Ustawienia aplikacji, znajdują się w katalogu aplikacji (domyślnie: C:\Program Files (x86)\LEO) w pliku settings.xml (w niektórych przypadkach, plik z ustawieniami, może nazywać się inaczej: {nazwa_aplikacji}.xml np. zalando.xml).


Plik XML ma następującą strukturę:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<config>

<connection>

    <sql_server></sql_server>

    <auth_mode></auth_mode>

    <sql_login></sql_login>

    <sql_pass></sql_pass>

    <sql_database>test</sql_database>

</connection>

<SubiektSettings>

    <warehouse_state></warehouse_state>

    <product_features></product_features>

    <base_price></base_price>

    <retail_price></retail_price>

</SubiektSettings>

<ZalandoSettings>

    <APIKey></APIKey>

    <ClientID>Klienta</ClientID>

    <store_id></store_id>

</ZalandoSettings>

<FileSettings>

    <saveFiles>T</saveFiles>

    <split>80000</split>

</FileSettings>

</config>


Gdzie:

sql_server* – nazwa serwera SQL

auth_mode* – rodzaj autentykacji: WINDOWS lub MIXED

sql_login* – login użytkownika do połączenia z bazą danych. W przypadku MIXED domyślnie jest to sa.

sql_pass* – zaszyfrowane hasło, do wybranego wyżej użytkownika.

Uwaga! Jeżeli hasło uległo zmianie, należy przesłać na wdrożenia@leo.pl nowe hasło, które trzeba zaszyfrować. 

sql_database* – nazwa bazy danych

warehouse_state* – id magazynu, z którego raportowane są stany magazynowe. 

Uwaga! Jest to identyfikator z bazy danych. Jeżeli Id magazynu uległo zmianie, można wykonać zestawienie w Subiekcie GT, aby poznać nowy identyfikator magazynu. Treść zapytania dostępna jest tutaj.

product_features  id cechy towaru, określającej, jakie towary są wysyłane do Zalando. Jeżeli id nie zostanie podane, raportowane są wszystkie towary, które posiadają kod EAN. 

Uwaga! Jest to identyfikator z bazy danych. Jeżeli Id magazynu uległo zmianie, można wykonać zestawienie w Subiekcie GT, aby poznać nowy identyfikator magazynu. Treść zapytania dostępna jest tutaj

base_price lub price*  nazwa poziomu cen z Subiekta GT, raportowana do Zalando jako cena price.

Uwaga! Jest to nazwa z bazy danych. Jeżeli Id magazynu uległo zmianie, można wykonać zestawienie w Subiekcie GT, aby poznać nowy identyfikator magazynu.  Treść zapytania dostępna jest tutaj.

retail_price* nazwa poziomu cen z Subiekta GT, raportowana do Zalando jako cena retail price.

Uwaga! Jest to nazwa z bazy danych. Jeżeli Id magazynu uległo zmianie, można wykonać zestawienie w Subiekcie GT, aby poznać nowy identyfikator magazynu. Treść zapytania dostępna jest tutaj.

APIKey* – klucz API nadany przez Zalando

ClientID* – identyfikator klienta nadany przez Zalando

store_id* – numer sklepu nadany przez Zalando

saveFiles – Jeżeli pole przyjmuje wartość ‘T’, to generowane pliki csv zapisywane są na dysku, w katalogu aplikacji. W innym przypadku pliki nie są zapisywane na dysku po wysłaniu ich do Zalando.

Split* – parametr określający maksymalną ilość wierszy w generowanym pliku CSV. Po przekroczeniu tej ilości plik jest dzielony na kolejny. Parametr ten ma na celu wykluczenie przesyłania do Zalando plików większych niż 10MB.


(*) - pola obowiązkowe