Spis treści

Wyliczenie sald kontrahentów Spis treści ↑

Salda kontrahentów są wyliczane na dany dzień. Można to zrobić w oparciu o wiele różnych kryteriów. Wyboru tych kryteriów dokonuje się poprzez Ustawienia sald.

Ustawienia sald Początek sekcji ↑

Ustawień programu dokonuje się w menu Program --> zakładka Ustawienia --> zakładka Salda.

Rysunek 1

Użytkownik ma możliwość ustawienia, czy tabela sald kontrahentów ma uwzględniać wolne spłaty kontrahentów, czy mają być ukryte zobowiązania wobec kontrahenta. Jest też możliwość pomijania rozrachunków oznaczonych w Subiekcie jako nieściągalne oraz pokazywania kontrahentów z saldem zerowym.


Opcja Pokazuj nr konta księgowego jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników korzystających z programu InsERT Rewizor GT. Włączenie opcji powoduje dodanie kolumny z numerem konta księgowego do poszczególnych rozrachunków w tabelach Winien i Ma


Opcja Rozrachunki w innej walucie. Standardowo w Subiekcie oraz w programie Potwierdzenie sald wszystkie rozrachunki w obcych walutach są przeliczane na walutę PLN. Włączenie opcji Rozrachunki w innej walucie powoduje przeliczenie potwierdzeń sald wysyłanych do klientów na walutę, w której były wystawiane dokumenty. Aby funkcja działała prawidłowo, wszystkie rozrachunki danego kontrahenta muszą być w tej samej walucie.

Wyliczenie sald Początek sekcji ↑

Wyboru wymagającego potwierdzenia salda dokonuje się na konkretny dzień. Pracę z programem należy więc zacząć od określenia daty, dla której zostaną wyliczone salda. 


Rysunek 2


Po wybraniu daty należy użyć polecenia Wylicz salda. Program przygotuje listę kontrahentów wraz z wszystkimi saldami wyliczonymi na zadany dzień w oparciu o wprowadzone wcześniej ustawienia. 


Wybór kontrahentów Spis treści ↑

Otrzymana lista kontrahentów wraz z ich saldami zawiera wszystkie wystąpienia, które spełniły kryterium ustawień. Na tym etapie można jeszcze zawęzić listę poprzez użycie wyszukiwarek i filtrów.


Panel wyszukiwania (1) uruchamia się poleceniem Pokaż panel wyszukiwania pod prawym przyciskiem myszy po najechaniu na tytuł dowolnej kolumny. Panel wyszukiwania działa w obrębie całej tabeli.

Aby wyszukać frazę w danej kolumnie (np. nazwę firmy) wystarczy wpisać szukaną frazę do drugiego "pustego" wiersza tabeli (2).

Ikonka "lejka" znajdująca się w tytule danej kolumny (3) wyświetla listę wystąpień danej kolumny - wystarczy kliknąć żądaną frazę aby wyświetlić wszystkie wystąpienia, które ją zawierają. Z tego poziomu można też wybrać Filtr kolumny - zaawansowany edytor, dzięki któremu można tworzyć szczegółowe zapytania.

Opcja Edytor filtrów (4) otwiera edytor, który będzie wyszukiwał frazy wg żądanych ustawień w obrębie całej tabeli.


Rysunek 3


Polecenie Edytuj filtr (5) pozwala na zmiany kryterium wyszukiwania, a wyłącznik (6) zamyka wszystkie filtry.


Po uzyskaniu żądanej listy należy zaznaczyć kolejno wszystkich kontrahentów, do których ma zostać wysłane potwierdzenie. Jeżeli ma zostać wysłane do wszystkich kontrahentów z uzyskanej listy, można skorzystać z polecenia Zaznacz wszystkie.

Rysunek 4

Uzyskaną listę sald można wydrukować używając polecenia Drukuj listę sald

Wydruki Spis treści ↑

Po przygotowaniu listy kontrahentów można rozpocząć drukowanie potwierdzeń. W tym celu należy użyć polecenia Drukuj. Wydrukowane zostaną potwierdzenia sald dla wszystkich zaznaczonych kontrahentów. 

Rysunek 5

Z tego poziomu można wybrać odcinki, które mają zostać wydrukowane (A lub B) oraz zmienić datę wydruku (nie mylić z datą wyliczenia sald!). Można również wyświetlić podgląd wydruku dla wszystkich potwierdzeń przygotowanych do drukowania.

Wysyłanie potwierdzeń poprzez email Spis treści ↑

Aby wysłać potwierdzenia sald za pomocą poczty elektronicznej należy skorzystać z polecenia Wyślij potwierdzenia sald na E-mail.

Wiadomości zostaną wysłane na adresy kontrahentów zapisane w kartotekach kontrahentów w Subiekcie na podstawie wprowadzonych ustawień (zobacz: Ustawienia --> Email).


Temat oraz treść wiadomości email należy uprzednio ustawić w menu Program --> Treść wiadomości e-mail. Aby wiadomości wysłały się prawidłowo należy poprawnie skonfigurować połączenie z serwerem SMTP swojego operatora poczty elektronicznej. Konfiguracji dokonuje się w menu Program --> Konfiguracja --> Serwer E-mail. ożliwość ukrywania tabel Winien i Ma z listą rozrachunków.

Rysunek 6

Potwierdzenie sald PDF
Potwierdzenie sald jest wysyłane jako załącznik PDF do wiadomości email. Widok dokumentu PDF powstaje na podstawie wydruków. Aby zobaczyć widok dokumentu PDF przed wysyłką należy skorzystać z polecenia Drukuj --> Podgląd.

Postanowienia końcowe Spis treści ↑

Gotowe! Po wysłaniu potwierdzeń sald wystarczy już tylko poczekać na odpowiedzi od swoich kontrahentów.

Życzymy owocnego korzystania z aplikacji.