Spis treści

Praca automatyczna – tryb bezinterfejsowy Spis treści ↑

Podczas pracy w oknie programu Rozsyłacz dokumentów użytkownik może uruchamiać manualnie poszczególne zadania za pomocą dostępnych poleceń. Oprócz takiego rozwiązania, program ma możliwość uruchamiania tych procesów bez konieczności ich klikania. Dzieje się to automatycznie wg zaplanowanego harmonogramu.


Dzięki temu nie trzeba się martwić czy wszystkie zakwalifikowane dokumenty zostaną na pewno wysłane lub umieszczone we wskazanych lokalizacjach.


Za automatyczną pracę aplikacji odpowiadają zadania Harmonogramu zadań Windows. Poniżej kilka zdań jak tego dokonać


Harmonogram zadań Windows Początek sekcji ↑

Dodawanie zadań bezpośrednio poprzez aplikację Harmonogram zadań Windows jest czynnością dla użytkowników średnio zaawansowanych. Poniżej kilka słów jak tego dokonać - będzie trochę skomplikowane, ale czeka atrakcyjna nagroda!


To zapinamy pasy i lecimy!

Użytkownik Sfery

Na początek należy zdefiniować Użytkownika Sfery w Konfiguracji programu Rozsyłacz dokumentów. Bez tego Harmonogram nie będzie działał. Serio!


Rysunek 1


Dla utrwalenia powtórzmy to jeszcze raz w żółtej ramce:

Ważne! Użytkownik Sfery musi być zdefiniowany
Zdefiniowanie użytkownika Sfery jest niezbędne do pracy Harmonogramu zadań Windows. Należy przy tym pamiętać, aby użytkownik ten miał wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania poszczególnych operacji w Subiekcie.

Obowiązkowe jest również uprawnienie użytkownika do korzystania z modułu ‘Zestawienia’ w Subiekcie.

Zalecane jest utworzenie w Subiekcie nowego, niezależnego użytkownika w Słowniku 'Personel', za pomocą którego program Rozsyłacz dokumentów będzie się komunikował z Subiektem. Najlepiej jest, gdy Użytkownik Sfery ma dostępne wszystkie uprawnienia w Subiekcie.


Dodawanie zadania Harmonogramu

Aby utworzyć zadanie Harmonogramu zadań Windows należy uruchomić systemową aplikację Harmonogram zadań.

Rysunek 2


Z Menu Akcja należy wybrać polecenie Utwórz zadanie podstawowe:

Rysunek 3

W Kreatorze w pierwszym kroku należy podać nazwę zadania, można również wpisać własny komentarz w polu Opis:

Rysunek 4

W kolejnym kroku należy ustawić Wyzwalacz, czyli określić jak często ma być wykonywane zadanie:

Rysunek 5

W kolejnym ustawieniu należy wpisać godzinę pierwszego uruchomienia zadania i określić częstotliwość dla kolejnych uruchomień:

Rysunek 6

Następnym krokiem jest zdefiniowanie akcji zadania. W tym przypadku będzie to Uruchom program:

Rysunek 7

W oknie Uruchamianie programu należy wskazać lokalizację pliku EXE, który uruchamia program (1).

Domyślna lokalizacja plików
Domyślnie program Synchronizator Rozsyłacz dokumentów instaluje się w katalogu:
C:\Program Files\LEO\Rozsyłacz dokumentów 3 – dla systemów 32-bitowych
C:\Program Files (x86)\LEO\Rozsyłacz dokumentów 3 – dla systemów 64-bitowych


Rysunek 8

W kolejnym kroku należy dodać argumenty (czyli parametry uruchomieniowe) (2):

Parametry uruchomieniowe (Argumenty)

W trybie automatycznym można uruchomić kolejno wszystkie zadania zdefiniowane w programie Rozsyłacz dokumentów.

Każde utworzone zadanie można też uruchomić oddzielnie dla wybranego zakresu daty utworzenia dokumentów.


Argumenty służą do wybrania numerów poszczególnych zadań oraz określenia zakresu dni dla dokumentów.


Jak utworzyć zestaw argumentów

Wpis do pola Argumenty składa się z trzech sekcji oddzielonych spacjami.


Identyfikator zadania (ID[SPACJA] liczba dni wstecz (Od[SPACJA] liczba dni wstecz (Do)


Pierwszy argument ID jest obowiązkowy, natomiast liczbę dni można wpisać lub pominąć w zależności od potrzeb indywidualnych.


Identyfikator zadania należy pobrać z kolumny ID w zakładce 'Zadania'

Rysunek 9Przykłady

Poniższa tabela zawiera kilka przykładów użycia argumentów:


ArgumentUruchamiany proces
wuruchamia kolejno wszystkie zadania zdefiniowane w programie
w 2 0uruchamia wszystkie zadania z dokumentami o datach od dwóch dni wstecz (2) do dnia dzisiejszego (0)
w 5 1uruchamia wszystkie zadania z dokumentami o datach od pięciu dni wstecz (5) do wczoraj (1 dzień wstecz)
1 4 2uruchamia zadanie nr 1 z dokumentami o datach od czterech dni wstecz (4) do przedwczoraj (2 dni wstecz)
1,2,5 7 0uruchamia tylko zadania nr 1, 2 oraz 5 z dokumentami o datach z ostatniego tygodnia (7 dni wstecz do dzisiaj 0)
1,4 0 0uruchamia tylko zadania nr 1 i 4 z dokumentami z bieżącego dnia (0 0 - czyli od dzisiaj do dzisiaj)
Gdzie wpisać zestaw argumentów


Przygotowany argument (lub zestaw argumentów) należy wpisać do pola 'Dodaj argumenty' (2):


Rysunek 10Ostatnim etapem działania Kreatora jest podsumowanie działania kreatora, w którym należy zaznaczyć polecenie Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania… i wybrać polecenie Zakończ.

Rysunek 11


Ustawienia dodatkowe zadania Harmonogramu

W kilku kolejnych oknach edycji zadania należy jeszcze dokonać ustawień, które nie były dostępne z poziomu Kreatora


Na początku należy w zakładce Ogólne włączyć opcję Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany oraz zaznaczyć pozycję Uruchom z najwyższymi uprawnieniami.

Rysunek 12

W zakładce Ustawienia należy zaznaczyć opcję Zatrzymaj zadanie, jeśli działa dłużej niż… Czas pracy programu uzależniony jest od ilości przetwarzanych danych. Ustalony czas nie może być krótszy niż przewidywany czas wysyłki/ zapisu dokumentów, ponieważ proces zostanie przerwany.

Rysunek 13

Aby zadanie wykonywało się częściej niż ustawione w kreatorze 1 raz na dzień, należy w zakładce Wyzwalacze wyedytować utworzony wcześniej wyzwalacz:

Rysunek 14

W oknie edycji wyzwalacza należy zaznaczyć Powtarzaj zadanie co, a następnie ustawić żądany odstęp czasowy. W polu przez następujący czas należy wybrać Nieograniczony.

Rysunek 15

Po wprowadzeniu zmian, należy potwierdzić je przyciskiem OK i zapisać wszystkie zmiany edycji zadania (ponownie OK).


Jeszcze tylko użytkownik/ hasło i kolejny raz OK. W tym miejscu wpisuje się nazwę użytkownika i hasło do systemu Windows!

Rysunek 16

Hasło
Aby utworzyć zadanie Harmonogramu, użytkownik Windows MUSI posiadać hasło.

Od tej pory synchronizacja będzie odbywała się w sposób automatyczny zgodnie z ustawieniami zadań w programie Rozsyłacz dokumentów oraz zgodnie z wprowadzonymi paramentami


A teraz obiecana na początku rozdziału nagroda: jeżeli przebrnąłeś tę instrukcję i udało ci się utworzyć działające zadanie Harmonogramu Windows, możesz od dziś używać tytułu Średnio zaawansowany użytkownik Windows.