Spis treści

Menu 'Program' Spis treści ↑

Wybierając rozwijane menu programu Potwierdzenie saldużytkownik ma dostęp między innymi do ogólnych ustawień programu, jego konfiguracji, zarządzania uprawnieniami użytkowników i jeszcze kilku atrakcyjnych funkcji.

Rysunek 1


Ustawienia Spis treści ↑

Okno Ustawienia służy do zdefiniowania ustawień programu o charakterze globalnym dla całej aplikacji.


Salda Początek sekcji ↑

Zakładka Salda służy do ustawienia zawartości wydruku potwierdzenia sald. Zaznaczenie poszczególnych elementów pokazuje je lub ukrywa na wydruku. Wybrane zaznaczenia mają również wpływ na wyliczenie sumy ogólnej wzajemnego salda rozrachunków.

Rysunek 2


Email Początek sekcji ↑

Zakładka Email służy do wprowadzenia ustawień związanych z wysyłką potwierdzeń sald za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy wskazać źródło adresu: może to być adres email kontrahenta z kartoteki kontrahenta lub adres wpisany we wskazanym polu własnym standardowym kontrahenta. Można określić również dodatkowy adres odbiorczy - np. swoją skrzynkę w celu sprawdzenia, czy wiadomości prawidłowo się wysłały.

Wysyłanie wiadomości może odbywać się z uwzględnieniem zgody kontrahenta na otrzymywanie poczty elektronicznej - stan zgody jest pobierany z kartoteki kontrahenta z Subiekta.

Rysunek 3


Dane adresowe Początek sekcji ↑

Zakładka Dane adresowe służy do określenia danych podmiotu (nadawcy), które mają znaleźć się na wydruku potwierdzenia sald. Można wybrać pobieranie danych z Subiekta lub wpisać je manualnie zgodnie z własnymi potrzebami.

Rysunek 4


Treść wiadomości email Spis treści ↑

Zakładka Treść wiadomości email służy do zdefiniowania tematu oraz zawartości wiadomości wysyłanej do kontrahentów wraz z dokumentem potwierdzenia sald. W treści można użyć kilku gotowych tagów pozwalających na wstawienie treści dynamicznej (wyliczanej) do wiadomości email.

Rysunek 5

Ustawienia wydruku Spis treści ↑

Zakładka Ustawienia wydruku pozwala na dostosowanie szczegółów wydruku: data wydruku oraz informacja dodatkowa (stała treść) pod tabelami rozrachunków na odcinku A. Włączenie opcji 'Ustaw datę salda' na odcinku B powoduje ustawienie daty salda na odcinku B. Wyłączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie w tym miejscu wielokropka, w którym odbiorca wpisuje manualnie datę przed odesłaniem podpisanego dokumentu do nadawcy.

Jest też możliwość ukrywania tabel Winien i Ma z listą rozrachunków.

Rysunek 6

Konfiguracja Spis treści ↑

Zakładka Konfiguracja służy do wpisania danych połączenia programu z bazą danych Subiekta oraz obsługi pliku licencji.

Baza danych MS SQL Początek sekcji ↑

Zakładka Baza danych MS SQL służy do wpisania danych połączeniowych do bazy Subiekta. 

  • Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT.
  • Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (UWAGA! nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta).
    Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste.

Autentykacja Windows
Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz autentykację Windows

Rysunek 7

Po wpisaniu danych połączenia należy wybrać opcję Sprawdź połączenie - jeżeli dane są prawidłowe, wyświetli się informacja Połączono.


Informacje o serwerze oraz podmiocie, na których pracuje użytkownik znajdują się w Subiekcie GT, w górnej części na pasku programu.

Rysunek 8

Teraz można już wybrać podmiot, na którym będzie pracował program i zatwierdzić poleceniem OK.

Rysunek 9

Info
Po zmianie danych połączeniowych lub zmianie podmiotu, niezbędne jest ponowne uruchomienie programu

Serwer E-mail Początek sekcji ↑

Zakładka Serwer E-mail jest przeznaczona do konfiguracji serwera poczty wychodzącej w przypadku z korzystania z opcji programu pozwalającej na wysyłanie potwierdzeń sald poprzez pocztę elektroniczną. 

W kolejnych polach należy podać właściwe dane dostarczone przez providera Twojej poczty elektronicznej. Dane te powinny być identyczne jak programach obsługujących wiadomości e-mail (Outlook, Thunderbird itp.).


Rysunek 10

Polecenie 'Wyślij wiadomość testową' ma charakter kontrolny - spowoduje, że poczta zostanie dostarczona pod ten sam adres, z którego wyszła. Sukces dostarczenia wiadomości testowej oznacza jedynie, że wprowadzone dane dostępu są prawidłowe. Dostarczenie wiadomości testowej nie daje jednak pewności, że wiadomości będą też prawidłowo dostarczane do kontrahentów.


Licencja Początek sekcji ↑

Zakładka Licencja służy do wczytania pliku licencji otrzymanego przy zakupie aplikacji. 

Aby wczytać plik licencji należy wybrać polecenie Wczytaj plik licencji. Otworzy się nowe okno, w którym należy wskazać lokalizację zapisanego uprzednio pliku licencji. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.


Rysunek 11

Po wczytaniu pliku licencji aplikacja uruchomi się ponownie i będzie można korzystać z jej pełnej wersji. No to działajmy!


Uprawnienia Spis treści ↑

W tej zakładce można zmienić uprawnienia dla poszczególnych użytkowników Subiekta.

Rysunek 12

Użytkownik ma możliwość definiowania poszczególnych Grup uprawnień (Pole nr 1). Następnie dla tych grup należy przyporządkować odpowiednie uprawnienia (Pole nr 2) (czyli czynności, które mogą być wykonywane) oraz użytkowników, którzy mają prawo te czynności wykonywać (Pole nr 3).

Dodawanie uprawnień dla nowego pracownika Subiekta Początek sekcji ↑

Uwaga!
Czynność dodania użytkownika do grupy uprawnień należy przeprowadzić każdorazowo dla nowo dodanego pracownika do Subiekta (jeżeli ma on obsługiwać program Potwierdzenie sald).

Podczas pierwszej instalacji programu Potwierdzenie sald, wszyscy pracownicy Subiekta (Słownik 'Personel') zostaną dodani do grupy uprawnień 'Podstawowa'. Oznacza to, że każdy pracownik zyskuje pełne prawo do korzystania z aplikacji. 

Administrator może teraz ograniczyć te uprawnienie poprzez kliknięcie właściwych zezwoleń.


Nowo dodany pracownik do Subiekta nie może każdorazowo zyskiwać pełnych uprawnień, ponieważ administrator straciłby kontrolę nad uprawnieniami. Nowy pracownik nie może też uzyskać uprawnień ograniczonych na podstawie którejś grupy, ponieważ program nie można autonomicznie wybrać właściwej grupy (bo skąd ma wiedzieć?).

Z tego powodu każdy nowo dodany do Subiekta pracownik nie posiada żadnych przydzielonych uprawnień - dotyczy to również uprawnienia do logowania się do programu.


Log/ Zgłoś błąd Spis treści ↑

Logi zawierają informacje związane z działaniem programu. Są to informacje techniczno-diagnostyczne, które są pomocne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w pracy aplikacji. 

Rysunek 13

Użytkownik może wybrać zakres wyświetlanych logów (Pole nr 1) oraz typ logów (Pole nr 2). Pliki logów są zapisywane w folderze lokalnym, do którego można zajrzeć poprzez przycisk Folder (4).


Można również skorzystać z opcji Wyślij (3) i przesłać wszystkie logi z wybranego zakresu dat bezpośrednio do producenta aplikacji. Ale o tym w następnym rozdziale pt. "Log – Wyślij"

Log – Wyślij Początek sekcji ↑

Opcja Wyślij (3) umożliwia zgłoszenie błędu związanego z działaniem aplikacji Potwierdzenie sald. Liczymy na to, że nigdy nie będzie takiej potrzeby, jednak czasami się przydaje.

Rysunek 14

Po jej wybraniu otwarte zostanie okno z kreatorem zgłoszenia serwisowego, w którym użytkownik podaje:

  • Twój adres email – zwrotny adres e-mail, na który może zostać wysłana odpowiedź dotycząca zgłoszenia
  • Temat – należy wpisać temat zgłoszeni
  • Opis błędu – należy wprowadzić treść zgłoszenia: co dokładnie się dzieje, w jakiej sytuacji i czy pojawiają się jakiekolwiek komunikaty
  • Numer telefonu – można wskazać numer telefonu, pod który można zadzwonić w sprawie zgłoszenia.
  • Zgody – w celu wysłania zgłoszenia należy wyrazić zgodę na przetwarzanie wymienionych w tym polu danych osobowych.

Jeszcze tylko podsumowanie...

Rysunek 15

..., przycisk Zakończ i poszło. 

Po kilku chwilach ze zgłoszeniem zapozna się serwisant LEO - określi co się wydarzyło i szybko skontaktuje się w celu usunięcia niedogodności.


Dokumentacja Spis treści ↑

Polecenie kieruje do Portalu klienta, w którym się aktualnie znajdujesz :)

O programie Spis treści ↑

Informacja o zainstalowanej wersji programu, dane firmy (podmiotu), na którą program jest zarejestrowany oraz skrócone informacje o systemie.

Rysunek 16


Zgody Spis treści ↑

Okno Zgody zawiera wszystkie niezbędne zgody użytkownika, które są lub mogą być wymagane do poszczególnych etapów pracy z aplikacją. Z poziomu okna można akceptować lub wycofywać poszczególne zgody.

Rysunek 17


Regulamin Spis treści ↑

Wybranie polecenia Regulamin otwiera stronę z regulaminem aplikacji. Jest to regulamin związany z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego ws. RODO, którego akceptacja jest niezbędna do pracy z programem. Zgody trzeba udzielić w zakładce Zgody, o czym pisaliśmy w poprzednim rozdziale zatytułowanym "Zgody".


Zamknij Spis treści ↑

Tu nie ma wątpliwości: Polecenie Zamknij zamyka aplikację.