SPIS TREŚCI

Praca automatyczna – tryb bezinterfejsowy

Podczas pracy w oknie programu Synchronizator Allegro użytkownik może manualnie rozpocząć procesy wymiany danych za pomocą przycisku. Jest to jednak rozwiązanie doraźne — głównym założeniem programu jest jego praca bezinterfejsowa, gdzie wymiana danych rozpoczyna się automatycznie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.


Za automatyczną pracę aplikacji odpowiadają zadania Harmonogramu zadań Windows. Poniżej kilka zdań jak tego dokonać.


Dodawanie zadań bezpośrednio poprzez aplikację Harmonogram zadań Windows jest czynnością dla użytkowników średnio zaawansowanych. Poniżej kilka słów jak tego dokonać — będzie trochę skomplikowane, ale czeka atrakcyjna nagroda!


To zapinamy pasy i lecimy!

Użytkownik Sfery Początek sekcji ↑

Na początek należy zdefiniować Użytkownika Sfery w Konfiguracji programu Synchronizator Allegro. Bez tego Harmonogram nie będzie działał. Serio!

Rysunek 1

Dla utrwalenia powtórzmy to jeszcze raz w żółtej ramce:

Ważne! Użytkownik Sfery musi być zdefiniowany
Zdefiniowanie użytkownika Sfery jest niezbędne do pracy Harmonogramu zadań Windows. Należy przy tym pamiętać, aby użytkownik ten miał wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania poszczególnych operacji w Subiekcie.

Obowiązkowe jest również uprawnienie użytkownika do korzystania z modułu ‘Zestawienia’ w Subiekcie.

Zalecane jest utworzenie w Subiekcie nowego, niezależnego użytkownika w Słowniku 'Personel', za pomocą którego program Synchronizator Allegro będzie się komunikował z Subiektem. Najlepiej jest, gdy Użytkownik Sfery ma dostępne wszystkie uprawnienia w Subiekcie.


Dodawanie zadania Harmonogramu Początek sekcji ↑

Aby utworzyć zadanie Harmonogramu zadań Windows należy uruchomić systemową aplikację Harmonogram zadań.

Rysunek 2


Z Menu Akcja należy wybrać polecenie Utwórz zadanie podstawowe:

Rysunek 3

W Kreatorze w pierwszym kroku należy podać nazwę zadania, można również wpisać własny komentarz w polu Opis:

Rysunek 4

W kolejnym kroku należy ustawić Wyzwalacz, czyli określić jak często ma być wykonywane zadanie:

Rysunek 5

W kolejnym ustawieniu należy wpisać godzinę pierwszego uruchomienia zadania i określić częstotliwość dla kolejnych uruchomień:

Rysunek 6

Następnym krokiem jest zdefiniowanie akcji zadania. W tym przypadku będzie to Uruchom program:

Rysunek 7

W oknie Uruchamianie programu należy wskazać lokalizację pliku EXE, który uruchamia program (1).

Domyślna lokalizacja plików
Domyślnie program Synchronizator Allegro instaluje się w katalogu:
C:\Program Files\LEO\Synchronizator Allegro – dla systemów 32-bitowych
C:\Program Files (x86)\LEO\Synchronizator Allegro – dla systemów 64-bitowych


Rysunek 8

W kolejnym kroku należy dodać argumenty (czyli parametry uruchomieniowe):

Parametry uruchomieniowe (Argumenty) Początek sekcji ↑

W trybie automatycznym (tak samo jak w trybie interfejsowym) można uruchomić każdą z synchronizacji z osobna. Służą do tego argumenty:


ArgumentUruchamiany proces
zpobiera zamówienia z Allegro do Subiekta
rrealizuje zamówienia w Subiekcie jako dokumenty sprzedaży
ewysyła z Subiekta dokumenty sprzedaży w postaci PDF do klientów
xprzesyła z Subiekta do Allegro stany wszystkich aukcji
vprzesyła z Subiekta do Allegro stany aukcji towarów, których stan zmienił sie w Subiekcie od poprzedniej synchronizacji


Argumenty można łączyć, np. zrev, nie potrzeba definiować osobnych harmonogramów dla każdego argumentu z osobna. Zalecamy, aby wykonywać synchronizację stanów wszystkich aukcji (argument x) przynajmniej raz na dobę.


Gdzie wpisać argument? Początek sekcji ↑

Argument należy wpisać do pola 'Dodaj argumenty'.


Rysunek 9


Info
Jeśli synchronizacji z Subiektem podlega więcej kont Allegro niż jedno, to wszystkie konta będą synchronizowane jednocześnie — nie jest potrzebna żadna dodatkowa konfiguracja. Jeśli jednak istnieje potrzeba rozróżnienia kont i ustawienia dla każdego konta osobnej synchronizacji, to można to zrobić, podając jako drugi argument numer id konta (lub numery id kont rozdzielone przecinkiem), np.:
zrev — synchronizuje wszystkie zdefiniowane konta (lub jedno konto, jeśli tylko jedno jest zdefiniowane)
zrev 24743861 — synchronizuje konto 24743861
zrev 24743861,104954143 — synchronizuje konta 24743861 i 104954143


Ostatnim etapem działania Kreatora jest podsumowanie działania kreatora, w którym należy zaznaczyć polecenie Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania… i wybrać polecenie Zakończ.

Rysunek 10


Ustawienia dodatkowe zadania Harmonogramu Początek sekcji ↑

W kilku kolejnych oknach edycji zadania należy jeszcze dokonać ustawień, które nie były dostępne z poziomu Kreatora


Na początku należy w zakładce Ogólne włączyć opcję Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany oraz zaznaczyć pozycję Uruchom z najwyższymi uprawnieniami.

Rysunek 11

W zakładce Ustawienia należy zaznaczyć opcję Zatrzymaj zadanie, jeśli działa dłużej niż… Czas pracy programu uzależniony jest od ilości przetwarzanych danych. Ustalony czas nie może być krótszy niż przewidywany czas synchronizacji, ponieważ proces zostanie przerwany.

Rysunek 12

Aby zadanie wykonywało się częściej niż ustawione w kreatorze 1 raz na dzień, należy w zakładce Wyzwalacze wyedytować utworzony wcześniej wyzwalacz:

Rysunek 13

W oknie edycji wyzwalacza należy zaznaczyć Powtarzaj zadanie co, a następnie ustawić żądany odstęp czasowy. W polu przez następujący czas należy wybrać Nieograniczony.

Rysunek 14

Po wprowadzeniu zmian należy potwierdzić je przyciskiem OK i zapisać wszystkie zmiany edycji zadania (ponownie OK).


Jeszcze tylko użytkownik/ hasło i kolejny raz OK. W tym miejscu wpisuje się nazwę użytkownika i hasło do systemu Windows!

Rysunek 15

Hasło
Aby utworzyć zadanie Harmonogramu, użytkownik Windows MUSI posiadać hasło.

Od tej pory synchronizacja będzie odbywała się w sposób automatyczny zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami.


Sukces!
Czas na obiecaną na początku rozdziału nagrodę - jeżeli przebrnąłeś przez tę instrukcję i udało Ci się utworzyć działające zadanie Harmonogramu Windows, możesz od dziś używać tytułu Średnio zaawansowany użytkownik Windowsa.