Spis treści

Menu 'Program' Spis treści ↑

Wybierając rozwijane menu programu Synchronizator M/storeużytkownik ma dostęp do ustawień, konfiguracji programu, zarządzania uprawnieniami użytkowników i jeszcze kilku niezbędnych funkcji i poleceń.


Rysunek 1

Ustawienia Spis treści ↑

Ustawienia programu zostały omówione w rozdziale Ustawienia.


Konfiguracja Spis treści ↑

Zakładka Konfiguracja służy do wpisania danych połączenia programu z bazą danych Subiekta oraz obsługi pliku licencji.


Baza danych MS SQL Początek sekcji ↑

Zakładka Baza danych MS SQL służy do wpisania danych połączeniowych do bazy Subiekta. 

  • Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT.
  • Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (UWAGA! nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta).
    Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste.

Autentykacja Windows
Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz autentykację Windows

Rysunek 2

Po wpisaniu danych połączenia należy wybrać opcję Sprawdź połączenie - jeżeli dane są prawidłowe, wyświetli się informacja Połączono.


Informacje o serwerze oraz podmiocie, na których pracuje użytkownik znajdują się w Subiekcie GT, w górnej części na pasku programu.

Rysunek 3

Teraz można już wybrać podmiot, na którym będzie pracował program i zatwierdzić poleceniem OK.

Rysunek 4

Uruchom ponownie!
Po zmianie danych połączeniowych lub zmianie podmiotu, niezbędne jest ponowne uruchomienie programu

Sfera Początek sekcji ↑

Zakładka Sfera jest przeznaczona do konfiguracji użytkownika Sfery. Jest to ten użytkownik ("pracownik" Subiekta), przy pomocy którego program Synchronizator M/store będzie łączył się do bazy Subiekta GT.


W oknie konfiguracji Sfery należy wpisać użytkownika Subiekta wraz z jego hasłem (jeżeli je posiada). Może to być dowolny login posiadający niezbędne uprawnienia. Zaleca się jednak utworzenie nowego niezależnego użytkownika na potrzeby użytkowania programu ( Jak założyć konto użytkownika dla Sfery).

Jeżeli to możliwe, użytkownik Sfery powinien mieć dostępne wszystkie uprawnienia w Subiekcie, w tym dostęp do modułu Zestawienia.


Rysunek 5

Brak zdefiniowania użytkownika Sfery będzie skutkował tym, iż podczas pracy interfejsowej program zaloguje się do bazy danych użytkownikiem, który zalogował się do programu. Nie będzie jednak możliwa praca programu w trybie automatycznym z poziomu Harmonogramu zadań Windows. Zadanie Harmonogramu nie zostanie wykonane. Serio!


Dla utrwalenia powtórzmy to jeszcze raz dla tych użytkowników, którzy w instrukcjach czytają tylko ramki:

Ważne! Użytkownik Sfery musi być zdefiniowany dla Harmonogramu zadań
Zdefiniowanie użytkownika Sfery jest niezbędne do pracy Harmonogramu zadań Windows. Należy przy tym pamiętać, aby użytkownik ten miał wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania poszczególnych operacji w Subiekcie.

Obowiązkowe jest również uprawnienie do korzystania z modułu ‘Zestawienia’ w Subiekcie.
Licencja Początek sekcji ↑

Zakładka Licencja służy do manualnego wczytania pliku licencji otrzymanego przy zakupie aplikacji.


W większości przypadków nie ma potrzeby manualnego wczytywania pliku licencji, ponieważ proces ten odbywa się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia programu.


Konieczność manualnego wczytania pliku licencji może nastąpić, gdy stanowisko, na którym jest uruchamiany program nie ma dostępu do Internetu lub połączenie programu zostało zakłócone. W takim przypadku należy pobrać licencję w formie pliku z linku umieszczonego w wiadomości email otrzymanej podczas zamawiania programu. Pobrany w ten sposób plik należy zapisać na dysku.


Aby wczytać plik licencji należy wybrać polecenie Wczytaj plik licencji. Otworzy się nowe okno, w którym należy wskazać lokalizację zapisanego uprzednio pliku licencji. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.


Rysunek 6

Używając okna dialogowego Windows należy wskazać pobrany wcześniej plik licencji i potwierdzić wybór przyciskiem Otwórz.


Rysunek 7


Po wczytaniu pliku licencji aplikacja uruchomi się ponownie i będzie można korzystać z jej pełnej wersji. Do dzieła!


Uprawnienia Spis treści ↑

W tej zakładce można zmienić uprawnienia dla poszczególnych użytkowników Subiekta.

Rysunek 8

Użytkownik ma możliwość definiowania poszczególnych Grup uprawnień (Pole nr 1). Następnie dla tych grup należy przyporządkować:

  1. odpowiednie uprawnienia (Pole nr 2), czyli czynności, które mogą być wykonywane przez użytkownika,
  2. użytkowników, którzy mają prawo te czynności wykonywać (Pole nr 3).

Dodawanie uprawnień dla nowego pracownika Subiekta Początek sekcji ↑

Uwaga!
Czynność dodania użytkownika do grupy uprawnień należy przeprowadzić każdorazowo dla nowo dodanego pracownika do Subiekta (jeżeli ma on obsługiwać program Synchronizator M/store).

Podczas pierwszej instalacji programu Synchronizator M/store, wszyscy pracownicy Subiekta (Słownik 'Personel') zostają dodani do grupy uprawnień 'Podstawowa'. Oznacza to, że każdy pracownik zyskuje pełne prawo do korzystania z aplikacji. 

Administrator może teraz ograniczyć te uprawnienie poprzez kliknięcie właściwych uprawnień.


Nowo dodany użytkownik Subiekta (czyli nowy Pracownik) nie może jednak z założenia uzyskać pełnych uprawnień, ponieważ administrator straciłby kontrolę nad tymi uprawnieniami. Nowy pracownik nie może też uzyskać uprawnień ograniczonych na podstawie istniejącej Grupy uprawnień, ponieważ program musiałby podjąć autonomiczną decyzję, do której grupy przyporządkować nowego użytkownika. 


Nowy nic nie może!
Z opisanych powyżej powodów, każdy nowo dodany do Subiekta pracownik nie posiada żadnych przydzielonych uprawnień. Dotyczy to również uprawnienia do logowania się do programu.

Log/ Zgłoś błąd Spis treści ↑

Logi zawierają informacje związane z działaniem programu. Są to informacje techniczno-diagnostyczne, które są pomocne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w pracy aplikacji. 

Rysunek 9

Użytkownik może wybrać zakres czasowy wyświetlanych logów (Pole nr 1) oraz typ logów (Pole nr 2). Pliki logów są zapisywane w folderze lokalnym, do którego można zajrzeć poprzez przycisk Otwórz (3).


Można również skorzystać z opcji Wyślij (4) i przesłać wszystkie logi z wybranego zakresu dat bezpośrednio do producenta aplikacji. Ale o tym w następnym rozdziale pt. "Log – Wyślij"

Log – Wyślij Początek sekcji ↑

Opcja Wyślij (4) umożliwia zgłoszenie błędu związanego z działaniem aplikacji Synchronizator M/store. Liczymy na to, że nigdy nie będzie takiej potrzeby, jednak czasami funkcja się przydaje.


Po wybraniu polecenia otworzy się okno, w którym należy wpisać swój adres email. Jest to zwrotny adres e-mail, na który zostanie wysłana odpowiedź dotycząca zgłoszenia.

Rysunek 10

Po kilku chwilach od wciśnięcia polecenia 'Wyślij' ze zgłoszeniem zapozna się serwisant LEO - określi co się wydarzyło i szybko skontaktuje się w celu usunięcia niedogodności.


O programie Spis treści ↑

Informacja o zainstalowanej wersji programu, dane firmy (podmiotu), na którą program jest zarejestrowany oraz skrócone informacje o systemie.


Wybierając opcję Pobierz dodatkowe informacje o licencji... (1)

Rysunek 11


można sprawdzić bieżący stan swojej subskrypcji (2).

Rysunek 12


Zamknij Spis treści ↑

Tu nie ma wątpliwości: Polecenie Zamknij zamyka aplikację.