Spis treści

Program Synchronizator M/store wymienia dane pomiędzy Subiektem GT/ Navireo, a serwisem internetowym M/store. Aby wymiana ta była możliwa, a dane zgodne z oczekiwaniami, należy przygotować Subiekta i wprowadzić w nim niezbędne ustawienia.


Niezbędne jest włączenie dodatku Sfera oraz wprowadzenie ustawień dla towarów i kontrahentów. Ceny towarów oraz obsługa stanów magazynowych nie wymagają wprowadzania dodatkowych ustawień w Subiekcie.

Dodatek InsERT Sfera dla Subiekta GT Spis treści ↑


Czy potrzebna jest Sfera?
Tak! Aktywna licencja Sfery jest warunkiem niezbędnym do poprawnej pracy programu. Jak włączyć i korzystać z dodatku Sfera, szczegółowo wyjaśniamy w rozdziale "Jak włączyć Sferę?"


Oddziały - Magazyny Spis treści ↑

Każdemu oddziałowi w serwisie M/store musi odpowiadać jeden magazyn w Subiekcie. Jeżeli więc hurtownia obsługuje wiele oddziałów, to musi mieć w Subiekcie przynajmniej tyle magazynów, ile oddziałów obsługuje. 


Towary Spis treści ↑

Synchronizacja towarów z Subiekta dotyczy tylko tych towarów, które znajdują się w ofercie M/store. Właściwe oznaczenie towarów w Subiekcie jest niezbędne, aby program prawidłowo rozpoznawał towary przeznaczone do M/store, a zakres przekazywanych danych był zgodny z oczekiwaniami.

Identyfikacja towarów Początek sekcji ↑

Kod kreskowy (EAN)
Towary przeznaczone do M/store są rozpoznawane wg kodu kreskowego (EAN).

Po uwagę brany jest Podstawowy kod kreskowy towaru zapisany w zakładce 'Urządzenia' kartoteki towarowej Subiekta. Brak wpisu w polu Podstawowy kod kreskowy w Subiekcie spowoduje, że towar nie zostanie "zauważony" przez program i zostanie pominięty.


Rysunek 1


Kwalifikacja towarów Początek sekcji ↑

Program pozwala na określenie, które z towarów z Subiekta mają być prezentowane w serwisie M/store. Mogą to być wszystkie towary lub wybrane przez użytkownika. 

Rysunek 2

Wybór 'Wszystkie towary' spowoduje, że podczas procesu wymiany danych zostaną pobrane wszystkie aktywne towary znajdujące się w bazie Subiekta. Tryb ten jest przeznaczony dla użytkowników, którzy wystawiają swój cały asortyment do sprzedaży poprzez serwis M/store.


Aby ograniczyć listę towarów przeznaczonych do publikacji w M/store, należy wybrać w programie ustawienie 'Spełniające jednocześnie wybrane warunki', oraz jednoczesne zadbanie o to, aby w Subiekcie warunki te były prawidłowo wypełnione (oznaczenie znacznikiem sprzedaży, przynależność do wybranej grupy towarowej, oznaczenie cechą).


Rysunek 3

Wiele kwalifikatorów
Wybranie więcej niż jednego kwalifikatora powoduje, że towar musi spełnić jednocześnie wszystkie wybrane kryteria.

Jednostki miary Początek sekcji ↑

Domyślnie do serwisu M/store przekazywana jest Podstawowa jednostka miary:


Rysunek 4


Niektóre towary mogą być jednak sprzedawane w innych jednostkach sprzedażowych będących wielokrotnością jednostki podstawowej (np. Skrzynka 24 szt.). Program obsługuje również sytuację odwrotną: hurtownia sprzedaje towar wyłącznie w opakowaniach, ale dla potrzeb M/store stosuje sprzedaż jednostkową.


W takim przypadku należy w Subiekcie wskazać jednostkę sprzedażową używaną w M/store wraz z jej przelicznikiem. Wartości te należy wpisać w polach własnych towaru.
Dla jednostki sprzedażowej może to być pole własne standardowe, pole rozszerzone typu Tekst lub pole rozszerzone typu Słownik. Dla przelicznika może to być pole własne standardowe, pole rozszerzone typu Liczba lub pole rozszerzone typu Tekst.

Rysunek 5

Oj!  Jednostka lub przelicznik nie istnieje!
Wpisana w polu własnym jednostka sprzedażowa jak również przelicznik muszą istnieć w M/store.
Nie można tworzyć nowych jednostek sprzedażowych oraz przeliczników własnych!

Lista dostępnych jednostek sprzedażowych dostępna jest w poniższej tabeli.


Symbol jednostki sprzedażowej M/storeNazwa jednostki sprzedażowej M/store
PCESztuka (jednostka podstawowa)
CTKarton
BKeg
CRSkrzynka
PUZgrzewka


W polu własnym w Subiekcie można umieścić symbol jednostki sprzedażowej lub jej opis (np. można wpisać 'CR' lub 'Skrzynka' - obie wartości zostaną prawidłowo rozpoznawane przez program).


Niezdefiniowanie w Subiekcie pola własnego dla jednostki sprzedażowej lub pozostawienie istniejącego pola pustego spowoduje, że w serwisie M/store zostanie przyjęta Podstawowa jednostka miary z Subiekta (jeżeli zostanie rozpoznana). Może to być szt., jednak program rozpoznaje także pozostałe dopuszczone jednostki sprzedażowe z powyższej listy.
Jeżeli zatem Podstawową jednostką miary będzie Karton, a jest on obsługiwany dla danego towaru przez M/store, to jako jednostka sprzedażowa zostanie wybrany Karton. Warunkiem automatycznego dobrania jednostki sprzedażowej jest, aby jednostka ta występowała tylko raz dla danego towaru w M/store - jeżeli więc Karton występuje dla danego towaru w różnych wielkościach (np. Skrzynka (18 szt.) oraz Skrzynka (24 szt.)), to program zgłosi błąd, a towar zostanie pominięty.
UWAGA! W przypadku zastosowania jednostki sprzedażowej jako jednostki podstawowej w Subiekcie, należy w kartotece towaru w Subiekcie zastosować cenę zbiorczą. Stan magazynowy oraz cena nie są w tym przypadku przeliczane przez przelicznik M/store.


Wpisanie w Subiekcie jednostki sprzedaży, która nie istnieje w M/store lub wpisanie nieistniejącego przelicznika spowoduje, że towar zostanie pominięty podczas synchronizacji.


Pozostawienie pustego pola z przelicznikiem spowoduje, że program automatycznie wybierze jedyny istniejący w M/store przelicznik dla danego towaru. Jeżeli w M/store przelicznik występuje więcej niż 1 raz dla wybranej jednostki sprzedażowej (np. Skrzynka (18 szt.) oraz Skrzynka (9 szt.)), to program zgłosi błąd, a towar zostanie pominięty. 

Przeliczanie cen i stanów magazynowych
Jeżeli towar jest oferowany w M/store w jednostce sprzedażowej zbiorczej, a w Subiekcie jednostką podstawową jest sztuka, to stan magazynowy zostanie podzielony przez przelicznik (np. 24 szt. = 1 skrzynka), a cena pomnożona przez przelicznik (np. 10 zł / 1 szt. = 240 zł / 1 skrzynkę).Inne ustawienia Początek sekcji ↑

Minimalna ilość jednostki sprzedaży

Minimalną ilość jednostki sprzedaży należy określić w Subiekcie w polu własnym towaru. Program obsługuje pole własne standardowe, pole rozszerzone typu Liczba oraz pole rozszerzone typu Tekst.


Rysunek 6

Towary wycofane z oferty Początek sekcji ↑

Wszystkie towary możliwe do zakupu poprzez serwis M/store znajdują się w bazie danych tego serwisu. Wycofanie danego towaru z oferty sprzedawcy nie powoduje usunięcia tego towaru z M/store.

Wyłączenie kwalifikatora towaru (czyli odznaczenie go ze swojej oferty), powoduje, że do serwisu M/store wysyłana jest informacja o zerowym stanie magazynowym (zerowej dostępności) tego towaru. Towar taki nadal będzie częścią oferty M/store, ale nie będzie już dostępny u dystrybutora, który go wycofał.


Operacja zerowania stanów magazynowych jest też wykonywana dla towarów M/store, które nie zostały prawidłowo rozpoznane podczas procesu synchronizacji (np. z powodu błędu identyfikatora).


Zerowanie stanów magazynowych towarów jest notowane w logu ekranowym wraz z podaniem kodu kreskowego (EAN) produktu, który został wyzerowany.


Kontrahenci Spis treści ↑

Synchronizacja kontrahentów pomiędzy Subiektem a serwisem M/store polega na przyporządkowaniu klientów pochodzących z serwisu M/store do kontrahentów istniejących w Subiekcie. Program nie dodaje nowych kontrahentów z Subiekta do serwisu M/store.

Identyfikacja kontrahentów Początek sekcji ↑

NIP + adres
Kontrahenci synchronizowani z serwisem M/store są rozpoznawani wg numeru NIP oraz adresu sklepu.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby adres wpisany w Subiekcie nie zawierał błędów, literówek, niepotrzebnych znaków itp., gdyż w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, kontrahent zostanie pominięty podczas synchronizacji danych.


W związku ze sposobem zapisu danych po stronie M/store, numer budynku musi być w Subiekcie wpisany we właściwe pole kartoteki kontrahenta:


Rysunek 7

Rysunek 8Kwalifikacja kontrahentów Początek sekcji ↑

Do serwisu M/store można zakwalifikować wszystkich kontrahentów z Subiekta lub tylko wybranych wg założonych kryteriów.

Rysunek 9

Wybór opcji 'Wszyscy kontrahenci' spowoduje, że program będzie próbował przyporządkować wszystkich kontrahentów z Subiekta do klientów w serwisie M/store. 


Aby ograniczyć liczbę kontrahentów synchronizowanych z M/store, należy zaznaczyć żądany kwalifikator (Kontrahent sklepu lub Grupa lub Cecha lub Branża lub dowolną kombinację tych znaczników). 


Rysunek 10

Wiele kwalifikatorów
Wybranie więcej niż jednego kwalifikatora powoduje, że kontrahent musi spełnić jednocześnie wszystkie wybrane kryteria.


Segmenty detalistów Początek sekcji ↑

Segmenty detalistów pozwalają na utworzenie struktury drzewa kategorii kontrahentów. Program pozwala na utworzenie struktury maksymalnie 3-poziomowej.


Struktura kategorii (segmentów) zostanie odtworzona w M/store na podstawie wpisów istniejących w kartotekach kontrahentów zakwalifikowanych do serwisu M/store. Oznacza to, że nie powstanie drzewo kategorii ze wszystkimi grupami, cechami i branżami z Subiekta - struktura będzie się składała wyłącznie z określeń użytych dla kontrahentów M/store.


Brak wpisów w kartotekach kontrahentów w Subiekcie spowoduje, że struktura kategorii nie odtworzy się prawidłowo w M/store.


Rysunek 11

--