 - poprawiono wydajność wyliczania cen w oknie ‘Informacje o towarze’.
 • 2017.2.3.1 - zmodyfikowano mechanizm eksportowania zestawów rabatowych. Zestawy są zapisywane do plików XML, identyfikacja Towarów, Kontrahentów odbywa się wg Symboli (Grupy wg Nazwy) co umożliwia przenoszenie zestawów pomiędzy podmiotami. Wprowadzono wymagalność Symbolu zestawu.
 • 2016.11.7.1 - zoptymalizowano czas zapisywania zestawu rabatowego.
 • 2016.10.27.1 - poprawiono wyświetlanie ceny kartotekowej w informatorze (zawsze w PLN).
  2016.9.19.1 - poprawiono mechanizm wczytywania danych do zestawów rabatowych z plików XLS; poprawiono opisy filtrów w zestawach.
 • 2016.9.7.1 - do zakładki Towary (rabat) dodano kolumny z informacją o grupie towarowej oraz o rabacie na grupę towarową, w której znajduje się ten towar - funkcjonalność może działać wyłącznie w obrębie jednego zestawu rabatowego; do zakładki Grupy towarowe (rabat) dodano podgląd towarów znajdujących się w danej grupie wraz z widokiem rabatów kwotowych i procentowych na dany towar; dodano uprawnienie pozwalające na włączanie/wyłączanie systemu dla poszczególnych użytkowników programu; rozbudowano filtr wyszukujący towary/grupy z rabatem (ceną) lub bez; poprawiono błąd związany z wyliczaniem zysku w oknie informatora o towarze dla poziomów cen w walutach innych niż PLN; dodano zapisywanie informacji o dacie utworzenia/modyfikacji zestawu; poprawiono działanie programu w trybach DEMO: (praca na danych rzeczywistych -> ograniczona funkcjonalność; praca na nr NIP 111-111-11-11 -> pełna wersja); poprawiono drobne błędy w interfejsie użytkownika.
 • 2016.5.12.1 - zniesiono konieczność wczytywania pliku licencji dla nr NIP 111-111-11-11
 • 2016.2.24.3 - konserwacja kodu.
 • 2016.1.18.1 - poprawiono błąd przeliczania cen dla kontrahentów bez przypisania zestawu rabatowego podczas sferycznego wstawiania dokumentów.
 • 2016.1.15.1 - wprowadzono czasową możliwość korzystania z funkcji 'cennik kontrahenta' w wersji trial programu.
 • 2015.11.18.1 - dodano funkcję definiowania stałej ceny dla towarów z Grupy towarów.
 • 2015.10.27.1 - poprawiono mechanizm użycia filtra.
 • 2015.10.13.1 - modyfikacja usprawniająca działanie programu przy dokumentach niestandardowych.
 • 2015.10.8.1 - usprawniono timeout podczas wyliczania listy produktów Cennika; usunięto publikowanie w Cenniku towarów nieaktywnych.
 • 2015.10.6.1 - poprawione budowanie warunków w klauzuli 'where'; dodany loader po kliknięciu wczytania cennika kontrahenta.
 • 2015.9.15.2 - naprawiono błąd występujący przy wczytywaniu rabatu procentowego z pliku XLS.
 • 2015.7.20.1 - modyfikacja mechanizmu wczytywania cen / rabatów z pliku XLS.
 • 2015.7.17.1 - zmodyfikowano mechanizm wczytywania cen z pliku: wczytanie pojedynczej ceny/ rabatu nie powoduje skasowania istniejących cen/ rabatów; dodano zbiorcze usuwanie cen; dodano możliwość wyboru eksportu zestawów rabatowych (wszystkie/ wybrane).
 • 2015.4.13.1 - optymalizacja kodu programu.
 • 2015.3.5.1 - zoptymalizowano procedurę wczytywania danych z pliku XLS do zestawów rabatowych.
 • 2015.3.4.1 - zmodyfikowano mechanizm importu i eksportu zestawów rabatowych oraz zawartości zestawów rabatowych do plików XLS - od tej wersji nie jest wymagane doinstalowanie biblioteki Microsoft Access Database Engine.
 • 2015.1.28.1 - dodano przycisk 'Resetuj układ tabeli' (pojawia się po rozwinięciu przycisku z ikoną tabeli) pozwalający usunąć wprowadzone zmiany w widoku tabeli.
 • 2015.1.9.1 - dodano obsługę dokumentu Szansa sprzedaży (programu Gestor GT).
 • 2014.12.15.1 - poprawiono błąd filtra (blokowany wynik wyszukiwania) w oknie Zestawu rabatowego.
 • 2014.12.11.1 - Dodano obsługę dokumentów:
  - przyjęcie zewnętrzne
  - przyjęcie zewnętrzne z VAT
 • 2014.10.22.1 - naprawiono błąd importu zestawów rabatowych zawierających rabat kwotowy.
 • 2014.10.8.1 - poprawiono obsługę zapisu zestawów rabatowych.
 • 2014.8.19.1 - poprawiono sortowanie elementów w tabelach danych: tabele z symbolem i nazwą domyślnie mają włączone sortowanie wg symbolu, tabele bez symbolu mają domyślnie sortowanie po nazwie; zoptymalizowano procedury mające wpływ na szybkość wczytywania danych.
 • 2014.7.3.1 - poprawki modułu logowania do programu.
 • 2014.6.18.2 - dodano możliwość filtrowania zestawów rabatowych w zakładkach Grupy kontrahentów i Kontrahenci; dodano możliwość eksportu cennika kontrahenta do pliku XLS.
 • 2014.5.30.1 - poprawiono błąd zerowych cen w cennikach kontrahentów.
 • 2014.5.28.1 - Dodano filtrowanie kontrahentów wg wybranego zestawu rabatowego.
 • 2014.4.17.1 - poprawiono błąd z cennikiem (program pokazywał nieprawidłowego. kontrahenta); usunięto problem z zamykaniem programu podczas odświeżania niektórych danych.
 • 2014.3.24.1 - usunięto błąd związany ze zmianą statusu zestawu rabatowego Aktywny/ Nieaktywny po przejściu na zakładkę Kontrahenci i Grupy kontrahentów.
 • 2014.3.20.2 - wprowadzono drobną poprawkę wyświetlania okna powitalnego.
 • 2014.3.18.2 - dodano informację na temat komputera w oknie O programie, wprowadzono poprawki graficzne w interfejsie użytkownika.

 • 2014.3.13.1 - NOWA EDYCJA 2014: Wprowadzone zmiany
  1. zmodyfikowano sposób zapisywania konfiguracji programu - nie są już wymagane uprawnienia administratora systemu Windows w celu zapisania konfiguracji aplikacji
  2. wprowadzono możliwość wyboru miejsca zapisu konfiguracji: oddzielnie dla każdego stanowiska lub globalnie dla wszystkich użytkowników (zapis do bazy danych). UWAGA! Wyboru sposobu zapisu konfiguracji należy dokonać podczas pracy Instalatora aplikacji
  3. dodano możliwość zdefiniowania uprawnień dla użytkowników aplikacji
  4. wprowadzono zapis wykonywanych operacji do logu programu, możliwość wysłania zawartości loga bezpośrednio do producenta
  5. dodano możliwość uruchomienia okna konfiguracji programu z poziomu okna logowania użytkownika
  6. zmodyfikowano interfejs użytkownika (wprowadzono Menu Program do zarządzania aplikacją)
  7. wprowadzono informację o posiadanej licencji w oknie O programie
  8. Wprowadzono zmiany wizerunkowe zgodne z serią 2014

 • 2014.02.28.99 (2015.07.17) - WERSJA SPECJALNA "Happy End" - zmodyfikowano procedurę zapisu zestawów rabatowych w sposób obsługiwany przez nową edycję programu
 • 2014.2.28.1 - poprawka zauważonego błędu interfejsu użytkownika
 • 2014.1.14.2 - wprowadzono zbiorcze wstawianie stałej ceny oraz rabatu kwotowego i procentowego podczas tworzenia zestawu rabatowego. Funkcja jest dostępna po najechaniu na właściwą kolumnę i wciśnięciu prawego przycisku myszy.
 • 2014.1.13.1 - zmodyfikowano mechanizm wyliczania cen dla dokumentów ZK w Navireo
 • 2014.1.9.1 - poprawiono obsługę i wyświetlanie filtrów
 • 2013.11.7.2 - poprawiono procedury mające wpływ na wydajność i szybkość pracy aplikacji - od tej wersji wymagane jest stosowanie dodatku Microsoft .NET Framework 4.0 lub wyższego
 • 2013.7.25.1 - zmieniono sposób pobierania identyfikatora bieżącego magazynu
 • 2013.6.24.1 - dodano opcję Rabat kwotowy: mechanizm pozwala na ustawienie stałego rabatu kwotowego na dany towar/ usługę. Funkcjonalność działa w trybie Wygrywa stała cena. Program wstawia ceny w następującej kolejności:
  1. stała cena z tabeli
  2. jeżeli stała cena nie jest podana: cena z rabatem kwotowym,
  jeżeli rabat kwotowy nie jest zdefiniowany wstawiane są kolejno:
  3. rabat na towar,
  4. rabat na grupę,
  5. rabat dla kontrahenta (jeżeli w programie włączono tę funkcję),
  6. cena z Subiekta
  Cena pomniejszona o rabat kwotowy uwzględniana jest również w "bitwie cen" (tryb: Wygrywa najniższa cena).
 • 2013.6.10.1 - dodano możliwość generowania cennika dla kontrahenta w formie wydruku lub jako plik PDF, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT lub jako obraz w formatach BMP, EMF, WMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF
 • 2013.5.7.1 - poprawiono błąd wpisywania wartości netto dla ceny stałej towaru podcas edycji zestawu rabatowego
 • 2013.4.11.1 - filtr cechy towarów został umieszczony jako opcja programu
 • 2013.4.8.1 - poprawiono opisy filtrów
 • 2013.4.5.1 - w oknie obsługi Zestawu rabatowego, w tabeli Towary (stała cena) oraz Towary (rabat) dodano filtr cechy, dodano wyświetlanie informacji o przeznaczeniu towaru do sprzedaży mobilnej, poprzez sklep internetowy oraz poprzez serwis aukcyjny, dodano wyświetlanie flag własnych towarów
 • 2013.4.3.1 - poprawiono błąd wczytywania cen z pliku
 • 2013.3.22.1 - dla schematów importu, w zakładkach Towary (rabat) oraz Towary (stała cena) dodano obsługę pól własnych standardowych oraz Symbolu towaru u dostawcy.