Ustawienia aplikacji, znajdują się w katalogu aplikacji (domyślnie: C:\Program Files (x86)\LEO\ZalandoCR) w pliku settings.xml 


Plik XML ma następującą strukturę:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<config>

<connection>

    <sql_server></sql_server>

    <auth_mode></auth_mode>

    <sql_login></sql_login>

    <sql_pass></sql_pass>

    <sql_database>test</sql_database>

</connection>

    <ComarchSettings>

        <warehouse_state></warehouse_state>

        <product_group></product_group>

        <base_price></base_price>

        <retail_price></retail_price>

    </ComarchSettings>

<ZalandoSettings>

    <APIKey></APIKey>

    <ClientID></ClientID>

    <store_id></store_id>

</ZalandoSettings>

<FileSettings>

    <saveFiles></saveFiles>

    <split></split>

</FileSettings>

</config>


Gdzie:

sql_server* – nazwa serwera SQL

auth_mode* – rodzaj autentykacji: WINDOWS lub MIXED

sql_login* – login użytkownika do połączenia z bazą danych. W przypadku MIXED domyślnie jest to sa.

sql_pass* – zaszyfrowane hasło, do wybranego wyżej użytkownika.

Uwaga! Jeżeli hasło uległo zmianie, należy przesłać na wdrożenia@leo.pl nowe hasło, które trzeba zaszyfrować. 

sql_database* – nazwa bazy danych

warehouse_state – kod magazynu


product_group  kod grupy


base_price   nazwa ceny. Uwaga! Typ ceny powinien być brutto!

retail_price  nazwa ceny. Uwaga! Typ ceny powinien być brutto 

APIKey* – klucz API nadany przez Zalando

ClientID* – identyfikator klienta nadany przez Zalando

store_id* – numer sklepu nadany przez Zalando

saveFiles – Jeżeli pole przyjmuje wartość ‘T’, to generowane pliki csv zapisywane są na dysku, w katalogu aplikacji. W innym przypadku pliki nie są zapisywane na dysku po wysłaniu ich do Zalando.

Split* – parametr określający maksymalną ilość wierszy w generowanym pliku CSV. Po przekroczeniu tej ilości plik jest dzielony na kolejny. Parametr ten ma na celu wykluczenie przesyłania do Zalando plików większych niż 10MB.


(*) - pola obowiązkowe


Uwaga!

Niektóre pliki ustawień mogą się różnić w zależności od indywidualnego wdrożenia.