Spis treści

Praca automatyczna – tryb bezinterfejsowy Spis treści ↑

Podczas pracy w oknie programu użytkownik może uruchamiać manualnie poszczególne zadania.

Oprócz takiego rozwiązania, program ma możliwość uruchamiania zadań bez konieczności klikania ich przez użytkownika  w okienku programu. Dzieje się to automatycznie wg zaplanowanego harmonogramu.


Dzięki temu wiadomości o windykacji wysyłane są samoczynnie bez konieczności angażowania pracownika do ich obsługi. 


Za automatyczną pracę aplikacji odpowiadają zadania Harmonogramu zadań Windows. Zadania można dodać do Windowsa na 2 sposoby:

  • poprzez wbudowany mechanizm programu Windykator należności - Zadanie --> zakładka Harmonogram
  • bezpośrednio w systemie Windows - aplikacja systemowa Harmonogram zadań WindowsUżytkownik Sfery Początek sekcji ↑

Niezależnie od tego, czy zadanie harmonogramu będzie zakładane z poziomu aplikacji Windykator należności, czy bezpośrednio w systemie Windows, należy zdefiniować Użytkownika Sfery.

Bez tego Harmonogram nie będzie działał. Serio!

Jak ustawić użytkownika Sfery

Użytkownika Sfery dodaje się w menu Program --> Konfiguracja --> Sfera.


Rysunek 1


Zalecane jest założenie nowego, niezależnego użytkownika w Subiekcie (zakładka Personel), za pomocą którego program Windykator należności będzie się komunikował z bazą danych. Najlepiej jest, gdy Użytkownik Sfery ma dostępne wszystkie uprawnienia w Subiekcie, ale... (dla zaawansowanych: jeżeli musi mieć przydzielony ograniczony zestaw uprawnień, to uprawnienia te powinny być wystarczające do wykonania wszystkich czynności programu Windykator należności po zalogowaniu się tym użytkownikiem do wersji interfejsowej + uprawnienie do Zestawień w Subiekcie).


Dla utrwalenia powtórzmy to jeszcze raz w żółtej ramce:

Ważne! Użytkownik Sfery musi być zdefiniowany
Zdefiniowanie użytkownika Sfery jest niezbędne do pracy Harmonogramu zadań Windows. Należy przy tym pamiętać, aby użytkownik ten miał wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania poszczególnych operacji w Subiekcie.

Obowiązkowe jest również uprawnienie do korzystania z modułu ‘Zestawienia’ w Subiekcie.
Zakładka Harmonogram - mechanizm wbudowany Początek sekcji ↑

Za pomocą wbudowanego mechanizmu można utworzyć jedno zadanie harmonogramu Windows dla każdego zadania windykacyjnego.

Aby włączyć harmonogram w zadaniu, należy uruchomić program jako administrator. 

Jeżeli pojawił się taki komunikat:


Rysunek 2


oznacza to, program nie został uruchomiony jako administrator. A mówiliśmy to serio!


To bardzo ważne, dlatego powtórzymy to jeszcze raz w żółtej ramce:

Uruchom jako administrator!
Dodanie nowego zadania do Harmonogramu Windows może być przeprowadzone wyłącznie przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach. Aby dodać zadanie za pomocą wbudowanego mechanizmu, należy uruchomić program Windykator należności jako administrator.


Rysunek 3


W celu dodania zadania do Harmonogramu poprzez mechanizm wbudowany należy włączyć opcję 'Dodaj zadanie do harmonogramu' w zakładce Harmonogram podczas edycji Zadania i określić datę oraz godzinę pierwszego uruchomienia (1) jak również częstotliwość powtarzania kolejnych uruchomień (2):

Rysunek 4


W sekcji Ustawienia zaawansowane można ponadto wybrać (3):


Rysunek 5


  • opóźnij zadanie maksymalnie o (losowe) - ustawienie umożliwia określenie opóźnienia uruchamiania zadania po jego wyzwoleniu. Czas opóźnienia będzie określony losowo między czasem wyzwolenia zadania a czasem podanym w tym ustawieniu. Jeśli zaplanowano wyzwolenie zadania o godzinie 13:00, a ustawienie Opóźnij zadanie maksymalnie o (losowe) ma wartość 5 minut, to zadanie zostanie uruchomione między 13:00 a 13:05
  • powtarzaj zadanie co - ustawienie umożliwia określenie interwału czasu powtarzania dla zadania. Zadanie zostanie uruchomione, odczeka określony interwał czasowy i zostanie uruchomione ponownie. Cykl będzie kontynuowany do momentu osiągnięcia czasu trwania.
  • zatrzymaj zadanie, jeżeli działa dłużej niż - czas, po którym zadanie ma zostać zatrzymane, gdy działa zbyt długo - ustawienie umożliwia zatrzymanie długo działających zadań poprzez ustawienie limitu czasu, przez jaki zadanie może być uruchomione (wykonywać akcję). Czas ten należy dobrać w zależności od przewidywanej liczby wysyłanych powiadomień i szybkości pracy komputera, na którym odbywa się wysyłka
  • wygasa - data i godzina, kiedy zadanie ma zostać wygaszone - określa definitywny koniec pracy harmonogramu


Po wprowadzeniu wszystkich ustawień należy podać użytkownika Windows i hasło. Chodzi o użytkownika, który loguje się do systemu Windows (a nie do Subiekta lub bazy SQL)

Rysunek 6


Hasło
Aby utworzyć zadanie Harmonogramu, użytkownik Windows MUSI posiadać hasło. Użytkownik z pustym hasłem nie założy zadania w Harmonogramie Windows!Harmonogram zadań Windows Początek sekcji ↑

Dodawanie zadań bezpośrednio poprzez aplikację systemową Harmonogram zadań Windows jest czynnością dla użytkowników średnio zaawansowanych. Poniżej kilka słów jak tego dokonać - będzie trochę skomplikowane, ale czeka atrakcyjna nagroda!


To zapinamy pasy i lecimy!


Dodawanie zadania Harmonogramu

Aby utworzyć zadanie Harmonogramu zadań Windows należy uruchomić systemową aplikację Harmonogram zadań.

Rysunek 7


Z Menu Akcja należy wybrać polecenie Utwórz zadanie podstawowe:

Rysunek 8

W Kreatorze w pierwszym kroku należy podać nazwę zadania – można również wpisać komentarz własny polu Opis:

Rysunek 9

W kolejnym kroku należy ustawić Wyzwalacz, czyli określić jak często ma być wykonywane zadanie:

Rysunek 10

W kolejnym ustawieniu należy wpisać godzinę pierwszego uruchomienia zadania i określić częstotliwość dla kolejnych uruchomień:

Rysunek 11

Następnym krokiem jest zdefiniowanie akcji zadania. W tym przypadku będzie to Uruchom program:

Rysunek 12

W oknie Uruchamianie programu należy wskazać lokalizację pliku EXE, który uruchamia program (1).

Domyślna lokalizacja plików
Domyślnie program Windykator należności instaluje się w katalogu:
C:\Program Files\LEO\Windykator naleznosci 17  – dla systemów 32-bitowych
C:\Program Files (x86)\LEO\Windykator naleznosci 17 – dla systemów 64-bitowych


Rysunek 13

Parametr uruchomieniowy (Argument)

Każde z utworzonych zadań windykacyjnych programu Windykator należności ma swoją nazwę. Nazwa musi być niepowtarzalna i nie może być pusta. Utworzona nazwa zadania jest jednocześnie argumentem, który należy wpisać w polu Dodaj argumenty (2)

Dodanie argumentu jest wymagane.


Rysunek 14


Ostatnim etapem działania Kreatora jest podsumowanie działania kreatora, w którym należy zaznaczyć polecenie Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania… i wybrać polecenie Zakończ.

Rysunek 15

Ustawienia dodatkowe zadania Harmonogramu

W kilku kolejnych oknach edycji zadania należy jeszcze dokonać ustawień, które nie były dostępne z poziomu Kreatora


Na początku należy w zakładce Ogólne włączyć opcję Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany oraz zaznaczyć pozycję Uruchom z najwyższymi uprawnieniami.

Rysunek 16

W zakładce Ustawienia należy zaznaczyć opcję Zatrzymaj zadanie, jeśli działa dłużej niż… Czas pracy programu uzależniony jest od ilości przetwarzanych danych. Zalecamy ustawienie czasu na jedną godzinę lub więcej.

Rysunek 17

Aby zadanie wykonywało się częściej niż ustawione w kreatorze 1 raz na dzień, należy w zakładce Wyzwalacze wyedytować utworzone wcześniej zadanie:

Rysunek 18

W oknie edycji wyzwalacza należy zaznaczyć Powtarzaj zadanie co, a następnie ustawić żądany odstęp czasowy. W polu przez następujący czas należy wybrać Nieograniczony.

Rysunek 19

Po wprowadzeniu zmian, należy potwierdzić je przyciskiem OK i zapisać wszystkie zmiany edycji zadania (ponownie OK).


Jeszcze tylko użytkownik/ hasło do Windowsa i kolejny raz OK.

Rysunek 20

Hasło
Aby utworzyć zadanie Harmonogramu, użytkownik Windows MUSI posiadać hasło.

Od tej pory windykacja należności będzie odbywała się automatycznie.


Nagroda ;)

A teraz obiecana na początku rozdziału nagroda: jeżeli przebrnąłeś tę instrukcję i udało ci się utworzyć działające zadanie Harmonogramu Windows, możesz od dziś używać tytułu Średnio zaawansowany użytkownik Windows.