Spis treści

Umowa licencyjnaSpis treści ↑

Użytkownika oprogramowania produkowanego przez firmę LEO Gmerek Maroń Sp. J. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kalidego 69 (zwaną dalej "LEO").


Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy LEO (zwana dalej "umową licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "licencjobiorcą") i firmą LEO (zwaną dalej "licencjodawcą").


Jej przedmiotem jest produkt będący modułem dodatkowym, bądź programem współpracującym z oprogramowaniem linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo firmy InsERT S.A. (zwany dalej oprogramowaniem).


Poprzez zainstalowanie oprogramowania licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszej umowy licencyjnej.


W przypadku, gdy licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, licencjodawca nie udziela mu licencji na oprogramowanie i licencjobiorca nie ma prawa instalować oprogramowania ani go używać.


Licencja Początek sekcji ↑

Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. 


Licencja na użycie oprogramowania udzielana jest licencjobiorcy odpłatnie. W tej sytuacji licencjobiorca powinien przed użyciem oprogramowania uiścić odpowiednią opłatę bezpośrednio licencjodawcy. Wtedy licencjobiorca na mocy niniejszej umowy licencyjnej ma prawo zainstalować i używać oprogramowania. Potwierdzeniem autentyczności zainstalowanej kopii oprogramowania jest otrzymanie od licencjodawcy pliku licencyjnego. Plik licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.


Licencjodawca zezwala na użytkowanie oprogramowania bez wniesienia opłaty w celu przetestowania działania oprogramowania.


 1. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko w połączeniu z podmiotem programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo firmy InsERT S.A., którego numer NIP podał podczas składania zamówienia na oprogramowanie.
 2. Korzystanie z oprogramowania nie jest ograniczone czasowo z wyjątkiem wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym.
 3. W przypadku zakupu wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym po upływie wyznaczonego czasu użytkowanie oprogramowania nie będzie możliwe.
 4. Licencjobiorcy przysługuje prawo do aktualizacji oprogramowania w przypadku posiadania aktywnej licencji na oprogramowanie.
 5. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej oraz wykonywać dowolną liczbę kopii oprogramowania.
 6. Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania. Nie może on również przekazać na stałe swoich praw wynikających z niniejszej umowy licencyjnej innej osobie fizycznej lub prawnej.
 7. Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich modyfikacji oprogramowania lub jego części składowych.
 8. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone licencjobiorcy na podstawie niniejszej umowy, są zastrzeżone dla licencjodawcy.


Prawa autorskie Początek sekcji ↑

Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do oprogramowania stanowią własność licencjodawcy. 

Odpowiedzialność Początek sekcji ↑

 1. Mimo że licencjodawca przetestował oprogramowanie, to nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do oprogramowania lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy wymagań licencjobiorcy. W rezultacie licencjodawca udziela licencji na użytkowanie oprogramowania oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one występują, zaś licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością.
 2. Niniejszą umową licencjodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo niemożliwości użycia oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Licencjodawca nie jest w szczególności odpowiedzialny za żadne dane zapamiętane za pomocą oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych danych.
 3. Licencjodawca nie gwarantuje, że program będzie działał poprawnie z przyszłymi wersjami programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo, które zostaną wydane po sprzedaży licencji niniejszego oprogramowania.