Wykaz zmian:

 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2024.1.30.1dodano możliwość wyboru wzorca wydruku dla generowanych faktur PDF. Można wybierać wzorce powiązane walutą dokumentu
 • 2023.12.1.1poprawiono działanie mechanizmu potwierdzenia doręczeń dla wysyłanych wiadomości e-mail
 • 2023.11.18.1usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL; zaktualizowano bibliotekę obsługi e-mail
 • 2023.10.19.1 - poprawiono działanie programu w scenariuszu, gdy zaznaczono opcję 'Nie wysyłaj wiadomości, jeżeli suma należności jest mniejsza niż suma zobowiązań i spłat
 • 2023.10.17.1 - usunięto problem pozostających procesów Sfery; poprawiono mechanizm nawiązywania połączeń ze Sferą - połączenie jest teraz nawiązywane tylko w zadaniach tego wymagających
 • 2023.3.7.1 - poprawiono mechanizm wysyłania windykacji wg scenariusza, gdy nie jest zaznaczone pole wyboru 'Nie uwzględniaj należności oznaczonych jako nieściągalne'
 • 2023.2.10.1 - zaktualizowano bibliotekę obsługi poczty e-mail, poprawiono formatowanie wysyłanych tabel z należnościami; zoptymalizowano procedury programu wpływające na wydajność
 • 2022.10.18.1 - poprawiono wstawianie numeru korekty faktury sprzedaży w tabeli zobowiązań
 • 2022.10.11.2 - dodano możliwość wyboru braku flagi dla kwalifikacji należności na podstawie flagi rozrachunku oraz dokumentu
 • 2022.10.7.1 - poprawiono mechanizm ładowania bibliotek programu
 • 2022.10.6.1 - dodano możliwość kwalifikacji należności na podstawie flagi rozrachunku; dodano opcję dołączania treści do istniejącego komentarza w trakcie ustawiania flagi na dokumencie lub rozrachunku; w zakładce Historia dodano kolumnę z informacją o przyczynie niewysłania windykacji (wpisy pojawią się dla nowych rekordów); usprawniono walidację poprawności definicji zadania; poprawiono interfejs użytkownika w oknie zadania; dostosowano do Microsoft .NET Framework: 4.7.2.
 • 2022.8.1.1 - poprawiono wstawianie dat  w polach własnych dokumentów
 • 2022.6.24.1 - usprawniono działanie filtru źródłowego programu dla rozrachunków (należności, zobowiązania, spłaty)
 • 2022.2.1.1 - przywrócono umieszczanie numeru oryginału dla faktur i korekt zakupu w listach zobowiązań
 • 2021.11.24.1 - zmiana sposobu autentykacji połączenia z serwisem SMS.API - dotychczasowy sposób autentykacji za pomocą loginu i hasła został zastąpiony autentykacją za pomocą tokena. Token należy wygenerować w panelu administratora serwisu SMS.API; wycofanie obsługi protokołu TLS 1.0 i 1.1

 • 2021.11.22.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Podczas aktualizacji zostanie automatycznie pobrany i wczytany nowy plik licencji. Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane

 • 2021.10.22.1 - ustawiono minimalny timeout dla połączenia SMTP na 30 sek.; dodano możliwość zwiększenia domyślnego timeoutu z poziomu bazy danych (dla zaawansowanych)
 • 2021.10.4.2 - poprawiono działanie wysyłania poczty z wykorzystaniem biblioteki MailKit

 • 2021.9.1.2 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana modelu pracy aplikacji na subskrypcyjny - wszystkie zmiany dokonane w kolejnych wersjach dotyczą modelu subskrypcyjnego.

  Masz aktywny abonament? Przejdź bezpłatnie na wersję subskrypcyjną  Skontaktuj się z nami

  Ponadto w wersji:
  • Poprawiono wyświetlanie okna podglądu wiadomości SMS;
  • poprawiono mechanizm blokujący wysyłkę wiadomości, gdy suma zobowiązań przekracza sumę należności - od teraz do obsługi tej funkcji nie jest konieczne prezentowanie tabeli Zobowiązań w treści wysyłanej wiadomości;
  • poprawki techniczne związane z wydajnością aplikacji: dodano indeksowanie tabel, dodano możliwość ustawienia timeoutów dla zapytań i połączeń (dla zaawansowanych), zoptymalizowano zapytania do bazy;
  • zmieniono mechanizm wysyłki wiadomości email;
  • drobne poprawki wizerunkowe

 • 2021.2.2.1 - zaktualizowano i poprawiono mechanizm obsługi poczty wychodzącej SMTP w kontekście obsługi połączeń szyfrowanych; zaktualizowano mechanizm połączenia z SMS.API
 • 2020.12.9.2 - wykaz zmian w wersji:
  • usprawnienia zaznaczania w oknie podglądu zadania - dodano możliwość zaznaczania wszystkich dokumentów wybranego kontrahenta;
  • usprawnienia związane z walidacją adresów e-mail;
  • dodano możliwość umieszczania tagów w temacie wiadomości
 • 2020.3.5.1- wykaz zmian w wersji:
  • dodano możliwość umieszczenia linku do szybkiej płatności w wysyłanej wiadomości email oraz SMS [funkcjonalność jest dostępna w kreatorze tabeli windykacyjnej (email) lub w szablonie wiadomości (SMS)];
  • dodano kwalifikatory dla dokumentów podlegających windykacji [flaga dokumentu oraz wpis w polu 'Uwagi']
 • 2019.12.16.1 - poprawiono mechanizm oznaczania flagami dokumentów wysłanych za pomocą wiadomości SMS;
  dodano blokadę uniemożliwiającą wysyłanie tych samych wiadomości w jednym czasie w przypadku zdublowania kwalifikatorów
 • 2019.11.18.1 - modyfikacja programu związana z zakończeniem wsparcia protokołu TLS 1.0 i 1.1 przez operatora SMS.API
 • 2019.8.5.1 - poprawiono mechanizm wysyłania wiadomości na wiele adresów
 • 2019.4.17.1- wykaz zmian w wersji:
  • dodano wysyłanie plików PDF z widokiem dokumentu KFS;
   do listy wyników zadania dodano formatowanie warunkowe: oznaczanie kontrahentów, którzy jednocześnie posiadają przeterminowane należności jak i rozrachunki;
  • dodano możliwość tworzenia zadań wysyłanych na własny adres z pominięciem wysyłki do klienta
 • 2019.2.28.1 - zwiększono limit czasu wykonywania operacji (timeout) dla procesu generowania i wysyłania wiadomości email
 • 2019.1.16.1 - poprawiono mechanizm wysyłki plików PDF (dokumenty źródłowe dla rozrachunków) podczas pracy aplikacji z Harmonogramu zadań Windows
 • 2018.12.13.1 - dodano mechanizm wysyłania plików PDF z windykowanymi dokumentami jako załączników do wiadomości email [funkcjonalność wymaga użycia dodatku InsERT Sfera dla Subiekta GT].
 • 2018.10.2.1 - dodano możliwość ustawienia progu należności, po przekroczeniu którego będą wysyłane wiadomości
 • 2018.7.9.1- wykaz zmian w wersji:
  • poprawiono mechanizm weryfikacji ustawień: zniesiono wymagalność wpisania konfiguracji konta email, gdy użytkownik korzysta wyłącznie z trybu wysyłki SMS;
  • dodano obsługę celów przetwarzania (dostosowanie do RODO);
  • dodano formularz zgłoszeniowy użytkownika (obsługa błędów aplikacji oraz sugestii dotyczących działania programu)
 • 2018.5.30.1- wykaz zmian w wersji:
  • dodano nową funkcjonalność: adres lub telefon jako kwalifikator wysyłki. W trybie tym wpisanie do Subiekta adresu email lub numeru telefonu kwalifikuje do wysyłki odpowiednio wiadomości email lub SMS. Brak określenia adresu lub telefonu pomija kontrahenta bez komunikatu o błędzie. Przyjęta metoda powoduje, że użytkownik kwalifikuje też rodzaj powiadomienia (email lub SMS) z poziomu Subiekta wpisując odpowiednio adres email i/lub nr tel.
  • Dodano możliwość wysyłania wiadomości na wiele adresów umieszczonych w jednym polu w Subiekcie. Adresy muszą być oddzielone przecinkiem (adres1@demo.pl,adres2@demo.pl);
  • Drobne poprawki wizerunkowe.
 • 2018.3.6.1- wykaz zmian w wersji:
  • dodano możliwość flagowania faktur sprzedaży z możliwością umieszczenia komentarza wraz z datą i godziną wysłania informacji windykacyjnej. (Do obsługi flag własnych niezbędny jest dodatek InsERT czerwony PLUS dla Subiekta GT);
  • dodano obsługę wielu adresów umieszczonych w polu Adres e-mail – adresy muszą być oddzielone znakiem ';' lub ',';
  • przeniesiono informację o kontrahencie, którego dotyczy tabela z ustawień tabeli należności do ogólnego szablonu wiadomości. Ma to związek ze zmianą koncepcji wysyłania wiadomości - od tej wersji wiadomości mogą być wysyłane również dla kontrahentów nieposiadających należności. Nazwę kontrahenta wybiera się jako 'TAG' w szablonie wiadomości. Jako nazwę można wybrać Symbol kontrahenta, Nazwę kontrahenta lub Nazwę pełną kontrahenta;
  • zrezygnowano z wymuszenia każdorazowego uruchomienia aplikacji jako administrator Windows. Powrócono tym samym do pierwotnych założeń aplikacji: uruchomienie jako administrator jest wymagane wyłącznie podczas tworzenia zadań Harmonogramu Windows z poziomu aplikacji (zakładka Zadanie -> Harmonogram);
  • poprawiono mechanizm wysyłający informację o zobowiązaniach w sytuacji, gdy dla danego kontrahenta nie występowały należności;
  • poprawiono obsługę rozrachunków niepowiązanych z dokumentem
 • 2018.1.15.1- wykaz zmian w wersji:
  • [ZMIANA KLUCZOWA] dodano podział wysyłanych tabel danych na tabelę główną oraz tabele zależne. Tabela zależna zostanie wysłana tylko wtedy, gdy tabela główna będzie zawierała dane. Uniknie się w ten sposób sytuacji, gdy np. do klienta zostaną wysłane informacje o naszych zobowiązaniach, gdy klient ten nie posiada należności.
   Wybranie danego typu tabeli staje się jednocześnie kwalifikatorem wysyłki typu danych (np. zobowiązania, wolne spłaty czy należności). Dotychczasowe kwalifikatory 'Uwzględniaj zobowiązania' i 'Uwzględniaj wolne spłaty' w zakładce 'Dodatkowe' zostały usunięte (jako zbędne dla nowych zasad kwalifikacji).
   UWAGA! Zmiana może spowodować konieczność ponownego ustawienia warunków wysyłki w niektórych sytuacjach. Po pierwszym uruchomieniu programu prosimy o sprawdzenie poprawności ustawień dla zadań wysyłki dotyczących obsługi 'Zobowiązań' oraz 'Wolnych spłat'.
  • poprawiono błąd przy zapisywaniu ustawień zmienionych w zakładce 'Warunki' zadania wysyłki;
  • poprawiono mechanizm rozpoznawania i usuwania białych znaków w adresach email pochodzących z Subiekta - ograniczy to powstawanie błędów wysyłki wiadomości, gdy użytkownik Subiekta wpisał błędny adres.
 • 2017.12.5.1- wykaz zmian w wersji:
  • dodano możliwość wyboru rozrachunków do wysłania;
  • dodano możliwość wyboru źródła pochodzenia rozrachunku;
  • dodano możliwość pobierania pełnej nazwy kontrahenta do nagłówka tabeli (można wybrać Symbol kontrahenta, Nazwę lub Nazwę pełną);
  • dodano grupowanie podsumowania wg waluty wystawienia dokumentów;
  • dodano zabezpieczenie przed wielokrotnym wysłaniem tej samej wiadomości w ramach jednej doby (anty-spam)
 • 2017.10.2.1 - wprowadzono zmianę nazwy etykiety z 'Oznacz flagą' na 'Oznacz Rozrachunek flagą'; konserwacja kodu programu
 • 2017.9.15.1 - poprawiono moduł kwalifikacji wiadomości do wysyłki (w specyficznych warunkach wiadomości nie wysyłały się do wszystkich kontrahentów)
 • 2017.7.28.1 - dodano sprawdzanie poprawności adresu E-mail oraz wykrywanie czy odbiorca został zdefiniowany - gdy warunki nie zostaną spełnione, wiadomość nie jest kierowana do wysyłki, a program przechodzi do następnej pozycji
 • 2017.7.18.1 - dodano komunikat informujący o braku konfiguracji skrzynki E-mail; dodano informacje o statusie aktualizacji programu