SPIS TREŚCI

Proces instalacji Spis treści ↑

W celu zainstalowania programu Synchronizator Allegro należy uruchomić plik instalacyjny SynchronizatorAllegro_setup.exe pobrany z odnośnika na stronie aplikacji. 

Rysunek 1

Po jego uruchomieniu otworzy się okno Windows — Kontrola konta użytkownika z informacją o wydawcy oprogramowania (LEO). Aby zainstalować program, należy zezwolić aplikacji na wprowadzenie zmian na bieżącym komputerze. Można śmiało wyrażać zgodę, ponieważ jesteśmy wydawcą zweryfikowanym i posiadamy niezbędny certyfikat, który to potwierdza.

Rysunek 2

Kolejne okno prezentuje treść umowy licencyjnej na oprogramowanie. Należy zapoznać się z warunkami licencji i je zaakceptować. Zainstalowanie programu bez zaakceptowania warunków licencji nie będzie możliwe.

Rysunek 3

W oknie kreatora pojawi się możliwość wybrania folderu, w którym ma zostać zainstalowany program. Domyślnie jest to: lokalizacja C:\Program Files (x86)\LEO\Synchronizator Allegro.

Lokalizację tę można zmienić, wybierając przycisk Przeglądaj i wybierając inny folder docelowy. Po wybraniu ścieżki należy zaznaczyć opcję Dalej.

Rysunek 4


Następnym krokiem jest wybranie opcji dodatkowych.

Rysunek 5

Powoli kończymy...


Ostatni etap to podsumowanie wybranych ustawień — z tego poziomu można się jeszcze cofnąć, aby coś zmienić.

Po wybieraniu polecenia Instaluj rozpocznie się proces instalacji programu wg wybranych ustawień.

Rysunek 6

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję Uruchom aplikację Synchronizator Allegro, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu przycisku Zakończ.

Rysunek 7

Szybko poszło — jeszcze kilka formalności i program będzie gotowy do użycia.


Pierwsze uruchomienie programu — konfiguracja połączenia z bazą danych podmiotu Spis treści ↑

Po zainstalowaniu programu i przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguracji.

Rysunek 8


Dane połączenia Początek sekcji ↑


Dla poprawnego połączenia programu z Subiektem należy uzupełnić pola Serwer, Użytkownik i Hasło oraz wybrać właściwy Podmiot (czyli Bazę danych).


Serwer i Podmiot
Informacje o Serwerze oraz Bazie danych Podmiotu, w którym pracuje użytkownik, znajdują się w Subiekcie GT, w górnej części na pasku programu (rys. poniżej).


Rysunek 9


  • Serwer – nazwa serwera SQL i instancji
  • Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (UWAGA! nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta).
    Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste

Rysunek 10

Autentykacja Windows
Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz autentykację Windows

Po wpisaniu danych połączenia należy wybrać opcję Sprawdź połączenie - jeżeli dane są prawidłowe, wyświetli się informacja Połączono.


Informacje o Serwerze oraz Bazie danych Podmiotu, na którym pracuje użytkownik, znajdują się w Subiekcie GT, w górnej części na pasku programu.Teraz można już wybrać Bazę danych Podmiotu, na którym będzie pracował program i zatwierdzić poleceniem Zapisz.

Rysunek 11

Po wykonaniu tego kroku należy ponownie uruchomić program.


Logowanie do programu Początek sekcji ↑

Podczas każdego kolejnego uruchomienia programu wyświetli się Okno logowania. Do programu może się zalogować wyłącznie użytkownik Subiekta, podając swoją nazwę użytkownika oraz hasło (jeżeli zostało ustawione) (Obszar 1).

Rysunek 12

Z poziomu okna logowania można też zmienić dane Konfiguracji, wyświetlić i wysłać Log z informacjami o zdarzeniach lub wyświetlić Informacje o programie (Obszar 2).


Nie można się zalogować - mojego użytkownika nie ma na liście Początek sekcji ↑

- Ratunku! Mojego użytkownika nie ma na liście!

Lista użytkowników w oknie logowania zawiera wszystkich użytkowników, którzy istnieli w Subiekcie podczas pierwszej instalacji programu.

Jeżeli w międzyczasie do Subiekta został dodany nowy użytkownik (pracownik), nie będzie on automatycznie widoczny na liście logowania podczas kolejnego uruchomienia programu.

Nowo utworzonego użytkownika należy dodać ręcznie w ustawieniach uprawnień. Szerzej piszemy o tym w rozdziale Uprawnienia --> Dodawanie uprawnień dla nowego pracownika Subiekta

LicencjaSpis treści ↑

Program Synchronizator Allegro pracuje w oparciu o model subskrypcyjny. Oznacza to, że program działa tak długo, jak aktywna jest subskrypcja.

Licencje subskrypcyjne odnawiają się automatycznie co wskazany okres rozliczeniowy.


Po zamówieniu programu licencja aktywuje się automatycznie i jest wczytywana do aplikacji podczas pierwszego uruchomienia – w większości przypadków nie ma więc konieczności manualnego wczytywania plików licencji.


14 dni za darmo!
Przez pierwsze 14 dni od zamówienia, program działa na podstawie darmowej licencji trial. Konieczność zapłaty pojawi się dopiero po upływie darmowego okresu, jeżeli subskrypcja nie zostanie w tym czasie anulowana.


Bieżący stan subskrypcji można sprawdzić w oknie ‘O programie’, wybierając polecenie ‘Pobierz dodatkowe informacje o licencji':

Rysunek 13Plik licencji nie wczytał się automatyczniePoczątek sekcji ↑

Jeżeli podczas uruchamiania programu pojawi się poniższy komunikat, oznacza to, że nie został aktywowany plik licencyjny.


Rysunek 14

Możliwe przyczyny:

  1. Stanowisko, na którym został uruchomiony program, nie ma dostępu do Internetu (np. chwilowy błąd połączenia uniemożliwiający zdalne pobranie licencji)
  2. Program został podłączony do niewłaściwego podmiotu Subiekta (inny NIP)
  3. Subskrypcja wygasła i nie została odnowiona (anulowanie subskrypcji, brak środków na koncie, realizacja płatności jeszcze się nie zakończyła itp.)


Jeżeli powodem niewczytania licencji był brak połączenia z Internetem lub stanowisko lokalne nie ma dostępu do Internetu (pkt 1), program ma możliwość manualnego wczytania pliku licencji. Proces ten opisuje następny rozdział Jak wczytać plik licencji?

Jak wczytać plik licencji? Początek sekcji ↑

Link do pobrania pliku licencji został dostarczony w wiadomości email wysłanej podczas zamawiania programu.

Rysunek 15

Link umożliwia pobranie licencji w formie pliku i zapisanie go na dysku. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.

Aby wczytać plik licencji zapisany uprzednio na dysku, należy wybrać polecenie Kontynuuj... 

Rysunek 16

lub wywołać polecenie bezpośrednio z okna głównego programu: Program --> Konfiguracja --> Licencja --> Wczytaj plik licencji.


Rysunek 17

Używając okna dialogowego Windows, należy wskazać pobrany wcześniej plik licencji i potwierdzić wybór przyciskiem Otwórz.


Rysunek 18


Mamy to! Aplikacja uruchomi się ponownie i będzie można korzystać z pełnej wersji przez okres objęty subskrypcją.


Formularz udzielania zgody Spis treści ↑

Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi się okno z Formularzem udzielenia zgody.

Rysunek 19

Należy zapoznać się z Regulaminem (należy go otworzyć, klikając Ctrl+ niebieski napis Regulamin w programie (ale można też TUTAJ).

  • Wyrażam zgodę – wybranie tej opcji oznacza akceptację regulaminu i umożliwia dalszą pracę z programem.
  • Nie wyrażam zgody – wybranie tej opcji oznacza brak akceptacji regulaminu i spowoduje zamknięcie programu, a tym samym uniemożliwi dalszą pracę z programem.

Zmiana zgody
Po wyrażeniu zgody, podczas ponownej instalacji lub kolejnego uruchamiania programu, formularz udzielania zgody nie będzie wyświetlany. Zmianę dotyczącą akceptacji regulaminu można wykonać wybierając kolejno menu Program --> Zgody

Rysunek 20